Czytasz dzięki

Ogłoszenie Rady Nadzorczej Fabryki Kotłów „SEFAKO” S.A. z siedzibą w Sędziszowie

  • Materiał partnera
opublikowano: 19-05-2019, 12:00
aktualizacja: 21-05-2019, 12:00

Działając na podstawie § 13 ust. 1 Statutu Fabryki Kotłów „SEFAKO” S.A. („Spółka”), w związku z upływem kadencji, Rada Nadzorcza Fabryki Kotłów „SEFAKO” S.A. ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego 

na stanowiska:

  1. Prezes Zarządu;

  2. Wiceprezes Zarządu ds. operacyjnych;

  3. Wiceprezes Zarządu ds. handlu i rozwoju;

Pisemne zgłoszenia kandydatów w zamkniętych kopertach z dopiskiem odpowiednio „Postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu Fabryki Kotłów „SEFAKO” S.A./ Wiceprezesa Zarządu ds. operacyjnych Fabryki Kotłów „SEFAKO” S.A / Wiceprezesa Zarządu ds. handlu i rozwoju Fabryki Kotłów „SEFAKO” S.A. należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie  Fabryki Kotłów „SEFAKO” S.A., ul. Przemysłowa 9, 28- 340 Sędziszów w terminie do dnia 7 czerwca 2019 r. do godziny 12.00. 

Za termin złożenia zgłoszenia uważa się termin wpływu zgłoszenia do Fabryki Kotłów „SEFAKO” S.A na ww. adres - decyduje data i godzina doręczenia przesyłki.

I. Kandydaci na stanowisko Prezesa Zarządu powinni spełniać następujące wymogi:

  1. posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

  2. posiadać co najmniej 10-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

  3. posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

  4. spełniać inne niż wymienione w pkt 1-3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;

II. Kandydaci na stanowisko Wiceprezesa ds. operacyjnych powinni spełniać następujące wymogi:

  1. posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

  2. posiadać co najmniej 10-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

  3. posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

  4. spełniać inne niż określone w pkt. 1-3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;

III. Kandydaci na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. handlu i rozwoju powinni spełniać następujące wymogi: 

  1. posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

  2. posiadać co najmniej 10-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

  3. posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

  4. spełniać inne niż wymienione w pkt.1-3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;

Dodatkowymi atutami może być:

  1. znajomość języków obcych,

  2. dyplom MBA, stopień doktora lub ukończone studia podyplomowe w zakresie nauk technicznych lub zarządzania.

Każdy kandydat składa pisemne zgłoszenie, które zawiera: imię i nazwisko, adres zamieszkania 

wraz z adresem do korespondencji, numer telefonu kontaktowego, adres  e-mail, określenie stanowiska na jakie kandydat kandyduje.

Do zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty:

  1. życiorys zawodowy zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej (CV) oraz list motywacyjny;

  2. oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających kwalifikacje kandydata oraz staż pracy, w tym: dyplom ukończenia studiów wyższych, udokumentowany staż pracy. Odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata. W przypadku poświadczenia dokumentów przez kandydata, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego;

  3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji, o którą ubiega się kandydat;

  4. aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności;

  5. oświadczenie o  braku wszczętych i toczących się postępowań karnych i karno-skarbowych przeciwko kandydatowi;

  6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

  7. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

  8. oświadczenie o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych;

  9. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fabrykę Kotłów „SEFAKO” S.A z siedzibą w Sędziszowie przy ul. Przemysłowej 9 , kod pocztowy 28-340 Sędziszów, zawartych w dokumentach przekazanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, w tym w liście motywacyjnym i CV, w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko ………………………………………………, w związku z którym dobrowolnie przekazuję moje dane osobowe. Oświadczam, że mam świadomość, że zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogę wycofać w każdej chwili.”;

  10. oświadczenie w przedmiocie przynależności do partii politycznej i należeniu do składu organu reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

  11. oświadczenie w przedmiocie pełnienia funkcji społecznego współpracownika albo zatrudnieniu w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczeniu pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

  12. oświadczenie w przedmiocie zatrudnienia przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczeniu pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

  13. oświadczenie w przedmiocie uczestnictwa w organach albo pełnienia funkcji na podstawie mandatu pochodzącego z wyborów bezpośrednich lub pośrednich w jednostce samorządu terytorialnego;

  14. oświadczenie w przedmiocie pełnienia funkcji z wyboru w zakładowej lub ponadzakładowej organizacji związkowej działającej w podmiocie, którego dotyczy postępowanie;

  15. oświadczenie w przedmiocie prowadzenia aktywności społecznej lub zarobkowej, które mogą powodować konflikt interesów z uwagi na przedmiot działalności Spółki, której dotyczy postępowanie.

