NFI Pierwszy <NFIWa.WA> Zysk netto w 3 kw. 2003 r. wyniósł 2.198 tys. zł

14-11-2003, 18:50

NFI Pierwszy <NFIWa.WA> Zysk netto w 3 kw. 2003 r. wyniósł 2.198 tys. zł
WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SAF-Q ZA 3. KW. 2003 R. (W TYS. ZŁ)


BILANS

stan na stan na stan na stan na
30-09-2003 30-09-2002 30-06-2003 30-06-2002
koniec koniec koniec poprz. koniec poprz.
kwartału / kwartału / kwartału / kwartału /
2003 2002 2003 2002

A. Portfel inwestycyjny 140.617 124.428 138.671 136.508
I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i 73.004 44.061 69.683 45.599
instrumenty finansowe
1. Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach 31.850 32.284 30.595 31.599
notowanych
2. Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach 163 957 273 1.366
notowanych
3. Akcje w jednostkach zależnych notowanych - - - -
4. Akcje w jednostkach współzależnych notowanych - - - -
5. Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych - - - -
6. Notowane dłużne papiery wartościowe - - - -
7. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty 40.991 10.820 38.815 12.634
finansowe
II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i 67.613 80.367 68.988 90.909
inne instrumenty finansowe
1. Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach 11.294 18.398 11.465 26.883
nienotowanych
2. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w 5.968 12.590 7.263 14.898
spółkach nienotowanych
3. Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych 25.003 24.098 24.912 23.847
4. Akcje i udziały w jednostkach współzależnych - - - -
nienotowanych
5. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych - - - -
nienotowanych
6. Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych 25.348 25.281 25.348 25.281
7. Nienotowane dłużne papiery wartościowe - - - -
8. Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne - - - -
instrumenty finansowe
III. Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne - - - -
instrumenty finansowe
B. Należności 43.789 51.061 47.728 38.747
1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek 39.018 34.621 38.202 33.735
2. Należności z tytułu sprzedanych (umorzonych) papierów 177 15.420 208 4.033
wartościowych, udziałów i innych instrumentów
finansowych
3. Należności z tytułu odsetek 1.713 992 1.505 751
4. Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w 2.879 28 7.810 223
zyskach
5. Pozostałe należności 2 0 3 5
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 720 5.395 539 9.030
D. Inne aktywa 35 48 67 159
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym, - - - -
- wartość firmy - - - -
2. Rzeczowe aktywa trwałe 0 18 0 26
3. Rozliczenia międzyokresowe 35 30 67 133
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5 3 8 79
3.2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 30 27 59 54
4. Pozostałe - - - -
E. Wartość firmy z wyceny 241 348 268 375
A k t y w a r a z e m 185.402 181.280 187.273 184.819
- - - -
F. Zobowiązania i Rezerwy 16.771 5.400 20.460 2.666
I. Zobowiązania 14.972 3.665 18.788 1.951
1. Zobowiązania z tytułu nabytych papierów 0 553 0 0
wartościowych, udziałów i innych instrumentów
finansowych
2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów 11.677 0 15.779 0
(pożyczek)
3. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów - - - -
wartościowych
4. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń 2 132 10 0
5. Pozostałe zobowiązania 3.293 2.980 2.999 1.951
6. Fundusze specjalne - - - -
II. Rozliczenia międzyokresowe 927 705 826 577
1. Ujemna wartość firmy - - - -
2. Inne rozliczenia międzyokresowe 927 705 826 577
2.1. Długoterminowe 767 538 698 444
2.2. Krótkoterminowe 160 167 128 133
III. Rezerwy 319 299 248 91
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 319 299 248 91
2. Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne - - - -
obowiązkowe świadczenia pracowników
2.1. Długoterminowe - - - -
2.2. Krótkoterminowe - - - -
3. Pozostałe rezerwy - - - -
3.1. Długoterminowe - - - -
3.2. Krótkoterminowe - - - -
IV. Rezerwa z wyceny 553 731 598 47
Zobowiązania i rezerwy razem 16.771 5.400 20.460 2.666
A k t y w a n e t t o (Aktywa, razem - Zobowiązania i 168.631 175.880 166.813 182.153
rezerwy, razem)
- - - -
G. Kapitał własny 168.631 175.880 166.813 182.153
1. Kapitał zakładowy 3.006 3.006 3.006 3.006
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - - - -
3. Akcje własne (wielkość ujemna) -25.611 -16.076 -25.470 -8.966
4. Kapitał zapasowy 172.735 169.158 169.161 156.558
5. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: 1.206 2.454 1.445 2.056
- środków trwałych 171 437 82 32
- akcji i udziałów 1.035 2.017 1.363 2.024
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 197 197 197 197
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: 7.518 8.761 11.092 21.355
- zrealizowany zysk (strata) 823 5.663 4.890 16.724
- niezrealizowany zysk (strata) 6.695 3.098 6.202 4.631
8. Zysk (strata) netto, w tym: 9.580 8.380 7.382 7.947
- zrealizowany zysk (strata) netto 843 4.786 2.367 730
- niezrealizowany zysk (strata) netto 8.737 3.594 5.015 7.217
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego - - - -
(wielkość ujemna)
- - - -
Liczba akcji funduszu 30.056.124 30.056.124 30.056.124 30.056.124
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) 6 6 6 6
Rozwodniona liczba akcji 0 0 0 0
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) 0 0 0 0
- - - -
Z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o - - - -
1. Zrealizowany zysk (strata) netto 843 4.786 2.367 730
2. Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych 823 5.663 4.890 16.724
Zrealizowany wynik netto, razem 1.666 10.449 7.257 17.454
N i e z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o - - - -
1. Niezrealizowany zysk (strata) netto 8.737 3.594 5.015 7.217
2. Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych 6.695 3.098 6.202 4.631
Niezrealizowany wynik netto, razem 15.432 6.692 11.217 11.848


