NFI Progress <NFIWd.WA> Zysk netto w 4 kw. 2003 r. wyniósł 10.854 tys. zł

opublikowano: 13-02-2004, 17:39

NFI Progress <NFIWd.WA> Zysk netto w 4 kw. 2003 r. wyniósł 10.854 tys. zł
WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SAF-Q ZA 4. KW. 2003 R. (W TYS. ZŁ)


BILANS

stan na stan na stan na stan na
31-12-2003 31-12-2002 30-09-2003 30-09-2002
koniec koniec koniec poprz. koniec poprz.
kwartału / kwartału / kwartału / kwartału /
2003 2002 2003 2002

A. Portfel inwestycyjny 156.554 141.181 153.349 139.762
I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i 87.228 70.358 83.391 63.478
instrumenty finansowe
1. Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach - - - -
notowanych
2. Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach 5.996 3.348 5.011 3.833
notowanych
3. Akcje w jednostkach zależnych notowanych - - - -
4. Akcje w jednostkach współzależnych notowanych - - - -
5. Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych - - - -
6. Notowane dłużne papiery wartościowe 19.731 12.731 20.914 12.384
7. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty 61.501 54.279 57.466 47.261
finansowe
II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i 69.326 70.823 69.958 76.284
inne instrumenty finansowe
1. Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach 13.637 16.024 19.676 18.766
nienotowanych
2. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w 11.431 14.606 10.191 21.672
spółkach nienotowanych
3. Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych - - - -
4. Akcje i udziały w jednostkach współzależnych 1.112 1.176 1.102 1.172
nienotowanych
5. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych 9.132 - 10.097 2.688
nienotowanych
6. Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych 11.525 5.702 11.525 5.680
7. Nienotowane dłużne papiery wartościowe 22.489 33.315 17.367 20.984
8. Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne - - - 5.322
instrumenty finansowe
III. Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne - - - -
instrumenty finansowe
B. Należności 4.583 2.475 2.611 2.256
1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek 49 47 47 45
2. Należności z tytułu sprzedanych (umorzonych) papierów 4.332 1.044 878 1.988
wartościowych, udziałów i innych instrumentów
finansowych
3. Należności z tytułu odsetek - - - -
4. Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w 80 79 123 29
zyskach
5. Pozostałe należności 122 1.305 1.563 194
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6.675 6.143 2.211 4.793
D. Inne aktywa 65 89 106 134
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym, - - - -
- wartość firmy - - - -
2. Rzeczowe aktywa trwałe 20 41 26 46
3. Rozliczenia międzyokresowe 45 48 80 88
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - - - -
3.2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 45 48 80 88
4. Pozostałe - - - -
E. Wartość firmy z wyceny 1.333 - 1.403 -
A k t y w a r a z e m 169.210 149.888 159.680 146.945
- - - -
F. Zobowiązania i Rezerwy - - - -
I. Zobowiązania 3.612 4.304 1.711 2.879
1. Zobowiązania z tytułu nabytych papierów - 1.091 266 2.154
wartościowych, udziałów i innych instrumentów
finansowych
2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów - - - -
(pożyczek)
3. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów - - - -
wartościowych
4. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń 64 43 39 120
5. Pozostałe zobowiązania 3.548 3.170 1.406 605
6. Fundusze specjalne - - - -
II. Rozliczenia międzyokresowe 84 115 73 4
1. Ujemna wartość firmy - - - -
2. Inne rozliczenia międzyokresowe 84 115 73 4
2.1. Długoterminowe - - - -
2.2. Krótkoterminowe 84 115 73 -
III. Rezerwy 763 1.647 804 1.510
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 263 1.147 304 1.010
2. Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne - - - -
obowiązkowe świadczenia pracowników
2.1. Długoterminowe - - - -
2.2. Krótkoterminowe - - - -
3. Pozostałe rezerwy 500 500 500 500
3.1. Długoterminowe 500 500 500 500
3.2. Krótkoterminowe - - - -
IV. Rezerwa z wyceny - - 3.196 -
Zobowiązania i rezerwy razem 4.459 6.066 5.784 4.393
A k t y w a n e t t o (Aktywa, razem - Zobowiązania i 164.751 143.822 153.896 142.552
rezerwy, razem)
- - - -
G. Kapitał własny 164.751 143.822 153.896 142.552
1. Kapitał zakładowy 3.006 3.006 3.006 3.006
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - - - -
3. Akcje własne (wielkość ujemna) -24.925 -24.925 -24.925 -24.925
4. Kapitał zapasowy 239.185 237.870 236.934 245.246
5. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: 1.763 722 1.640 722
- środków trwałych - - - -
- akcji i udziałów 1.763 722 1.640 722
6. Pozostałe kapitały rezerwowe - - - -
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: -75.224 -64.725 -72.851 -72.101
- zrealizowany zysk (strata) -39.985 -6.207 -14.936 -7.027
- niezrealizowany zysk (strata) -35.239 -58.518 -57.915 -65.074
8. Zysk (strata) netto, w tym: 20.946 -8.126 10.092 -9.396
- zrealizowany zysk (strata) netto 17.268 8.581 10.565 -2.015
- niezrealizowany zysk (strata) netto 3.678 -16.707 -473 -7.381
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego - - - -
(wielkość ujemna)
- - - -
Liczba akcji funduszu 30.056.124 30.056.124 30.056.124 30.056.124
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) 5 5 5 5
Rozwodniona liczba akcji - - - -
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) - - - -
- - - -
Z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o - - - -
1. Zrealizowany zysk (strata) netto 17.268 8.581 10.565 -2.015
2. Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych -39.985 -6.207 -14.936 -7.027
Zrealizowany wynik netto, razem -22.717 2.374 -4.371 -9.042
N i e z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o - - - -
1. Niezrealizowany zysk (strata) netto 3.678 -16.707 -473 -7.381
2. Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych -35.239 -58.518 -57.915 -65.074
Niezrealizowany wynik netto, razem -31.561 -75.225 -58.388 -72.455


