Odlewnie <ODPL.WA> raport bieżący nr 10/2003 - sprostowanie skonsolidowanego raportu rocznego SA-RS 2002

Odlewnie Polskie S.A.
opublikowano: 22-05-2003, 10:25

Odlewnie <ODPL.WA> raport bieżący nr 10/2003 - sprostowanie skonsolidowanego raportu rocznego SA-RS 2002 RAPORT BIEŻĄCY NR 10/2003 - SPROSTOWANIE SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO SA-RS 2002
Zarząd Spółki ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Statrachowicach, niniejszym informuje, że w raporcie biegłych rewidentów z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ODLEWNIE POLSKIE za rok 2002 na stronie 16 w pkt. 7 błędnie biegli podali:
"Wynik finansowy netto roku obrotowego
Kwota wynikająca ze skonsolidowanego bilansu wynosi /strata/ - 10 969 tys. zł"
a powinno być podane:
"Wynik finansowy netto roku obrotowego
Kwota wynikająca ze skonsolidowanego bilansu wynosi /zysk/ 10 9690 tys. zł"
W załączeniu przesyłamy raport biegłych do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ODLEWNIE POLSKIE, po uwzględnieniu korekty.
R A P O R T
uzupełniający opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
GRUPY KAPITAŁOWEJ ODLEWNIE POLSKIE Starachowice, Aleja Wyzwolenia 70 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 roku
A. CZĘŚĆ OGÓLNA
1. Skład grupy kapitałowej na dzień bilansowy stanowią jednostki:
- Odlewnie Polskie S.A.- jako jednostka dominująca, posiadająca udziały w jednostkach zależnych.
- Instytut Wdrożeń i Technologii Sp. z o.o. w Starachowicach - udział Jednostki dominującej w całkowitej liczbie głosów wynosi 100 %.
- Odlewnia "Elzamech" - udział Jednostki dominującej w całkowitej liczbie głosów wynosi 51,43 %.
Wyniki w/w Spółek zostały objęte konsolidacją pełną.
Ponadto przyjęto do skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres sprawowania kontroli: - "Almeco" S.A. w Skarżysku Kamiennej w upadłości -niekontrolowana od m-ca IV 2002 r. Objęta konsolidacją za okres sprawowania kontroli.
- Centrum Obrotu Towarowego Sp. z o.o. w Starachowicach -połączona ze Spółką Odlewnie Polskie S.A. w miesiącu lutym 2002 r.,
3. Działalnością jednostek grupy kapitałowej jest produkcja odlewów, która obejmuje: półprodukty, półfabrykaty i podzespoły do maszyn i urządzeń oraz pojazdów, a także maszyn budowlanych i innych.
4. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone jest przez "Odlewnie Polskie" S.A. jako jednostkę dominującą.
Podstawą prawną działalności "Odlewni Polskich " S.A. jest Kodeks Spółek Handlowych oraz statut Spółki
- Spółka została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Kielcach, x Wydział Gospodarczy KRS w Krajowym Rejestrze Sądowym pod Nr KRS: 0000024126. wpisu dokonano 19.09.2002 r
5. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej składa się z:
a) skonsolidowanego bilansu na 31.12.2002 r., którego suma bilansowa wynosi
33 830 tys. zł
b) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres 1.01.2002r. - 31.12.2002r. zamykającego się zyskiem netto w kwocie 10 969 tys. zł
c) skonsolidowanego sprawozdania z przepływu środków pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 100 tys. zł
d) informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia
e) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazującego zwiększenie w kwocie 8 852 tys. zł
7. Badanie przeprowadzono na podstawie umowy zawartej 08.08.2002 roku pomiędzy Zespołem Usług Finansowo - Księgowych S.K. w Polsce BILANS-SERVIS Spółka z o.o. w Kielcach wpisanym na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 187, a "Odlewnie Polskie" S.A. w Starachowicach.
W imieniu podmiotu uprawnionego do badania, badanie przeprowadził zespół w składzie:
-Zbigniew Andrzej Radek, biegły rewident wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 9666/7223,
- Beata Karbowniczak- asystent biegłego rewidenta,
8. Sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za 2001 rok zostało zatwierdzone uchwałą Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 09.04.2002 r. - Akt notarialny Rep A 819/2002
9. Podstawą badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego były sprawozdania finansowe i raporty z badania jednostek objętych konsolidacją.
