Nordea Polska <BMNL.WA> c.d. informacji dot. połączenia Nordea BP z LG Petro Bank (06/2003) - część 2

Swarzędz Meble Spółka Akcyjna
opublikowano: 17-01-2003, 16:46

AKTYWA RAZEM 2 604 817

PASYWA w tys. złotych I Zobowiązania wobec Banku Centralnego 0 II Zobowiązania wobec sektora finansowego 356 274 1. Bieżące 990 2. Terminowe 355 284 III Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego 1 902 570 1. Lokaty oszczędnościowe, w tym: 0

a/ bieżące 0

b/ terminowe 0 2. Pozostałe, w tym: 1 902 570

a/ bieżące 228 211

b/ terminowe 1 674 359 IV Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych

z udzielonym przyrzeczeniem odkupu 0 V Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych 0 VI Fundusze specjalne i inne pasywa 25 140 VII Koszty przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone 38 326 VIII Rezerwy 5 567 1. Rezerwy na podatek dochodowy 5 203 2. Pozostałe rezerwy 364 IX Zobowiązania podporządkowane 0 X Kapitał akcyjny 111 282 XI Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 0 XII Kapitał zapasowy 105 456 XIII Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 1 235 XIV Pozostałe kapitały rezerwowe 77 681 XV Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych 0 XVI Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych -716 XVII Zysk (strata netto) -17 998

RAZEM PASYWA 2 604 817

USTALENIE WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO w tys. złotych Aktywa razem 2 604 817 Zobowiązania i rezerwy 2 327 876 Zobowiązania, w tym: 2 322 309 Wobec NBP 0 Wobec innych instytucji finansowych 356 274 Wobec klientów i sektora budżetowego 1 902 570 Fundusze specjalne i inne pasywa 25 140 Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów 38 326 Rezerwy 5 567 Zobowiązania podporządkowane 0

AKTYWA NETTO 276 941

Za Zarząd LG Petro Bank S.A.

Załącznik nr 6 Oświadczenie Zarządu o stanie księgowym Nordea Bank Polska Spółka Akcyjna na dzień 10 grudnia 2002 r.

Gdynia, dnia 13 stycznia 2003 roku

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym Nordea BP S.A. została sporządzona dla celów połączenia na dzień 10 grudnia 2002 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak bilans roczny Nordea BP S.A. na dzień 31 grudnia 2001 r.

stan na dzień 10.12.2002 r.

AKTYWA w tys. złotych I Kasa, operacje z bankiem centralnym 43 786 II Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w banku centralnym 0 III Należności od sektora finansowego 130 970

1. W rachunku bieżącym 17 838

2. Terminowe 113 132 IV Należności od sektora niefinansowego i budżetowego 954 759

1. W rachunku bieżącym 74 978

2. Terminowe 879 781 V Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych

z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu 0 VI Dłużne papiery wartościowe 69 450 VII Akcje i udziały w jednostkach zależnych 0 VIII Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych 0 IX Akcje i udziały w pozostałych jednostkach 0 X Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe 136 XI Wartości niematerialne i prawne 42 627 XII Rzeczowy majątek trwały 78 824 XIII Akcje własne do zbycia 0 XIV Inne aktywa 15 094

1. Przejęte aktywa - do zbycia 1 533

2. Pozostałe 13 561 XV Rozliczenia międzyokresowe 19 778

1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 15 038

2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 4 740

AKTYWA RAZEM 1 355 424

PASYWA w tys. złotych

I Zobowiązania wobec banku centralnego 0 II Zobowiązania wobec sektora finansowego 300 228

1. Bieżące 8 442

2. Terminowe 291 786 III Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego 707 192 1. Lokaty oszczędnościowe, w tym: 0

a) bieżące 0

b) terminowe 0

2. Pozostałe, w tym: 707 192

a) bieżące 160 509

b) terminowe 546 683 IV Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych

z udzielonym przyrzeczeniem odkupu 0 V Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych 0 VI Fundusze specjalne i inne pasywa 10 361 VII Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone 40 465 VIII Rezerwy 9 641

1. Rezerwy na podatek dochodowy 7 310

2. Pozostałe rezerwy 2 331 IX Zobowiązania podporządkowane 0 X Kapitał akcyjny 84 627 XI Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 0 XII Kapitał zapasowy 207 911 XIII Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 296 XIV Pozostałe kapitały rezerwowe 28 189 XV Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych 0 XVI Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych -19 127 XVII Zysk (strata) netto -14 359

