NFI Victoria <NFIWe.WA> Zysk netto w 1 kw. 2004 r. wyniósł 11.343 tys. zł

Ryszard Gromadzki
10-05-2004, 17:26

NFI Victoria <NFIWe.WA> Zysk netto w 1 kw. 2004 r. wyniósł 11.343 tys. zł
WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SAF-Q ZA 1. KW. 2004 R. (W TYS. ZŁ)


BILANS

stan na stan na stan na stan na
31-03-2004 31-03-2003 31-12-2003 31-12-2002
koniec koniec koniec poprz. koniec poprz.
kwartału / kwartału / kwartału / kwartału /
2004 2003 2003 2002

A. Portfel inwestycyjny 72.612 85.360 61.281 107.869
I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i 44.992 41.519 33.300 34.815
instrumenty finansowe
1. Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach - - - -
notowanych
2. Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach 0 5.143 0 5.250
notowanych
3. Akcje w jednostkach zależnych notowanych - - - -
4. Akcje w jednostkach współzależnych notowanych - - - -
5. Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych - - - -
6. Notowane dłużne papiery wartościowe - - - -
7. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty 44.992 36.376 33.300 29.565
finansowe
II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i 27.620 43.841 27.981 73.054
inne instrumenty finansowe
1. Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach 5.175 16.059 5.175 44.014
nienotowanych
2. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w 5.995 11.332 6.356 12.590
spółkach nienotowanych
3. Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych - - - -
4. Akcje i udziały w jednostkach współzależnych - - - -
nienotowanych
5. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych - - - -
nienotowanych
6. Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych 16.450 16.450 16.450 16.450
7. Nienotowane dłużne papiery wartościowe - - - -
8. Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne - - - -
instrumenty finansowe
III. Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne - - - -
instrumenty finansowe
B. Należności 29.628 42.098 51.490 32.610
1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek 29.110 41.270 28.054 32.000
2. Należności z tytułu sprzedanych (umorzonych) papierów 4 9 4 9
wartościowych, udziałów i innych instrumentów
finansowych
3. Należności z tytułu odsetek 491 814 386 586
4. Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w 0 1 0 1
zyskach
5. Pozostałe należności 23 4 23.046 14
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 24.665 8.500 2.811 416
D. Inne aktywa 64 35 6 14
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym, - - - -
- wartość firmy - - - -
2. Rzeczowe aktywa trwałe - - - -
3. Rozliczenia międzyokresowe 64 35 6 14
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 28 1 6 14
3.2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 36 34 0 0
4. Pozostałe - - - -
E. Wartość firmy z wyceny - 0 - -
A k t y w a r a z e m 126.969 135.993 115.588 140.909
- - - -
F. Zobowiązania i Rezerwy - - - -
I. Zobowiązania 915 4.022 885 18.026
1. Zobowiązania z tytułu nabytych papierów - - - -
wartościowych, udziałów i innych instrumentów
finansowych
2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 12.522
(pożyczek)
3. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów - - - -
wartościowych
4. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń 1 41 1 7
5. Pozostałe zobowiązania 914 3.981 884 5.497
6. Fundusze specjalne - - - -
II. Rozliczenia międzyokresowe 196 842 200 681
1. Ujemna wartość firmy - - - -
2. Inne rozliczenia międzyokresowe 196 842 200 681
2.1. Długoterminowe 0 663 0 568
2.2. Krótkoterminowe 196 179 200 113
III. Rezerwy 94 287 82 118
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 94 287 82 118
2. Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne - - - -
obowiązkowe świadczenia pracowników
2.1. Długoterminowe - - - -
2.2. Krótkoterminowe - - - -
3. Pozostałe rezerwy - - - -
3.1. Długoterminowe - - - -
3.2. Krótkoterminowe - - - -
IV. Rezerwa z wyceny - - - -
Zobowiązania i rezerwy razem 1.205 5.151 1.167 18.825
A k t y w a n e t t o (Aktywa, razem - Zobowiązania i 125.764 130.842 114.421 122.084
rezerwy, razem)
- - - -
G. Kapitał własny 125.764 130.842 114.421 122.084
1. Kapitał zakładowy 3.006 3.006 3.006 3.006
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - - - -
3. Akcje własne (wielkość ujemna) -18.839 -13.410 -18.839 -9.059
4. Kapitał zapasowy 134.369 131.508 134.177 131.508
5. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: -256 137 -64 -528
- środków trwałych 0 665 - 0
- akcji i udziałów -256 -528 -64 -528
6. Pozostałe kapitały rezerwowe - - - -
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: -3.859 -2.843 -5.976 -47
- zrealizowany zysk (strata) 4.084 -4.466 428 7.336
- niezrealizowany zysk (strata) -7.943 1.623 -6.404 -7.383
8. Zysk (strata) netto, w tym: 11.343 12.444 2.117 -2.796
- zrealizowany zysk (strata) netto -349 10.703 3.346 -4.204
- niezrealizowany zysk (strata) netto 11.692 1.741 -1.229 1.408
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego - - - -
(wielkość ujemna)
- - - -
Liczba akcji funduszu 30.056.124 30.056.124 30.056.124 30.056.124
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) 4 4 4 4
Rozwodniona liczba akcji 0 0 0 0
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) 0 0 0 0
- - - -
Z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o - - - -
1. Zrealizowany zysk (strata) netto -349 10.703 3.346 -4.204
2. Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych 4.084 -4.466 428 7.336
Zrealizowany wynik netto, razem 3.735 6.237 3.774 3.132
N i e z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o - - - -
1. Niezrealizowany zysk (strata) netto 11.692 1.741 -1.229 1.408
2. Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych -7.943 1.623 -6.404 -7.383
Niezrealizowany wynik netto, razem 3.749 3.364 -7.633 -5.975