Audytorzy Zespołu Usług Finansowo - Księgowych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce BILANS-SERVIS Sp. z o.o. samodzielnie zbadali jednostkę dominującą tj. Odlewnie Polskie S. A. wydając opinię bez zastrzeżeń.
W przypadku pozostałych jednostek objętych obowiązkiem badania sprawozdań finansowych Zespół Usług Finansowo - Księgowych BILANS-SERVIS Sp. z o.o. otrzymał materiały wypełnione przez biegłych badających jednostkę zależną zgodnie z wcześniej przesłaną przez nas instrukcją.
Z przesłanych materiałów wynika, że jednostki dostosowały swoje zasady rachunkowości w istotny sposób w zakresie wymaganym przez podmiot dominujący.
10. Badana jednostka udostępniła żądane przez biegłych rewidentów dane i informacje, przedłożyła oświadczenie o kompletności ujęcia danych w tym sprawozdaniu oraz poinformowała o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dacie bilansu do daty złożenia oświadczenia.
B. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ
1. Wynik działalności gospodarczej, zmiany rachunku zysków i strat, bilansu oraz wskaźników finansowych w roku badanym i w roku poprzednim charakteryzują tabele podane poniżej.
2. Bilans porównawczy
WYSZCZEGÓLNIENIE Stan na: Zmiana stanu Koniec roku 2002 Koniec roku 2001 Rok 2002/Rok 2001 kwota % w strukturze aktywów kwota % w strukturze aktywów Kwota (2-4) % (rok poprz. = 100%)
AKTYWA
1 2 3 4 5 6 7
A. AKTYWA TRWAŁE 16 529 48,86% 18 306 50,39% -1 777 90,29%
I. Wartości niematerialne i prawne 794 2,35% 1 083 2,98% -289 73,33%
II. Rzeczowe aktywa trwałe 12 100 35,77% 14 229 39,17% -2 129 85,04%
III. Należności długoterminowe - 25 0,07% -25 Dane nieporównywalne
IV Inwestycje długoterminowe 2 0,01% 160 0,44% -158 1,25%
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 633 10,74% 2 809 7,73% 824 129,33%
B.AKTYWA OBROTOWE 17 301 51,14% 18 022 49,61% -721 96,00%
I. Zapasy 5 346 15,80% 6 519 17,94% -1 173 82,01%
II. Należności krótkoterminowe 9 993 29,54% 9 989 27,50% 4 100,04%
III. Inwestycje krótkoterminowe 501 1,48% 101 0,28% 400 496,04%
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 501 1,48% 101 0,28% 400 496,04%
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 461 4,32% 1 413 3,89% 48 103,40%
AKTYWA RAZEM 33 830 100,00% 36 328 100,00% -2 498 93,12%
PASYWA
1 2 3 4 5 6 7
A. Kapitał własny 5 603 16,56% -3 249 Wartość bezwzględna 8,94% 8 852 Dane nieporównywalne
I. Kapitał podstawowy 24 791 73,28% 24 791 68,24% 0 100,00%
IV. Kapitał zapasowy 3 284 9,71% 3 284 9,04% 0 100,00%
V. Kapitał ( fundusz) z aktualizacji wyceny 63 0,19% 63 0,17% 0 100,00%
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych -33 504 Wartość bezwzględna 99,04% -22 047 Wartość bezwzględna 60,69% -11 457 151,97%
VIII. Zysk (strata) netto 10 969 32,42% -9 340 Wartość bezwzględna 25,71% 20 309 Dane nieporównywalne
B. Kapitał mniejszości 1 318 3,90% 998 2,75% 320 132,06%
C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 26 909 79,54% 38 579 106,20% -11 670 69,75% I. Rezerwy na zobowiązania 862 2,55% 1 102 3,03% -240 78,22%
II. Zobowiązania długoterminowe 7 165 21,18% 2 303 6,34% 4 862 311,12%
III. Zobowiązania krótkoterminowe 16 725 49,44% 34 639 95,35% -17 914 48,28%
IVRozliczenia międzyokresowe 2 157 6,38% 535 1,47% 1 622 403,18%
PASYWA RAZEM 33 830 100,00% 36 328 100,00% -2 498 93,12% Analiza struktury bilansu 2002 roku
Z analizy bilansu wynika że główną pozycją majątku Grupy są aktywa obrotowe, które stanowią 51,14% wartości sumy aktywów. W grupie aktywów obrotowych najistotniejszym składnikiem majątkowym są należności krótkoterminowe stanowiące 29,54%.Posiadane przez Grupę aktywa trwałe stanowią 48,86 % wartości aktywów. W grupie aktywów trwałych główną pozycją majątkową są rzeczowe aktywa trwałe stanowiące 35,77%. Głównym źródłem finansowania majątku Grupy są zobowiązania krótkoterminowe, których udział wynosi 49,44%. Udział kapitałów własnych w sumie bilansowej wynosi 16,56%. W grupie kapitałów własnych najistotniejszą pozycją jest kapitał podstawowy. Pomiędzy rokiem 2001 a 2002 nastąpił spadek sumy bilansowej o 2 498 tys.