PASYWA RAZEM 1 355 424

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Za okres 10.12.2002 w tys. złotych I Przychody z tytułu odsetek 94 462 II Koszty odsetek 52 632 III Wynik z tytułu odsetek (I-II) 41 830 IV Przychody z tytułu prowizji 12 164 V Koszty z tytułu prowizji 844 VI Wynik z tytułu prowizji 11 320 VII Przychody z akcji i udziałów, pozostałych papierów wartościowych 13 VIII Wynik na operacjach finansowych 5 365 IX Wynik z pozycji wymiany 9 169 X Wynik na działalności bankowej 67 697 XI Pozostałe przychody operacyjne 3 217 XII Pozostałe koszty operacyjne 1 105 XIII Koszty działania banku 67 018 XIV Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 12 734 XV Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości 34 562 XVI Rozwiązanie rezerw i zmniejszenia dotyczące aktualizacji wartości 29 789 XVII Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI) 4 773 XVIII Wynik na działalności operacyjnej -14 716 XIX Wynik na operacjach nadzwyczajnych

1. Zyski nadzwyczajne

2. Straty nadzwyczajne XX Zysk (strata) brutto -14 716 XXI Podatek dochodowy -357 XXII Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty) XXIII Zysk (strata) netto -14 359

Za Zarząd Nordea Bank Polska S.A.

(III) Sprawozdanie Zarządu Nordea Bank Polska Spółka Akcyjna dotyczące połączenia z LG Petro Bank Spółka Akcyjna

Gdynia, styczeń 2003 roku

Wprowadzenie

Nordea Bank Polska Spółka Akcyjna (dalej "Nordea BP S.A.") oraz LG Petro Bank Spółka Akcyjna (dalej "LG Petro Bank S.A.") uzgodniły w dniu 13 stycznia 2003 roku Plan Połączenia, na mocy którego Nordea BP S.A. przejmuje LG Petro Bank S.A. poprzez przeniesienie całego majątku LG Petro Bank S.A. (spółka przejmowana) na Nordea BP S.A. (spółka przejmująca) za akcje, które spółka przejmująca wydaje akcjonariuszom spółki przejmowanej. Połączenie następuje na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych (łączenie się przez przejęcie).

Celem zawiadomienia akcjonariuszy i przygotowania ich do podjęcia stosownych uchwał, Zarząd Nordea BP S.A. przedkłada poniższe sprawozdanie zgodnie z art. 501 Kodeksu Spółek Handlowych.

1. Prezentacja łączących się Spółek

(a) LG Petro Bank S.A. - spółka przejmowana

LG Petro Bank S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 34/36 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000034465 o kapitale zakładowym w wysokości 111.282.495 złotych. Większościowym akcjonariuszem LG Petro Bank S.A. jest Nordea Bank Sweden AB (publ) z siedzibą w Sztokholmie, która na dzień uzgodnienia Planu Połączenia posiada 22.173.652 akcje LG Petro Bank S.A., co stanowi 99,63% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach na Walnym Zgromadzeniu LG Petro Bank S.A.

Członkami Zarządu są: Dong Chang Park - Prezes Zarządu, Young Wan Kim - Wiceprezes Zarządu, Jarosław Małkowski - Wiceprezes Zarządu.

(b) Nordea BP S.A. - spółka przejmująca

Nordea BP S.A. z siedzibą w Gdyni przy ulicy Kieleckiej 2 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000021828 o kapitale zakładowym w wysokości 84.626.665 złotych. Większościowym akcjonariuszem Nordea BP S.A. jest Nordea Bank Sweden AB (publ) z siedzibą w Sztokholmie, która na dzień uzgodnienia Planu Połączenia posiada 16.433.252 akcji Nordea BP S.A., co stanowi 97,09% udziału w kapitale zakładowym oraz 97,01% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Nordea BP S.A.

Nordea Bank Sweden AB (publ) jest szwedzkim bankiem należącym do grupy Nordea. Nordea to największa grupa finansowa w krajach Skandynawskich z wartością aktywów 253 mld EUR, lider bankowości internetowej i operacji e-commerce obsługujący ponad 3 mln klientów. Nordea posiada doskonałą pozycję na rynku usług bankowych w Skandynawii: 40% rynku w Finlandii, 25% w Dani, 20% w Szwecji, 15% w Norwegii, a także na rynku usług ubezpieczeniowych (ubezpieczenia na życie: Finlandia 30%, Dania 10%, Szwecja 6%; ubezpieczenia ogółem: Dania 22%, Norwegia 19%). W Polsce Nordea posiada bank (Nordea Bank Polska S.A.), 2 towarzystwa ubezpieczeniowe oraz firmę leasingową.

