NFI Pierwszy <NFIWa.WA> Raport bieżący nr 13/2003- uchwały podjęte przez WZA w dniu 29 lipca 2003 roku,... - część 2

Kamil Kosiński
29-07-2003, 19:19

NFI Pierwszy <NFIWa.WA> Raport bieżący nr 13/2003- uchwały podjęte przez WZA w dniu 29 lipca 2003 roku,... - część 2 3. rozporządzaniu nabytymi akcjami, udziałami i innymi papierami wartościowymi (PKD 65.23.2),
4. udzielaniu pożyczek oraz zaciąganiu pożyczek i kredytów dla realizacji celów określonych powyżej oraz innych celów statutowych Funduszu (PKD 65.23.2).
Artykuł 8
8.1. Fundusz nie może posiadać udziałów w spółkach cywilnych, jawnych oraz innych podmiotach, w których udział powodowałby nieograniczoną odpowiedzialność Funduszu.
8.2. Fundusz nie może zbyć papierów wartościowych, których nie jest właścicielem w chwili zawarcia umowy sprzedaży, chyba, że w chwili zawarcia tej umowy był uprawniony do nabycia odpowiedniej ilości papierów wartościowych tego samego rodzaju.
8.3. Fundusz nie może nabywać metali szlachetnych ani zawierać kontraktów surowcowych, kontraktów opcyjnych lub kontraktów terminowych, z wyjątkiem:
a) transakcji mających na celu zmniejszenie ryzyka w granicach dopuszczalnych przez polskie prawo,
b) nabywania akcji spółek zajmujących się produkcją i przetwarzaniem metali szlachetnych lub surowców.
8.4. Fundusz nie może zaciągać pożyczek ani emitować obligacji, jeżeli w wyniku tego łączna wartość zadłużenia Funduszu przekroczyłaby 50 (pięćdziesiąt) % wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu.
8.5. Fundusz nie może nabywać papierów wartościowych, jeżeli w wyniku tego ponad 25 (dwadzieścia pięć) % wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu zostałoby ulokowane w papiery wartościowe jednego emitenta, z wyjątkiem inwestycji w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.
8.6. Ograniczenia określone w art. 8.4 oraz 8.5 dotyczą inwestycji w chwili jej podjęcia. Ograniczenia te nie obowiązują, jeżeli ich naruszenie następuje w wyniku późniejszych zmian wartości netto aktywów Funduszu lub zmiany struktury kapitału spółki, w którą Fundusz zainwestował.
III. KAPITAŁ FUNDUSZU
Artykuł 9
9.1. Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 3.005.612,40 zł (trzy miliony pięć tysięcy sześćset dwanaście złotych i czterdzieści groszy) i dzieli się na 30.056.124 (trzydzieści milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 00.000.001 do numeru 30.005.124 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
9.2. Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi jak i wkładami niepieniężnymi.
Artykuł 10
Wszystkie akcje Funduszu są akcjami zwykłymi na okaziciela.
Artykuł 11
Fundusz może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne
Artykuł 12
12.1 Akcje Funduszu mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Fundusz.
12.2 Decyzję o nabyciu przez Fundusz akcji własnych w celu ich umorzenia, podejmuje Zarząd Funduszu.
12.3 Umorzenie akcji funduszu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem art. 363 § 5 kodeksu spółek handlowych.
IV. OGRANICZENIA W WYKONYWANIU PRAWA GŁOSU Z AKCJI
Artykuł 13 (skreślony)
V. ORGANY FUNDUSZU
Artykuł 14
Organami Funduszu są: A. Zarząd
B. Rada Nadzorcza
C. Walne Zgromadzenie
A. ZARZĄD
Artykuł 15
15.1 Zarząd składa się z jednej do siedmiu osób. Kadencja Zarządu trwa dwa lata.
15.2 Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. 15.3 Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.
Artykuł 16
16.1 Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Funduszem z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo i niniejszy statut dla pozostałych organów Funduszu.
16.2 Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określi szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd.