tj. o 6,88 %. Najistotniejszym elementem spadku sumy aktywów jest spadek wielkości rzeczowych aktywów trwałych o 14,96 %. Natomiast najistotniejszym elementem spadku sumy pasywów jest spadek zobowiązań krótkoterminowych o 51,72 % .
3. Porównawczy rachunek zysków i strat - dane w tys. zł
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2001 2002 2002/2001 kwota % w strukturze kwota % w strukturze kwota (6-4) % (rok poprz. = 100%)
1 4 5 6 5 10 11
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, 83 825 82,75% 74 637 79,92% -9 188 89,04%
B.Koszty sprzedanych produktów towarów i materiałów 78 603 72,93% 65 682 82,34% -12 921 83,56%
C. Zysk(strata) brutto ze sprzedazy 5 222 4,85% 8 955 11,23% 3 733 171,49%
D.Koszty sprzedaży 2 738 2,54% 3 195 4,01% 116,69%
E. Koszty ogólnego zarządu 6 793 6,30% 5 472 6,86% -1 321 80,55%
F. Zysk (strata) ze sprzedaży -4 309 288 4 597 Dane nieporównywalne
G. Pozostałe przychody operacyjne 5 107 5,04% 3 277 3,51% -1 830 64,17%
H. Pozostałe koszty operacyjne 7 368 6,84% 4 253 5,33% -3 115 57,72%
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -6 570 -688 5 882 10,47%
J.Przychody finansowe 12 317 12,16% 15 456 16,55% 3 139 125,49%
K. Koszty finansowe 14 820 13,75% 3 713 4,65% -11 107 25,05%
L. Zysk(strata) z działalności gospodarczej -9 073 11 055 20 128 Dane nieporównywalne
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych -141 -632 -491 448,23%
I. Zyski nadzwyczajne 49 0,05% 19 0,02% -30 38,78%
II. Straty nadzwyczajne 190 0,18% 651 0,82% 461 342,63%
N. Zysk brutto -9 690 10 423 20 113 Dane nieporównywalne
O. Podatek dochodowy -39 -860 -821 2205,13%
P. Zysk mniejszości 10 314 304 3140,00%
Zestawienie wybranych wielkości z rachunku zysku i strat z uwzględnieniem średniorocznego wzrostu cen towarów i usług w 2002 r. o 1,9%
Lp. Wyszczególnienie Rok Zmiany rok do roku 2002 2001 2002 /2001 kwota kwota kwota w cenach roku badanego kwota %
1 Sprzedaż 74 637 83 825 85 418 - 9 188 10,96
2 Koszty sprzedaży 74 349 88 134 89 809 - 14 085 15,98
3 Wynik na sprzedaży 288 - 4 309 - 4 391 4 597 106,68
4 Wynik brutto 10 423 -9 690 - 9 874 20 113 207,56
5 Wynik netto 10 969 -10 971 - 11 179 21 940 199.98
Analiza wyniku działalności gospodarczej wskazuje, że w roku badanym nastąpiło zwiększenie wyniku netto w stosunku do roku poprzedniego. Wypracowanie zysku na kwotę 10 969 tys. jest spowodowane znaczącym wzrostem wielkości przychodów finansowych w roku 2002 w stosunku do roku 2001. Spadek przychodów następował w roku 2002 w niższym tempie od tempa spadku kosztów. 4. Ocena zyskowności, sytuacji i stabilizacji finansowej na podstawie przykładowo podanych wskaźników ekonomicznych
Nazwa wskaźnika Rok 2002 Rok 2001 Różnica wskaźników
(dane w tys. zł) Wyliczenie Wskaźnik Wyliczenie Wskaźnik
1 Wskaźnik zdolności płatniczej:% inwestycje krótkoterminowe 501 3,00 101 0,29 2,71 zobowiązania krótkoterminowe 16 725 34 639
Wskaźnik zdolności płatniczej uległ znacznej poprawie w stosunku do roku poprzedniego przede wszystkim z uwagi na znaczny spadek zobowiązań krótkoterminowych, co jest zjawiskiem korzystnym.