Zgłoszenia niespełniające powyższych wymogów oraz złożone po upływie terminu do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Otwarcie zgłoszeń nastąpi w terminie do 5 dni od upływu terminu przyjmowania zgłoszeń. 

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zostaną przeprowadzone w terminie od 12 czerwca 2019 r. do 19 czerwca 2019 r. w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 39. Dokładny termin i miejsce rozmowy określone będą w zaproszeniu wysłanym kandydatowi na adres e-mail podany w zgłoszeniu lub telefonicznie. Dodatkowo, kandydaci zostaną poinformowani o terminie i miejscu rozmowy telefonicznie, najpóźniej w dniu poprzedzającym wyznaczony termin rozmowy.

Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będzie:

  1. wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym Spółka działa;

  2. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;

  3. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, grup kapitałowych oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego;

  4. wiedza z zakresu zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa;

  5. wiedza z zakresu ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;

Ponadto, przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko:

Prezesa Zarządu będzie wiedza w zakresie:

  1. koncepcji rozwoju i działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Fabryka Kotłów SEFAKO S.A.

  2. znajomości zagadnień związanych z zarządzaniem,

  3. finansów przedsiębiorstwa, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa,

  4. planowania zadań i zasobów, organizowania procesów wytwórczych, zarządzania jakością,

  5. analizy rynku i konkurencji, marketingu, promocji, sprzedaży, public relations,

  6. zasad i przepisów prawa pracy, roli zarządu w relacjach z przedstawicielami pracowników, zbiorowych stosunków pracy, polityki rekrutacyjnej, systemu ocen i motywacji, szkoleń i rozwoju pracowników.

Wiceprezesa Zarządu ds. operacyjnych będzie wiedza w zakresie:

  1. doświadczenie w zakresie zarządzania spółką obszarach: produkcyjnym, zasobów ludzkich, finansowym.

  2. wiedza i doświadczenie w zakresie optymalizacji procesowej i kosztowej procesów produkcyjnych,

  3. doświadczenie w zakresie udziału w tworzeniu strategii rozwoju,

Wiceprezesa Zarządu ds. handlu i rozwoju będzie wiedza w zakresie:

  1. analizy rynku i konkurencji oraz sprzedaży;

  2. doświadczenie w tworzeniu strategii rozwoju i budowaniu funkcji sprzedażowych;

  3. wiedza i doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych i rozliczaniu kontraktów długoterminowych;

Informacje o Spółce:

Kandydaci mogą uzyskać informacje o Fabryce Kotłów „SEFAKO” S.A. na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.sefako.com.pl

Informacje dodatkowe dotyczące postępowania kwalifikacyjnego:

  1. niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną uznane będzie za rezygnację kandydata z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym;

  2. Rada Nadzorcza Spółki może zakończyć postępowanie kwalifikacyjne w każdym czasie bez podawania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów;

  3. po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza poinformuje każdego z kandydatów dopuszczonych do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym o wyniku tego postępowania. Powiadomienia zostaną dokonane telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail. Spółka nie zwraca kandydatom kosztów związanych z uczestnictwem w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

  1) Administratorem danych osobowych kandydatów jest Fabryka Kotłów „SEFAKO” S.A z siedzibą w Sędziszowie, ul. Przemysłowa 9 , kod pocztowy 28-340;

  2) z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod adresem e-mail:  

lub korespondencyjnie na adres administratora danych;

  3) dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego;

  4) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 

      a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli niezbędności w kontekście zawarcia umowy i działań przed zawarciem umowy,

      b) art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych,

      c) art. 6 ust 1 lit. c RODO, czyli w celu wykonania obowiązku prawnego,

      d) art. 6 ust 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu administratora danych.

Uzasadnionym interesem realizowanym przez Fabrykę Kotłów „SEFAKO” S.A. jest weryfikacja rzetelności składanych oświadczeń oraz dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa;

  5) podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym;

  6) odbiorcą danych osobowych mogą zostać: 

      a) uprawnione organy publiczne,

      b) podmioty dostarczające korespondencję, 

      c) podmioty świadczące usługi informatyczne oraz serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez administratora danych;

  7) dane zostaną niezwłocznie usunięte w przypadku, gdy postępowanie zakończy się wynikiem negatywnym, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie nakazują ich dalszego przechowywania;

  8) informujemy o przysługującym prawie do:

      a) dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii, 

      b) sprostowania swoich danych osobowych,

      c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,

      d) przenoszenia danych,

      e) usunięcia danych.

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora kandydatowi przysługuje prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

  9) informujemy o prawie do cofnięcia zgody w każdym czasie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  10) informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał partnera

Polecane