NFI Zachodni <NFIWn.WA> Zysk netto w 1 pół. 2003 r. wyniósł 7.828 tys. zł

opublikowano: 31-10-2003, 16:45

NFI Zachodni <NFIWn.WA> Zysk netto w 1 pół. 2003 r. wyniósł 7.828 tys. zł
WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SAF-P ZA 1. PÓŁ. 2003 R. (W TYS. ZŁ)


BILANS

półrocze / 2002 półrocze /
2003 2002

Aktywa - - -
A. Portfel inwestycyjny 121.112 151.916 152.718
I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i 12.462 20.748 27.681
instrumenty finansowe
1. Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach 603 2.513 6.940
notowanych
2. Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach 1.261 4.630 5.942
notowanych
3. Akcje w jednostkach zależnych notowanych - - -
4. Akcje w jednostkach współzależnych notowanych - - -
5. Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych - - -
6. Notowane dłużne papiery wartościowe - - -
7. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty 10.598 13.605 14.799
finansowe
II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i 108.650 131.168 125.037
inne instrumenty finansowe
1. Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach 10.457 8.413 11.372
nienotowanych
2. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w 23.629 33.222 35.767
spółkach nienotowanych
3. Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych 15.023 0 0
4. Akcje i udziały w jednostkach współzależnych - - -
nienotowanych
5. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych 8.852 9.368 8.349
nienotowanych
6. Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych - - -
7. Nienotowane dłużne papiery wartościowe 50.689 80.165 69.549
8. Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne - - -
instrumenty finansowe
III. Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne - - -
instrumenty finansowe
B. Należności 17.271 200 1.111
1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek 16.086 - -
2. Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów 101 9 54
wartościowych, udziałów i innych instrumentów
finansowych
3. Należności z tytułu odsetek 40 - -
4. Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w 918 2 543
zyskach
5. Pozostałe należności 126 189 514
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 25.493 2.859 6.694
D. Inne aktywa 486 54 65
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym, - - -
- wartość firmy - - -
2. Rzeczowe aktywa trwałe 442 17 25
3. Rozliczenia międzyokresowe 44 37 40
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 7 8
3.2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 42 30 32
4. Pozostałe - - -
E. Wartość firmy z wyceny 131 0 0
Aktywa, razem 164.493 155.029 160.588
- - -
F. Zobowiązania i Rezerwy 1.526 3.405 2.101
I. Zobowiązania 1.144 2.794 952
1. Zobowiązania z tytułu nabytych papierów 0 37 0
wartościowych, udziałów i innych instrumentów
finansowych
2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów - - -
(pożyczek)
3. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów - - -
wartościowych
4. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń 313 79 12
5. Pozostałe zobowiązania 831 2.678 940
6. Fundusze specjalne - - -
II. Rozliczenia międzyokresowe 120 153 109
1. Ujemna wartość firmy - - -
2. Inne rozliczenia międzyokresowe 120 153 109
2.1. Długoterminowe - - -
2.2. Krótkoterminowe 120 153 109
III. Rezerwy 262 458 1.040
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 262 458 1.040
2. Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne 0 0 0
obowiązkowe świadczenia pracowników
2.1. Długoterminowe - - -
2.2. Krótkoterminowe - - -
3. Pozostałe rezerwy 0 0 0
3.1. Długoterminowe - - -
3.2. Krótkoterminowe - - -
IV. Rezerwa z wyceny - - -
Zobowiązania i rezerwy, razem 1.526 3.405 2.101
- - -
Aktywa netto (Aktywa, razem - Zobowiązania i rezerwy, 162.967 151.624 158.487
razem)
- - -
G. Kapitał własny 162.967 151.624 158.487
1. Kapitał zakładowy 3.006 3.006 3.006
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - - -
3. Akcje własne (wielkość ujemna) -45.769 -45.769 -45.769
4. Kapitał zapasowy 242.435 242.435 187.680
5. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: 3.680 166 117
- środków trwałych - - -
- akcji i udziałów 3.680 166 117
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 -8
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: -48.213 -35.915 19.042
- zrealizowany zysk (strata) -6.433 1.313 52.218
- niezrealizowany zysk (strata) -41.780 -37.228 -33.176
8. Zysk (strata) netto, w tym: 7.828 -12.299 -5.581
- zrealizowany zysk (strata) netto 7.124 7.896 10.283
- niezrealizowany zysk (strata) netto 704 -20.195 -15.864
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego - - -
(wielkość ujemna)
- - -
Liczba akcji 30.056.124 30.056.124 30.056.124
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) 5,42 5,04 5,27
Rozwodniona liczba akcji - - -
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) 0,00 0,00 0,00


