NFI Victoria <NFIWe.WA> Strata netto w 3 kw. 2003 r. wyniosła 531 tys. zł

14-11-2003, 18:47

NFI Victoria <NFIWe.WA> Strata netto w 3 kw. 2003 r. wyniosła 531 tys. zł
WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SAF-Q ZA 3. KW. 2003 R. (W TYS. ZŁ)


BILANS

stan na stan na stan na stan na
30-09-2003 30-09-2002 30-06-2003 30-06-2002
koniec koniec koniec poprz. koniec poprz.
kwartału / kwartału / kwartału / kwartału /
2003 2002 2003 2002

A. Portfel inwestycyjny 71.686 99.297 80.765 104.705
I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i 41.827 19.006 40.374 21.582
instrumenty finansowe
1. Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach - - - -
notowanych
2. Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach 4.847 4.764 4.377 5.455
notowanych
3. Akcje w jednostkach zależnych notowanych - - - -
4. Akcje w jednostkach współzależnych notowanych - - - -
5. Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych - - - -
6. Notowane dłużne papiery wartościowe - - - -
7. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty 36.980 14.242 35.997 16.127
finansowe
II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i 29.859 80.291 40.391 83.123
inne instrumenty finansowe
1. Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach 6.105 43.440 16.471 49.770
nienotowanych
2. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w 7.273 14.386 7.439 16.898
spółkach nienotowanych
3. Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych 0 5 0 5
4. Akcje i udziały w jednostkach współzależnych - - - -
nienotowanych
5. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych - - - -
nienotowanych
6. Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych 16.481 16.450 16.481 16.450
7. Nienotowane dłużne papiery wartościowe 0 6.010 0 0
8. Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne - - - -
instrumenty finansowe
III. Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne - - - -
instrumenty finansowe
B. Należności 41.151 17.229 44.195 14.925
1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek 39.349 13.837 40.356 13.483
2. Należności z tytułu sprzedanych (umorzonych) papierów 4 2.825 1.058 50
wartościowych, udziałów i innych instrumentów
finansowych
3. Należności z tytułu odsetek 1.084 539 916 445
4. Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w 714 28 1.865 942
zyskach
5. Pozostałe należności 0 0 0 5
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 17.635 17.883 5.496 14.691
D. Inne aktywa 28 31 55 61
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym, - - - -
- wartość firmy - - - -
2. Rzeczowe aktywa trwałe - - - -
3. Rozliczenia międzyokresowe 28 31 55 61
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 4 1 9
3.2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 27 27 54 52
4. Pozostałe - - - -
E. Wartość firmy z wyceny 0 0 0 1
A k t y w a r a z e m 130.500 134.440 130.511 134.383
- - - -
F. Zobowiązania i Rezerwy - - - -
I. Zobowiązania 853 1.515 881 743
1. Zobowiązania z tytułu nabytych papierów - - - -
wartościowych, udziałów i innych instrumentów
finansowych
2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów - - - -
(pożyczek)
3. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów - - - -
wartościowych
4. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń 24 64 18 16
5. Pozostałe zobowiązania 829 1.451 863 727
6. Fundusze specjalne - - - -
II. Rozliczenia międzyokresowe 927 705 826 577
1. Ujemna wartość firmy - - - -
2. Inne rozliczenia międzyokresowe 927 705 826 577
2.1. Długoterminowe 767 538 698 444
2.2. Krótkoterminowe 160 167 128 133
III. Rezerwy 218 113 79 9
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 218 113 79 9
2. Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne - - - -
obowiązkowe świadczenia pracowników
2.1. Długoterminowe - - - -
2.2. Krótkoterminowe - - - -
3. Pozostałe rezerwy - - - -
3.1. Długoterminowe - - - -
3.2. Krótkoterminowe - - - -
IV. Rezerwa z wyceny - - - -
Zobowiązania i rezerwy razem 1.998 2.333 1.786 1.329
A k t y w a n e t t o (Aktywa, razem - Zobowiązania i 128.502 132.107 128.725 133.054
rezerwy, razem)
- - - -
G. Kapitał własny 128.502 132.107 128.725 133.054
1. Kapitał zakładowy 3.006 3.006 3.006 3.006
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - - - -
3. Akcje własne (wielkość ujemna) -15.851 -1.047 -15.855 -1.047
4. Kapitał zapasowy 134.641 131.508 131.508 148.221
5. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: -169 -250 -473 -914
- środków trwałych 359 278 55 32
- akcji i udziałów -528 -528 -528 -946
6. Pozostałe kapitały rezerwowe - - - -
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: -5.976 -47 -2.843 -16.342
- zrealizowany zysk (strata) 3.717 7.357 4.575 -13.116
- niezrealizowany zysk (strata) -9.693 -7.404 -7.418 -3.226
8. Zysk (strata) netto, w tym: 12.851 -1.063 13.382 130
- zrealizowany zysk (strata) netto 10.364 -786 12.016 -1.550
- niezrealizowany zysk (strata) netto 2.487 -277 1.366 1.680
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego - - - -
(wielkość ujemna)
- - - -
Liczba akcji funduszu 30.056.124 30.056.124 30.056.124 30.056.124
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) 4 4 4 4
Rozwodniona liczba akcji 0 0 0 0
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) 0 0 0 0
- - - -
Z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o - - - -
1. Zrealizowany zysk (strata) netto 10.364 -786 12.016 -1.550
2. Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych 3.717 7.357 4.575 -13.116
Zrealizowany wynik netto, razem 14.081 6.571 16.591 -14.666
N i e z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o - - - -
1. Niezrealizowany zysk (strata) netto 2.487 -277 1.366 1.680
2. Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych -9.693 -7.404 -7.418 -3.226
Niezrealizowany wynik netto, razem -7.206 -7.681 -6.052 -1.546