Członkami Zarządu Nordea BP S.A. są: Włodzimierz Kiciński - Prezes Zarządu, Hans Jörgen Sigward - I Wiceprezes Zarządu, Kazimierz Głowacki - Wiceprezes Zarządu, Stefan Lundgren - Wiceprezes Zarządu, Sławomir Piotr Żygowski - Wiceprezes Zarządu, Asbjörn Höyheim - Wiceprezes Zarządu.

2. Ekonomiczne przyczyny połączenia

(a) Sytuacja wyjściowa przed połączeniem oraz istotne przyczyny połączenia

Fuzja z Nordea Bank Polska S.A. jest następstwem przejęcia przez Nordea Bank Sweden AB (publ) większościowego pakietu akcji LG Petro Bank S.A. od koreańskiej grupy kapitałowej LG, oraz nabycia pozostałych akcji w wyniku ogłoszonego publicznego wezwania.

Na obecnym etapie realizowana jest strategia rozwoju zakładająca, iż w ciągu 5 lat Nordea BP S.A. znajdzie się w gronie czołowych banków detalicznych w Polsce. Fuzja z LG Petro Bank S.A. będzie korzystna dla obecnych i przyszłych klientów. Dzięki połączonej sieci placówek nowy bank będzie mógł obsługiwać klientów na terenie całego kraju.

(b) Inne korzyści wynikające z połączenia

· Poprawa pozycji konkurencyjnej

W wyniku połączenia nowy bank zwiększy swoje aktywa i zakres działalności. Dołączy do grona 15 największych podmiotów świadczących usługi finansowe na polskim rynku i będzie dysponować siecią 50 oddziałów i 17 placówek zajmujących się udzielaniem kredytów hipotecznych, działających we wszystkich głównych miastach Polski. Ułatwi mu to skuteczne konkurowanie z innymi bankami o podobnej skali działalności. Jednocześnie, wzrośnie potencjał rozwojowy nowego banku. Duże znaczenie w ofercie, podobnie jak dzisiaj, będą odgrywać kredyty hipoteczne oraz bankowość elektroniczna. Nastąpi również rozszerzenie oferty o nowe produkty i pakiety zarówno dla klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstw.

· Oszczędności kosztowe i zwiększenie zyskowności

Połączenie pozwoli na osiągnięcie istotnych oszczędności kosztowych. Oba banki połączą swoje działania rozwojowe, co pozwoli na zwiększenie opłacalności inwestycji. Skoncentrowanie uwagi na zyskownych i wzrastających segmentach klientów i jednoczesne wykorzystywanie istniejących możliwości w innych niszach rynkowych, jak również rozwój produktów o wysokiej wartości dodanej, któremu towarzyszyć będzie racjonalizacja kosztów, prowadząca do wyższego zwrotu na kapitale, w długim terminie przełożą się na wyższy poziom zyskowności i efektywności działania połączonego podmiotu. Restrukturyzacja zaplecza organizacyjnego oraz systemów informatycznych doprowadzą również do oszczędności i zwiększenia potencjału wzrostu w długim terminie. Standaryzacja produktów będzie przebiegała stopniowo, przy wykorzystaniu nowoczesnych analiz rynkowych, tak aby dopasować istniejące produkty do rosnących potrzeb klientów.

· Umocnienie pozycji w Grupie Kapitałowej Nordea Plc

Nordea w Skandynawii jest największą instytucją finansową, która dostrzega korzyści w inwestowaniu na polskim rynku. Pierwszymi inwestycjami w Polsce było kupno akcji Banku Komunalnego i BWP-Unibanku. W wyniku połączenia z LG Petro Bankiem S.A. Nordea BP S.A. stanie się jedynym bankiem detalicznym reprezentującym działalność Grupy Kapitałowej Nordea Plc na polskim rynku bankowym. Tym samym rośnie też ranga Nordea BP S.A. w strukturach Grupy Kapitałowej Nordea Plc.