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

półrocze / półrocze /
2003 2002

A. Przychody z inwestycji 3.909 -2.057
1. Udział w wyniku finansowym netto -328 -7.702
1.1. Z tytułu udziałów wiodących -969 -5.406
1.2. Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych 282 -
1.3. Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych - -
1.4. Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych 359 -2.296
2. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i 3.577 5.173
instrumentów finansowych oraz udziałów
2.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych 2.144 4.785
2.2. Z tytułu udziałów mniejszościowych 1.433 388
2.3. Z tytułu innych papierów wartościowych, - -
instrumentów finansowych i udziałów
3. Przychody z tytułu odsetek 660 472
4. Dodatnie różnice kursowe - -
5. Pozostałe - -
B. Pozostałe przychody operacyjne 1 719
C. Koszty operacyjne 4.971 4.561
1. Koszty działania funduszu 4.873 4.556
1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej 2.313 3.038
1.2. Usługi doradztwa finansowego 179 236
1.3. Usługi prawne 597 286
1.4. Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) 1 0
1.5. Ujemne różnice kursowe - -
1.6. Pozostałe koszty 1.783 996
2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości 98 5
niematerialnych i prawnych
D. Pozostałe koszty operacyjne 197 5
E. Rezerwy i odpisy aktualizujące -2.871 -5.554
F. Wynik z inwestycji netto 1.613 -350
G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z 6.925 -4.127
inwestycji
1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji 6.051 4.035
2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny 874 -8.162
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8.538 -4.477
I. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0
1. Zyski nadzwyczajne - -
2. Straty nadzwyczajne - -
J. Zysk (strata) brutto 8.538 -4.477
K. Podatek dochodowy 710 1.104
a) część bieżąca 902 372
b) część odroczona -192 732
L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia - -
straty)
M. Zysk (strata) netto, w tym: 7.828 -5.581
1. Zrealizowany zysk (strata) netto 7.124 10.283
2. Niezrealizowany zysk (strata) netto 704 -15.864
- -
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 14.546 -19.400
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 30.056.124 30.056.124
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,26 -0,19
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 30.056.124 30.056.124
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,26 -0,19


ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ I

Udziały wiodące Udziały
mniejszościowe

Wartość bilansowa na początek roku obrotowego 10.926 37.852
a. Zwiększenia (z tytułu) 4.438 3.805
- zakup 0 3.338
- udział w zysku 691 0
- wycena 0 467
- rezerwy (rozwiązanie) 3.637 0
- przeklasyfikowanie 0 0
- inne 110 0
- - -
b. Zmniejszenia (z tytułu) 4.304 16.767
- sprzedaż 1.562 8.197
- udział w stracie 1.660 0
- dywidenda 334 0
- wycena 0 89
- rezerwy 748 9
- przeklasyfikowanie 0 8.472
- inne 0 0
- - -
Wartość bilansowa na koniec roku obrotowego 11.060 24.890


ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ II

Akcje i udziały Akcje i udziały Akcje i udziały Akcje i udziały
w jednostkach w jednostkach w jednostkach w pozostałych
zależnych współzależnych stowarzyszonych jednostkach
krajowych

Wartość bilansowa na początek roku obrotowego 0 0 9.368 13.605
a. Zwiększenia (z tytułu) 15.023 0 1.987 4.120
- zakup 500 0 1.628 3.619
- udział w zysku 282 0 359 0
- wycena 0 0 0 501
- rezerwy (rozwiązanie) 0 0 0 0
- przeklasyfikowanie 14.241 0 0 0
- inne 0 0 0 0
- - - - -
b. Zmniejszenia (z tytułu) 0 0 2.503 7.127
- sprzedaż 0 0 0 7.122
- udział w stracie 0 0 0 0
- dywidenda 0 0 0 0
- wycena 0 0 0 5
- rezerwy 0 0 0 0
- przeklasyfikowanie 0 0 2.363 0
- inne 0 0 140 0
- - - - -
Wartość bilansowa na koniec roku obrotowego 15.023 0 8.852 10.598


ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ III

Dłużne papiery Pozostałe Zagraniczne Razem
wartościowe papiery
wartościowe

Wartość bilansowa na początek roku obrotowego 80.165 0 0 151.916
a. Zwiększenia (z tytułu) 464.638 0 0 494.011
- zakup 463.930 0 0 473.015
- udział w zysku 0 0 0 1.332
- wycena 708 0 0 1.676
- rezerwy (rozwiązanie) 0 0 0 3.637
- przeklasyfikowanie 0 0 0 14.241
- inne 0 0 0 110
- - - - -
b. Zmniejszenia (z tytułu) 494.114 0 0 524.815
- sprzedaż 494.018 0 0 510.899
- udział w stracie 0 0 0 1.660
- dywidenda 0 0 0 334
- wycena 0 0 0 94
- rezerwy 96 0 0 853
- przeklasyfikowanie 0 0 0 10.835
- inne 0 - 0 140
- - - - -
Wartość bilansowa na koniec roku obrotowego 50.689 0 0 121.112


UWAGA. Pełna nazwa spółki: Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI S.A.

Data sporządzenia raportu: 31-10-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / NFI Zachodni &lt;NFIWn.WA&gt; Zysk netto w 1 pół. 2003 r. wyniósł 7.828 tys. zł