Nazwa wskaźnika Rok 2002 Rok 2001 Różnica wskaźników
(dane w tys. zł) Wyliczenie Wskaźnik Wyliczenie Wskaźnik
2 Stopa zadłużenia: % zobowiązania wszelkie 23 890 70,62 36 942 101,69 - 31,07 Pasywa ogółem 33 830 36 328
Wskaźnik stopy zadłużenia uległ zmniejszeniu w następstwie zmniejszenia wielkości zobowiązań w tempie szybszym niż zmniejszenie ogólnej wielkości pasywów co jest zjawiskiem korzystnym.
Nazwa wskaźnika Rok 2002 Rok 2001 Różnica wskaźników
(dane w tys. zł) Wyliczenie Wskaźnik Wyliczenie Wskaźnik
3 Pokrycie aktywów trwałych kapitałem stałym: % kapitał własny + zobowiązania długoterminowe 12 768 77,26 - 946 - 5,17 - 82,43 Aktywa trwałe 16 525 18 306
Wskaźnik uległ zwiększeniu w następstwie znacznego wzrostu wielkości kapitałów własnych co jest zjawiskiem korzystnym.
Nazwa wskaźnika Rok 2002 Rok 2001 Różnica wskaźników
(dane w tys. zł) Wyliczenie Wskaźnik Wyliczenie Wskaźnik 6 - 4
4 Trwałość struktury finansowania: % kapitał własny + rezerwy + zobowiązania długoterminowe 13 630 40,29 156 0,43 39,86 Majątek ogółem 33 830 36 328
Wskaźnik uległ znacznemu zwiększeniu w następstwie znacznego wzrostu wielkości kapitałów własnych i rezerw. Jest to zjawisko korzystne. Jednocześnie nieznacznemu zmniejszeniu uległa wartość majątku ogółem.
5. Przeprowadzone badanie nie wskazuje aby istniało zagrożenie wewnętrzne dla możliwości kontynuowania przez Grupę Kapitałową działalności w roku następnym po badanym.
C. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA
1. Zasady i metody wyceny w GRUPIE KAPITAŁOWEJ ODLEWNIE POLSKIE S.A.
Systemy księgowości oraz kontroli wewnętrznej zostały szczegółowo omówione
w oddzielnych raportach z badania sprawozdań finansowych poszczególnych jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej. Przyjęte przez jednostki grupy kapitałowej zasady rachunkowości są zgodne z wymogami określonymi ustawą o rachunkowości.
2. Dokumentację konsolidacyjną stanowi:
- sprawozdania finansowe jednostek wchodzących w skład GRUPY KAPITAŁOWEJ ODLEWNIE POLSKIE
- zestawienie korekt i wyłączeń konsolidacyjnych sprawozdań finansowych objętych konsolidacją
- obliczenie kapitałów własnych akcjonariuszy mniejszościowych Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GRUPY KAPITAŁOWEJ ODLEWNIE POLSKIE zostało sporządzone na podstawie sprawozdań finansowych jednostek wchodzących w skład grupy i zestawione w taki sposób, jakby grupa stanowiła jedną jednostkę. AKTYWA
I. Aktywa trwałe
Kwota wykazana w skonsolidowanym bilansie wynosi 16 529 tys. zł
1. Wartości niematerialne i prawne
Kwota wykazana w skonsolidowanym bilansie wynosi 794 tys. zł
Kwota wykazana w jednostkowych bilansach wynosi: 781 388,00 zł
Wyłączenia konsolidacyjne wynoszą: (+)12 794,00 zł
Wyłączenia są efektem korekt wcześniejszych okresów.
