Novita <NOWT.WA> Zysk netto w 4 kw. 2003 r. wyniósł 151 tys. zł

Novita <NOWT.WA> Zysk netto w 4 kw. 2003 r. wyniósł 151 tys. zł WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SA-Q ZA 4. KW. 2003 R. (W TYS. ZŁ) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał / 4 kwartał / 4 kwartały 4 kwartały 2003 okres od 2002 okres od narastająco / narastająco / 01-10-2003 do 01-10-2002 do 2003 okres od 2002 okres od 31-12-2003 31-12-2002 01-01-2003 do 01-01-2002 do 31-12-2003 31-12-2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 24.010 21.112 82.070 69.570 materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 607 2.161 5.154 7.601 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 23.831 20.316 80.470 68.144 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 179 796 1.600 1.426 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, 18.324 15.540 61.464 49.913 w tym: - od jednostek powiązanych 685 2.232 5.410 7.989 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 18.232 14.866 60.293 48.619 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 92 674 1.171 1.294 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 5.686 5.572 20.606 19.657 IV. Koszty sprzedaży 1.584 1.353 4.844 3.872 V. Koszty ogólnego zarządu 3.160 3.387 12.054 12.124 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 942 832 3.708 3.661 VII. Pozostałe przychody operacyjne 9.202 719 10.171 2.529 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 7.301 - 7.301 1.013 2. Dotacje - - - - 3. Inne przychody operacyjne 1.901 719 2.870 1.516 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 2.307 532 3.368 1.754 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych -1 - - - 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1.549 89 1.668 190 3. Inne koszty operacyjne 759 443 1.700 1.564 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7.837 1.019 10.511 4.436 (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe -58 -984 226 397 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - - - - - od jednostek powiązanych - - - - 2. Odsetki, w tym: 29 34 102 199 - od jednostek powiązanych 15 10 44 42 3. Zysk ze zbycia inwestycji - - - - 4. Aktualizacja wartości inwestycji - - - - 5. Inne -87 -1.019 124 198 XI. Koszty finansowe 7.465 142 9.668 4.291 1. Odsetki, w tym: 1.159 865 3.223 3.503 - dla jednostek powiązanych 157 214 700 578 2. Strata ze zbycia inwestycji 5.228 - 5.228 - 3. Aktualizacja wartości inwestycji 520 - 520 - 4. Inne 558 -723 697 788 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 314 -107 1.069 542 XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 17 31 -25 24 1. Zyski nadzwyczajne 46 32 79 51 2. Straty nadzwyczajne 29 1 104 27 XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 331 -76 1.044 566 XV. Podatek dochodowy 180 83 376 258 a) część bieżąca - 210 - 258 b) część odroczona 180 -127 376 - XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku - - - - (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek - - - - podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 151 7 668 308 - - - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) 668 308 - - Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2.500.000 3.166.667 - - Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,27 0,10 - - Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - - - - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - - - - UWAGA. Pełna nazwa spółki: Spółka Akcyjna NOVITA Data sporządzenia raportu: 06-02-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