NFI Zachodni <NFIWn.WA> 60/2003 zwołanie NWZ Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A.

NFI Zachodni <NFIWn.WA> 60/2003 zwołanie NWZ Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A. 60/2003 ZWOŁANIE NWZ ZACHODNIEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO NFI S.A. Zarząd Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A. ("Fundusz") informuje o zwołaniu na dzień 23 grudnia 2003r. na godz. 11.00. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu, które odbędzie się w siedzibie Funduszu w Warszawie, przy ul. Wolskiej 45 A, z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie walnego zgromadzenia, 2) wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia, 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4) wybór komisji skrutacyjnej, 5) podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Funduszu, 6) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dotychczas stosowanych zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz ustalenia nowych zasad ich wynagradzania, 7) podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Fundusz, 8) podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Funduszu, 9) zamknięcie walnego zgromadzenia. Zarząd Funduszu podaje dotychczasowe jak i proponowane zmiany w statucie Funduszu: 1. Dotychczasowe brzmienie art. 7. 2 Statutu "2. nabywanie bądź obejmowanie udziałów lub akcji podmiotów zarejestrowanych i działających w Polsce," Proponowane brzmienie art. 7. 2 Statutu Funduszu: "2. nabywanie bądź obejmowanie udziałów lub akcji podmiotów zarejestrowanych i działających w Polsce lub poza jej granicami," 2. Dotychczasowe brzmienie art. 7. 6 Statutu "6. udzielanie pożyczek spółkom i innym podmiotom zarejestrowanym i działającym w Polsce," Proponowane brzmienie art. 7. 6 Statutu Funduszu: "6. udzielanie pożyczek spółkom i innym podmiotom zarejestrowanym i działającym w Polsce lub poza jej granicami," 3. Dotychczasowe brzmienie art. 8 Statutu "Zarząd realizuje przedmiot działalności funduszu z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: 8.1. Fundusz nie może nabywać papierów wartościowych emitowanych przez podmiot nie mający siedziby w Polsce lub emitowanych przez podmiot, który nie jest zaangażowany głównie w prowadzenie działalności w Polsce. 8.2. Fundusz nie może posiadać udziałów w spółkach cywilnych, jawnych oraz innych podmiotach, w których udział powodowałby nieograniczoną odpowiedzialność Funduszu. 8.3. skreślony 8.4.. Jeżeli Fundusz posiada więcej niż 20 (dwadzieścia) % kapitału spółki i jest jednocześnie, z wyjątkiem państwowych osób prawnych, jej największym akcjonariuszem, nie będzie mógł zbyć akcji tej spółki w okresie trzech lat od dnia rejestracji Funduszu, jeżeli w wyniku tego zbycia udział Funduszu w kapitale spółki spadłby poniżej 20 (dwadzieścia)%; nie dotyczy to sytuacji, w których zbycie następuje w wyniku oferty złożonej przez Fundusz w publicznym obrocie albo oferty skierowanej do oznaczonego inwestora lub określonej grupy inwestorów, z zastrzeżeniem, że nabywca zakupi wszystkie oferowane w ten sposób akcje tej spółki. 8.5. skreślony 8.6. Fundusz nie może nabywać papierów wartościowych emitowanych przez inny narodowy fundusz inwestycyjny lub podmiot którego głównym przedmiotem działalności jest obrót papierami wartościowymi, jeśli w wyniku tego ponad 15 (piętnaście) % wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu zostałoby ulokowane w tego rodzaju papiery wartościowe. 8.7. Fundusz nie może nabywać metali szlachetnych ani zawierać kontraktów surowcowych, kontraktów opcyjnych lub kontraktów terminowych, z wyjątkiem: a) transakcji mających na celu zmniejszenie ryzyka w granicach dopuszczalnych przez polskie prawo, b) nabywania akcji spółek zajmujących się produkcją i przetwarzaniem metali szlachetnych lub surowców. 8.8. Fundusz nie może nabywać nieruchomości, których łączna cena przekraczałaby 5 (pięć) % wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu. Fundusz nie może także nabywać akcji Spółek, zajmujących się głównie inwestowaniem w nieruchomości, jeżeli w wyniku tego ponad 15 (piętnaście) % wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu zostałoby ulokowane w aktywach jednego podmiotu zajmującego się taką działalnością. Ograniczenie wskazane w zdaniach poprzedzających nie dotyczy nabywania tego typu aktywów, jeżeli nabycie następuje w celu zabezpieczenia wierzytelności Funduszu. 