NFI Victoria <NFIWe.WA> Raport bieżący nr 24/2003 - treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego... - część 3

PAP
opublikowano: 21-07-2003, 17:11

NFI Victoria <NFIWe.WA> Raport bieżący nr 24/2003 - treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego... - część 3 10. Po sporządzeniu i podpisaniu listy obecności Przewodniczący ogłasza, ilu akcjonariuszy jest obecnych, podając ogólną liczbę głosów.
11. Akcjonariusze opuszczając salę obrad w trakcie trwania Zgromadzenia oddają Przewodniczącemu kartę do głosowania i zgłaszają fakt opuszczenia obrad.
12. Przewodniczący ogłasza wszelkie zmiany z zakresie zmiany stanu obecności, a okoliczności te są ujmowane w protokole notarialnym.
§ 5
1. Oprócz uprawnionych akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć, bez prawa do udziału w głosowaniu (chyba, że osoba taka jest jednocześnie akcjonariuszem):
a) członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej i Prokurenci Spółki, z uwzględnieniem art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych,
b) biegły rewident, badający sprawozdanie finansowe Spółki albo biegły rewident do spraw szczególnych,
c) notariusz sporządzający protokół z Walnego Zgromadzenia,
d) osoby obsługi techniczno - organizacyjnej,
e) inne osoby, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny lub rozstrzygnięcia sprawy objętej porządkiem obrad, o ile Walne Zgromadzenie uzna to za konieczne.
2. Przedstawiciele prasy, radia lub telewizji mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu jeżeli żaden z akcjonariuszy nie wyrazi sprzeciwu.
§ 6
1. Przewodniczący ogłasza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, informując o ogłoszeniu dokonanym zgodnie z art. 402 Kodeksu spółek handlowych lub o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w trybie art. 405 Kodeksu spółek handlowych oraz stwierdza obecność na sali notariusza protokołującego przebieg Walnego Zgromadzenia, a następnie przystępuje do realizacji porządku obrad.
2. W zakresie porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Zgromadzenie może:
a) przyjąć zaproponowany porządek bez zmian;
b) zmienić kolejność poszczególnych punktów;
c) usunąć z porządku niektóre sprawy. Usunięcie z porządku obrad spraw umieszczonych w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10 procent kapitału zakładowego, może nastąpić wyłącznie za zgodą tego akcjonariusza;
d) odrzucić w całości zaproponowany porządek obrad i postanowić o zwołaniu nadzwyczajnego lub zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ustalając przy tym porządek obrad tego zgromadzenia.
3. Przewodniczący może samodzielnie wprowadzać pod obrady kwestie o charakterze porządkowym mimo, że nie przewidywał ich porządek obrad. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały o charakterze porządkowym oraz dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, mimo nie umieszczenia ich w porządku obrad. Do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia w tym trybie stosuje się przepis art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych.
4. Wszelkie wnioski akcjonariuszy powinny być sporządzane na piśmie wraz z uzasadnieniem i podpisywane przez wnioskodawcę.
§ 7
1. Przewodniczący kieruje obradami Zgromadzenia, prowadzi dyskusję i udziela głosu uczestnikom obrad, przy czym dyskusja może dotyczyć wyłączne spraw objętych porządkiem obrad.
2. Przewodniczący odczytuje projekty uchwał, informując o trybie i zasadach głosowania nad uchwałami objętymi porządkiem obrad oraz wnioskami formalnymi, co do treści uchwały.
3. Odczytywanie treści uchwały nie jest konieczne, jeżeli wszyscy akcjonariusze znajdują się w posiadaniu projektu uchwały.
4. Po wyczerpaniu listy mówców Przewodniczący zarządza głosowanie precyzując treść uchwały lub wniosku poddawanego pod głosowanie.
5. Pytania akcjonariuszy do organów spółki mogą dotyczyć wyłącznie spraw objętych porządkiem obrad.
6. Przewodniczący powinien odebrać głos osobie wypowiadającej się nie na temat, przemawiającej w sposób przewlekły, nadużywającej prawa głosu lub używającej określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe.
7. Przewodniczący na wniosek akcjonariusza lub z własnej inicjatywy może zarządzić krótką przerwę techniczną.
8. Przewodniczący może określić limit czasu wystąpień. W razie sprzeciwu któregokolwiek z akcjonariuszy limit ten określi uchwała Walnego Zgromadzenia.
§ 8
1. Po podliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną, Przewodniczący ogłasza wynik głosowania i stwierdza czy uchwała została podjęta, czy też, że uchwała nie została podjęta z powodu nie uzyskania wymaganej większości głosów.
2. Na żądanie akcjonariusza Przewodniczący odczytuje ponownie jeden raz treść podjętej uchwały.
3. Akcjonariusz głosujący przeciwko uchwale, a następnie zgłaszający sprzeciw do protokołu, ma prawo krótko swój sprzeciw uzasadnić.