2. Rzeczowe aktywa trwałe
Kwota wykazana w skonsolidowanym bilansie wynosi 12 100 tys. zł
Z tego:
Kwota wykazana w jednostkowych bilansach wynosi 12 215 361,00 zł
Wyłączenia konsolidacyjne wynoszą: -114 969,00 zł
z tego:
-dotyczące lat ubiegłych -81 123,00 zł -dotyczące roku bieżącego -33 846,00 zł
Wyłączenia roku bieżącego są efektem sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych przez:
- Odlewnie Polskie S. A. dla Instytutu Wdrożeń i Technologii Sp. z o.o.
- Instytut Wdrożeń i Technologii Sp. z o. o dla Odlewni Polskich S.A.
3. Inwestycje długoterminowe
Kwota wykazana w skonsolidowanym bilansie wynosi 2 tys. zł
Pozycja ta dotyczy posiadanych przez jednostkę dominującą akcji w jednostce nie wchodzącej w skład grupy kapitałowej tj. w STAR S. A.
Kwota wynikająca z jednostkowych bilansów wynosi: 2 251 980,00 zł
Wyłączenia konsolidacyjne:
- dotyczące udziałów i akcji w jednostkach zależnych - 2 250 040,00 zł
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Kwota wykazana w skonsolidowanym bilansie wynosi 3 633 tys. zł
Z tego:
a) aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 773 tys. zł
b) inne rozliczenia międzyokresowe 860 tys. zł
Kwota wynikająca z jednostkowych bilansów wynosi: 3 628 773,00 zł
Wyłączenia konsolidacyjne: 4 076,00 zł
Wyłączenie jest następstwem odmiennego sposobu prezentacji aktywów z tytułu
odroczonego podatku dochodowego.
II. Aktywa obrotowe
Kwota wykazana w skonsolidowanym bilansie wynosi 17 301 tys. zł
1. Zapasy
Kwota wykazana w skonsolidowanym bilansie wynosi 5 346 tys. zł
Wyłączenia konsolidacyjne nie występują.
2. Należności krótkoterminowe
Kwota wykazana w skonsolidowanym bilansie wynosi 9 993 tys. zł
Kwoty wynikające z bilansów jednostkowych: 10 083 236,00 zł
Wyłączenia konsolidacyjne wynoszą 90 407,00 zł
Kwota dotyczy należności występujących pomiędzy jednostkami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej.
3. Inwestycje krótkoterminowe
Kwota wykazana w skonsolidowanym bilansie wynosi 501 tys. zł
Wyłączenia konsolidacyjne nie występują.
4.Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Kwota wykazana w skonsolidowanym bilansie wynosi 1 461 tys. zł
Kwoty wynikające z bilansów jednostkowych: 1 464 400,00 zł
Wyłączenia konsolidacyjne wynoszą 4 076,00 zł
Wyłączenie jest następstwem odmiennego sposobu prezentacji aktywów z tytułu
odroczonego podatku dochodowego.
PASYWA
I. Kapitał własny
Kwota wykazana w bilansie skonsolidowanym wynosi: 5 603 tys. zł
1. Kapitał podstawowy
Kapitałem podstawowym jest kapitał jednostki dominującej 24 791 tys. zł
Kwota wynikająca ze sprawozdań jednostkowych wynosi: 28 111 995,00 zł
Wyłączenia konsolidacyjne: - 3 321 000,00 zł
z tego:
- Instytut Wdrożeń i Technologii Sp. z o.o. 1 260 000,00 zł
- Elzamech Sp. z o.o. 2 061 000,00 zł
2. Kapitał zapasowy
Kwota wynikająca z bilansu skonsolidowanego wynosi 3 284 tys. zł
Kwoty wynikające z bilansów jednostkowych: 306 067,00 zł
Wyłączenia konsolidacyjne dotyczą lat ubiegłych (+) 2 977 617,00 zł
3. Kapitał z aktualizacji wyceny
Kwota wynikająca z bilansu skonsolidowanego wynosi 63 tys. zł
Powyższa pozycja w całości wynika z bilansu jednostki dominującej Odlewnie Polskie S. A.
Wyłączenia konsolidacyjne nie występują.