Artykuł 17
17.1 Z zastrzeżeniem postanowienia art.17.4 Statutu do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Funduszu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.
17.2 Prokura udzielona firmie zarządzającej, o której mowa w art. 24.4. może być tylko jednoosobowa.
17.3 W przypadku zarządu jednoosobowego, reprezentacja jest jednoosobowa.
Artykuł 18
18.1 W umowach pomiędzy Funduszem a członkami Zarządu tudzież w sporach z nimi reprezentuje Fundusz Rada Nadzorcza. Rada Nadzorca może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej członków do dokonywania takich czynności prawnych.
18.2 Pracownicy Funduszu podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie.
B. RADA NADZORCZA
Artykuł 19
19.1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.
19.2.Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
19.3. Co najmniej 2/3 (dwie trzecie) członków Rady Nadzorczej, w tym jej przewodniczący, powinni być obywatelami polskimi.
Artykuł 20
20.1 Rada Nadzorca wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej.
20.2 Z zastrzeżeniem art. 21.2 Statutu Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. W przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, posiedzenie zwołuje i przewodniczy mu Zastępca Przewodniczącego lub osoba upoważniona przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego.
20.3 Członek Rady Nadzorczej nie może równocześnie pełnić funkcji członka Rady Nadzorczej lub Zarządu innego narodowego funduszu inwestycyjnego.
Artykuł 21
21.1 Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 3 razy w roku.
21.2 Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek Zarządu lub każdego z członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem 2 (dwóch) tygodni od dnia zwołania. W przypadku, gdy Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
Artykuł 22
22.1 Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali poinformowani o posiedzeniu, listami poleconymi lub kurierskimi wysłanymi co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
22.2 Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej
22.3 Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej. Regulamin ten zatwierdza Walne Zgromadzenie.
22.4 Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 KSH, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu w tym trybie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej
22.5 Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 KSH Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie obiegowym (pisemnym) jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę w formie pisemnej na taki tryb głosowania.
.
Artykuł 23 Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.
Artykuł 24
24.1 Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Funduszu. 24.2 Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub uchwałach Walnego Zgromadzenia, do uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej należy:
a) ocena sprawozdania finansowego Funduszu za ubiegły rok obrotowy oraz zapewnienie jego weryfikacji przez biegłych rewidentów o uznanej renomie;
b) ocena i opiniowanie sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu;
c) składania Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. a) i b);
d) ocena przedstawionych przez Zarząd Funduszu i przedłożenie Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia wniosków w sprawie podziału zysku (w tym określanie kwoty przeznaczonej na dywidendy i terminów wypłaty dywidend) lub pokrycia strat;
e) z zastrzeżeniem art. 18.1 Statutu Funduszu zawieranie umów z członkami Zarządu oraz zasad ich wynagradzania, a także powoływanie, zawieszanie lub odwoływanie poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu;
f) wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, lub zaciągnięcie oraz udzielenie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15 (piętnaście) % wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu;
g) (skreślony).
h) delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać.
i) przedstawianie akcjonariuszom, na pierwszym zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu zwołanym po dniu trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piątego (31.12.2005) roku i na każdym następnym zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, projektu odpowiedniej uchwały i zalecenia dotyczącego likwidacji lub przekształcenia Funduszu w spółkę mającą charakter funduszu powierniczego lub innego podobnego funduszu, zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z zaleceniem dotyczącym firmy zarządzającej, jeżeli Fundusz jest związany z taką firmą umową o zarządzanie.
24.3 Jeżeli na podstawie art. 21 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji Fundusz zawiera z firmą zarządzającą umowę o zarządzanie majątkiem Funduszu, Radzie Nadzorczej przysługuje uprawnienie do reprezentowania Funduszu wobec firmy zarządzającej, w tym zawarcia i wypowiedzenia tej umowy.
