NFI Progress <NFIWd.WA> 21/2003 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 1 sierpnia 2003 roku

Piotr Kuczyński
23-07-2003, 17:37

NFI Progress <NFIWd.WA> 21/2003 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 1 sierpnia 2003 roku 21/2003 PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA 1 SIERPNIA 2003 ROKU
Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie podaje treść uchwał, które zostaną przedstawione pod głosowanie podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 1 sierpnia 2003 r.:
Uchwała nr 1/2003
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PROGRESS
Spółka Akcyjna z dnia 1 sierpnia 2003 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PROGRESS Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 31 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią / Pana ______________________
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 2/2003
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PROGRESS
Spółka Akcyjna z dnia 1 sierpnia 2003 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PROGRESS Spółka Akcyjna, działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PROGRESS Spółka Akcyjna postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie __________________________
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 3/2003
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PROGRESS
Spółka Akcyjna z dnia 1 sierpnia 2003 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PROGRESS Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 10 lipca 2003 roku, numer 133 (1716)/2003, poz. 7347.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 4/2003
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PROGRESS
Spółka Akcyjna z dnia 1 sierpnia 2003 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian do umowy o zarządzanie majątkiem Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna zawartej w dniu 23 czerwca 1999 r. z PZU NFI Management Sp. z o.o. wprowadzonych aneksem nr 2 z dnia 22 lipca 2003 roku.
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. z 1993 r. nr 44 poz. 202 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 3 Umowy o zarządzanie majątkiem Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z 23 czerwca 1999 r. postanawia zatwierdzić zmiany do tej umowy uzgodnione przez strony w Aneksie nr 2 do tej umowy podpisanym w dniu 22 lipca 2003 r.
Aneks nr 2 do umowy o zarządzanie majątkiem Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Załącznik nr 1 do uchwały nr 4
ANEKS NR 2
DO UMOWY O ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM NARODOWEGO
FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO PROGRESS S.A.
Dnia 22 lipca 2003 r. w Warszawie pomiędzy:
Narodowym Funduszem Inwestycyjnym Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chocimskiej 8/10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019468 (zwaną dalej "Funduszem") , reprezentowaną przez Radę Nadzorczą, w imieniu której na podstawie uchwały Nr 3/5/2003 z dnia 23.06.2003 r. działają Pani Elżbieta Umińska oraz Pan Dariusz Bernat (odpis z KRS oraz odpis uchwały stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego Aneksu)
a
PZU NFI Management Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chocimskiej 8/10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000029458 (zwaną dalej "Firmą Zarządzającą"), reprezentowaną przez Wojciecha Grzybowskiego - Prezesa Zarządu i Karola Cieślaka - Wiceprezesa Zarządu (odpis z KRS stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Aneksu)
Zawarty został następujący Aneks do umowy o zarządzaniem majątkiem Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress S.A. z dnia 23 czerwca 1999 r., zmienionej Aneksem nr 1 z dnia 18.10.1999 r. (zwanej dalej "Umową o zarządzanie"):
§ 1
Dokonuje się następujących zmian w Umowie o zarządzanie:
1/ artykuł 4 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
"2. Wynagrodzenie za Zarządzanie wynosić będzie 5.561.670,46 zł (pięć milionów pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych 46/100) rocznie i będzie płatne w równych ratach miesięcznych po 463.472,54 zł (czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt dwa złote 54/100) każda, z zastrzeżeniem, że rata wynagrodzenia za miesiąc sierpień 2003 r. zostanie pomniejszona lub - w przypadku gdy wartość 1 euro na dzień 31 lipca 2003 r. będzie niższa od 4,2391 zł - powiększona o kwotę różnicy pomiędzy kwotą miesięcznej raty wynagrodzenia obliczoną zgodnie z dotychczas obowiązującymi postanowieniami umowy o zarządzanie, a kwotą 463.472,54 zł stanowiącą równowartość uzgodnionej pomiędzy stronami wysokością raty miesięcznej Wynagrodzenia za Zarządzanie."
2/ artykuł 4 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
"3. Wynagrodzenie za Zarządzanie płatne będzie z dołu, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku obrotowego i dostosowane pro rata do każdego okresu krótszego niż miesiąc roku obrotowego."
3/ dodaje się ust. 4 w artykule 4 w następującym brzmieniu:
"4. Wynagrodzenie za Zarządzanie ulega pomniejszeniu o wartość wynagrodzeń należnych członkom Zarządu Funduszu pełniących jednocześnie funkcje członków Zarządu Firmy Zarządzającej oraz kwotę składek na ubezpieczenie społeczne uiszczonych przez Fundusz od tych wynagrodzeń, pomniejszenia dokonuje się co miesiąc. Fundusz jest zobowiązany przekazać Firmie Zarządzającej do 16 (szesnastego) dnia każdego miesiąca kalendarzowego informację o wysokości wynagrodzenia należnego i wypłaconego w danym miesiącu członkowi Zarządu Funduszu pełniącemu jednocześnie funkcję członka Zarządu Firmy Zarządzającej oraz wysokości uiszczonych przez Fundusz składek na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń."
§ 2
Aneks wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Funduszu.
Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
Uchwała nr 5/2003 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PROGRESS
Spółka Akcyjna z dnia 1 sierpnia 2003 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z art. 18 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana / Panią _____________________
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 6/2003
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PROGRESS
Spółka Akcyjna z dnia 1 sierpnia 2003 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej § 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z art. 18 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana / Panią __________________
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Data sporządzenia raportu: 23-07-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Piotr Kuczyński

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / NFI Progress &lt;NFIWd.WA&gt; 21/2003 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 1 sierpnia 2003 roku