NFI Octava <NFIWh.WA> Zysk netto w 3 kw. 2003 r. wyniósł 3.206 tys. zł

Grzegorz Zięba
14-11-2003, 18:52

NFI Octava <NFIWh.WA> Zysk netto w 3 kw. 2003 r. wyniósł 3.206 tys. zł
WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SAF-Q ZA 3. KW. 2003 R. (W TYS. ZŁ)


BILANS

stan na stan na stan na stan na
30-09-2003 30-09-2002 30-06-2003 30-06-2002
koniec koniec koniec poprz. koniec poprz.
kwartału / kwartału / kwartału / kwartału /
2003 2002 2003 2002

A. Portfel inwestycyjny 189.100 111.409 125.556 61.597
I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i 116.568 916 56.537 1.028
instrumenty finansowe
1. Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach - - - -
notowanych
2. Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach 736 874 1.119 986
notowanych
3. Akcje w jednostkach zależnych notowanych - - - -
4. Akcje w jednostkach współzależnych notowanych - - - -
5. Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych - - - -
6. Notowane dłużne papiery wartościowe 115.832 - 55.418 -
7. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty - 42 - 42
finansowe
II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i 72.532 110.493 69.019 60.569
inne instrumenty finansowe
1. Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach 4.532 33.713 4.571 34.328
nienotowanych
2. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w 11.008 21.225 11.729 21.511
spółkach nienotowanych
3. Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych - - - -
4. Akcje i udziały w jednostkach współzależnych - - - -
nienotowanych
5. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych - - - -
nienotowanych
6. Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych 378 268 378 268
7. Nienotowane dłużne papiery wartościowe - 55.287 997 4.462
8. Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne 56.614 - 51.344 -
instrumenty finansowe
III. Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne - - - -
instrumenty finansowe
B. Należności 5.460 27.079 5.743 23.499
1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek 2.072 21.206 2.072 18.206
2. Należności z tytułu sprzedanych (umorzonych) papierów 754 - 759 -
wartościowych, udziałów i innych instrumentów
finansowych
3. Należności z tytułu odsetek 1.386 4.941 1.320 4.246
4. Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w - - 123 -
zyskach
5. Pozostałe należności 1.248 932 1.469 1.047
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 30.995 96.626 87.815 147.031
D. Inne aktywa 2.686 2.231 2.371 3.262
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym, - - - -
- wartość firmy - - - -
2. Rzeczowe aktywa trwałe 86 136 98 149
3. Rozliczenia międzyokresowe 2.392 1.833 2.048 2.837
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2.022 1.708 1.580 2.698
3.2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 370 125 468 139
4. Pozostałe 208 262 225 276
E. Wartość firmy z wyceny - 225 - 240
A k t y w a r a z e m 228.241 237.570 221.485 235.629
- - - -
F. Zobowiązania i Rezerwy - - - -
I. Zobowiązania 2.298 2.286 2.243 2.180
1. Zobowiązania z tytułu nabytych papierów - - - -
wartościowych, udziałów i innych instrumentów
finansowych
2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów - - - -
(pożyczek)
3. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów - - - -
wartościowych
4. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń 33 25 15 23
5. Pozostałe zobowiązania 2.265 2.261 2.228 2.157
6. Fundusze specjalne - - - -
II. Rozliczenia międzyokresowe 5.317 1.061 2.264 226
1. Ujemna wartość firmy - - - -
2. Inne rozliczenia międzyokresowe 5.317 1.061 2.264 226
2.1. Długoterminowe - - - -
2.2. Krótkoterminowe 5.317 1.061 2.264 226
III. Rezerwy 2.022 - 1.580 -
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2.022 - 1.580 -
2. Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne - - - -
obowiązkowe świadczenia pracowników
2.1. Długoterminowe - - - -
2.2. Krótkoterminowe - - - -
3. Pozostałe rezerwy - - - -
3.1. Długoterminowe - - - -
3.2. Krótkoterminowe - - - -
IV. Rezerwa z wyceny - 2.596 - 3.108
Zobowiązania i rezerwy razem 9.637 5.943 6.087 5.514
A k t y w a n e t t o (Aktywa, razem - Zobowiązania i 218.604 231.627 215.398 230.115
rezerwy, razem)
- - - -
G. Kapitał własny 218.604 231.627 215.398 230.115
1. Kapitał zakładowy 3.006 3.006 3.006 3.006
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - - - -
3. Akcje własne (wielkość ujemna) -81.299 -81.299 -81.299 -81.299
4. Kapitał zapasowy 275.469 277.895 275.469 277.895
5. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: - - - -
- środków trwałych - - - -
- akcji i udziałów - - - -
6. Pozostałe kapitały rezerwowe - - - -
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: 24.355 36.970 24.355 36.970
- zrealizowany zysk (strata) 22.882 9.100 23.136 9.100
- niezrealizowany zysk (strata) 1.473 27.870 1.219 27.870
8. Zysk (strata) netto, w tym: -2.927 -4.945 -6.133 -6.457
- zrealizowany zysk (strata) netto 2.435 -31.356 -1.494 -34.641
- niezrealizowany zysk (strata) netto -5.362 26.411 -4.639 28.184
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego - - - -
(wielkość ujemna)
- - - -
Liczba akcji funduszu 30.056.124 30.056.124 30.056.124 30.056.124
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) 9 8 9 8
Rozwodniona liczba akcji 30.056.124 30.056.124 30.056.124 30.056.124
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) 9 8 9 8
- - - -
Z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o - - - -
1. Zrealizowany zysk (strata) netto 2.435 -31.356 -1.494 -34.641
2. Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych 22.882 9.100 23.136 9.100
Zrealizowany wynik netto, razem 25.317 -22.256 21.642 -25.541
N i e z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o - - - -
1. Niezrealizowany zysk (strata) netto -5.362 26.411 -4.639 28.184
2. Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych 1.473 27.870 1.219 27.870
Niezrealizowany wynik netto, razem -3.889 54.281 -3.420 56.054