24.4 Jeżeli firma zarządzająca, o której mowa w art. 24.4., zwróci się do członka Zarządu o zaciągnięcie zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia w imieniu Funduszu w związku z transakcją w zakresie inwestycji, członek Zarządu może, działając według własnego uznania oraz zgodnie z postanowieniami umowy, o której mowa w art. 24.4, przekazać sprawę Radzie Nadzorczej, która w terminie nie dłuższym niż 45 (czterdzieści pięć) dni, dostarczy członkowi Zarządu pisemne upoważnienie do zaciągnięcia zobowiązania lub dokonania rozporządzenia w imieniu Funduszu w związku z daną transakcją. Jeżeli pisemne upoważnienie Rady Nadzorczej nie zostanie dostarczone członkowi Zarządu w ciągu 45 (czterdzieści pięć) dni, przyjmuje się, że Rada Nadzorcza udzieliła odpowiedniego upoważnienia członkowi Zarządu.
Artykuł 25
Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy określanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i zatwierdzanie regulaminu, o którym mowa w art. 22.3.
C. WALNE ZGROMADZENIE
Artykuł 26
26.1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, najpóźniej do końca 10 (dziesiątego) miesiąca po upływie roku obrotowego.
26.2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10 (dziesięć) % kapitału zakładowego.
26.3.Zarząd zwoła nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w art. 26.2.
26.4. Rada Nadzorca zwołuje Walne Zgromadzenie:
a) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie;
b) jeżeli pomimo złożenia przez Radę Nadzorczą wniosku, o którym mowa w art. 26.2, Zarząd nie zwołał nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w art. 26.3.
Artykuł 27
27.1 Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd. Zarząd poinformuje członków Rady Nadzorczej o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i treści porządku obrad w terminie 14 dni od dnia zwołania.
27.2 Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10 (dziesięć) % kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
27.3 Żądanie, o którym mowa w art. 27.2, zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Artykuł 28
Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.
Artykuł 29
Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji.
Artykuł 30
30.1 Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są względną większością głosów oddanych, tzn. gdy ilość głosów oddanych za uchwałą jest większa niż ilość głosów oddanych przeciw uchwale, z pominięciem głosów nieważnych i wstrzymujących się, jeżeli niniejszy statut lub ustawa nie stanowią inaczej. Większość ta wymagana jest w szczególności w następujących sprawach:
a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu, oraz sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy;
b) podjęcie uchwały co do podziału zysku lub pokrycia strat;
c) udzielenie absolutorium członkom organów Funduszu z wykonania przez nich obowiązków;
30.2 Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach wymienionych poniżej podejmowane są większością 3/4 (trzech czwartych) oddanych głosów:
a) zmiana statutu Funduszu, w tym emisja nowych akcji;
b) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych;
c) zbycie przedsiębiorstwa Funduszu;
d) połączenie Funduszu z inną spółką;
e) rozwiązanie Funduszu;
30.3 Uchwały w przedmiocie zmian statutu Funduszu zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.
30.4 Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy zatwierdzenie umowy o zarządzanie majątkiem Funduszu, o której mowa w art. 24.4. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy uchwalanie, w razie potrzeby, wytycznych dla Rady Nadzorczej dotyczących negocjacji warunków tej umowy z firmą zarządzającą.
30.5 Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy skwitowanie członków organów Funduszu z wykonania obowiązków oraz podjęcie decyzji co do osoby, która sprawowała lub sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, w przedmiocie zwrotu wydatków lub pokrycia odszkodowania, które osoba ta może być zobowiązana do zapłaty wobec osoby trzeciej, w wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym w świetle okoliczności przekonaniu tej osoby, był w najlepszym interesie Funduszu.
Artykuł 31
Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Funduszu bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Tajne głosowanie należy również zarządzić na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
Artykuł 32 32.1 Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
32.2 Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin.
VI. GOSPODARKA FUNDUSZU
Artykuł 33 (skreślony)
Artykuł 34
Rokiem obrotowym Funduszu jest rok kalendarzowy. Artykuł 35
W ciągu 8 (ośmiu) miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Funduszu w tym okresie.
