Nordea Polska <BMNL.WA> Zawiadomienie o NWZA i zmiany w Statucie Banku (07/2003) - część 2

1. Rada Nadzorcza Banku jest wybierana przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na trzyletnią kadencję spośród kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku zgłoszonych na piśmie przez Akcjonariuszy, posiadających co najmniej 9% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, z zastrzeżeniem że: 1) spośród kandydatów zgłoszonych przez Akcjonariuszy będących jednostkami samorządu terytorialnego i posiadających od 9% do 36% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy - dwóch zostanie wybranych na członków Rady Nadzorczej Banku; i 2) spośród kandydatów zgłoszonych przez Akcjonariuszy posiadających powyżej 36% do 49,9% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy - trzech zostanie wybranych na członków Rady Nadzorczej Banku; albo 3) spośród kandydatów zgłoszonych przez Akcjonariuszy posiadających powyżej 49,9% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy - co najmniej sześciu zostanie wybranych na członków Rady Nadzorczej Banku; i 4) Akcjonariuszowi posiadającemu powyżej 36% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługiwać będzie dodatkowo prawo zgłoszenia jednego kandydata na członka Rady Nadzorczej Banku, który wybrany zostanie na członka Rady Nadzorczej Banku, jeżeli Rada Nadzorcza Banku nie zgłosiła w stosunku do takiego kandydata sprzeciwu; 2. W przypadku gdyby udział Akcjonariuszy będących jednostkami samorządu terytorialnego obniżył się i wynosił mniej niż 9% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy - Akcjonariuszom takim przysługiwać będzie prawo zgłoszenia dwóch kandydatów, którzy wybrani zostaną na członków Rady Nadzorczej Banku. 3. Mandaty członków Rady Nadzorczej Banku wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Banku za ostatni rok urzędowania Rady Nadzorczej Banku. § 24 Rada Nadzorcza Banku składa się z 5 do 11 członków, którzy wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Banku, z zastrzeżeniem że Akcjonariuszom posiadającym łącznie nie mniej niż 9% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i będącym jednostkami samorządu terytorialnego przysługiwać będzie prawo do wskazania osoby Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku, a Akcjonariuszowi posiadającemu powyżej 36% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługiwać będzie prawo do wskazania osoby Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Banku. W razie ustąpienia członka Rady Nadzorczej Banku przed upływem kadencji lub wygaśnięcia mandatu z innej przyczyny, Rada Nadzorcza Banku może dokooptować członka Rady zaproponowanego przez tego samego Akcjonariusza, który zgłosił takiego ustępującego członka Rady lub takiego członka, którego mandat wygasł z innej przyczyny, przedstawiając ten fakt do zatwierdzenia najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, z zastrzeżeniem, że w ciągu jednej trzyletniej kadencji można dokooptować nie więcej niż trzech członków Rady Nadzorczej Banku. W przypadku gdy Akcjonariusz, który zgłosił kandydaturę takiego ustępującego członka Rady lub kandydaturę takiego członka, którego mandat wygasł z innej przyczyny: 1. utracił prawo zgłaszania kandydatów do Rady Nadzorczej Banku, o którym mowa w Par.20 ust. 1 i 2 lub; 2. utracił prawo wskazania osoby Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku lub osoby Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Banku, o którym mowa w tym § 21, wówczas Rada Nadzorcza Banku będzie miała prawo wskazania Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Banku lub kandydata do Rady Nadzorczej Banku w trybie kooptacji. § 25 Rada Nadzorcza Banku działa na podstawie zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - regulaminu.

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