4. Pozostałe kapitały rezerwowe
Kwota wynikająca z bilansu skonsolidowanego wynosi 0 tys. zł
Kwoty wynikające z bilansów jednostkowych: 122 084,00 zł
Wyłączenia konsolidacyjne dotyczące roku badanego 122 084,00 zł
Wyłączenia konsolidacyjne są skutkiem prezentacji kapitałów posiadanych przez jednostkę zależną w sposób jednolity z jednostką dominującą.
6. Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych
Kwota wynikająca z bilansu skonsolidowanego wynosi /strata/ - 33 504 tys. zł
Kwoty wynikające z bilansów jednostkowych: -32 565 581 zł
Wyłączenia konsolidacyjne wynoszą:
-lat ubiegłych -627 807,00 zł
-roku badanego -310 397,00 zł
Wyłączenia konsolidacyjne roku badanego w kwocie 319 522,00 zł są następstwem utworzenia w latach wcześniejszych odpisu aktualizującego należność od jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej, nad którą jednostka dominująca utraciła kontrolę w 2002 r, oraz pozostałych korekt w kwocie 9 125,00 zł.
7. Wynik finansowy netto roku obrotowego
Kwota wynikająca ze skonsolidowanego bilansu wynosi /zysk/ 10 969 tys. zł
Kwotę tę potwierdza rachunek zysków i strat.
II. Kapitał udziałowców , akcjonariuszy mniejszościowych
Kwota wynikająca ze skonsolidowanego bilansu wynosi 1 318 tys. zł
Na powyższą kwotę składa się kapitał własny dotyczący "Elzamech" Sp. z o. o. przypadający na udziałowców mniejszościowych.
III. Rezerwy na zobowiązania
Kwota wynikająca ze skonsolidowanego bilansu wynosi 862 tys. zł
z tego:
a)rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 21 tys. zł
b)rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 333 tys. zł
c)pozostałe rezerwy 508 tys. zł
Wyłączenia konsolidacyjne nie występują.
IV. Zobowiązania długoterminowe
Kwota wynikająca ze skonsolidowanego bilansu wynosi 7 165 tys. zł
Kwoty wynikające z bilansów jednostkowych: 7 458 995,00 zł
Wyłączenia konsolidacyjne - 293 800,00 zł
V. Zobowiązania krótkoterminowe
Kwota wynikająca ze skonsolidowanego bilansu wynosi 16 725 tys. zł
Kwoty wynikające z bilansów jednostkowych: 16 815 674,00 zł
Wyłączenia konsolidacyjne - 90 407,00 zł.
Kwota dotyczy zobowiązań występujących pomiędzy jednostkami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej.
V. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów
Kwota wynikająca ze skonsolidowanego bilansu wynosi 2 157 tys. zł
Wyłączenia konsolidacyjne nie występują.
PRZYCHODY I ZYSKI
1. Przychody netto ze sprzedaży towarów produktów i materiałów
Kwota wynikająca ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat wynosi 74 637 tys. zł
Kwoty wynikające z jednostkowych rachunków zysków i strat: 75 520 625,00 zł
Wyłączenia konsolidacyjne -883 786,00 zł
z tego:
-dotyczące sprzedaży produktów -718 494,00 zł
-dotyczące sprzedaży towarów i materiałów -165 292,00 zł
Wartość przychodów wynika z przedstawionych potwierdzeń zgodności obrotów między jednostkami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej.
2. Pozostałe przychody operacyjne
Kwota wynikająca ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat wynosi 3 277 tys. zł
Kwoty wynikające z jednostkowych rachunków zysków i strat: 3 310 900,00 zł
Wyłączenia konsolidacyjne - 33 846,00 zł
4. Przychody finansowe
Kwota wynikająca ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat wynosi 15 456 tys. zł
Kwoty wynikające z jednostkowych rachunków zysków i strat: 12 832 897,00 zł
Wyłączenia konsolidacyjne + 2 623 705,00 zł
Z tego:
Wynik ze zbycia udziałów jednostki zależnej + 2 681 904,00 zł
pozostałe - 58 199,00 zł
5. Zyski nadzwyczajne
Kwota wynikająca ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat wynosi 18 944,00 zł
Wyłączenia konsolidacyjne nie występują.