Artykuł 36
Datę nabycia prawa do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Statucie w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Uchwała Nr 9/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.
z dnia 29 lipca 2003 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 19.2 Statutu Funduszu postanowiło w głosowaniu tajnym powołać Radę Nadzorczą nowej czwartej kadencji w następującym składzie:
1. Monika Kalinowska
2. Jan Jeżak
3. Tomasz Zbiegień
4. Konrad Szwedoski
5. Konrad Jaskóła
6. Robert Kozłowski
7. John Cutts
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 10/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.
z dnia 29 lipca 2003 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 19.2 Statutu Funduszu postanowiło w głosowaniu tajnym odwołać ze składu Rady Nadzorczej:
1. Pana Jana Jeżaka
2.Pana Roberta Kozłowskiego
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian w Statucie Funduszu, przyjętych Uchwałami Nr 7/2003 i 8/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu z dnia 29 lipca 2003 r.
Uchwała Nr 11/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.
z dnia 29 lipca 2003 r.
w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A., działając na podstawie art. 25 Statutu Funduszu uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Funduszu:
1. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Funduszu, z wyłączeniem Przewodniczącego, jest równe (brutto) kwocie 2.400 zł (słownie: dwa tysiące czterysta).
2. Miesięczne wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest równe (brutto) kwocie 3.200 (słownie: trzy tysiące dwieście).
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 bez względu na częstotliwość odbywania posiedzeń.
4. W przypadku, gdy powołanie lub odwołanie członka Rady Nadzorczej nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w danym miesiącu.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 jest wypłacane z dołu w terminie do 10-ego dnia kolejnego miesiąca.
6. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Funduszu.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2003 roku.
Uchwała Nr 12/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.
z dnia 29 lipca 2003 r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej
§ 1
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A., działając na podstawie art. 22.3 Statutu Funduszu zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. w brzmieniu ustalonym Uchwałą Rady Nadzorczej Funduszu nr 2/2003 z dnia 19 marca 2003 roku.
2. Regulamin Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
REGULAMIN
Rady Nadzorczej Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.
§ 1.
Rada Nadzorcza Fund.1 NFI S.A., zwana dalej "Radą Nadzorczą", jest stałym organem nadzoru Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A., zwanego dalej "Funduszem".
§ 2.
Rada Nadzorcza działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 30 kwietnia 1993r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji, statutu Funduszu oraz niniejszego regulaminu.
§ 3.
1. Rada Nadzorcza składa się z 7 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch Zastępców Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej.
§ 4
1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego posiedzenia Rady z upoważnienia Przewodniczącego zwołuje i przewodniczy im Zastępca Przewodniczącego. Jeżeli w posiedzeniu nie bierze udziału Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący obrady prowadzi członek wybrany przez obecnych członków Rady.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, której kadencja upływa i przewodniczy mu do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Funduszu lub każdego z członków Rady. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu 2 (dwóch) tygodni od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem 2 (dwóch) tygodni od dnia zwołania.
4. W przypadku nie zwołania przez Przewodniczącego posiedzenia, zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu, wnioskodawca może zwołać posiedzenie samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
5. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 3 razy w roku.
§ 5.
1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej podejmowanych zgodnie z niniejszym Regulaminem, wymagane jest pisemne powiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej wysłane co najmniej na 7 (siedem) dni przed wyznaczoną datą posiedzenia lub w przypadku, gdy obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, wyrażona przez nich zgoda na głosowanie.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie.
3. Zaproszenia, o których mowa powyżej powinny określać miejsce i termin posiedzenia oraz porządek obrad. Materiały związane z porządkiem obrad powinny być doręczone razem z zaproszeniem.
4. Z ważnych powodów materiały mogą być przekazane w terminie późniejszym, nie później niż na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 KSH członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu w tym trybie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 6. Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 KSH Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym), jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę w formie pisemnej na taki tryb głosowania.
§ 6.
1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej.