4. Na wniosek Akcjonariusza Przewodniczący może przyjąć jego pisemne oświadczenie, które zostanie dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.
§ 9
1. W celu wyboru członków do Rady Nadzorczej, Przewodniczący zarządza przyjmowanie wniosków o odwołanie członków Rady Nadzorczej chyba, że wybory do Rady Nadzorczej przeprowadza się wyłącznie w celu uzupełnienia składu Rady w związku z wygaśnięciem mandatu członka Rady.
2. Po zamknięciu listy wniosków o odwołanie, Przewodniczący zarządza głosowanie tajne oddzielnie nad każdym z wniosków o odwołanie, według kolejności ich zgłoszenia.
3. Po przeprowadzeniu głosowania (głosowań) nad wnioskami o odwołanie z Rady Nadzorczej, Przewodniczący informuje akcjonariuszy o liczbie miejsc w Radzie Nadzorczej pozostających do obsadzenia i zarządza przyjmowanie wniosków dotyczących powołania kandydatów na członków Rady. W przypadku, gdy odwołanie członków Rady Nadzorczej nie jest konieczne, z powodu upływu kadencji lub złożenia rezygnacji przez wszystkich członków, Przewodniczący informuje o tym akcjonariuszy i zarządza przyjmowanie wniosków dotyczących powołania do Rady.
4. Do wniosku o powołanie do Rady Nadzorczej akcjonariusz winien załączyć, co najmniej kopię oświadczenia kandydata, zawierające jego zgodę na wybór do Rady Nadzorczej oraz oświadczenie o braku przeszkód, o których mowa w art. 18 Kodeksu spółek handlowych i art. 12 ust. 3 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. W przypadku obecności kandydata do Rady Nadzorczej na Zgromadzeniu wystarczające jest złożenie prze niego ustnego oświadczenia, w zakresie określonym w zdaniu poprzednim. Jeżeli nie zostały spełnione przesłanki określone w niniejszym ustępie, Przewodniczący nie poddaje kandydatury pod głosowanie.
5. Po zamknięciu listy kandydatów do Rady, Przewodniczący zarządza głosowanie tajne, oddzielnie nad każdym z wniosków o powołanie do Rady, według kolejności ich zgłoszenia. W sytuacji, gdy wskutek przeprowadzonego głosowania wszystkie wakujące miejsca w Radzie Nadzorczej zostaną obsadzone, Przewodniczący nie zarządza głosowania nad pozostałymi zgłoszonymi kandydaturami chyba, że ewentualne ich powołanie do Rady nie naruszy maksymalnego limitu członków Rady Nadzorczej, wskazanego w Statucie.
6. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatów odpowiada liczbie miejsc do obsadzenia w Radzie Przewodniczący może zarządzić jedno, łączne głosowanie nad wszystkimi kandydaturami, o ile żaden z akcjonariuszy się nie wyrazi sprzeciwi.
7. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza jest wybierana grupami, minimum akcji potrzebnych do utworzenia grupy określa się poprzez podzielenie liczby akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę stanowisk w Radzie Nadzorczej pozostających do obsadzenia.
8. Grupa ma prawo do wyboru tylu członków Rady Nadzorczej, ile razy liczba reprezentowanych przez nią akcji przekracza obliczone minimum. 9. Grupy akcjonariuszy mogą łączyć się w jedną grupę celem dokonania wspólnego wyboru.
10. Akcjonariusz może należeć tylko do jednej grupy wyborczej.
11. W celu dokonania głosowania oddzielnymi grupami dla każdej z grup należy przygotować oddzielną listę obecności. Każda z grup wybiera swojego przewodniczącego do prowadzenia zebrania tej grupy, oraz wybiera komisję skrutacyjną.
12. Zebranie każdej z grup wyborczych oraz uchwała o wyborze członka lub członków Rady Nadzorczej jest protokołowana przez notariusza.
13. Po przeprowadzeniu głosowań w ramach grup Przewodniczący ogłasza wyniki głosowania w poszczególnych grupach.
§ 10
Po zrealizowaniu spraw objętych porządkiem Przewodniczący obrad zamyka Walne Zgromadzenie.
§ 11
1. Obrady Walnego Zgromadzenia mogą być utrwalane przy pomocy nośników magnetycznych lub audiowizualnych.
2. Nośniki, na których utrwalono przebieg obrad Walnego Zgromadzenia są archiwizowane w siedzibie Spółki.
§ 12
1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy V Narodowego Funduszu inwestycyjnego VICTORIA S.A..
2. Regulamin niniejszy obowiązuje do czasu uchwalenia nowego Regulaminu. Zmiana postanowień Regulaminu nie stanowi sprawy porządkowej w rozumieniu art. 404 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
§ 13
Regulamin nie narusza postanowień Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki.
