NFI Pierwszy <NFIWa.WA> Zysk netto w 1 pół. 2003 r. wyniósł 7.382 tys. zł

31-10-2003, 16:56

NFI Pierwszy <NFIWa.WA> Zysk netto w 1 pół. 2003 r. wyniósł 7.382 tys. zł
WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SAF-P ZA 1. PÓŁ. 2003 R. (W TYS. ZŁ)


BILANS

półrocze / 2002 półrocze /
2003 2002

Aktywa - - -
A. Portfel inwestycyjny 138.671 133.639 136.508
I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i 69.683 55.577 45.599
instrumenty finansowe
1. Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach 30.595 31.860 31.599
notowanych
2. Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach 273 638 1.366
notowanych
3. Akcje w jednostkach zależnych notowanych - - -
4. Akcje w jednostkach współzależnych notowanych - - -
5. Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych - - -
6. Notowane dłużne papiery wartościowe - - -
7. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty 38.815 23.079 12.634
finansowe
II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i 68.988 78.062 90.909
inne instrumenty finansowe
1. Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach 11.465 18.467 26.883
nienotowanych
2. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w 7.263 9.992 14.898
spółkach nienotowanych
3. Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych 24.912 24.323 23.847
4. Akcje i udziały w jednostkach współzależnych - - -
nienotowanych
5. Akcje i udziały w j????? 184.819
- - -
F. Zobowiązania i Rezerwy 20.460 9.426 2.666
I. Zobowiązania 18.788 7.890 1.951
1. Zobowiązania z tytułu nabytych papierów - - -
wartościowych, udziałów i innych instrumentów
finansowych
2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów 15.779 3.275 0
(pożyczek)
3. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów - - -
wartościowych
4. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń 10 9 0
5. Pozostałe zobowiązania 2.999 4.606 1.951
6. Fundusze specjalne - - -
II. Rozliczenia międzyokresowe 826 681 577
1. Ujemna wartość firmy - - -
2. Inne rozliczenia międzyokresowe 826 681 577
2.1. Długoterminowe 698 568 444
2.2. Krótkoterminowe 128 113 133
III. Rezerwy 248 169 91
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 248 169 91
2. Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne - - -
obowiązkowe świadczenia pracowników
2.1. Długoterminowe - - -
2.2. Krótkoterminowe - - -
3. Pozostałe rezerwy - - -
3.1. Długoterminowe - - -
3.2. Krótkoterminowe - - -
IV. Rezerwa z wyceny 598 686 47
Zobowiązania i rezerwy, razem 20.460 9.426 2.666
- - -
Aktywa netto (Aktywa, razem - Zobowiązania i rezerwy, 166.813 158.882 182.153
razem)
- - -
G. Kapitał własny 166.813 158.882 182.153
1. Kapitał zakładowy 3.006 3.006 3.006
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - - -
3. Akcje własne (wielkość ujemna) -25.470 -25.936 -8.966
4. Kapitał zapasowy 169.161 169.158 156.558
5. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: 1.445 1.365 2.056
- środków trwałych 82 0 32
- akcji i udziałów 1.363 1.365 2.024
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 197 197 197
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: 11.092 8.761 21.355
- zrealizowany zysk (strata) 4.890 4.800 16.724
- niezrealizowany zysk (strata) 6.202 3.961 4.631
8. Zysk (strata) netto, w tym: 7.382 2.331 7.947
- zrealizowany zysk (strata) netto 2.367 -1.225 730
- niezrealizowany zysk (strata) netto 5.015 3.556 7.217
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego - - -
(wielkość ujemna)
- - -
Liczba akcji 30.056.124 30.056.124 30.056.124
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) 5,55 5,29 6,06
Rozwodniona liczba akcji 0 0 0
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) 0,00 0,00 0,00


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

półrocze / półrocze /
2003 2002

A. Przychody z inwestycji 3.525 8.862
1. Udział w wyniku finansowym netto 2.590 7.151
1.1. Z tytułu udziałów wiodących 2.000 6.602
1.2. Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych 590 549
1.3. Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych - -
1.4. Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych - -
2. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i 144 489
instrumentów finansowych oraz udziałów
2.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych 0 8
2.2. Z tytułu udziałów mniejszościowych 144 481
2.3. Z tytułu innych papierów wartościowych, - -
instrumentów finansowych i udziałów
3. Przychody z tytułu odsetek 309 779
4. Dodatnie różnice kursowe 482 443
5. Pozostałe - -
B. Pozostałe przychody operacyjne 109 0
C. Koszty operacyjne 5.370 4.227
1. Koszty działania funduszu 5.360 4.211
1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej 3.682 3.087
1.2. Usługi doradztwa finansowego 316 412
1.3. Usługi prawne 376 270
1.4. Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) 521 0
1.5. Ujemne różnice kursowe - -
1.6. Pozostałe koszty 465 442
2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości 10 16
niematerialnych i prawnych
D. Pozostałe koszty operacyjne 133 0
E. Rezerwy i odpisy aktualizujące -35 3.261
F. Wynik z inwestycji netto -1.834 1.374
G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z 9.288 6.573
inwestycji
1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji 6.420 6.507
2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny 2.868 66
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7.454 7.947
I. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych - -
1. Zyski nadzwyczajne - -
2. Straty nadzwyczajne - -
J. Zysk (strata) brutto 7.454 7.947
K. Podatek dochodowy 72 0
a) część bieżąca 12 0
b) część odroczona 60 0
L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia - -
straty)
M. Zysk (strata) netto, w tym: 7.382 7.947
1. Zrealizowany zysk (strata) netto 2.367 730
2. Niezrealizowany zysk (strata) netto 5.015 7.217
- -
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 1.766 8.211
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 30.056.124 30.056.124
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,06 0,27
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 0 0
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - -


ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ I

Udziały wiodące Udziały
mniejszościowe

Wartość bilansowa na początek roku obrotowego 50.327 10.630
a. Zwiększenia (z tytułu) 2.000 5
- Zakup 0 0
- Udziału w zysku 2.000 0
- Wycena 0 5
- Inne 0 0
- - -
b. Zmniejszenia (z tytułu) 10.267 3.099
- Sprzedaż 2.472 3.052
- Wycena 0 47
- Aktualizacja wartości 0 0
- Inne 7.795 0
- - -
Wartość bilansowa na koniec roku obrotowego 42.060 7.536


ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ II

Akcje i udziały Akcje i udziały Akcje i udziały Akcje i udziały
w jednostkach w jednostkach w jednostkach w pozostałych
zależnych współzależnych stowarzyszonych jednostkach
krajowych

Wartość bilansowa na początek roku obrotowego 24.323 0 0 48.359
a. Zwiększenia (z tytułu) 589 0 0 15.940
- Zakup 0 0 0 13.029
- Udziału w zysku 589 0 0 0
- Wycena 0 0 0 2.911
- Inne 0 0 0 0
- - - - -
b. Zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 136
- Sprzedaż 0 0 0 136
- Wycena 0 0 0 0
- Aktualizacja wartości 0 0 0 0
- Inne 0 0 0 0
- - - - -
Wartość bilansowa na koniec roku obrotowego 24.912 0 0 64.163


ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ III

Dłużne papiery Pozostałe Zagraniczne Razem
wartościowe papiery
wartościowe

Wartość bilansowa na początek roku obrotowego 0 0 0 133.639
a. Zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 18.534
- Zakup 0 0 0 13.029
- Udziału w zysku 0 0 0 2.589
- Wycena 0 0 0 2.916
- Inne 0 0 0 0
- - - - -
b. Zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 13.502
- Sprzedaż 0 0 0 5.660
- Wycena 0 0 0 47
- Aktualizacja wartości 0 0 0 0
- Inne 0 0 0 7.795
- - - - -
Wartość bilansowa na koniec roku obrotowego 0 0 0 138.671


UWAGA. Pełna nazwa spółki: FUND.1 PIERWSZY NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY S.A.

Data sporządzenia raportu: 31-10-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Najważniejsze dzisiaj

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / NFI Pierwszy &lt;NFIWa.WA&gt; Zysk netto w 1 pół. 2003 r. wyniósł 7.382 tys. zł