2. Każdemu z członków Rady Nadzorczej przysługuje jeden głos w głosowaniu oraz równe prawo udziału w dyskusji.
3. Głosowania Rady Nadzorczej są jawne. Głosowanie tajne zarządza się w sprawach osobowych oraz na żądanie któregokolwiek członka Rady Nadzorczej.
4. Uchwały Rady Nadzorczej podpisują członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu. Członek Rady Nadzorczej głosujący przeciwko powzięciu uchwały jest uprawniony do zgłoszenia do protokołu posiedzenia zdania odrębnego.
§ 7
1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie.
2. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.
3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście.
§ 8.
W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział członkowie Zarządu Funduszu i Firmy Zarządzającej oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego, Zarząd lub osobę zwołującą posiedzenie.
§ 9.
1. Z przebiegu posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się protokół.
2. Protokół, o którym mowa w ust. l, powinien zawierać w szczególności:
· oznaczenie daty i miejsca odbycia posiedzenia,
· imiona i nazwiska członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu,
· imiona i nazwiska członków Zarządu Funduszu oraz Firmy Zarządzającej obecnych na posiedzeniu,
· imiona i nazwiska obecnych gości,
· stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia,
· porządek obrad,
· zwięzłą treść wystąpień w dyskusji,
· informację dotyczącą podjęcia lub niepodjęcia uchwał objętych porządkiem obrad,
· zastrzeżenia i zdania odrębne członków Rady do podjętych uchwał.
3. Protokół podlega zatwierdzeniu na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Protokół podpisują członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu, którego protokół dotyczy.
5. Treść podjętych uchwał stanowi załącznik do protokołu.
6. Protokoły Rady gromadzone są w księdze protokołów. Księgę protokołów przechowuje się w Spółce.
7. Projekty protokołów przesyłane są członkom Rady wraz z materiałami na następne posiedzenie. Z ważnych powodów projekty protokołów mogą być przekazane w terminie późniejszym.
§ 10.
1. W sprawach wymagających w myśl ustawy i statutu decyzji Rady oraz we wszelkich innych przypadkach Rada Nadzorcza podejmuje uchwały.
2. Uchwała Rady Nadzorczej powinna zawierać w szczególności:
· oznaczenie daty podjęcia,
· określenie przedmiotu sprawy,
· podstawę prawną,
· treść decyzji Rady.
3. Uchwały podpisują wszyscy członkowie Rady Nadzorczej uczestniczący w posiedzeniu, na którym została powzięta uchwała.
§ 11
1. Kopie protokołów oraz kopie powziętych uchwał są wydawane członkom Rady Nadzorczej na ich żądanie.
2. Zarząd zobowiązany jest zapewnić Radzie Nadzorczej niezbędne warunki do wykonywania obowiązków Rady Nadzorczej, w tym pomieszczenia biurowe, urządzenia i materiały niezbędne do odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej.
Do protokołu nie zgłoszono sprzeciwów.
Zarząd Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. ("Fundusz") informuje, iż podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Funduszu w dniu 29 lipca 2003 roku, następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów:
1. V NFI Victoria S.A. wykonywał prawo głosu z 5.867.043 akcji,
2. NFI Fortuna S.A. wykonywał prawo głosu z 5.559.457 akcji,
3. BRE Bank S.A wykonywał prawo głosu z 4.349.236,
4. Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa wykonywał prawo głosu z 1.415.396 akcji,
Na ogólną liczbę 30.056.124 akcji Funduszu, na WZA reprezentowane były 17.191.137 akcje. Na każdą akcję przypada jeden głos.
Ponadto, Zarząd informuje iż skład osobowy Rady Nadzorczej nie uległ zmianie. Życiorysy osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej czwartej kadencji zostały podane do publicznej wiadomości przy poprzednim powołaniu.
Data sporządzenia raportu: 29-07-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Kamil Kosiński

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / NFI Pierwszy &lt;NFIWa.WA&gt; Raport bieżący nr 13/2003- uchwały podjęte przez WZA w dniu 29 lipca 2003 roku,... - część 2