3. Prawne aspekty połączenia

(a) Istotne skutki połączenia

Poprzez połączenie, LG Petro Bank S.A. przenosi na Nordea BP S.A. swój majątek w całości wraz ze wszelkimi korzyściami i ciężarami, rozwiązując LG Petro Bank S.A. bez jej likwidacji, zgodnie z art. 493 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w zamian za akcje, które Nordea BP S.A. wydaje akcjonariuszom LG Petro Bank S.A. Następująca w ten sposób sukcesja uniwersalna obowiązuje z dniem wpisania połączenia do rejestru Nordea BP S.A.

Podstawą połączenia są bilanse Nordea BP S.A. i LG Petro Bank S.A. na dzień 10 grudnia 2002 roku. Z dniem połączenia wszystkie stosunki pracy pracowników zatrudnionych w LG Petro Bank S.A. przechodzą z mocy prawa na Nordea BP S.A. Wszelkie postanowienia układów zbiorowych pracy oraz porozumień między pracodawcą a pracownikami pozostają bez zmian. Z dniem połączenia wygasają mandaty wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej LG Petro Bank S.A.

W wyniku połączenia kapitał zakładowy Nordea BP S.A. podwyższony zostanie o kwotę od od 83.461.875 (osiemdziesiąt trzy miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) złotych do 83.565.430 (osiemdziesiąt trzy miliony pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści) złotych w drodze emisji od 16.692.375 (szesnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć) do 16.713.086 (szesnaście milionów siedemset trzynaście tysięcy osiemdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii J o nominalnej wartości 5,- (pięć) złotych każda z przeznaczeniem dla akcjonariuszy LG Petro S.A.

(b) Dalsze postanowienia planu połączenia

Plan połączenia zawiera ponadto następujące dalsze postanowienia. Nie przewiduje się przyznania akcjonariuszom LG Petro Bank S.A. oraz innym osobom szczególnie uprawnionym w LG Petro Bank S.A. innych praw niż wynikające z akcji wydanych przez Nordea BP S.A. akcjonariuszom LG Petro Bank S.A. Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów banków, ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu. O ile LG Petro Bank S.A. zobowiązała się wypłacać członkom swojego zarządu i rady nadzorczej zmienne wynagrodzenie, którego wysokość jest uzależniona od wypłacanej dywidendy, zobowiązanie to obowiązuje w roku gospodarczym, w którym nastąpiło połączenie oraz w roku poprzedzającym rok połączenia, o ile nie została jeszcze podjęta uchwała o podziale zysku. Członkowie zarządu i rady nadzorczej otrzymują część udziału w zysku w wielkości proporcjonalnej do czasu pełnienia przez nich funkcji oraz według ostatnio wypłaconej dywidendy.

4. Dane odnośnie papierów wartościowych oraz obrotu giełdowego

(a) Wpływ połączenia na wydawane papiery wartościowe

W dniu podpisania Planu Połączenia wszystkie akcje LG Petro Bank S.A. są akcjami na okaziciela. W wyniku połączenia akcjonariusze LG Petro Bank S.A. otrzymają akcje na okaziciela Nordea BP S.A., które nie będą uprzywilejowane w zakresie prawa głosu. Wydanie innego rodzaju akcji nie jest możliwe, gdyż akcje nowej emisji zgodnie z obowiązującymi przepisami wprowadzone zostaną do publicznego obrotu, a następnie do obrotu i notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Jednocześnie zgodnie z art. 351 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych uprzywilejowanie w zakresie prawa głosu nie może dotyczyć spółki publicznej. Zgodnie z § 11 statutu Nordea BP S.A. zamiana akcji imiennych na okaziciela lub odwrotnie może być dokonana na żądanie Akcjonariusza. Zamianę przeprowadza Zarząd banku cztery razy w roku w terminie do końca każdego kwartału.

(b) Wpływ połączenia na obrót giełdowy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi publicznego obrotu papierami wartościowymi, akcje emisji połączeniowej - akcje serii J, zostaną wprowadzone do publicznego obrotu, a następnie do obrotu i notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Wynika to z faktu, iż Nordea BP S.A. jest spółką publiczną i każdą kolejną emisję akcji zobligowana jest do wprowadzenia do publicznego obrotu papierami wartościowymi.