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

3 kwartał / 3 kwartał / 3 kwartały 3 kwartały
2003 okres od 2002 okres od narastająco / narastająco /
01-07-2003 do 01-07-2002 do 2003 okres od 2002 okres od
30-09-2003 30-09-2002 01-01-2003 do 01-01-2002 do
30-09-2003 30-09-2002

A. Przychody z inwestycji 604 1.353 4.048 4.515
1. Udział w wyniku finansowym netto 0 599 412 2.149
1.1. Z tytułu udziałów wiodących 0 599 412 2.149
1.2. Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych - - - -
1.3. Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych - - - -
1.4. Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych - - - -
2. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i 47 431 2.229 1.492
instrumentów finansowych oraz udziałów
2.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych 47 153 66 173
2.2. Z tytułu udziałów mniejszościowych 0 278 2.163 1.319
2.3. Z tytułu innych papierów wartościowych, - - - -
instrumentów finansowych i udziałów
3. Przychody z tytułu odsetek 279 323 723 720
4. Dodatnie różnice kursowe 278 0 684 154
5. Pozostałe - - - -
B. Pozostałe przychody operacyjne 0 0 20 0
C. Koszty operacyjne 2.326 2.212 7.320 6.275
1. Koszty działania funduszu 2.326 2.212 7.319 6.275
1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej 1.890 1.702 5.572 4.789
1.2. Usługi doradztwa finansowego 159 176 477 512
1.3. Usługi prawne 103 99 380 301
1.4. Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) 10 9 251 38
1.5. Ujemne różnice kursowe - - - -
1.6. Pozostałe koszty 164 226 639 635
2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości 0 0 1 0
niematerialnych i prawnych
D. Pozostałe koszty operacyjne 0 0 0 2
E. Rezerwy i odpisy aktualizujące 0 0 0 3.300
F. Wynik z inwestycji netto -1.722 -859 -3.252 -5.062
G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z 1.267 -200 16.302 4.188
inwestycji
1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji -266 2.356 13.815 6.614
2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny 1.533 -2.556 2.487 -2.426
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -455 -1.059 13.050 -874
I. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych - - - -
1. Zyski nadzwyczajne - - - -
2. Straty nadzwyczajne - - - -
J. Zysk (strata) brutto -455 -1.059 13.050 -874
K. Podatek dochodowy 76 134 199 189
a) część bieżąca 50 134 219 189
b) część odroczona 26 0 -20 0
L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia - - - -
straty)
M. Zysk (strata) netto, w tym: -531 -1.193 12.851 -1.063
1. Zrealizowany zysk (strata) netto -2.064 764 10.364 -786
2. Niezrealizowany zysk (strata) netto 1.533 -1.957 2.487 -277
- - - -
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 11.118 -8.645 - -
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 30.056.124 30.056.124 - -
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,37 -0,04 - -
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 0 0 - -
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 0,00 - -


ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ I

Udziały wiodące Udziały
mniejszościowe

Wartość bilansowa na początek roku obrotowego 44.014 17.840
a. Zwiększenia (z tytułu) 412 36
- zakup 0 0
- udział w zysku 412 0
- wycena 0 36
- - -
b. Zmniejszenia (z tytułu) 38.321 5.756
- sprzedaż 38.321 5.756
- wycena 0 0
- aktualizacja wartości 0 0
- inne 0 0
- - -
Wartość bilansowa na koniec okresu 6.105 12.120


ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ II

Akcje i udziały Akcje i udziały Akcje i udziały Akcje i udziały
w jednostkach w jednostkach w jednostkach w pozostałych
zależnych współzależnych stowarzyszonych jednostkach
krajowych

Wartość bilansowa na początek roku obrotowego 0 0 0 46.015
a. Zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 7.739
- zakup 0 0 0 5.288
- udział w zysku 0 0 0 0
- wycena 0 0 0 2.451
- - - - -
b. Zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 293
- sprzedaż 0 0 0 293
- wycena 0 0 0 0
- aktualizacja wartości 0 0 0 0
- inne 0 0 0 0
- - - - -
Wartość bilansowa na koniec okresu 0 0 0 53.461


ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ III

Dłużne papiery Pozostałe Zagraniczne Razem
wartościowe papiery
wartościowe

Wartość bilansowa na początek roku obrotowego 0 0 0 107.869
a. Zwiększenia (z tytułu) 37.536 0 0 45.723
- zakup 37.470 0 0 42.758
- udział w zysku 0 0 0 412
- wycena 66 0 0 2.553
- - - - -
b. Zmniejszenia (z tytułu) 37.536 0 0 81.906
- sprzedaż 37.536 0 0 81.906
- wycena 0 0 0 0
- aktualizacja wartości 0 0 0 0
- inne 0 0 0 0
- - - - -
Wartość bilansowa na koniec okresu 0 0 0 71.686


UWAGA. Pełna nazwa spółki: V NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY "VICTORIA" S.A.

Data sporządzenia raportu: 14-11-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / NFI Victoria &lt;NFIWe.WA&gt; Strata netto w 3 kw. 2003 r. wyniosła 531 tys. zł