NFI Pierwszy <NFIWa.WA> Strata netto w 2003 r. wyniosła 9.159 tys. zł

Ryszard Gromadzki
10-05-2004, 17:29

NFI Pierwszy <NFIWa.WA> Strata netto w 2003 r. wyniosła 9.159 tys. zł
WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SAF-R ZA 2003 R. (W TYS. ZŁ)


BILANS

2003 2002

Aktywa - -
A. Portfel inwestycyjny 93.575 133.639
I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i 36.702 55.577
instrumenty finansowe
1. Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach 0 31.860
notowanych
2. Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach 142 638
notowanych
3. Akcje w jednostkach zależnych notowanych - -
4. Akcje w jednostkach współzależnych notowanych - -
5. Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych - -
6. Notowane dłużne papiery wartościowe - -
7. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty 36.560 23.079
finansowe
II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i 56.873 78.062
inne instrumenty finansowe
1. Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach 11.520 18.467
nienotowanych
2. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w 3.752 9.992
spółkach nienotowanych
3. Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych 16.283 24.323
4. Akcje i udziały w jednostkach współzależnych - -
nienotowanych
5. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych - -
nienotowanych
6. Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych 25.318 25.280
7. Nienotowane dłużne papiery wartościowe - -
8. Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne - -
instrumenty finansowe
III. Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne - -
instrumenty finansowe
B. Należności 56.620 33.211
1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek 33.556 32.043
2. Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów 4 9
wartościowych, udziałów i innych instrumentów
finansowych
3. Należności z tytułu odsetek 1.006 1.109
4. Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w 0 1
zyskach
5. Pozostałe należności 22.054 49
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3.763 1.106
D. Inne aktywa 3 30
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym, - -
- wartość firmy - -
2. Rzeczowe aktywa trwałe 0 10
3. Rozliczenia międzyokresowe 0 20
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 20
3.2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 0 -
4. Pozostałe - -
E. Wartość firmy z wyceny 0 322
Aktywa, razem 153.961 168.308
- -
F. Zobowiązania i Rezerwy 4.342 9.426
I. Zobowiązania 3.508 7.890
1. Zobowiązania z tytułu nabytych papierów - -
wartościowych, udziałów i innych instrumentów
finansowych
2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów 0 3.275
(pożyczek)
3. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów - -
wartościowych
4. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń 3 9
5. Pozostałe zobowiązania 3.505 4.606
6. Fundusze specjalne - -
II. Rozliczenia międzyokresowe 634 681
1. Ujemna wartość firmy - -
2. Inne rozliczenia międzyokresowe 634 681
2.1. Długoterminowe 0 568
2.2. Krótkoterminowe 634 113
III. Rezerwy 200 169
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 200 169
2. Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne - -
obowiązkowe świadczenia pracowników
2.1. Długoterminowe - -
2.2. Krótkoterminowe - -
3. Pozostałe rezerwy - -
3.1. Długoterminowe - -
3.2. Krótkoterminowe - -
IV. Rezerwa z wyceny 0 686
Zobowiązania i rezerwy, razem 4.342 9.426
- -
Aktywa netto (Aktywa, razem - Zobowiązania i rezerwy, 149.619 158.882
razem)
- -
G. Kapitał własny 149.619 158.882
1. Kapitał zakładowy 3.006 3.006
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - -
3. Akcje własne (wielkość ujemna) -25.713 -25.936
4. Kapitał zapasowy 173.671 169.158
5. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: 99 1.365
- środków trwałych 0 -
- akcji i udziałów 99 1.365
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 197 197
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: 7.518 8.761
- zrealizowany zysk (strata) 12.229 4.800
- niezrealizowany zysk (strata) -4.711 3.961
8. Zysk (strata) netto, w tym: -9.159 2.331
- zrealizowany zysk (strata) netto -12.020 -1.225
- niezrealizowany zysk (strata) netto 2.861 3.556
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego - -
(wielkość ujemna)
- -
Liczba akcji 30.056.124 30.056.124
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) 4,98 5,29
Rozwodniona liczba akcji 0 0
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) 0,00 0,00


