Obowiązek wezwania na sprzedaż akcji w ramach procedury delistingu – najnowsze regulacje

Mirosław Metych, Hoogells Oleksiewicz Sp. K.
opublikowano: 07-04-2021, 15:41

W dniu 26 lutego 2021 roku, w Dzienniku Ustaw została opublikowana Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 355) („Ustawa Zmieniająca z 2021 r.”).

Z dniem 1 marca 2021 r. wprowadziła istotne zmiany m.in. do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 27 października 2020 r., Dz. U. z 2020 r. poz. 2080, z późn. zm.) („Ustawa o ofercie”), w tym utrzymując obowiązek ogłoszenia wezwania w trakcie procedury delistingu.

Należy podkreślić, iż w dniu 1 marca 2021 r. miały pierwotnie wejść w życie zmiany do Ustawy o ofercie (wprowadzane ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.) – „Ustawa Zmieniająca z 2019 r.”) – które m.in. uchylały przepisy dotyczące obowiązku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji w ramach procedury delistingu (nowelizacja ta nadawała m.in. nowe brzmienie m.in. art. 91 Ustawy o ofercie).

Wskazać należy, iż usunięcie z treści art. 91 Ustawy o ofercie obowiązku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji, nie miało żadnego uzasadnienia systemowego (tzn. nie było powiązane z żadnymi innymi regulacjami, które w sposób kompleksowy regulowałyby kwestie wezwań w spółkach publicznych). Zmianę tę należy uznać za istotne przeoczenie, które pojawiło w trakcie prac legislacyjnych nad zmianami do Ustawy o ofercie.

Mirosław Metych, Partner, Head of M&A, Hoogells Oleksiewicz sp. k.
Mirosław Metych, Partner, Head of M&A, Hoogells Oleksiewicz sp. k.

Podkreślenia wymaga, iż usunięcie z treści Ustawy o ofercie obowiązku ogłoszenia ww. wezwania (bez jakichkolwiek alternatywach rozwiązań kompleksowych, np. dotyczących wezwania dobrowolnego), miałoby bardzo doniosłe znaczenie dla interesariuszy rynku kapitałowego, w tym akcjonariuszy mniejszościowych spółek publicznych – oznaczałoby bowiem, iż ustawodawca dopuszczałby możliwość podjęcia stosownej uchwały delistingowej przez walne zgromadzenie spółki publicznej oraz złożenia do KNF wniosku o wycofanie akcji z obrotu – bez przeprowadzenia jakiegokolwiek wezwania do zapisywania się sprzedaż akcji. Osobną kwestią pozostaje także ocena, czy akcjonariusze, których pozbawionoby możliwości „wyjścia” ze spółki (poprzez brak wezwania, na które mogliby odpowiedzieć), następnie głosowaliby za podjęciem uchwały wyrażającej zgodę na wycofanie akcji z obrotu. W tym zakresie szanse na podjęcie przedmiotowej uchwały należy ocenić jako iluzoryczne (wymagana większość w tym zakresie to 9/10 głosów oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej połowę kapitału zakładowego).

Ostatecznie, w dniu 26.02.2021 r. w Dzienniku Ustaw ogłoszono Ustawę Zmieniającą z 2021 r., która uchyliła pierwotnie uchwalone (i mające pierwotnie wejść w życie od 1 marca 2021 r.) przepisy zmieniające Ustawę o ofercie zawarte w Ustawie Zmieniającej z 2019 r., m.in. przywracając obowiązek ogłoszenia wezwania w ramach procedury delistingu (poprzez uchylenie przepisów uchylających ten obowiązek).

Porządkowo warto wskazać, iż zmiany w Ustawie o ofercie ogłoszone w dniu 26.02.2021 r., powiązane zostały także z obowiązującą od 1 marca 2021 r., obowiązkową dematerializacją akcji (zarówno akcji w spółkach mających status spółek publicznych, jak i w spółkach nieposiadających takiego statusu). W tym kontekście oraz z perspektywy procedury delistingu, warto wskazać, iż nowe brzmienie art. 91 Ustawy o ofercie wskazuje obecnie, iż z chwilą wycofania lub wykluczenia akcji z obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, uważa się je za zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych na podstawie art. 32811 kodeksu spółek handlowych.

Z perspektywy uczestników rynku kapitałowego, skutek wprowadzonych zmian do Ustawy o ofercie (w szczególności w zakresie wezwań) należy ocenić pozytywnie, natomiast obiektywne wątpliwości może budzić timing ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, tj. ostatni dzień roboczy przed dniem ich wejścia w życie.

Porozmawiaj z autorem artykułu podczas konferencji online “Venture Capital” >>

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane