NFI Octava <NFIWh.WA> Strata netto w 2003 r. wyniosła 6.289 tys. zł

Ryszard Gromadzki
opublikowano: 10-05-2004, 18:32

NFI Octava <NFIWh.WA> Strata netto w 2003 r. wyniosła 6.289 tys. zł
WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SAF-R ZA 2003 R. (W TYS. ZŁ)


BILANS

2003 2002

Aktywa - -
A. Portfel inwestycyjny 192.918 131.137
I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i 117.581 826
instrumenty finansowe
1. Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach - -
notowanych
2. Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach 880 795
notowanych
3. Akcje w jednostkach zależnych notowanych - -
4. Akcje w jednostkach współzależnych notowanych - -
5. Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych - -
6. Notowane dłużne papiery wartościowe 116.701 -
7. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty - 31
finansowe
II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i 75.337 130.311
inne instrumenty finansowe
1. Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach 3.345 37.257
nienotowanych
2. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w 11.008 16.164
spółkach nienotowanych
3. Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych - -
4. Akcje i udziały w jednostkach współzależnych - -
nienotowanych
5. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych - -
nienotowanych
6. Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych 378 268
7. Nienotowane dłużne papiery wartościowe 4.486 57.740
8. Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne 56.120 18.882
instrumenty finansowe
III. Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne - -
instrumenty finansowe
B. Należności 4.170 4.143
1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek 2.067 2.116
2. Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów 755 8
wartościowych, udziałów i innych instrumentów
finansowych
3. Należności z tytułu odsetek 639 1.166
4. Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w - -
zyskach
5. Pozostałe należności 709 853
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 26.978 88.164
D. Inne aktywa 2.365 5.681
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym, - -
- wartość firmy - -
2. Rzeczowe aktywa trwałe 255 124
3. Rozliczenia międzyokresowe 1.912 5.312
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.676 5.109
3.2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 236 203
4. Pozostałe 198 245
E. Wartość firmy z wyceny - 210
Aktywa, razem 226.431 229.335
- -
F. Zobowiązania i Rezerwy - -
I. Zobowiązania 2.409 2.192
1. Zobowiązania z tytułu nabytych papierów - -
wartościowych, udziałów i innych instrumentów
finansowych
2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów - -
(pożyczek)
3. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów - -
wartościowych
4. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń 80 14
5. Pozostałe zobowiązania 2.329 2.178
6. Fundusze specjalne - -
II. Rozliczenia międzyokresowe 5.895 1.303
1. Ujemna wartość firmy - -
2. Inne rozliczenia międzyokresowe 5.895 1.303
2.1. Długoterminowe - -
2.2. Krótkoterminowe 5.895 1.303
III. Rezerwy 1.676 1.016
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.676 1.016
2. Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne - -
obowiązkowe świadczenia pracowników
2.1. Długoterminowe - -
2.2. Krótkoterminowe - -
3. Pozostałe rezerwy - -
3.1. Długoterminowe - -
3.2. Krótkoterminowe - -
IV. Rezerwa z wyceny - 2.084
Zobowiązania i rezerwy, razem 9.980 6.595
- -
Aktywa netto (Aktywa, razem - Zobowiązania i rezerwy, 216.451 222.740
razem)
- -
G. Kapitał własny 216.451 222.740
1. Kapitał zakładowy 3.006 3.006
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - -
3. Akcje własne (wielkość ujemna) -81.299 -81.299
4. Kapitał zapasowy 275.469 286.995
5. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: - -
- środków trwałych - -
- akcji i udziałów - -
6. Pozostałe kapitały rezerwowe - -
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: 25.564 27.870
- zrealizowany zysk (strata) 22.618 25.160
- niezrealizowany zysk (strata) 2.946 2.710
8. Zysk (strata) netto, w tym: -6.289 -13.832
- zrealizowany zysk (strata) netto -2.512 -12.872
- niezrealizowany zysk (strata) netto -3.777 -960
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego - -
(wielkość ujemna)
- -
Liczba akcji 30.056.124 30.056.124
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) 8,99 9,25
Rozwodniona liczba akcji 30.056.124 30.056.124
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) 8,99 9,25