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

3 kwartał / 3 kwartał / 3 kwartały 3 kwartały
2003 okres od 2002 okres od narastająco / narastająco /
01-07-2003 do 01-07-2002 do 2003 okres od 2002 okres od
30-09-2003 30-09-2002 01-01-2003 do 01-01-2002 do
30-09-2003 30-09-2002

A. Przychody z inwestycji 2.355 2.199 5.880 11.061
1. Udział w wyniku finansowym netto 1.502 1.535 4.092 8.686
1.1. Z tytułu udziałów wiodących 1.412 1.284 3.412 7.886
1.2. Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych 90 251 680 800
1.3. Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych - - - -
1.4. Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych - - - -
2. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i 1 89 145 578
instrumentów finansowych oraz udziałów
2.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych 1 31 1 39
2.2. Z tytułu udziałów mniejszościowych 0 58 144 539
2.3. Z tytułu innych papierów wartościowych, - - - -
instrumentów finansowych i udziałów
3. Przychody z tytułu odsetek 157 262 466 1.041
4. Dodatnie różnice kursowe 695 313 1.177 756
5. Pozostałe - - - -
B. Pozostałe przychody operacyjne 0 0 109 0
C. Koszty operacyjne 2.609 2.333 7.979 6.560
1. Koszty działania funduszu 2.609 2.325 7.969 6.536
1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej 1.890 1.793 5.572 4.880
1.2. Usługi doradztwa finansowego 244 176 560 588
1.3. Usługi prawne 106 95 482 365
1.4. Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) 204 0 725 0
1.5. Ujemne różnice kursowe 1 0 1 0
1.6. Pozostałe koszty 164 261 629 703
2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości 0 8 10 24
niematerialnych i prawnych
D. Pozostałe koszty operacyjne 1 0 134 0
E. Rezerwy i odpisy aktualizujące -17 -18 -52 3.243
F. Wynik z inwestycji netto -238 -116 -2.072 1.258
G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z 2.485 672 11.773 7.245
inwestycji
1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji 264 3.176 6.684 9.683
2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny 2.221 -2.504 5.089 -2.438
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2.247 556 9.701 8.503
I. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych - - - -
1. Zyski nadzwyczajne - - - -
2. Straty nadzwyczajne - - - -
J. Zysk (strata) brutto 2.247 556 9.701 8.503
K. Podatek dochodowy 49 123 121 123
a) część bieżąca 8 10 20 10
b) część odroczona 41 113 101 113
L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia - - - -
straty)
M. Zysk (strata) netto, w tym: 2.198 433 9.580 8.380
1. Zrealizowany zysk (strata) netto -1.524 4.056 843 4.786
2. Niezrealizowany zysk (strata) netto 3.722 -3.623 8.737 3.594
- - - -
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 3.531 872 - -
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 30.056.124 30.056.124 - -
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,12 0,03 - -
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 0 0 - -
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 0,00 - -


ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ I

Udziały wiodące Udziały
mniejszościowe

Wartość bilansowa na początek roku obrotowego 50.327 10.630
a. Zwiększenia (z tytułu) 3.412 1
- Zakup 0 0
- Udziału w zysku 3.412 0
- Wycena 0 1
- Inne 0 0
- - -
b. Zmniejszenia (z tytułu) 10.595 4.500
- Sprzedaż 2.472 4.500
- Wycena 0 0
- Aktualizacja wartości 0 0
- Inne 8.123 0
- - -
Wartość bilansowa na koniec okresu 43.144 6.131


ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ II

Akcje i udziały Akcje i udziały Akcje i udziały Akcje i udziały
w jednostkach w jednostkach w jednostkach w pozostałych
zależnych współzależnych stowarzyszonych jednostkach
krajowych

Wartość bilansowa na początek roku obrotowego 24.323 0 0 48.359
a. Zwiększenia (z tytułu) 680 0 0 18.116
- Zakup 0 0 0 13.028
- Udziału w zysku 680 0 0 0
- Wycena 0 0 0 5.088
- Inne 0 0 0 0
- - - - -
b. Zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 136
- Sprzedaż 0 0 0 136
- Wycena 0 0 0 0
- Aktualizacja wartości 0 0 0 0
- Inne 0 0 0 0
- - - - -
Wartość bilansowa na koniec okresu 25.003 0 0 66.339


ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ III

Dłużne papiery Pozostałe Zagraniczne Razem
wartościowe papiery
wartościowe

Wartość bilansowa na początek roku obrotowego 0 0 0 133.639
a. Zwiększenia (z tytułu) 9.209 0 0 31.418
- Zakup 9.208 0 0 22.236
- Udziału w zysku 0 0 0 4.092
- Wycena 1 0 0 5.090
- Inne 0 0 0 0
- - - - -
b. Zmniejszenia (z tytułu) 9.209 0 0 24.440
- Sprzedaż 9.209 0 0 16.317
- Wycena 0 0 0 0
- Aktualizacja wartości 0 0 0 0
- Inne 0 0 0 8.123
- - - - -
Wartość bilansowa na koniec okresu 0 0 0 140.617


UWAGA. Pełna nazwa spółki: FUND.1 PIERWSZY NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY S.A.

Data sporządzenia raportu: 14-11-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / NFI Pierwszy &lt;NFIWa.WA&gt; Zysk netto w 3 kw. 2003 r. wyniósł 2.198 tys. zł