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

1 kwartał / 1 kwartał / 1 kwartały 1 kwartały
2004 okres od 2003 okres od narastająco / narastająco /
01-01-2004 do 01-01-2003 do 2004 okres od 2003 okres od
31-03-2004 31-03-2003 01-01-2004 do 01-01-2003 do
31-03-2004 31-03-2003

A. Przychody z inwestycji 1.570 1.253 1.570 1.253
1. Udział w wyniku finansowym netto - - - -
1.1. Z tytułu udziałów wiodących - - - -
1.2. Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych - - - -
1.3. Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych - - - -
1.4. Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych - - - -
2. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i 202 227 202 227
instrumentów finansowych oraz udziałów
2.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych 202 6 202 6
2.2. Z tytułu udziałów mniejszościowych 0 221 0 221
2.3. Z tytułu innych papierów wartościowych, - - - -
instrumentów finansowych i udziałów
3. Przychody z tytułu odsetek 195 167 195 167
4. Dodatnie różnice kursowe 1.173 859 1.173 859
5. Pozostałe - - - -
B. Pozostałe przychody operacyjne - - - -
C. Koszty operacyjne 2.415 2.536 2.415 2.536
1. Koszty działania funduszu 2.415 2.536 2.415 2.536
1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej 2.072 1.776 2.072 1.776
1.2. Usługi doradztwa finansowego 159 165 159 165
1.3. Usługi prawne 95 98 95 98
1.4. Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) 0 231 0 231
1.5. Ujemne różnice kursowe - - - -
1.6. Pozostałe koszty 89 266 89 266
2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości - - - -
niematerialnych i prawnych
D. Pozostałe koszty operacyjne 117 0 117 0
E. Rezerwy i odpisy aktualizujące - - - -
F. Wynik z inwestycji netto -962 -1.283 -962 -1.283
G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z 12.295 13.781 12.295 13.781
inwestycji
1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji 603 12.040 603 12.040
2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny 11.692 1.741 11.692 1.741
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11.333 12.498 11.333 12.498
I. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych - - - -
1. Zyski nadzwyczajne - - - -
2. Straty nadzwyczajne - - - -
J. Zysk (strata) brutto 11.333 12.498 11.333 12.498
K. Podatek dochodowy -10 54 -10 54
a) część bieżąca 0 117 0 117
b) część odroczona -10 -63 -10 -63
L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia - - - -
straty)
M. Zysk (strata) netto, w tym: 11.343 12.444 11.343 12.444
1. Zrealizowany zysk (strata) netto -349 10.703 -349 10.703
2. Niezrealizowany zysk (strata) netto 11.692 1.741 11.692 1.741
- - - -
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 1.016 9.338 - -
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 30.056.124 30.056.124 - -
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,03 0,31 - -
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 0 0 - -
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 0,00 - -


ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ I

Udziały wiodące Udziały
mniejszościowe

Wartość bilansowa na początek roku obrotowego 5.175 6.356
a. Zwiększenia (z tytułu) 0 0
- zakup 0 0
- udział w zysku 0 0
- wycena 0 0
- - -
b. Zmniejszenia (z tytułu) 0 361
- sprzedaż 0 361
- wycena 0 0
- aktualizacja wartości 0 0
- inne 0 0
- - -
Wartość bilansowa na koniec okresu 5.175 5.995


ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ II

Akcje i udziały Akcje i udziały Akcje i udziały Akcje i udziały
w jednostkach w jednostkach w jednostkach w pozostałych
zależnych współzależnych stowarzyszonych jednostkach
krajowych

Wartość bilansowa na początek roku obrotowego 0 0 0 49.750
a. Zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 11.692
- zakup 0 0 0 0
- udział w zysku 0 0 0 0
- wycena 0 0 0 11.692
- - - - -
b. Zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- sprzedaż 0 0 0 0
- wycena 0 0 0 0
- aktualizacja wartości 0 0 0 0
- inne 0 0 0 0
- - - - -
Wartość bilansowa na koniec okresu 0 0 0 61.442


ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ III

Dłużne papiery Pozostałe Zagraniczne Razem
wartościowe papiery
wartościowe

Wartość bilansowa na początek roku obrotowego 0 0 0 61.281
a. Zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 11.692
- zakup 0 0 0 0
- udział w zysku 0 0 0 0
- wycena 0 0 0 11.692
- - - - -
b. Zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 361
- sprzedaż 0 0 0 361
- wycena 0 0 0 0
- aktualizacja wartości 0 0 0 0
- inne 0 0 0 0
- - - - -
Wartość bilansowa na koniec okresu 0 0 0 72.612


UWAGA. Pełna nazwa spółki: V NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY "VICTORIA" S.A.

Data sporządzenia raportu: 10-05-2004

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Ryszard Gromadzki

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / NFI Victoria &lt;NFIWe.WA&gt; Zysk netto w 1 kw. 2004 r. wyniósł 11.343 tys. zł