Czytasz dzięki

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania

  • Komunikat partnera
opublikowano: 05-05-2020, 16:01

Zgodnie z art. 8 ust. 1 w związku z 19 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2019 r., poz. 1554 ze zm.), oraz zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) - dalej Kpa, niniejszym zawiadamia się, że w dniu 7 kwietnia 2020 r. wpłynął do tutejszego organu wniosek w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, w celu wykonania badań podłoża gruntowego dla określenia warunków geotechnicznych, w celu wykonania w/w przedsięwzięć dla:

inwestor: Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa

inwestycja: „Budowa gazociągu w/c DN 1000 MOP 8,4 MPa Gustorzyn-Wronów ETAP III Rawa Mazowiecka – Wronów, stanowiącego część inwestycji pn. „Budowa gazociągów Wronów – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi na terenie województwa lubelskiego, mazowieckiego, łódzkiego i wielkopolskiego”.

Adres zamierzenia inwestycyjnego (województwo mazowieckie):
powiat radomski:
gm. Jedlińsk:
obręb Urbanów, działka 147/1,
obręb Jeziorno, działka 142/2,

powiat kozienicki:
gm. Głowaczów:
obręb Kosny, działka 207,
obręb Brzóza, działka 260/7,
obręb Stanisławów, działka 460/4,
gm. Kozienice:
obręb Nowiny, działka 46/14, 396/2, 521, 1289, 1302,
obręb Kociołki, działka 128/12,
obręb Śmietanki, działka 252/1, 248/1, 92/7,
obręb Ruda, działka 86,
obręb Brzeźnica, działka 724/1,
gm. Sieciechów:
obręb Słowiki, działka 396,
obręb Mozolice Duże i Małe, działka 951/2, 962,
obręb Sieciechów, działka 650,
gm. Gniewoszów:
obręb Borek, działka 1302.

Decyzja o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, ma na celu umożliwienie inwestorowi przeprowadzenie pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, o którym mowa w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283) lub do przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 1, art. 15 ust. 1 lub art. 19 ust. 1, polegających w szczególności na wykonaniu badań archeologicznych, geologicznych, hydrogeologicznych lub określeniu geotechnicznych warunków posadowienia obiektu.

Stosownie do treści art. 8 ust. 1 pkt 3 ww. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, informuję, że akta przedmiotowej sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 7 POK, w godzinach 13:00-16:00 – poniedziałek, 8:00-12:00 – czwartek, gdzie do czasu wydania orzeczenia, strony mogą się zapoznać z materiałem dowodowym w niej zgromadzonym.

Pouczenie
Zgodnie z art. 41 § 1. Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.
§ 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1. doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Zawiadomienie, zgodnie z art. 49 Kpa uważa się za dokonane po upływie 14 dni, od dnia publicznego ogłoszenia w niniejszej sprawie.
WI-I.747.3.11.2020.MP

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Komunikat partnera

Polecane