5. Wyjaśnienie stosunku wymiany

Zgodnie z art. 501 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarządy reprezentujące spółki uczestniczące w połączeniu w sprawozdaniu z połączenia wyjaśniają - w ujęciu formalnoprawnym i gospodarczym - stosunek wymiany akcji. Akcje Nordea BP S.A. zostaną wydane akcjonariuszom LG Petro Bank S.A. w proporcji do posiadanych przez nich akcji LG Petro Bank S.A., przy zastosowaniu następującego stosunku wymiany akcji (dalej "Parytet Wymiany"): w zamian za każdą 1 (jedną) akcję LG Petro Bank S.A. - 0,75 (siedemdziesiąt pięć setnych) akcji Nordea BP S.A. według stanu posiadania akcji LG Petro Bank S.A. w dniu, który zgodnie z regulacjami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. stanowić będzie dzień referencyjny (dalej "Dzień Referencyjny"). Jeżeli po zastosowaniu powyższego Parytetu Wymiany w stosunku do wszystkich akcji LG Petro Bank S.A. posiadanych przez danego akcjonariusza LG Petro Bank S.A., takiemu akcjonariuszowi przysługiwałoby prawo do otrzymania niecałkowitej liczby akcji Nordea BP S.A., wówczas liczba wydawanych mu akcji Nordea BP S.A. zostanie zaokrąglona wzwyż do pierwszej liczby całkowitej. Zarządy Nordea BP S.A. oraz LG Petro Bank S.A. zwrócą się do walnych zgromadzeń obu Banków celem uzyskania upoważnienia do wskazania Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A. dnia, który stanowić będzie Dzień Referencyjny zgodnie z obowiązującymi regulacjami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Wydanie akcji Nordea BP S.A. akcjonariuszom LG Petro Bank S.A. nastąpi bez dopłat.

Podstawą określenia Parytetu Wymiany była wartość majątku łączących się spółek na dzień 10 grudnia 2002 roku, odniesiona, dla celów połączenia Nordea BP S.A. z LG Petro Bank S.A., do wartości skorygowanych aktywów netto spółek. Przygotowując Parytet Wymiany, Zarządy Nordea BP S.A. oraz LG Petro Bank S.A. uwzględniły: - Oceny MOORE STEPHENS Trzemżalski, Krynicki i Partnerzy Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. dotyczące wartości godziwej aktywów i pasywów banków wraz ze sporządzonym raportem z tych ocen w oparciu o sprawozdania finansowe na dzień 10 grudnia 2002 roku, - opinię O.M. Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku dotyczącą Parytetu Wymiany.

Działając zgodnie z art. 500 § 1 w zw. z art. 502 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych zarządy łączących się spółek wniosły wspólnie o wyznaczenie przez Sąd Rejestrowy właściwy według siedziby Nordea BP S.A. jako spółki przejmującej biegłego celem poddania Planu Połączenia badaniu w zakresie poprawności i rzetelności, i sporządzenia zgodnie z art. 503 Kodeksu Spółek Handlowych na piśmie szczegółowej opinii oraz złożenia jej wraz z Planem Połączenia Sądowi Rejestrowemu i zarządom łączących się spółek.

6. Szczególne trudności przy wycenie

Ponieważ wycena wartości majątku łączących się spółek odniesiona została, dla celów połączenia Nordea BP S.A. z LG Petro Bank S.A., do skorygowanej wartości aktywów netto spółek na dzień 10 grudnia 2002 roku, podczas wyceny akcji obu spółek nie zaistniały żadne szczególne trudności.

Gdynia, dnia 13 stycznia 2003 roku

Za Zarząd Nordea Bank Polska Spółka Akcyjna

Dodatkowo Zarząd Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni informuje, iż od dnia 27 lutego 2003 roku od godz. 9.00 w siedzibie Spółki w Gdyni przy ul. Kieleckiej 2 akcjonariusze łączących się spółek mogą przeglądać następujące dokumenty wymienione w art. 505 § 1 kodeksu spółek handlowych: 1) plan połączenia, 2) sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących się spółek, za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, 3) projekt uchwał o połączeniu spółek, 4) projekt zmian statutu spółki przejmującej, 5) ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej na dzień 10 grudnia 2002 roku, 6) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółek sporządzoną dla celów połączenia na dzień 10 grudnia 2002 roku, 7) sprawozdania zarządów łączących się spółek sporządzone dla celów połączenia, o których mowa w art. 501 kodeksu spółek handlowych, 8) opinia biegłego, dotycząca badania planu połączenia w zakresie poprawności i rzetelności, o której mowa w art. 503 § 1 kodeksu spółek handlowych.

Data sporządzenia raportu: 17-01-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Swarzędz Meble Spółka Akcyjna

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Prawo / Nordea Polska &lt;BMNL.WA> c.d. informacji dot. połączenia Nordea BP z LG Petro Bank (06/2003) - część 2