KOSZTY I STRATY
1. Koszty sprzedanych towarów, produktów i materiałów
Kwota wynikająca ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat wynosi 65 682 tys. zł
Kwoty wynikające z jednostkowych rachunków zysków i strat: 66 566 049,00 zł
Wyłączenia konsolidacyjne -883 786,00 zł
z tego:
-dotyczące sprzedaży produktów -718 494,00 zł
-dotyczące sprzedaży towarów i materiałów -165 292,00 zł
2. Koszty sprzedaży
Kwota wynikająca ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat wynosi 3 195 tys.zł
Wyłączenia konsolidacyjne nie występują.
3. Koszty ogólnego zarządu Kwota wynikająca ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat wynosi 5 472 tys.zł
Wyłączenia konsolidacyjne nie występują.
4. Pozostałe koszty operacyjne
Kwota wynikająca ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat wynosi 4 253 tys.zł
Wyłączenia konsolidacyjne nie występują.
5. Koszty finansowe
Kwota wynikająca ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat wynosi 3 713 tys. zł
Kwoty wynikające z jednostkowych rachunków zysków i strat: 4 155 405,00 zł
Wyłączenia konsolidacyjne - 442 199,00 zł
z tego:
- eliminacja odpisu aktualizującego aktywa finansowe w postaci udziałów w spółce zależnej - 390 000,00 zł
- pozostałe - 52 199,00 zł
6. Straty nadzwyczajne
Kwota wynikająca ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat wynosi 651 tys. zł
Wyłączenia konsolidacyjne nie występują.
8. Podatek dochodowy - z tytułu podatku od osób prawnych
Kwota wynikająca ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat wynosi - 860 tys. zł
Wyłączenia konsolidacyjne nie występują.
ZYSKI I STRATY UDZIAŁOWCÓW/AKCJONARIUSZY MNIEJSZOŚCIOWYCH
Kwota wykazana w skonsolidowanym rachunku zysków i strat wynosi: 314 tys. zł
Jest to część zysku osiągniętego przez Spółkę zależną przypadająca na udziały posiadane przez innych niż Odlewnie Polskie S. A. udziałowców.
WYNIK FINANSOWY NETTO 10 969 tys. zł
D. POZOSTAŁE USTALENIA
1. Kompletność i prawidłowość danych zawartych w informacji dodatkowej.
Informacja dodatkowa zawiera dane określone w przepisach ustawy o rachunkowości oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16.10.2001r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 z dnia 16.10.2001r.).
2. Prawidłowość sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania z przepływów środków pieniężnych.
Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych zostało sporządzone w sposób zgodny z przepisami ustawy o rachunkowości.
Przedmiotowe sprawozdanie jest prawidłowo powiązane ze skonsolidowanym bilansem oraz rachunkiem zysków i strat.
3. Prawidłowość sporządzenia zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym.
Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym zostało sporządzone w sposób zgodny z przepisami ustawy o rachunkowości. Przedmiotowe sprawozdanie jest prawidłowo powiązane ze skonsolidowanym bilansem oraz rachunkiem zysków i strat.
4. Prawidłowość sporządzenia sprawozdania z działalności
Sprawozdanie z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ ODLEWNIE POLSKIE S. A. za 2002r. zawiera informacje określone w art. 49 ust.2 ustawy o rachunkowości, a dane tego sprawozdania zawierają informacje określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16.10.2001r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 z dnia 16.10.2001r.).
5. Ustalenia końcowe
Niniejszy raport zawiera 22 kolejno ponumerowane i zaparafowane strony.
Integralną część stanowi skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące:
- wprowadzenie
- skonsolidowany bilans
- skonsolidowany rachunek zysków i strat
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych - dodatkowe informacje i objaśnienia.
Kielce, dnia 16 kwietnia 2003 r. ZESPÓŁ USŁUG FINANSOWO-KSIĘGOWYCHSTOWARZYSZENIA KSIĘGOWYCH W POLSCEBILANS-SERVIS Spółka z o.o. GRUPA FINANS-SERVIS25-528 Kielce, ul. Zagnańska 84aNr podmiotu uprawnionegodo badania sprawozdań finansowych 187
Biegły rewident Zbigniew Radeknr ewid. 9666/7223 CZŁONEK ZARZĄDU Ewa Sobczykbiegły rewidentnr 3715/707
Data sporządzenia raportu: 22-05-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Odlewnie Polskie S.A.

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Odlewnie &lt;ODPL.WA&gt; raport bieżący nr 10/2003 - sprostowanie skonsolidowanego raportu rocznego SA-RS 2002