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

2003 2002

A. Przychody z inwestycji 5.190 11.193
1. Udział w wyniku finansowym netto 4.398 9.213
1.1. Z tytułu udziałów wiodących 3.638 8.183
1.2. Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych 760 1.030
1.3. Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych - -
1.4. Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych - -
2. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i 232 635
instrumentów finansowych oraz udziałów
2.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych 88 96
2.2. Z tytułu udziałów mniejszościowych 144 539
2.3. Z tytułu innych papierów wartościowych, - -
instrumentów finansowych i udziałów
3. Przychody z tytułu odsetek 560 1.335
4. Dodatnie różnice kursowe 0 10
5. Pozostałe - -
B. Pozostałe przychody operacyjne 11 45
C. Koszty operacyjne 11.540 9.925
1. Koszty działania funduszu 11.530 9.893
1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej 7.685 6.483
1.2. Usługi doradztwa finansowego 678 707
1.3. Usługi prawne 617 488
1.4. Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) 847 34
1.5. Ujemne różnice kursowe 938 1.229
1.6. Pozostałe koszty 765 952
2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości 10 32
niematerialnych i prawnych
D. Pozostałe koszty operacyjne 3.252 0
E. Rezerwy i odpisy aktualizujące 10.447 5.259
F. Wynik z inwestycji netto -20.038 -3.946
G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z 10.977 6.465
inwestycji
1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji 10.320 9.467
2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny 657 -3.002
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -9.061 2.519
I. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych - -
1. Zyski nadzwyczajne - -
2. Straty nadzwyczajne - -
J. Zysk (strata) brutto -9.061 2.519
K. Podatek dochodowy 98 188
a) część bieżąca 50 51
b) część odroczona 48 137
L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia - -
straty)
M. Zysk (strata) netto, w tym: -9.159 2.331
1. Zrealizowany zysk (strata) netto -12.020 -1.225
2. Niezrealizowany zysk (strata) netto 2.861 3.556
- -
Zysk (strata) netto (zanualizowany) -9.159 2.331
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 30.056.124 30.056.124
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,30 0,08
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 0 0
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 0,00


ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ I

Udziały wiodące Udziały
mniejszościowe

Wartość bilansowa na początek roku obrotowego 50.327 10.630
a. Zwiększenia (z tytułu) 3.638 0
- Zakup 0 0
- Udziału w zysku 3.638 0
- Wycena 0 0
- Inne 0 0
- - -
b. Zmniejszenia (z tytułu) 42.445 6.736
- Sprzedaż 34.322 4.724
- Wycena 0 0
- Aktualizacja wartości 0 2.012
- Inne 8.123 0
- - -
Wartość bilansowa na koniec roku obrotowego 11.520 3.894


ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ II

Akcje i udziały Akcje i udziały Akcje i udziały Akcje i udziały
w jednostkach w jednostkach w jednostkach w pozostałych
zależnych współzależnych stowarzyszonych jednostkach
krajowych

Wartość bilansowa na początek roku obrotowego 24.323 0 0 48.359
a. Zwiększenia (z tytułu) 760 0 0 14.504
- Zakup 0 0 0 13.028
- Udziału w zysku 760 0 0 0
- Wycena 0 0 0 1.476
- Inne 0 0 0 0
- - - - -
b. Zmniejszenia (z tytułu) 8.800 0 0 985
- Sprzedaż 0 0 0 166
- Wycena 0 0 0 819
- Aktualizacja wartości 8.800 0 0 0
- Inne 0 0 0 0
- - - - -
Wartość bilansowa na koniec roku obrotowego 16.283 0 0 61.878


ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ III

Dłużne papiery Pozostałe Zagraniczne Razem
wartościowe papiery
wartościowe

Wartość bilansowa na początek roku obrotowego 0 0 0 133.639
a. Zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 18.902
- Zakup 0 0 0 13.028
- Udziału w zysku 0 0 0 4.398
- Wycena 0 0 0 1.476
- Inne 0 0 0 0
- - - - -
b. Zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 58.966
- Sprzedaż 0 0 0 39.212
- Wycena 0 0 0 819
- Aktualizacja wartości 0 0 0 10.812
- Inne 0 0 0 8.123
- - - - -
Wartość bilansowa na koniec roku obrotowego 0 0 0 93.575


UWAGA. Pełna nazwa spółki: FUND.1 PIERWSZY NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY S.A.

Data sporządzenia raportu: 10-05-2004

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Ryszard Gromadzki

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / NFI Pierwszy &lt;NFIWa.WA&gt; Strata netto w 2003 r. wyniosła 9.159 tys. zł