NFI Progress <NFIWd.WA> Zysk netto w 3 kw. 2003 r. wyniósł 12.758 tys. zł

Grzegorz Zięba
14-11-2003, 19:11

NFI Progress <NFIWd.WA> Zysk netto w 3 kw. 2003 r. wyniósł 12.758 tys. zł
WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SAF-Q ZA 3. KW. 2003 R. (W TYS. ZŁ)


BILANS

stan na stan na stan na stan na
30-09-2003 30-09-2002 30-06-2003 30-06-2002
koniec koniec koniec poprz. koniec poprz.
kwartału / kwartału / kwartału / kwartału /
2003 2002 2003 2002

A. Portfel inwestycyjny 153.349 139.762 139.753 143.102
I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i 83.391 63.478 81.767 52.936
instrumenty finansowe
1. Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach - - - -
notowanych
2. Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach 5.011 3.833 3.889 4.209
notowanych
3. Akcje w jednostkach zależnych notowanych - - - -
4. Akcje w jednostkach współzależnych notowanych - - - -
5. Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych - - - -
6. Notowane dłużne papiery wartościowe 20.914 12.384 32.548 3.577
7. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty 57.466 47.261 45.330 45.150
finansowe
II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i 69.958 76.284 57.986 90.166
inne instrumenty finansowe
1. Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach 19.676 18.766 12.159 25.779
nienotowanych
2. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w 10.191 21.672 10.818 24.162
spółkach nienotowanych
3. Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych - - - -
4. Akcje i udziały w jednostkach współzależnych 1.102 1.172 1.055 1.079
nienotowanych
5. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych 10.097 2.688 - 2.720
nienotowanych
6. Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych 11.525 5.680 11.525 5.680
7. Nienotowane dłużne papiery wartościowe 17.367 20.984 20.335 22.235
8. Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne - 5.322 2.094 8.511
instrumenty finansowe
III. Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne - - - -
instrumenty finansowe
B. Należności 2.611 2.256 4.463 837
1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek 47 45 47 44
2. Należności z tytułu sprzedanych (umorzonych) papierów 878 1.988 1.063 4
wartościowych, udziałów i innych instrumentów
finansowych
3. Należności z tytułu odsetek - - - -
4. Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w 123 29 649 517
zyskach
5. Pozostałe należności 1.563 194 2.704 272
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2.211 4.793 576 12.337
D. Inne aktywa 106 134 134 227
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym, - - - -
- wartość firmy - - - -
2. Rzeczowe aktywa trwałe 26 46 32 114
3. Rozliczenia międzyokresowe 80 88 102 113
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - - - -
3.2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 80 88 102 113
4. Pozostałe - - - -
E. Wartość firmy z wyceny 1.403 - - -
A k t y w a r a z e m 159.680 146.945 144.926 156.503
- - - -
F. Zobowiązania i Rezerwy - - - -
I. Zobowiązania 1.711 2.879 1.524 8.481
1. Zobowiązania z tytułu nabytych papierów 266 2.154 - 1.044
wartościowych, udziałów i innych instrumentów
finansowych
2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów - - - -
(pożyczek)
3. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów - - - -
wartościowych
4. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń 39 120 34 195
5. Pozostałe zobowiązania 1.406 605 1.490 7.242
6. Fundusze specjalne - - - -
II. Rozliczenia międzyokresowe 73 4 141 79
1. Ujemna wartość firmy - - - -
2. Inne rozliczenia międzyokresowe 73 4 141 79
2.1. Długoterminowe - - - -
2.2. Krótkoterminowe 73 - 141 -
III. Rezerwy 804 1.510 2.123 1.922
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 304 1.010 1.623 1.422
2. Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne - - - -
obowiązkowe świadczenia pracowników
2.1. Długoterminowe - - - -
2.2. Krótkoterminowe - - - -
3. Pozostałe rezerwy 500 500 500 500
3.1. Długoterminowe 500 500 500 500
3.2. Krótkoterminowe - - - -
IV. Rezerwa z wyceny 3.196 - - -
Zobowiązania i rezerwy razem 5.784 4.393 3.788 10.482
A k t y w a n e t t o (Aktywa, razem - Zobowiązania i 153.896 142.552 141.138 146.021
rezerwy, razem)
- - - -
G. Kapitał własny 153.896 142.552 141.138 146.021
1. Kapitał zakładowy 3.006 3.006 3.006 3.006
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - - - -
3. Akcje własne (wielkość ujemna) -24.925 -24.925 -24.925 -24.913
4. Kapitał zapasowy 236.934 245.246 236.934 245.246
5. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: 1.640 722 1.640 722
- środków trwałych - - - -
- akcji i udziałów 1.640 722 1.640 722
6. Pozostałe kapitały rezerwowe - - - -
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: -72.851 -72.101 -72.851 -72.101
- zrealizowany zysk (strata) -14.936 -7.027 -15.391 -7.027
- niezrealizowany zysk (strata) -57.915 -65.074 -57.460 -65.074
8. Zysk (strata) netto, w tym: 10.092 -9.396 -2.666 -5.939
- zrealizowany zysk (strata) netto 10.565 -2.015 4.648 -121
- niezrealizowany zysk (strata) netto -473 -7.381 -7.314 -5.818
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego - - - -
(wielkość ujemna)
- - - -
Liczba akcji funduszu 30.056.124 30.056.124 30.056.124 30.056.124
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) 5 5 5 5
Rozwodniona liczba akcji - - - -
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) - - - -
- - - -
Z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o - - - -
1. Zrealizowany zysk (strata) netto 10.565 -2.015 4.648 -121
2. Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych -14.936 -7.027 -15.391 -7.027
Zrealizowany wynik netto, razem -4.371 -9.042 -10.743 -7.148
N i e z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o - - - -
1. Niezrealizowany zysk (strata) netto -473 -7.381 -7.314 -5.818
2. Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych -57.915 -65.074 -57.460 -65.074
Niezrealizowany wynik netto, razem -58.388 -72.455 -64.774 -70.892


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

3 kwartał / 3 kwartał / 3 kwartały 3 kwartały
2003 okres od 2002 okres od narastająco / narastająco /
01-07-2003 do 01-07-2002 do 2003 okres od 2002 okres od
30-09-2003 30-09-2002 01-01-2003 do 01-01-2002 do
30-09-2003 30-09-2002

A. Przychody z inwestycji -2.379 891 -3.716 3.141
1. Udział w wyniku finansowym netto -3.291 -548 -7.329 -2.492
1.1. Z tytułu udziałów wiodących -2.339 -610 -5.082 -9.034
1.2. Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych - - - -
1.3. Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych 48 93 135 205
1.4. Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych -1.000 -31 -2.382 6.337
2. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i 865 784 3.034 3.829
instrumentów finansowych oraz udziałów
2.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych 654 620 1.917 2.843
2.2. Z tytułu udziałów mniejszościowych 211 44 957 866
2.3. Z tytułu innych papierów wartościowych, - 120 160 120
instrumentów finansowych i udziałów
3. Przychody z tytułu odsetek 47 655 579 1.804
4. Dodatnie różnice kursowe - - - -
5. Pozostałe - - - -
B. Pozostałe przychody operacyjne 13.454 74 13.489 513
C. Koszty operacyjne -1.791 -2.091 -6.226 -6.692
1. Koszty działania funduszu -1.784 -2.076 -6.210 -6.649
1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej -1.346 -1.636 -4.787 -4.589
1.2. Usługi doradztwa finansowego -8 - -80 -76
1.3. Usługi prawne -1 -2 -4 -54
1.4. Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) - - - -
1.5. Ujemne różnice kursowe - - - -
1.6. Pozostałe koszty -429 -438 -1.339 -1.930
2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości -7 -15 -16 -43
niematerialnych i prawnych
D. Pozostałe koszty operacyjne -1 -375 -314 -920
E. Rezerwy i odpisy aktualizujące -6.790 185 -2.604 450
F. Wynik z inwestycji netto 2.493 -1.316 629 -3.508
G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z 9.034 -1.813 8.708 -4.878
inwestycji
1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji 372 2.672 3.253 3.480
2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny 8.662 -4.485 5.455 -8.358
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11.527 -3.129 9.337 -8.386
I. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych - - - -
1. Zyski nadzwyczajne - - - -
2. Straty nadzwyczajne - - - -
J. Zysk (strata) brutto 11.527 -3.129 9.337 -8.386
K. Podatek dochodowy 1.231 -328 755 -1.010
a) część bieżąca -88 -741 -88 -1.045
b) część odroczona 1.319 413 843 35
L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia - - - -
straty)
M. Zysk (strata) netto, w tym: 12.758 -3.457 10.092 -9.396
1. Zrealizowany zysk (strata) netto 5.917 -1.894 10.565 -2.015
2. Niezrealizowany zysk (strata) netto 6.841 -1.563 -473 -7.381
- - - -
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 11.362 -16.447 - -
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 23.716.531 24.373.229 - -
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,48 -0,67 - -
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - - - -
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - - - -


ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ I

Udziały wiodące Udziały
mniejszościowe

Wartość bilansowa na początek roku obrotowego 16.024 17.954
a. Zwiększenia (z tytułu) 22.502 2.395
wyceny - 2.109
nabycia 16.646 286
udziału w wyniku finansowym netto spółek 850 -
portfelowych
pozostałe (w tym rozwiązanie rezerwy i odpisy 5.006 -
aktualizujące)
- - -
b. Zmniejszenia (z tytułu) -18.850 -5.147
rezerwy i odpisy aktualizujące -8.927 -1.056
wyceny (udział w wyniku netto - dotyczy spółek -4.532 -349
portfelowych)
sprzedaży -3.865 -3.742
pozostałe -1.526 -
- - -
Wartość bilansowa na koniec okresu 19.676 15.202


ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ II

Akcje i udziały Akcje i udziały Akcje i udziały Akcje i udziały
w jednostkach w jednostkach w jednostkach w pozostałych
zależnych współzależnych stowarzyszonych jednostkach
krajowych

Wartość bilansowa na początek roku obrotowego - 1.176 - 59.981
a. Zwiększenia (z tytułu) - 134 12.479 31.638
wyceny - - - 10.076
nabycia - - 11.097 21.562
udziału w wyniku finansowym netto spółek - 134 - -
portfelowych
pozostałe (w tym rozwiązanie rezerwy i odpisy - - 1.382 -
aktualizujące)
- - - - -
b. Zmniejszenia (z tytułu) - -208 -2.382 -22.628
rezerwy i odpisy aktualizujące - - - -
wyceny (udział w wyniku netto - dotyczy spółek - - -2.382 -6.713
portfelowych)
sprzedaży - - - -15.915
pozostałe - -208 - -
- - - - -
Wartość bilansowa na koniec okresu - 1.102 10.097 68.991


ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ III

Dłużne papiery Pozostałe Zagraniczne Razem
wartościowe papiery
wartościowe

Wartość bilansowa na początek roku obrotowego 46.046 - - 141.181
a. Zwiększenia (z tytułu) 73.178 124.659 - 266.985
wyceny 645 - - 12.830
nabycia 72.533 124.659 - 246.783
udziału w wyniku finansowym netto spółek - - - 984
portfelowych
pozostałe (w tym rozwiązanie rezerwy i odpisy - - - 6.388
aktualizujące)
- - - - -
b. Zmniejszenia (z tytułu) -80.943 -124.659 - -254.817
rezerwy i odpisy aktualizujące - - - -9.983
wyceny (udział w wyniku netto - dotyczy spółek -57 - - -14.033
portfelowych)
sprzedaży -80.595 -124.659 - -228.776
pozostałe -291 - - -2.025
- - - - -
Wartość bilansowa na koniec okresu 38.281 - - 153.349


UWAGA. Pełna nazwa spółki: Narodowy Fundusz Inwestycyjny PROGRESS S.A.

Data sporządzenia raportu: 04-11-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Grzegorz Zięba

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / NFI Progress &lt;NFIWd.WA&gt; Zysk netto w 3 kw. 2003 r. wyniósł 12.758 tys. zł