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

3 kwartał / 3 kwartał / 3 kwartały 3 kwartały
2003 okres od 2002 okres od narastająco / narastająco /
01-07-2003 do 01-07-2002 do 2003 okres od 2002 okres od
30-09-2003 30-09-2002 01-01-2003 do 01-01-2002 do
30-09-2003 30-09-2002

A. Przychody z inwestycji 5.579 4.879 4.696 5.416
1. Udział w wyniku finansowym netto -377 -672 -7.394 -4.439
1.1. Z tytułu udziałów wiodących -377 -672 -7.394 -4.439
1.2. Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych - - - -
1.3. Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych - - - -
1.4. Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych - - - -
2. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i 1.329 1.220 2.449 1.732
instrumentów finansowych oraz udziałów
2.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych 885 1.085 1.930 1.416
2.2. Z tytułu udziałów mniejszościowych 444 135 519 316
2.3. Z tytułu innych papierów wartościowych, - - - -
instrumentów finansowych i udziałów
3. Przychody z tytułu odsetek 689 995 2.158 2.776
4. Dodatnie różnice kursowe 3.938 3.336 7.483 5.347
5. Pozostałe - - - -
B. Pozostałe przychody operacyjne 253 251 1.153 999
C. Koszty operacyjne -2.883 -2.980 -8.344 -8.766
1. Koszty działania funduszu -2.870 -2.967 -8.306 -8.729
1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej -2.097 -2.188 -6.301 -6.487
1.2. Usługi doradztwa finansowego - - -23 -
1.3. Usługi prawne -60 -167 -187 -264
1.4. Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) - - - -
1.5. Ujemne różnice kursowe - - - -
1.6. Pozostałe koszty -713 -612 -1.795 -1.978
2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości -13 -13 -38 -37
niematerialnych i prawnych
D. Pozostałe koszty operacyjne -24 -90 -48 -1.304
E. Rezerwy i odpisy aktualizujące 338 553 2.119 -2.032
F. Wynik z inwestycji netto 3.263 2.613 -424 -5.687
G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z -57 -112 2.037 1.973
inwestycji
1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji 345 - 2.043 2.239
2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny -402 -112 -6 -266
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3.206 2.501 1.613 -3.714
I. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych - - - -
1. Zyski nadzwyczajne - - - -
2. Straty nadzwyczajne - - - -
J. Zysk (strata) brutto 3.206 2.501 1.613 -3.714
K. Podatek dochodowy - -989 -4.540 -1.231
a) część bieżąca - - - -
b) część odroczona - -989 -4.540 -1.231
L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia - - - -
straty)
M. Zysk (strata) netto, w tym: 3.206 1.512 -2.927 -4.945
1. Zrealizowany zysk (strata) netto 3.929 3.285 2.435 -31.356
2. Niezrealizowany zysk (strata) netto -723 -1.773 -5.362 26.411
- - - -
Zysk (strata) netto (zanualizowany) -10.861 -31.734 - -
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 24.070.503 30.166.238 - -
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,45 -1,05 - -
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 24.070.503 30.166.238 - -
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,45 -1,05 - -


ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ I

Udziały wiodące Udziały
mniejszościowe

Wartość bilansowa na początek roku obrotowego 37.257 16.959
a. Zwiększenia (z tytułu) 835 511
Zakupy - -
Sprzedaż akcji - -
Należne odsetki - -
Zyski z wyceny - 511
Zmniejszenie rezerw 835 -
- - -
b. Zmniejszenia (z tytułu) -33.560 -5.726
Zbycie -26.043 -5.135
Wykup - -
Udział w wyniku finansowym netto -7.394 -
Rezerwy - -591
Straty z wyceny - -
Dywidendy -123 -
- - -
Wartość bilansowa na koniec okresu 4.532 11.744


ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ II

Akcje i udziały Akcje i udziały Akcje i udziały Akcje i udziały
w jednostkach w jednostkach w jednostkach w pozostałych
zależnych współzależnych stowarzyszonych jednostkach
krajowych

Wartość bilansowa na początek roku obrotowego - - - 299
a. Zwiększenia (z tytułu) - - - 136
Zakupy - - - 136
Sprzedaż akcji - - - -
Należne odsetki - - - -
Zyski z wyceny - - - -
Zmniejszenie rezerw - - - -
- - - - -
b. Zmniejszenia (z tytułu) - - - -57
Zbycie - - - -57
Wykup - - - -
Udział w wyniku finansowym netto - - - -
Rezerwy - - - -
Straty z wyceny - - - -
Dywidendy - - - -
- - - - -
Wartość bilansowa na koniec okresu - - - 378


ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ III

Dłużne papiery Pozostałe Zagraniczne Razem
wartościowe papiery
wartościowe

Wartość bilansowa na początek roku obrotowego 57.740 18.882 - 131.137
a. Zwiększenia (z tytułu) 378.726 37.732 - 417.940
Zakupy 377.050 2.617 - 379.803
Sprzedaż akcji - 26.043 - 26.043
Należne odsetki 1.676 4.315 - 5.991
Zyski z wyceny - 4.757 - 5.268
Zmniejszenie rezerw - - - 835
- - - - -
b. Zmniejszenia (z tytułu) -320.634 - - -359.977
Zbycie - - - -31.235
Wykup -320.135 - - -320.135
Udział w wyniku finansowym netto - - - -7.394
Rezerwy - - - -591
Straty z wyceny -499 - - -499
Dywidendy - - - -123
- - - - -
Wartość bilansowa na koniec okresu 115.832 56.614 - 189.100


UWAGA. Pełna nazwa spółki: Narodowy Fundusz Inwestycyjny "OCTAVA" S.A.

Data sporządzenia raportu: 14-11-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Grzegorz Zięba

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / NFI Octava &lt;NFIWh.WA&gt; Zysk netto w 3 kw. 2003 r. wyniósł 3.206 tys. zł