Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania

  • Komunikat partnera
opublikowano: 27-04-2020, 16:08

z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Starosta Lidzbarski, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124 i 124 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), informuje o zamiarze wszczęcia postępowania na wniosek Spółki ENERGA Operator S.A., działającej przez Pełnomocnika Pana Tadeusza Płodzika reprezentującego firmę Przedsiębiorstwo Projektowo-Handlowo-Usługowe „EWA” o ograniczenie w drodze decyzji korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka nr 43, obręb Krzyka- ły, gm. Orneta, powiat lidzbarski, KW nr OL1L/00024491/2, w której prawo własności wpisane jest na rzecz nieżyjącego Jana Kamińskiego, poprzez udzielenie zezwolenia na realizację inwestycji liniowej, polegającej na budowie obiektu liniowego - linia kablowa nN 0,4 kV NA2XY (YAKXS) 4x240 mm2 długości l=10m oraz NA2XY (YAKXS) 4x120 mm2 długości l=53m wraz ze złączem rozdzielczym. Budowa linii kablowej bezpośrednio w gruncie w rurze osłonowej na terenie działki nr 43, obręb Krzykały, wymiana dwóch słupów na pierwszych stanowiskach linii napowietrznej nN 0,4 kV, w oparciu o ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Uchwała Nr XXII/163/08 Rady Miejskiej Ornecie z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część obrębu geodezyjnego Krzykały, gm. Orneta. Powyższą nieruchomość traktuje się, jako nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust 6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie o ograniczenie sposobu korzystania w przedmiotowej sprawie. W związku z tym wzywa się osoby, którym mogą przysługiwać prawa rzeczowe do tej nieruchomości, aby w ww. terminie zgłosiły się do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Lidzbarku Warmińskim, ul. Wyszyńskiego 37, pokój 116, w godzinach pracy urzędu, telefon (089) 767 79 52 celem wy- kazania swoich praw rzeczowych do przedmiotowych nieruchomości. Powyższe ogłoszenie jest opublikowane również na stronie internetowej: https://bipsplidzbark.warmia.mazury.pl/

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Komunikat partnera

Polecane