NFI Pierwszy <NFIWa.WA> Strata netto w 4 kw. 2003 r. wyniosła 4.823 tys. zł

NFI Pierwszy <NFIWa.WA> Strata netto w 4 kw. 2003 r. wyniosła 4.823 tys. zł WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SAF-Q ZA 4. KW. 2003 R. (W TYS. ZŁ) BILANS stan na stan na stan na stan na 31-12-2003 31-12-2002 30-09-2003 30-09-2002 koniec koniec koniec poprz. koniec poprz. kwartału / kwartału / kwartału / kwartału / 2003 2002 2003 2002 A. Portfel inwestycyjny 104.374 133.639 140.617 124.428 I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i 36.702 55.577 73.004 44.061 instrumenty finansowe 1. Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach 0 31.860 31.850 32.284 notowanych 2. Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach 142 638 163 957 notowanych 3. Akcje w jednostkach zależnych notowanych - - - - 4. Akcje w jednostkach współzależnych notowanych - - - - 5. Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych - - - - 6. Notowane dłużne papiery wartościowe - - - - 7. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty 36.560 23.079 40.991 10.820 finansowe II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i 67.672 78.062 67.613 80.367 inne instrumenty finansowe 1. Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach 11.515 18.467 11.294 18.398 nienotowanych 2. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w 5.726 9.992 5.968 12.590 spółkach nienotowanych 3. Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych 25.113 24.323 25.003 24.098 4. Akcje i udziały w jednostkach współzależnych - - - - nienotowanych 5. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych - - - - nienotowanych 6. Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych 25.318 25.280 25.348 25.281 7. Nienotowane dłużne papiery wartościowe - - - - 8. Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne - - - - instrumenty finansowe III. Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne - - - - instrumenty finansowe B. Należności 60.509 33.211 43.789 51.061 1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek 36.673 32.043 39.018 34.621 2. Należności z tytułu sprzedanych (umorzonych) papierów 4 9 177 15.420 wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 3. Należności z tytułu odsetek 1.779 1.109 1.713 992 4. Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w 0 1 2.879 28 zyskach 5. Pozostałe należności 22.053 49 2 0 C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3.763 1.106 720 5.395 D. Inne aktywa 3 30 35 48 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym, - - - - - wartość firmy - - - - 2. Rzeczowe aktywa trwałe 0 10 0 18 3. Rozliczenia międzyokresowe 0 20 35 30 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 20 5 3 3.2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 0 - 30 27 4. Pozostałe - - - - E. Wartość firmy z wyceny 0 322 241 348 A k t y w a r a z e m 168.649 168.308 185.402 181.280 - - - - F. Zobowiązania i Rezerwy 5.114 9.426 16.771 5.400 I. Zobowiązania 3.508 7.890 14.972 3.665 1. Zobowiązania z tytułu nabytych papierów 0 0 0 553 wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów 0 3.275 11.677 0 (pożyczek) 3. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów - - - - wartościowych 4. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń 3 9 2 132 5. Pozostałe zobowiązania 3.505 4.606 3.293 2.980 6. Fundusze specjalne - - - - II. Rozliczenia międzyokresowe 1.406 681 927 705 1. Ujemna wartość firmy - - - - 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1.406 681 927 705 2.1. Długoterminowe 772 568 767 538 2.2. Krótkoterminowe 634 113 160 167 III. Rezerwy 200 169 319 299 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 200 169 319 299 2. Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne - - - - obowiązkowe świadczenia pracowników 2.1. Długoterminowe - - - - 2.2. Krótkoterminowe - - - - 3. Pozostałe rezerwy - - - - 3.1. Długoterminowe - - - - 3.2. Krótkoterminowe - - - - IV. Rezerwa z wyceny 0 686 553 731 Zobowiązania i rezerwy razem 5.114 9.426 16.771 5.400 A k t y w a n e t t o (Aktywa, razem - Zobowiązania i 163.535 158.882 168.631 175.880 rezerwy, razem) - - - - G. Kapitał własny 163.535 158.882 168.631 175.880 1. Kapitał zakładowy 3.006 3.006 3.006 3.006 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - - - - 3. Akcje własne (wielkość ujemna) -25.713 -25.936 -25.611 -16.076 4. Kapitał zapasowy 173.671 169.158 172.735 169.158 5. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: 99 1.365 1.206 2.454 - środków trwałych 0 0 171 437 - akcji i udziałów 99 1.365 1.035 2.017 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 197 197 197 197 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: 7.518 8.761 7.518 8.761 - zrealizowany zysk (strata) 12.229 4.800 823 5.663 - niezrealizowany zysk (strata) -4.711 3.961 6.695 3.098 8. Zysk (strata) netto, w tym: 4.757 2.331 9.580 8.380 - zrealizowany zysk (strata) netto 1.872 -1.225 843 4.786 - niezrealizowany zysk (strata) netto 2.885 3.556 8.737 3.594 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego - - - - (wielkość ujemna) - - - - Liczba akcji funduszu 30.056.124 30.056.124 30.056.124 30.056.124 Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) 5 5 6 6 Rozwodniona liczba akcji 0 0 0 0 Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) 0 0 0 0 - - - - Z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o - - - - 1. Zrealizowany zysk (strata) netto 1.872 -1.225 843 4.786 2. Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych 12.229 4.800 823 5.663 Zrealizowany wynik netto, razem 14.101 3.575 1.666 10.449 N i e z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o - - - - 1. Niezrealizowany zysk (strata) netto 2.885 3.556 8.737 3.594 2. Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych -4.711 3.961 6.695 3.098 Niezrealizowany wynik netto, razem -1.826 7.517 15.432 6.692 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał / 4 kwartał / 4 kwartały 4 kwartały 2003 okres od 2002 okres od narastająco / narastająco / 01-10-2003 do 01-10-2002 do 2003 okres od 2002 okres od 31-12-2003 31-12-2002 01-01-2003 do 01-01-2002 do 31-12-2003 31-12-2002 A. Przychody z inwestycji -666 132 5.214 11.193 1. Udział w wyniku finansowym netto 331 527 4.423 9.213 1.1. Z tytułu udziałów wiodących 221 297 3.633 8.183 1.2. Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych 110 230 790 1.030 1.3. Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych - - - - 1.4. Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych - - - - 2. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i 87 57 232 635 instrumentów finansowych oraz udziałów 2.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych 87 57 88 96 2.2. Z tytułu udziałów mniejszościowych 0 0 144 539 2.3. Z tytułu innych papierów wartościowych, - - - - instrumentów finansowych i udziałów 3. Przychody z tytułu odsetek 93 294 559 1.335 4. Dodatnie różnice kursowe -1.177 -746 0 10 5. Pozostałe - - - - B. Pozostałe przychody operacyjne -98 45 11 45 C. Koszty operacyjne 3.561 3.365 11.540 9.925 1. Koszty działania funduszu 3.561 3.357 11.530 9.893 1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej 2.113 1.603 7.685 6.483 1.2. Usługi doradztwa finansowego 118 119 678 707 1.3. Usługi prawne 135 123 617 488 1.4. Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) 122 34 847 34 1.5. Ujemne różnice kursowe 937 1.229 938 1.229 1.6. Pozostałe koszty 136 249 765 952 2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości 0 8 10 32 niematerialnych i prawnych D. Pozostałe koszty operacyjne 0 0 134 0 E. Rezerwy i odpisy aktualizujące -275 2.016 -327 5.259 F. Wynik z inwestycji netto -4.050 -5.204 -6.122 -3.946 G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z -796 -780 10.977 6.465 inwestycji 1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji 3.636 -216 10.320 9.467 2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny -4.432 -564 657 -3.002 H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -4.846 -5.984 4.855 2.519 I. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych - - - - 1. Zyski nadzwyczajne - - - - 2. Straty nadzwyczajne - - - - J. Zysk (strata) brutto -4.846 -5.984 4.855 2.519 K. Podatek dochodowy -23 65 98 188 a) część bieżąca 30 41 50 51 b) część odroczona -53 24 48 137 L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia - - - - straty) M. Zysk (strata) netto, w tym: -4.823 -6.049 4.757 2.331 1. Zrealizowany zysk (strata) netto -722 -6.011 1.872 -1.225 2. Niezrealizowany zysk (strata) netto -4.101 -38 2.885 3.556 - - - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) 4.757 2.331 - - Średnia ważona liczba akcji zwykłych 30.056.124 30.056.124 - - Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,16 0,08 - - Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 0 0 - - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 0,00 - - ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ I Udziały wiodące Udziały mniejszościowe Wartość bilansowa na początek roku obrotowego 50.327 10.630 a. Zwiększenia (z tytułu) 3.633 0 - Zakup 0 0 - Udziału w zysku 3.633 0 - Wycena 0 0 - Inne 0 0 - - - b. Zmniejszenia (z tytułu) 42.445 4.762 - Sprzedaż 34.322 4.725 - Wycena 0 0 - Aktualizacja wartości 0 37 - Inne 8.123 0 - - - Wartość bilansowa na koniec okresu 11.515 5.868 ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ II Akcje i udziały Akcje i udziały Akcje i udziały Akcje i udziały w jednostkach w jednostkach w jednostkach w pozostałych zależnych współzależnych stowarzyszonych jednostkach krajowych Wartość bilansowa na początek roku obrotowego 24.323 0 0 48.359 a. Zwiększenia (z tytułu) 790 0 0 14.504 - Zakup 0 0 0 13.028 - Udziału w zysku 790 0 0 0 - Wycena 0 0 0 1.476 - Inne 0 0 0 0 - - - - - b. Zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 985 - Sprzedaż 0 0 0 166 - Wycena 0 0 0 819 - Aktualizacja wartości 0 0 0 0 - Inne 0 0 0 0 - - - - - Wartość bilansowa na koniec okresu 25.113 0 0 61.878 ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ III Dłużne papiery Pozostałe Zagraniczne Razem wartościowe papiery wartościowe Wartość bilansowa na początek roku obrotowego 0 0 0 133.639 a. Zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 18.927 - Zakup 0 0 0 13.028 - Udziału w zysku 0 0 0 4.423 - Wycena 0 0 0 1.476 - Inne 0 0 0 0 - - - - - b. Zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 48.192 - Sprzedaż 0 0 0 39.213 - Wycena 0 0 0 819 - Aktualizacja wartości 0 0 0 37 - Inne 0 0 0 8.123 - - - - - Wartość bilansowa na koniec okresu 0 0 0 104.374 UWAGA. Pełna nazwa spółki: FUND.1 PIERWSZY NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY S.A. Data sporządzenia raportu: 13-02-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