NFI Pierwszy <NFIWa.WA> Zysk netto w 12002 r. wyniósł 2.331 tys. zł

MITEX Spółka Akcyjna
opublikowano: 20-05-2003, 17:20

NFI Pierwszy <NFIWa.WA> Zysk netto w 12002 r. wyniósł 2.331 tys. zł
WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SAF-R ZA 2002 R. (W TYS. ZŁ)


BILANS

2002 2001

Aktywa - -
A. Portfel inwestycyjny 133.639 132.375
I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i 55.577 44.990
instrumenty finansowe
1. Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach 31.860 31.056
notowanych
2. Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach 638 1.596
notowanych
3. Akcje w jednostkach zależnych notowanych - -
4. Akcje w jednostkach współzależnych notowanych - -
5. Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych - -
6. Notowane dłużne papiery wartościowe - -
7. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty 23.079 12.338
finansowe
II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i 78.062 87.385
inne instrumenty finansowe
1. Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach 18.467 26.966
nienotowanych
2. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w 9.992 15.856
spółkach nienotowanych
3. Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych 24.323 23.638
4. Akcje i udziały w jednostkach współzależnych - -
nienotowanych
5. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych - -
nienotowanych
6. Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych 25.280 20.925
7. Nienotowane dłużne papiery wartościowe - -
8. Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne - -
instrumenty finansowe
III. Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne - -
instrumenty finansowe
B. Należności 33.211 37.617
1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek 32.043 33.220
2. Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów 9 3.983
wartościowych, udziałów i innych instrumentów
finansowych
3. Należności z tytułu odsetek 1.109 322
4. Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w 1 2
zyskach
5. Pozostałe należności 49 90
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1.106 15.988
D. Inne aktywa 30 66
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym, - -
- wartość firmy - -
2. Rzeczowe aktywa trwałe 10 42
3. Rozliczenia międzyokresowe 20 24
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 20 24
3.2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe - -
4. Pozostałe - -
E. Wartość firmy z wyceny 322 429
Aktywa, razem 168.308 186.475
- -
F. Zobowiązania i Rezerwy 9.426 3.772
I. Zobowiązania 7.890 3.263
1. Zobowiązania z tytułu nabytych papierów - -
wartościowych, udziałów i innych instrumentów
finansowych
2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów 3.275 0
(pożyczek)
3. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów - -
wartościowych
4. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń 9 0
5. Pozostałe zobowiązania 4.606 3.263
6. Fundusze specjalne - -
II. Rozliczenia międzyokresowe 681 411
1. Ujemna wartość firmy - -
2. Inne rozliczenia międzyokresowe 681 411
2.1. Długoterminowe 568 281
2.2. Krótkoterminowe 113 130
III. Rezerwy 169 36
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 169 36
2. Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne - -
obowiązkowe świadczenia pracowników
2.1. Długoterminowe - -
2.2. Krótkoterminowe - -
3. Pozostałe rezerwy - -
3.1. Długoterminowe - -
3.2. Krótkoterminowe - -
IV. Rezerwa z wyceny 686 62
Zobowiązania i rezerwy, razem 9.426 3.772
- -
Aktywa netto (Aktywa, razem - Zobowiązania i rezerwy, 158.882 182.703
razem)
- -
G. Kapitał własny 158.882 182.703
1. Kapitał zakładowy 3.006 3.006
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - -
3. Akcje własne (wielkość ujemna) -25.936 -272
4. Kapitał zapasowy 169.158 156.679
5. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: 1.365 1.738
- środków trwałych - 0
- akcji i udziałów 1.365 1.738
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 197 197
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: 8.761 12.070
- zrealizowany zysk (strata) 4.800 6.349
- niezrealizowany zysk (strata) 3.961 5.721
8. Zysk (strata) netto, w tym: 2.331 9.285
- zrealizowany zysk (strata) netto -1.225 5.118
- niezrealizowany zysk (strata) netto 3.556 4.167
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego - -
(wielkość ujemna)
- -
Liczba akcji 30.056.124 30.056.124
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) 5,29 6,08
Rozwodniona liczba akcji 0 0
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) 0,00 0,00