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

4 kwartał / 4 kwartał / 4 kwartały 4 kwartały
2003 okres od 2002 okres od narastająco / narastająco /
01-10-2003 do 01-10-2002 do 2003 okres od 2002 okres od
31-12-2003 31-12-2002 01-01-2003 do 01-01-2002 do
31-12-2003 31-12-2002

A. Przychody z inwestycji -1.889 -12.812 -5.605 -9.671
1. Udział w wyniku finansowym netto -2.588 -13.985 -9.917 -16.477
1.1. Z tytułu udziałów wiodących -1.542 -12.682 -6.624 -21.716
1.2. Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych - - - -
1.3. Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych 9 3 144 208
1.4. Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych -1.055 -1.306 -3.437 5.031
2. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i 455 796 3.489 4.625
instrumentów finansowych oraz udziałów
2.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych 211 716 2.128 3.559
2.2. Z tytułu udziałów mniejszościowych 194 59 1.151 925
2.3. Z tytułu innych papierów wartościowych, 50 21 210 141
instrumentów finansowych i udziałów
3. Przychody z tytułu odsetek 244 377 823 2.181
4. Dodatnie różnice kursowe - - - -
5. Pozostałe - - - -
B. Pozostałe przychody operacyjne 3.527 156 17.016 669
C. Koszty operacyjne -1.929 -2.252 -8.155 -8.944
1. Koszty działania funduszu -1.925 -2.247 -8.135 -8.896
1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej -1.323 -1.592 -6.110 -6.181
1.2. Usługi doradztwa finansowego -36 -164 -116 -240
1.3. Usługi prawne -28 -15 -32 -69
1.4. Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) - - - -
1.5. Ujemne różnice kursowe - - - -
1.6. Pozostałe koszty -538 -476 -1.877 -2.406
2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości -4 -5 -20 -48
niematerialnych i prawnych
D. Pozostałe koszty operacyjne -206 -392 -520 -1.312
E. Rezerwy i odpisy aktualizujące 6.312 11.098 3.708 11.548
F. Wynik z inwestycji netto 5.815 -4.202 6.444 -7.710
G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z 6.577 4.565 15.285 -313
inwestycji
1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji 3.185 1.049 6.438 4.529
2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny 3.392 3.516 8.847 -4.842
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12.392 363 21.729 -8.023
I. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych - - - -
1. Zyski nadzwyczajne - - - -
2. Straty nadzwyczajne - - - -
J. Zysk (strata) brutto 12.392 363 21.729 -8.023
K. Podatek dochodowy -1.538 907 -783 -103
a) część bieżąca -1.580 1.045 -1.668 -
b) część odroczona 42 -138 885 -103
L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia - - - -
straty)
M. Zysk (strata) netto, w tym: 10.854 1.270 20.946 -8.126
1. Zrealizowany zysk (strata) netto 6.703 10.596 17.268 8.581
2. Niezrealizowany zysk (strata) netto 4.151 -9.326 3.678 -16.707
- - - -
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 20.946 -8.126 - -
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 23.716.531 23.716.531 - -
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,88 -0,34 - -
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - - - -
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - - - -


ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ I

Udziały wiodące Udziały
mniejszościowe

Wartość bilansowa na początek roku obrotowego 16.024 17.954
a. Zwiększenia (z tytułu) 25.417 5.482
- wyceny - 3.281
- nabycia 16.646 1.778
- udziału w wyniku finansowym netto spółek 1.002 -
portfelowych
- pozostałe (w tym rozwiązanie rezerwy i odpisy 7.769 423
aktualizujące)
- - -
b. Zmniejszenia (z tytułu) -27.804 -6.009
- rezerwy -8.927 -1.056
- wyceny (udział w wyniku netto - dotyczy spółek -5.312 -297
portfelowych)
- sprzedaży -11.034 -4.656
- pozostałe -2.531 -
- - -
Wartość bilansowa na koniec okresu 13.637 17.427


ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ II

Akcje i udziały Akcje i udziały Akcje i udziały Akcje i udziały
w jednostkach w jednostkach w jednostkach w pozostałych
zależnych współzależnych stowarzyszonych jednostkach
krajowych

Wartość bilansowa na początek roku obrotowego - 1.176 - 59.981
a. Zwiększenia (z tytułu) - 144 12.569 39.584
- wyceny - - - 12.161
- nabycia - - 11.097 27.423
- udziału w wyniku finansowym netto spółek - 144 90 -
portfelowych
- pozostałe (w tym rozwiązanie rezerwy i odpisy - - 1.382 -
aktualizujące)
- - - - -
b. Zmniejszenia (z tytułu) - -208 -3.437 -26.539
- rezerwy - - - -
- wyceny (udział w wyniku netto - dotyczy spółek - - -3.437 -6.861
portfelowych)
- sprzedaży - - - -19.678
- pozostałe - -208 - -
- - - - -
Wartość bilansowa na koniec okresu - 1.112 9.132 73.026


ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ III

Dłużne papiery Pozostałe Zagraniczne Razem
wartościowe papiery
wartościowe

Wartość bilansowa na początek roku obrotowego 46.046 - - 141.181
a. Zwiększenia (z tytułu) 101.756 165.011 - 349.963
- wyceny 771 - - 16.213
- nabycia 100.985 165.011 - 322.940
- udziału w wyniku finansowym netto spółek - - - 1.236
portfelowych
- pozostałe (w tym rozwiązanie rezerwy i odpisy - - - 9.574
aktualizujące)
- - - - -
b. Zmniejszenia (z tytułu) -105.582 -165.011 - -334.590
- rezerwy - - - -9.983
- wyceny (udział w wyniku netto - dotyczy spółek - - - -15.907
portfelowych)
- sprzedaży -105.291 -165.011 - -305.670
- pozostałe -291 - - -3.030
- - - - -
Wartość bilansowa na koniec okresu 42.220 - - 156.554


UWAGA. Pełna nazwa spółki: Narodowy Fundusz Inwestycyjny PROGRESS S.A.

Data sporządzenia raportu: 04-02-2004

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / NFI Progress &lt;NFIWd.WA&gt; Zysk netto w 4 kw. 2003 r. wyniósł 10.854 tys. zł