Czytasz dzięki

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

  • Komunikat partnera
opublikowano: 11-05-2020, 15:53

o wydaniu decyzji

Zgodnie z art. 12 ust. 1, w związku z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2019 r., poz. 1554 ze zm.) – dalej ustawy, oraz zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) - dalej Kpa, niniejszym zawiadamia się, że w dniu 13 marca 2020 r. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję Nr 19/SPEC/2020 o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, w celu określenia warunków geotechnicznych, pomiarów geodezyjnych, wykonania wykopu kontrolnego, wykonania badań geologicznych oraz dojazdu na posesję w celu wykonania w/w przedsięwzięć, dla:

inwestor: Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa

inwestycja: „Rozbiórce istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 5,0 MPa oraz budowie odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 8,4 MPa relacji Rembelszczyzna – Wronów na przekroczeniu Kanału Żerańskiego”,

Adres zamierzenia inwestycyjnego:

województwo mazowieckie, Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy: obręb 4-16-10, działka 64, jednostka ewid. 146503_8, gmina Białołęka.

Decyzja o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości zezwala inwestorowi na przeprowadzenie prac polegających na wykonaniu pomiarów geodezyjnych, wykopu kontrolnego obejmującego pomiar istniejącego gazociągu oraz odwiertu geologicznego niezbędnego do opracowania badań geologicznych i określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu.

Inwestor po zakończeniu pomiarów i badań lub innych prac, o których mowa w art. 19a ust. 1 ustawy, obowiązany jest przywrócić nieruchomość do stanu poprzedniego.

Jeżeli przywrócenie do stanu poprzedniego nie jest możliwe albo powoduje nadmierne trudności lub koszty, właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości przysługuje od inwestora odszkodowanie. Do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy art. 124 ust. 2 i ust. 4-7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65).

Wydana w sprawie decyzja, zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy, posiada rygor natychmiastowej wykonalności.

Od przedmiotowej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Minister Rozwoju w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o jej wydaniu, zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy. Odwołanie od wydanej w sprawie decyzji administracyjnej, powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie, zgodnie z art. 34 ust. 3 ustawy. Zawiadomienie, zgodnie z art. 49 Kpa uważa się za dokonane po upływie 14 dni, od dnia publicznego ogłoszenia w niniejszej sprawie.

WI-I.747.3.1.2020.MP

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Komunikat partnera

Polecane