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

2002 2001

A. Przychody z inwestycji 11.193 11.087
1. Udział w wyniku finansowym netto 9.213 4.997
1.1. Z tytułu udziałów wiodących 8.183 4.513
1.2. Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych 1.030 484
1.3. Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych - -
1.4. Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych - -
2. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i 635 3.004
instrumentów finansowych oraz udziałów
2.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych 96 2.178
2.2. Z tytułu udziałów mniejszościowych 539 826
2.3. Z tytułu innych papierów wartościowych, - -
instrumentów finansowych i udziałów
3. Przychody z tytułu odsetek 1.335 3.032
4. Dodatnie różnice kursowe 10 54
5. Pozostałe - -
B. Pozostałe przychody operacyjne 45 176
C. Koszty operacyjne 9.925 9.239
1. Koszty działania funduszu 9.893 9.207
1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej 6.483 6.086
1.2. Usługi doradztwa finansowego 707 810
1.3. Usługi prawne 488 468
1.4. Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) 34 0
1.5. Ujemne różnice kursowe 1.229 750
1.6. Pozostałe koszty 952 1.093
2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości 32 32
niematerialnych i prawnych
D. Pozostałe koszty operacyjne 0 44
E. Rezerwy i odpisy aktualizujące 5.259 6.884
F. Wynik z inwestycji netto -3.946 -4.904
G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z 6.465 15.443
inwestycji
1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji 9.467 16.273
2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny -3.002 -830
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2.519 10.539
I. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych - -
1. Zyski nadzwyczajne - -
2. Straty nadzwyczajne - -
J. Zysk (strata) brutto 2.519 10.539
K. Podatek dochodowy 188 1.254
a) część bieżąca 51 1.242
b) część odroczona 137 12
L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia - -
straty)
M. Zysk (strata) netto, w tym: 2.331 9.285
1. Zrealizowany zysk (strata) netto -1.225 5.118
2. Niezrealizowany zysk (strata) netto 3.556 4.167
- -
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 2.331 9.285
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 30.056.124 30.056.124
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,08 0,31
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 0 0
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 0,00


ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ I

Udziały wiodące Udziały
mniejszościowe

Wartość bilansowa na początek roku obrotowego 58.022 17.452
a. Zwiększenia (z tytułu) 9.113 3
- Zakup 28 0
- Udziału w zysku 8.165 0
- Wycena 728 3
- Inne 192 0
- - -
b. Zmniejszenia (z tytułu) 16.808 6.825
- Sprzedaż 8.575 4.536
- Wycena - 222
- Aktualizacja wartości 3.183 2.067
- Inne 5.050 0
- - -
Wartość bilansowa na koniec roku obrotowego 50.327 10.630


ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ II

Akcje i udziały Akcje i udziały Akcje i udziały Akcje i udziały
w jednostkach w jednostkach w jednostkach w pozostałych
zależnych współzależnych stowarzyszonych jednostkach
krajowych

Wartość bilansowa na początek roku obrotowego 23.638 0 0 33.263
a. Zwiększenia (z tytułu) 1.059 0 0 18.190
- Zakup 0 0 0 18.190
- Udziału w zysku 1.030 0 0 0
- Wycena 0 0 0 0
- Inne 29 0 0 0
- - - - -
b. Zmniejszenia (z tytułu) 374 0 0 3.094
- Sprzedaż 0 0 0 310
- Wycena 0 0 0 2.784
- Aktualizacja wartości 6 0 0 0
- Inne 368 0 0 0
- - - - -
Wartość bilansowa na koniec roku obrotowego 24.323 0 0 48.359


ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ III

Dłużne papiery Pozostałe Zagraniczne Razem
wartościowe papiery
wartościowe

Wartość bilansowa na początek roku obrotowego 0 0 0 132.375
a. Zwiększenia (z tytułu) 39.985 0 0 68.350
- Zakup 39.889 0 0 58.107
- Udziału w zysku 0 0 0 9.195
- Wycena 96 0 0 827
- Inne 0 0 0 221
- - - - -
b. Zmniejszenia (z tytułu) 39.985 0 0 67.086
- Sprzedaż 39.985 0 0 53.406
- Wycena 0 0 0 3.006
- Aktualizacja wartości 0 0 0 5.256
- Inne 0 0 0 5.418
- - - - -
Wartość bilansowa na koniec roku obrotowego 0 0 0 133.639


UWAGA. Pełna nazwa spółki: FUND.1 PIERWSZY NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY S.A.

Data sporządzenia raportu: 20-05-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: MITEX Spółka Akcyjna

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / NFI Pierwszy &lt;NFIWa.WA&gt; Zysk netto w 12002 r. wyniósł 2.331 tys. zł