NFI Piast <NFIWl.WA> Strata netto w 1 kw. 2004 r. wyniosła 987 tys. zł

Łukasz Świerżewski, Anna Bytniewska, Marek Knitter
14-05-2004, 16:46

NFI Piast <NFIWl.WA> Strata netto w 1 kw. 2004 r. wyniosła 987 tys. zł
WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SAF-Q ZA 1. KW. 2004 R. (W TYS. ZŁ)


BILANS

stan na stan na stan na stan na
31-03-2004 31-03-2003 31-12-2003 31-12-2002
koniec koniec koniec poprz. koniec poprz.
kwartału / kwartału / kwartału / kwartału /
2004 2003 2003 2002

A. Portfel inwestycyjny 25.830 25.873 26.677 76.037
I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i 2.095 1.617 2.568 1.592
instrumenty finansowe
1. Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach - - - -
notowanych
2. Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach 1.726 1.617 1.654 1.592
notowanych
3. Akcje w jednostkach zależnych notowanych - - - -
4. Akcje w jednostkach współzależnych notowanych - - - -
5. Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych - - - -
6. Notowane dłużne papiery wartościowe 369 - 914 -
7. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty - - - -
finansowe
II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i 23.735 24.256 24.109 74.445
inne instrumenty finansowe
1. Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach - - - -
nienotowanych
2. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w 17.212 22.757 17.212 23.820
spółkach nienotowanych
3. Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych - - - -
4. Akcje i udziały w jednostkach współzależnych - - - -
nienotowanych
5. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych - - - -
nienotowanych
6. Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych - - - -
7. Nienotowane dłużne papiery wartościowe 6.522 1.498 6.896 50.624
8. Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne 1 1 1 1
instrumenty finansowe
III. Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne - - - -
instrumenty finansowe
B. Należności 2.264 2.606 2.765 3.563
1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek 1.797 2.197 2.297 3.077
2. Należności z tytułu sprzedanych (umorzonych) papierów 4 9 4 9
wartościowych, udziałów i innych instrumentów
finansowych
3. Należności z tytułu odsetek - 245 4 293
4. Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w - - - -
zyskach
5. Pozostałe należności 463 155 460 184
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9.734 60.189 9.078 2.989
D. Inne aktywa 130 149 171 244
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym, - - - -
- wartość firmy - - - -
2. Rzeczowe aktywa trwałe 1 39 1 43
3. Rozliczenia międzyokresowe 129 110 170 201
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 96 - 102 -
3.2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 33 110 68 201
4. Pozostałe - - - -
E. Wartość firmy z wyceny - - - -
A k t y w a r a z e m 37.958 88.817 38.691 82.833
- - - -
F. Zobowiązania i Rezerwy - - - -
I. Zobowiązania 843 755 844 1.783
1. Zobowiązania z tytułu nabytych papierów 498 - 498 -
wartościowych, udziałów i innych instrumentów
finansowych
2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów - - - -
(pożyczek)
3. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów - - - -
wartościowych
4. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń - 27 - 57
5. Pozostałe zobowiązania 345 727 346 1.726
6. Fundusze specjalne - 1 - -
II. Rozliczenia międzyokresowe 4.099 1.440 3.850 55
1. Ujemna wartość firmy - - - -
2. Inne rozliczenia międzyokresowe 4.099 1.440 3.850 55
2.1. Długoterminowe - - - -
2.2. Krótkoterminowe 4.099 1.440 3.850 55
III. Rezerwy 96 368 90 264
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 96 368 90 264
2. Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne - - - -
obowiązkowe świadczenia pracowników
2.1. Długoterminowe - - - -
2.2. Krótkoterminowe - - - -
3. Pozostałe rezerwy - - - -
3.1. Długoterminowe - - - -
3.2. Krótkoterminowe - - - -
IV. Rezerwa z wyceny - - - -
Zobowiązania i rezerwy razem 5.038 2.563 4.784 2.102
A k t y w a n e t t o (Aktywa, razem - Zobowiązania i 32.920 86.254 33.907 80.731
rezerwy, razem)
- - - -
G. Kapitał własny 32.920 86.254 33.907 80.731
1. Kapitał zakładowy 3.046 3.046 3.046 3.046
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - - - -
3. Akcje własne (wielkość ujemna) -50.392 - -50.392 -
4. Kapitał zapasowy 164.284 179.043 164.284 179.043
5. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: - - - -
- środków trwałych - - - -
- akcji i udziałów - - - -
6. Pozostałe kapitały rezerwowe - - - -
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: -83.031 -101.358 -86.599 -86.104
- zrealizowany zysk (strata) -71.075 -62.841 -73.590 -25.350
- niezrealizowany zysk (strata) -11.956 -38.517 -13.009 -60.754
8. Zysk (strata) netto, w tym: -987 5.523 3.568 -15.254
- zrealizowany zysk (strata) netto -1.095 5.601 2.691 -14.759
- niezrealizowany zysk (strata) netto 108 -78 877 -495
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego - - - -
(wielkość ujemna)
- - - -
Liczba akcji funduszu 30.458.041 30.458.041 30.458.041 30.458.041
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) 1 3 1 3
Rozwodniona liczba akcji 30.458.041 30.458.041 30.458.041 30.458.041
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) 1 3 1 3
- - - -
Z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o - - - -
1. Zrealizowany zysk (strata) netto -1.095 5.601 2.691 -14.759
2. Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych -71.075 -62.841 -73.590 -25.350
Zrealizowany wynik netto, razem -72.170 -57.240 -70.899 -40.109
N i e z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o - - - -
1. Niezrealizowany zysk (strata) netto 108 -78 877 -495
2. Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych -11.956 -38.517 -13.009 -60.754
Niezrealizowany wynik netto, razem -11.848 -38.595 -12.132 -61.249


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

1 kwartał / 1 kwartał / 1 kwartały 1 kwartały
2004 okres od 2003 okres od narastająco / narastająco /
01-01-2004 do 01-01-2003 do 2004 okres od 2003 okres od
31-03-2004 31-03-2003 01-01-2004 do 01-01-2003 do
31-03-2004 31-03-2003

A. Przychody z inwestycji 166 909 166 909
1. Udział w wyniku finansowym netto - - - -
1.1. Z tytułu udziałów wiodących - - - -
1.2. Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych - - - -
1.3. Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych - - - -
1.4. Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych - - - -
2. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i 81 584 81 584
instrumentów finansowych oraz udziałów
2.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych 81 584 81 584
2.2. Z tytułu udziałów mniejszościowych - - - -
2.3. Z tytułu innych papierów wartościowych, - - - -
instrumentów finansowych i udziałów
3. Przychody z tytułu odsetek 85 325 85 325
4. Dodatnie różnice kursowe - - - -
5. Pozostałe - - - -
B. Pozostałe przychody operacyjne 56 - 56 -
C. Koszty operacyjne 1.374 2.330 1.374 2.330
1. Koszty działania funduszu 1.374 2.326 1.374 2.326
1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej 964 1.963 964 1.963
1.2. Usługi doradztwa finansowego 22 - 22 -
1.3. Usługi prawne 12 - 12 -
1.4. Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) - - - -
1.5. Ujemne różnice kursowe - - - -
1.6. Pozostałe koszty 376 363 376 363
2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości - 4 - 4
niematerialnych i prawnych
D. Pozostałe koszty operacyjne - - - -
E. Rezerwy i odpisy aktualizujące - - - -
F. Wynik z inwestycji netto -1.152 -1.421 -1.152 -1.421
G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z 177 7.090 177 7.090
inwestycji
1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji 57 7.064 57 7.064
2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny 120 26 120 26
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -975 5.669 -975 5.669
I. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych - - - -
1. Zyski nadzwyczajne - - - -
2. Straty nadzwyczajne - - - -
J. Zysk (strata) brutto -975 5.669 -975 5.669
K. Podatek dochodowy 12 146 12 146
a) część bieżąca - 42 - 42
b) część odroczona 12 104 12 104
L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia - - - -
straty)
M. Zysk (strata) netto, w tym: -987 5.523 -987 5.523
1. Zrealizowany zysk (strata) netto -1.095 5.601 -1.095 5.601
2. Niezrealizowany zysk (strata) netto 108 -78 108 -78
- - - -
Zysk (strata) netto (zanualizowany) -2.942 -10.461 - -
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 25.785.027 30.458.041 - -
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,11 -0,34 - -
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 25.785.027 30.458.041 - -
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,11 -0,34 - -


ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ I

Udziały wiodące Udziały
mniejszościowe

Wartość bilansowa na początek roku obrotowego - 18.866
a. Zwiększenia (z tytułu) - 114
Zakupy - -
Należne odsetki - -
Zyski z wyceny - 114
- - -
b. Zmniejszenia (z tytułu) - -42
Sprzedaży/wykupu - -42
Straty z wyceny - -
- - -
Wartość bilansowa na koniec okresu - 18.938


ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ II

Akcje i udziały Akcje i udziały Akcje i udziały Akcje i udziały
w jednostkach w jednostkach w jednostkach w pozostałych
zależnych współzależnych stowarzyszonych jednostkach
krajowych

Wartość bilansowa na początek roku obrotowego - - - -
a. Zwiększenia (z tytułu) - - - -
Zakupy - - - -
Należne odsetki - - - -
Zyski z wyceny - - - -
- - - - -
b. Zmniejszenia (z tytułu) - - - -
Sprzedaży/wykupu - - - -
Straty z wyceny - - - -
- - - - -
Wartość bilansowa na koniec okresu - - - -


ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ III

Dłużne papiery Pozostałe Zagraniczne Razem
wartościowe papiery
wartościowe

Wartość bilansowa na początek roku obrotowego 7.810 1 - 26.677
a. Zwiększenia (z tytułu) 2.827 - - 2.941
Zakupy 2.740 - - 2.740
Należne odsetki 81 - - 81
Zyski z wyceny 6 - - 120
- - - - -
b. Zmniejszenia (z tytułu) -3.746 - - -3.788
Sprzedaży/wykupu -3.746 - - -3.788
Straty z wyceny - - - -
- - - - -
Wartość bilansowa na koniec okresu 6.891 1 - 25.830


UWAGA. Pełna nazwa spółki: Narodowy Fundusz Inwestycyjny "PIAST" S.A.

Data sporządzenia raportu: 14-05-2004

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Łukasz Świerżewski, Anna Bytniewska, Marek Knitter

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / NFI Piast &lt;NFIWl.WA&gt; Strata netto w 1 kw. 2004 r. wyniosła 987 tys. zł