Czytasz dzięki

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

  • Komunikat partnera
opublikowano: 12-03-2020, 16:28

WI-I.747.3.1.2020.MP

Zgodnie z art. art. 8 ust. 1 w związku z 19 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2019 r., poz. 1554 ze zm.), oraz zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) - dalej Kpa, niniejszym zawiadamia się, że w dniu 13 lutego 2020 r. wpłynął do tutejszego organu wniosek w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, w celu określenia warunków geotechnicznych, pomiarów geodezyjnych, wykonania wykopu kontrolnego, wykonania badań geologicznych oraz dojazdu na posesję w celu wykonania w/w przedsięwzięć, dla:

inwestor: Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa

inwestycja: „Rozbiórce istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 5,0 MPa oraz budowie odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 8,4 MPa realacji Rembelszczyzna – Wronów na przekroczeniu Kanału Żerańskiego”,

Adres zamierzenia inwestycyjnego:
województwo mazowieckie, Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy:
obręb 4-16-10, działka 64, jednostka ewid. 146503_8, gmina Białołęka

Decyzja o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, ma na celu umożliwienie inwestorowi przeprowadzenie pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, o którym mowa w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283) lub do przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 1, art. 15 ust. 1 lub art. 19 ust. 1, polegających w szczególności na wykonaniu badań archeologicznych, geologicznych, hydrogeologicznych lub określeniu geotechnicznych warunków posadowienia obiektu.
Stosownie do treści art. 8 ust. 1 pkt 3 ww. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, informuję, że akta przedmiotowej sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 7 POK, w godzinach 13:00-16:00 – poniedziałek, 8:00-12:00 – czwartek, gdzie do czasu wydania orzeczenia, strony mogą się zapoznać z materiałem dowodowym w niej zgromadzonym.
Zgodnie z art. 41 § 1. Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. § 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1. doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Zawiadomienie, zgodnie z art. 49 Kpa uważa się za dokonane po upływie 14 dni, od dnia publicznego ogłoszenia w niniejszej sprawie.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Komunikat partnera

Polecane