Obwieszczenie: Syndyk masy upadłości Fermy Drobiu Borkowski, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki przedsiębiorstwa upadłego

 • Materiał partnera
opublikowano: 06-02-2018, 16:02
aktualizacja: 06-02-2018, 16:03

Syndyk masy upadłości Fermy Drobiu Borkowski Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Barłożni Wolsztyńskiej, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki przedsiębiorstwa upadłego, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż 78.042.319,00 zł netto (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów czterdzieści dwa tysiące trzysta dziewiętnaście złotych netto).

W skład przedsiębiorstwa upadłego Fermy Drobiu Borkowski Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej wchodzą aktywa okre- ślone i wycenione w „Oszacowaniu wartości przedsiębiorstwa Fermy Drobiu Borkowski Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej” z dnia 17 stycznia 2017 r. sporządzonym przez biegłego sądowego mgr inż. Wojciecha Wojdyło, tj:

 1. 7 ferm drobiu położonych w Jabłonnej, Ruchocicach, Wiosce, Dusznikach, Barłożni Wolsztyńskiej, Kąkolewie i Adamowie, wraz z prawem własności i prawem użytkowania wieczystego nieruchomości o łącznej powierzchni 78.6981 ha, w tym nieruchomości rolne;
 2. Środki trwałe – środki transportu, urządzenia i maszyny, w tym majątek niskocenny, oprócz środków trwałych wyłą- czonych z masy upadłości i w zakresie których wstrzymana została sprzedaż;
 3. Przedsiębiorstwo obciążone jest umową dzierżawy zawartą w dniu 5 maja 2015 r., a dzierżawcy przysługuje prawo pierwokupu przedsiębiorstwa. 

Ogólne warunki sprzedaży:

 1. Bezwarunkowe oferty w formie pisemnej wraz z wymaganymi dokumentami, składać należy w terminie do dnia 5 marca 2018 roku do godz. 12:00 w Kancelarii Syndyka: Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych GRENDA w Poznaniu, ul. Młyńska 5a/1, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na sprzedaż składników masy upadłości Fermy Drobiu Borkowski Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Barłożni Wolsztyńskiej (7 ferm) – NIE OTWIERAĆ” z podaniem sygnatury akt sprawy „XI GUp 67/14”.
 2. Oferta powinna zawierać w szczególności dokładne oznaczenie składającego ofertę, oferowaną cenę, nie niższą niż cena wywoławcza oraz spełniać wymogi określone w regulaminie sprzedaży.
 3. Do oferty kupna dołączyć należy dowód wpłaty wadium w kwocie 10% wartości ceny wywołania na konto masy upadłości w BZ WBK 60 1090 2590 0000 0001 3436 2735.
 4. Zwrot wadium nastąpi w kwocie nominalnej.
 5. Wyłączeniu w ramach procedury sprzedaży całego przedsiębiorstwa podlegają w szczególności: wierzytelności, środki finansowe znajdujące się w kasie i na rachunkach bankowych, tajemnice przedsiębiorstwa oraz dokumentacja księgowa, finansowa i handlowa konieczna do dalszego prowadzenia postępowania upadłościowego oraz podlegająca archiwizacji.
 6. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w całości lub w części w każdym czasie bez podania przyczyny.
 7. Z wyceną przedsiębiorstwa oraz regulaminem sprzedaży zapoznać się można w Kancelarii Syndyka: Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych GRENDA w Poznaniu, ul. Młyńska 5a/1, tel. 61-670-73-73 od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 17.00 oraz na stronie internetowej Syndyka: www.kancelariagrenda.pl
 8. Z przedmiotem sprzedaży zapoznać się można po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Syndykiem.
© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał partnera

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu