NFI Progress <NFIWd.WA> Zysk netto w 4 kw. 2003 r. wyniósł 10.854 tys. zł

NFI Progress <NFIWd.WA> Zysk netto w 4 kw. 2003 r. wyniósł 10.854 tys. zł WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SAF-Q ZA 4. KW. 2003 R. (W TYS. ZŁ) BILANS stan na stan na stan na stan na 31-12-2003 31-12-2002 30-09-2003 30-09-2002 koniec koniec koniec poprz. koniec poprz. kwartału / kwartału / kwartału / kwartału / 2003 2002 2003 2002 A. Portfel inwestycyjny 156.554 141.181 153.349 139.762 I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i 87.228 70.358 83.391 63.478 instrumenty finansowe 1. Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach - - - - notowanych 2. Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach 5.996 3.348 5.011 3.833 notowanych 3. Akcje w jednostkach zależnych notowanych - - - - 4. Akcje w jednostkach współzależnych notowanych - - - - 5. Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych - - - - 6. Notowane dłużne papiery wartościowe 19.731 12.731 20.914 12.384 7. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty 61.501 54.279 57.466 47.261 finansowe II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i 69.326 70.823 69.958 76.284 inne instrumenty finansowe 1. Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach 13.637 16.024 19.676 18.766 nienotowanych 2. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w 11.431 14.606 10.191 21.672 spółkach nienotowanych 3. Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych - - - - 4. Akcje i udziały w jednostkach współzależnych 1.112 1.176 1.102 1.172 nienotowanych 5. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych 9.132 - 10.097 2.688 nienotowanych 6. Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych 11.525 5.702 11.525 5.680 7. Nienotowane dłużne papiery wartościowe 22.489 33.315 17.367 20.984 8. Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne - - - 5.322 instrumenty finansowe III. Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne - - - - instrumenty finansowe B. Należności 4.583 2.475 2.611 2.256 1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek 49 47 47 45 2. Należności z tytułu sprzedanych (umorzonych) papierów 4.332 1.044 878 1.988 wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 3. Należności z tytułu odsetek - - - - 4. Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w 80 79 123 29 zyskach 5. Pozostałe należności 122 1.305 1.563 194 C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6.675 6.143 2.211 4.793 D. Inne aktywa 65 89 106 134 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym, - - - - - wartość firmy - - - - 2. Rzeczowe aktywa trwałe 20 41 26 46 3. Rozliczenia międzyokresowe 45 48 80 88 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - - - - 3.2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 45 48 80 88 4. Pozostałe - - - - E. Wartość firmy z wyceny 1.333 - 1.403 - A k t y w a r a z e m 169.210 149.888 159.680 146.945 - - - - F. Zobowiązania i Rezerwy - - - - I. Zobowiązania 3.612 4.304 1.711 2.879 1. Zobowiązania z tytułu nabytych papierów - 1.091 266 2.154 wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów - - - - (pożyczek) 3. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów - - - - wartościowych 4. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń 64 43 39 120 5. Pozostałe zobowiązania 3.548 3.170 1.406 605 6. Fundusze specjalne - - - - II. Rozliczenia międzyokresowe 84 115 73 4 1. Ujemna wartość firmy - - - - 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 84 115 73 4 2.1. Długoterminowe - - - - 2.2. Krótkoterminowe 84 115 73 - III. Rezerwy 763 1.647 804 1.510 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 263 1.147 304 1.010 2. Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne - - - - obowiązkowe świadczenia pracowników 2.1. Długoterminowe - - - - 2.2. Krótkoterminowe - - - - 3. Pozostałe rezerwy 500 500 500 500 3.1. Długoterminowe 500 500 500 500 3.2. Krótkoterminowe - - - - IV. Rezerwa z wyceny - - 3.196 - Zobowiązania i rezerwy razem 4.459 6.066 5.784 4.393 A k t y w a n e t t o (Aktywa, razem - Zobowiązania i 164.751 143.822 153.896 142.552 rezerwy, razem) - - - - G. Kapitał własny 164.751 143.822 153.896 142.552 1. Kapitał zakładowy 3.006 3.006 3.006 3.006 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - - - - 3. Akcje własne (wielkość ujemna) -24.925 -24.925 -24.925 -24.925 4. Kapitał zapasowy 239.185 237.870 236.934 245.246 5. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: 1.763 722 1.640 722 - środków trwałych - - - - - akcji i udziałów 1.763 722 1.640 722 6. Pozostałe kapitały rezerwowe - - - - 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: -75.224 -64.725 -72.851 -72.101 - zrealizowany zysk (strata) -39.985 -6.207 -14.936 -7.027 - niezrealizowany zysk (strata) -35.239 -58.518 -57.915 -65.074 8. Zysk (strata) netto, w tym: 20.946 -8.126 10.092 -9.396 - zrealizowany zysk (strata) netto 17.268 8.581 10.565 -2.015 - niezrealizowany zysk (strata) netto 3.678 -16.707 -473 -7.381 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego - - - - (wielkość ujemna) - - - - Liczba akcji funduszu 30.056.124 30.056.124 30.056.124 30.056.124 Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) 5 5 5 5 Rozwodniona liczba akcji - - - - Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) - - - - - - - - Z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o - - - - 1. Zrealizowany zysk (strata) netto 17.268 8.581 10.565 -2.015 2. Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych -39.985 -6.207 -14.936 -7.027 Zrealizowany wynik netto, razem -22.717 2.374 -4.371 -9.042 N i e z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o - - - - 1. Niezrealizowany zysk (strata) netto 3.678 -16.707 -473 -7.381 2. Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych -35.239 -58.518 -57.915 -65.074 Niezrealizowany wynik netto, razem -31.561 -75.225 -58.388 -72.455 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał / 4 kwartał / 4 kwartały 4 kwartały 2003 okres od 2002 okres od narastająco / narastająco / 01-10-2003 do 01-10-2002 do 2003 okres od 2002 okres od 31-12-2003 31-12-2002 01-01-2003 do 01-01-2002 do 31-12-2003 31-12-2002 A. Przychody z inwestycji -1.889 -12.812 -5.605 -9.671 1. Udział w wyniku finansowym netto -2.588 -13.985 -9.917 -16.477 1.1. Z tytułu udziałów wiodących -1.542 -12.682 -6.624 -21.716 1.2. Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych - - - - 1.3. Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych 9 3 144 208 1.4. Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych -1.055 -1.306 -3.437 5.031 2. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i 455 796 3.489 4.625 instrumentów finansowych oraz udziałów 2.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych 211 716 2.128 3.559 2.2. Z tytułu udziałów mniejszościowych 194 59 1.151 925 2.3. Z tytułu innych papierów wartościowych, 50 21 210 141 instrumentów finansowych i udziałów 3. Przychody z tytułu odsetek 244 377 823 2.181 4. Dodatnie różnice kursowe - - - - 5. Pozostałe - - - - B. Pozostałe przychody operacyjne 3.527 156 17.016 669 C. Koszty operacyjne -1.929 -2.252 -8.155 -8.944 1. Koszty działania funduszu -1.925 -2.247 -8.135 -8.896 1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej -1.323 -1.592 -6.110 -6.181 1.2. Usługi doradztwa finansowego -36 -164 -116 -240 1.3. Usługi prawne -28 -15 -32 -69 1.4. Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) - - - - 1.5. Ujemne różnice kursowe - - - - 1.6. Pozostałe koszty -538 -476 -1.877 -2.406 2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości -4 -5 -20 -48 niematerialnych i prawnych D. Pozostałe koszty operacyjne -206 -392 -520 -1.312 E. Rezerwy i odpisy aktualizujące 6.312 11.098 3.708 11.548 F. Wynik z inwestycji netto 5.815 -4.202 6.444 -7.710 G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z 6.577 4.565 15.285 -313 inwestycji 1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji 3.185 1.049 6.438 4.529 2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny 3.392 3.516 8.847 -4.842 H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12.392 363 21.729 -8.023 I. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych - - - - 1. Zyski nadzwyczajne - - - - 2. Straty nadzwyczajne - - - - J. Zysk (strata) brutto 12.392 363 21.729 -8.023 K. Podatek dochodowy -1.538 907 -783 -103 a) część bieżąca -1.580 1.045 -1.668 - b) część odroczona 42 -138 885 -103 L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia - - - - straty) M. Zysk (strata) netto, w tym: 10.854 1.270 20.946 -8.126 1. Zrealizowany zysk (strata) netto 6.703 10.596 17.268 8.581 2. Niezrealizowany zysk (strata) netto 4.151 -9.326 3.678 -16.707 - - - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) 20.946 -8.126 - - Średnia ważona liczba akcji zwykłych 23.716.531 23.716.531 - - Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,88 -0,34 - - Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - - - - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - - - - ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ I Udziały wiodące Udziały mniejszościowe Wartość bilansowa na początek roku obrotowego 16.024 17.954 a. Zwiększenia (z tytułu) 25.417 5.482 - wyceny - 3.281 - nabycia 16.646 1.778 - udziału w wyniku finansowym netto spółek 1.002 - portfelowych - pozostałe (w tym rozwiązanie rezerwy i odpisy 7.769 423 aktualizujące) - - - b. Zmniejszenia (z tytułu) -27.804 -6.009 - rezerwy -8.927 -1.056 - wyceny (udział w wyniku netto - dotyczy spółek -5.312 -297 portfelowych) - sprzedaży -11.034 -4.656 - pozostałe -2.531 - - - - Wartość bilansowa na koniec okresu 13.637 17.427 ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ II Akcje i udziały Akcje i udziały Akcje i udziały Akcje i udziały w jednostkach w jednostkach w jednostkach w pozostałych zależnych współzależnych stowarzyszonych jednostkach krajowych Wartość bilansowa na początek roku obrotowego - 1.176 - 59.981 a. Zwiększenia (z tytułu) - 144 12.569 39.584 - wyceny - - - 12.161 - nabycia - - 11.097 27.423 - udziału w wyniku finansowym netto spółek - 144 90 - portfelowych - pozostałe (w tym rozwiązanie rezerwy i odpisy - - 1.382 - aktualizujące) - - - - - b. Zmniejszenia (z tytułu) - -208 -3.437 -26.539 - rezerwy - - - - - wyceny (udział w wyniku netto - dotyczy spółek - - -3.437 -6.861 portfelowych) - sprzedaży - - - -19.678 - pozostałe - -208 - - - - - - - Wartość bilansowa na koniec okresu - 1.112 9.132 73.026 ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ III Dłużne papiery Pozostałe Zagraniczne Razem wartościowe papiery wartościowe Wartość bilansowa na początek roku obrotowego 46.046 - - 141.181 a. Zwiększenia (z tytułu) 101.756 165.011 - 349.963 - wyceny 771 - - 16.213 - nabycia 100.985 165.011 - 322.940 - udziału w wyniku finansowym netto spółek - - - 1.236 portfelowych - pozostałe (w tym rozwiązanie rezerwy i odpisy - - - 9.574 aktualizujące) - - - - - b. Zmniejszenia (z tytułu) -105.582 -165.011 - -334.590 - rezerwy - - - -9.983 - wyceny (udział w wyniku netto - dotyczy spółek - - - -15.907 portfelowych) - sprzedaży -105.291 -165.011 - -305.670 - pozostałe -291 - - -3.030 - - - - - Wartość bilansowa na koniec okresu 42.220 - - 156.554 UWAGA. Pełna nazwa spółki: Narodowy Fundusz Inwestycyjny PROGRESS S.A. Data sporządzenia raportu: 04-02-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