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

2003 2002

A. Przychody z inwestycji 4.392 7.524
1. Udział w wyniku finansowym netto -7.612 -549
1.1. Z tytułu udziałów wiodących -7.612 -549
1.2. Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych - -
1.3. Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych - -
1.4. Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych - -
2. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i 3.628 2.809
instrumentów finansowych oraz udziałów
2.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych 2.940 2.472
2.2. Z tytułu udziałów mniejszościowych 688 337
2.3. Z tytułu innych papierów wartościowych, - -
instrumentów finansowych i udziałów
3. Przychody z tytułu odsetek 2.618 3.669
4. Dodatnie różnice kursowe 5.758 1.595
5. Pozostałe - -
B. Pozostałe przychody operacyjne 1.417 1.056
C. Koszty operacyjne 11.446 14.454
1. Koszty działania funduszu 11.387 14.404
1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej 8.276 8.508
1.2. Usługi doradztwa finansowego 26 -
1.3. Usługi prawne 272 323
1.4. Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) - -
1.5. Ujemne różnice kursowe - 3.117
1.6. Pozostałe koszty 2.813 2.456
2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości 59 50
niematerialnych i prawnych
D. Pozostałe koszty operacyjne 1.346 5.388
E. Rezerwy i odpisy aktualizujące 885 -6.248
F. Wynik z inwestycji netto -6.098 -17.510
G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z 3.902 2.525
inwestycji
1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji 3.837 2.880
2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny 65 -355
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2.196 -14.985
I. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych - -
1. Zyski nadzwyczajne - -
2. Straty nadzwyczajne - -
J. Zysk (strata) brutto -2.196 -14.985
K. Podatek dochodowy -4.093 1.153
a) część bieżąca - -
b) część odroczona -4.093 1.153
L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia - -
straty)
M. Zysk (strata) netto, w tym: -6.289 -13.832
1. Zrealizowany zysk (strata) netto -2.512 -12.872
2. Niezrealizowany zysk (strata) netto -3.777 -960
- -
Zysk (strata) netto (zanualizowany) -6.289 -13.832
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 24.070.503 24.228.004
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,26 -0,57
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 24.070.503 24.228.004
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,26 -0,57


ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ I

Udziały wiodące Udziały
mniejszościowe

Wartość bilansowa na początek roku obrotowego 37.257 16.959
a. Zwiększenia (z tytułu) 835 662
- Zakup - -
- Sprzedaż akcji - -
- Należne odsetki - -
- Zyski z wyceny - 662
- Zmiany stanu rezerw 835 -
- - -
b. Zmniejszenia (z tytułu) -34.747 -5.733
- Sprzedaż/wykup -27.012 -5.142
- Straty z wyceny - -
- Udział w wyniku finansowym -7.612 -
- Dywidendy -123 -
- Odpisy aktualizujące - -591
- - -
Wartość bilansowa na koniec roku obrotowego 3.345 11.888


ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ II

Akcje i udziały Akcje i udziały Akcje i udziały Akcje i udziały
w jednostkach w jednostkach w jednostkach w pozostałych
zależnych współzależnych stowarzyszonych jednostkach
krajowych

Wartość bilansowa na początek roku obrotowego - - - 299
a. Zwiększenia (z tytułu) - - - 136
- Zakup - - - 136
- Sprzedaż akcji - - - -
- Należne odsetki - - - -
- Zyski z wyceny - - - -
- Zmiany stanu rezerw - - - -
- - - - -
b. Zmniejszenia (z tytułu) - - - -57
- Sprzedaż/wykup - - - -57
- Straty z wyceny - - - -
- Udział w wyniku finansowym - - - -
- Dywidendy - - - -
- Odpisy aktualizujące - - - -
- - - - -
Wartość bilansowa na koniec roku obrotowego - - - 378


ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ III

Dłużne papiery Pozostałe Zagraniczne Razem
wartościowe papiery
wartościowe

Wartość bilansowa na początek roku obrotowego 57.740 18.882 - 131.137
a. Zwiększenia (z tytułu) 459.707 41.327 - 502.667
- Zakup 456.767 3.075 - 459.978
- Sprzedaż akcji - 26.043 - 26.043
- Należne odsetki 2.940 6.611 - 9.551
- Zyski z wyceny - 5.598 - 6.260
- Zmiany stanu rezerw - - - 835
- - - - -
b. Zmniejszenia (z tytułu) -396.260 -4.089 - -440.886
- Sprzedaż/wykup -395.663 - - -427.874
- Straty z wyceny -597 - - -597
- Udział w wyniku finansowym - - - -7.612
- Dywidendy - - - -123
- Odpisy aktualizujące - -4.089 - -4.680
- - - - -
Wartość bilansowa na koniec roku obrotowego 121.187 56.120 - 192.918


UWAGA. Pełna nazwa spółki: Narodowy Fundusz Inwestycyjny "Octava" Spółka Akcyjna

Data sporządzenia raportu: 10-05-2004

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Ryszard Gromadzki

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / NFI Octava &lt;NFIWh.WA&gt; Strata netto w 2003 r. wyniosła 6.289 tys. zł