8.9. Fundusz nie może zaciągać pożyczek ani emitować obligacji, jeżeli w wyniku tego łączna wartość zadłużenia Funduszu, łącznie z dotychczasowym, przekroczyłaby 50 (pięćdziesiąt) % wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu. 8.10. Fundusz nie może nabywać papierów wartościowych, jeżeli w wyniku tego ponad 25 (dwadzieścia pięć) % wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu zostałoby ulokowane w papiery wartościowe jednego emitenta. 8.11. Ograniczenia określone w art. 8.6., 8.8., 8.9. oraz 8.10. dotyczą inwestycji w chwili jej podjęcia. Ograniczenia te nie obowiązują, jeżeli ich naruszenie następuje w wyniku późniejszych zmian wartości netto aktywów Funduszu lub zmiany struktury kapitału spółki, w którą Fundusz zainwestował." Proponowane brzmienie art. 8 Statutu Funduszu: "Zarząd realizuje przedmiot działalności funduszu z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: 8.1. Fundusz nie może posiadać udziałów w spółkach cywilnych, jawnych oraz innych podmiotach, w których udział powodowałby nieograniczoną odpowiedzialność Funduszu. 8.2. Fundusz nie może nabywać metali szlachetnych ani zawierać kontraktów surowcowych, kontraktów opcyjnych lub kontraktów terminowych, z wyjątkiem: a) transakcji mających na celu zmniejszenie ryzyka w granicach dopuszczalnych przez polskie prawo, b) nabywania akcji spółek zajmujących się produkcją i przetwarzaniem metali szlachetnych lub surowców. 8.3. Fundusz nie może nabywać akcji Spółek, zajmujących się głównie inwestowaniem w nieruchomości, jeżeli w wyniku tego ponad 15 (piętnaście) % wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu zostałoby ulokowane w aktywach jednego podmiotu zajmującego się taką działalnością. Ograniczenie wskazane w zdaniach poprzedzających nie dotyczy nabywania tego typu aktywów, jeżeli nabycie następuje w celu zabezpieczenia wierzytelności Funduszu. 8.4. Ograniczenia określone w art. 8.3. dotyczą inwestycji w chwili jej podjęcia. Ograniczenia te nie obowiązują, jeżeli ich naruszenie następuje w wyniku późniejszych zmian wartości netto aktywów Funduszu lub zmiany struktury kapitału spółki, w którą Fundusz zainwestował." 4. Dotychczasowe brzmienie art. 17. 1 Statutu "1. Z zastrzeżeniem postanowień art. 17.2 Statutu do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Funduszu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, z wyłączeniem sytuacji gdy Zarząd jest jednoosobowy." Proponowane brzmienie art. 17. 1 Statutu Funduszu: "1. Z zastrzeżeniem postanowień art. 17.2 Statutu, do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Funduszu uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu łącznie, a także członek Zarządu działający łącznie z prokurentem." 4. Dotychczasowe brzmienie art. 19. 1 Statutu: "1.Rada Nadzorcza składa się z 7 do 9 członków. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Kadencja członków Rady Nadzorczej sprawujących funkcję w dniu 19 października 2001 r. upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2003." Proponowane brzmienie art. 19. 1 Statutu Funduszu: "1.Rada Nadzorcza składa się z maksymalnie 9 członków. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Kadencja członków Rady Nadzorczej sprawujących funkcję w dniu 19 października 2001 r. upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2003." 5. W art. 30 Statutu Funduszu dodaje się ust. 30.6 w brzmieniu: "30.6.Nabycie i zbycie przez Fundusz nieruchomości lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały walnego zgromadzenia." Zarząd Funduszu informuje jednocześnie, że imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza należy składać do dnia 16 grudnia 2003r. do godz. 15.00 w siedzibie Funduszu w Warszawie przy ul. Wolskiej 45A. Data sporządzenia raportu: 01-12-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Premium Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