REGULAMIN
Rady Nadzorczej V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "VICTORIA" S.A.
§ 1.
Rada Nadzorcza V NFI VICTORIA S.A., zwana dalej "Radą Nadzorczą", jest stałym organem nadzoru V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "VICTORIA" S.A., zwanego dalej "Funduszem".
§ 2.
Rada Nadzorcza działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 30 kwietnia 1993r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji, statutu Funduszu oraz niniejszego regulaminu.
§ 3.
1. Rada Nadzorcza składa się z 7 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch Zastępców Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej.
§ 4
1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego posiedzenia Rady z upoważnienia Przewodniczącego zwołuje i przewodniczy im Zastępca Przewodniczącego.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, której kadencja upływa i przewodniczy mu do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Funduszu lub każdego z członków Rady. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu 2 (dwóch) tygodni od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem 2 (dwóch) tygodni od dnia zwołania.
4. W przypadku nie zwołania przez Przewodniczącego posiedzenia, zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu, wnioskodawca może zwołać posiedzenie samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
5. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 3 razy w roku.
§ 5.
1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej doręczone co najmniej na 7 (siedem) dni przed wyznaczoną datą posiedzenia lub w przypadku, gdy obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, wyrażona przez nich zgoda na głosowanie.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie.
3. Zaproszenia, o których mowa powyżej powinny określać miejsce i termin posiedzenia oraz porządek obrad. Materiały związane z porządkiem obrad powinny być doręczone razem z zaproszeniem.
4. Z ważnych powodów materiały mogą być przekazane w terminie późniejszym.
5. Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 KSH członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu w tym trybie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
6. Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 KSH Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie obiegowym (pisemnym), jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę w formie pisemnej na taki tryb głosowania.
§ 6.
1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej.
2. Każdemu z członków Rady Nadzorczej przysługuje jeden głos w głosowaniu oraz równe prawo udziału w dyskusji.
3. Głosowania Rady Nadzorczej są jawne. Głosowanie tajne zarządza się w sprawach osobowych oraz na żądanie któregokolwiek członka Rady Nadzorczej.
4. Uchwały Rady Nadzorczej podpisują członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu. Członek Rady Nadzorczej głosujący przeciwko powzięciu uchwały jest uprawniony do zgłoszenia do protokołu posiedzenia zdania odrębnego.
§ 7
1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie.
2. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.
3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście.
§ 8.
W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział członkowie Zarządu Funduszu i Firmy Zarządzającej oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego, Zarząd lub osobę zwołującą posiedzenie.
§ 9.
1. Z przebiegu posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się protokół.
2. Protokół, o którym mowa w ust. l, powinien zawierać w szczególności:
· oznaczenie daty i miejsca odbycia posiedzenia,
· imiona i nazwiska członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu,
· imiona i nazwiska członków Zarządu Funduszu oraz Firmy Zarządzającej obecnych na posiedzeniu,
· imiona i nazwiska obecnych gości,
· stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia,
· porządek obrad,
· zwięzłą treść wystąpień w dyskusji,
· informację dotyczącą podjęcia lub niepodjęcia uchwał objętych porządkiem obrad,
· zastrzeżenia i zdania odrębne członków Rady do podjętych uchwał.
3. Protokół podlega zatwierdzeniu na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Protokół podpisują członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu, którego protokół dotyczy.
5. Treść podjętych uchwał stanowi załącznik do protokołu.
6. Protokoły Rady gromadzone są w księdze protokołów. Księgę protokołów przechowuje się w Spółce.
7. Projekty protokołów przesyłane są członkom Rady wraz z materiałami na następne posiedzenie. Z ważnych powodów projekty protokołów mogą być przekazane w terminie późniejszym.
§ 10.
1. W sprawach wymagających w myśl ustawy i statutu decyzji Rady oraz we wszelkich innych przypadkach Rada Nadzorcza podejmuje uchwały.
2. Uchwała Rady Nadzorczej powinna zawierać w szczególności:
· oznaczenie daty podjęcia,
· określenie przedmiotu sprawy,
· podstawę prawną,
· treść decyzji Rady.
3. Uchwały podpisują wszyscy członkowie Rady Nadzorczej uczestniczący w posiedzeniu, na którym została powzięta uchwała.
§ 11
1. Kopie protokołów oraz kopie powziętych uchwał są wydawane członkom Rady Nadzorczej na ich żądanie. 2. Zarząd zobowiązany jest zapewnić Radzie Nadzorczej niezbędne warunki do wykonywania obowiązków Rady Nadzorczej, w tym pomieszczenia biurowe, urządzenia i materiały niezbędne do odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej.
Data sporządzenia raportu: 21-07-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: PAP

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / NFI Victoria &lt;NFIWe.WA&gt; Raport bieżący nr 24/2003 - treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego... - część 3