Ogłoszenie Prezydenta Miasta Rybnika

  • Komunikat partnera
opublikowano: 08-11-2019, 14:32

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWAŃ W SPRAWIE USTALENIA ODSZKODOWAŃ

Prezydent Miasta Rybnika, działając na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. – Dz.U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.) w związku z art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. – Dz.U. z 2018 r. poz. 1474) oraz art. 8 i art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. – Dz.U. z 2018 r., poz. 2204, ze zm.)

informuje, że zostały wszczęte z urzędu postępowania administracyjne w sprawach ustalenia odszkodowań za:

1. prawo własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, dla której prowadzona jest księga wieczysta GL1Y/00035615/0, gdzie w dziale II-im jako współwłaściciele figurują zmarli: Stanisław Boczek, Ryszard Boczek, Leon Boczek, Alojzy Boczek, Gertruda Heda i Amalia Wita - dzieci Jana i Berty Boczek. Nieruchomość położona jest w Rybniku, obrębie Popielów, a.m. 3, oznaczona jako działka numer 2919/164 o powierzchni 0,0070 ha,

2. prawo własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, dla której prowadzona jest księga wieczysta GL1Y/00043503/1, gdzie w dziale II-im jak właściciele figurują zmarli: Anna Kolorz, córka Jana i Zofii oraz Wiktor Kolorz, syn Franciszka i Franciszki. Nieruchomość położona jest w Rybniku, obręb Niewiadom Górny, a.m. 2, oznaczona jako działka numer 773/23 o powierzchni 0,0118 ha.

Nieruchomość ozn. nr działki 2919/164 z dniem 17 października 2019 r. stała się własnością Gminy Miasta Rybnik na podstawie decyzji Nr 952/6740/2019 o udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa mostu na ulicy Trzech Krzyży w Rybniku”.

Nieruchomość ozn. nr działki 773/23 z dniem 3 września 2019 r. stała się własnością Gminy Miasta Rybnik na podstawie decyzji Nr 915/6740/2019 o udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa ulicy Niewiadomskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Raciborską do granicy Miasta Rybnik”, polegająca na przebudowie drogi, budowie kanalizacji deszczowej oświetlenia oraz przebudowie sieci teletechnicznej i elektrycznej”.

W myśl art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającymi teren, stają się z mocy prawa własnością odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna.

Ww. nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny przez co należy rozumieć, zgodnie z art. 113 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe. Przepis ten stosuje się również, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe (art. 113 ust. 7). W toku prowadzonego postępowania ustalono, że byli właściciele nieruchomości nie żyją. Na dzień publikacji obwieszczenia organ nie ustalił czy postępowanie spadkowe po zmarłych zostało przeprowadzone. Równocześnie wystąpił do właściwego Sądu Rejonowego o udzielenie informacji w powyższej kwestii.

Postępowanie o ustalenie odszkodowania prowadzone będzie na podstawie art. 18 ust. 1 ww. ustawy, który stanowi, że wysokość odszkodowania o którym mowa w art. 12 ust. 4a, ustala się według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przez organ I instancji oraz według jej wartości z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania.

W związku z powyższym wzywa się osoby, którym na dzień ostateczności ww. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, tj. 17 października 2019 r. (dla działki 2919/164) oraz 3 września 2019 r. (dla działki 773/23) przysługiwały prawa rzeczowe do ww. nieruchomości o zgłoszenie się na niżej wskazany adres:

Urząd Miasta w Rybniku, Wydział Mienia,
parter, pok. 8 lub 9,
ul. B. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, tel. 32 43 92 019, 32 43 92 008

Stosownie do art. 130 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ustalenie wysokości odszkodowania następuje po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego, określającej wartość nieruchomości.

O sporządzeniu operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości strony niniejszego postępowania zostaną powiadomione przez tut. organ odrębnym postanowieniem.

Niezgłoszenie się osób legitymujących się prawami do ww. nieruchomości w postaci prawomocnego postanowienia sądowego do nabycia praw do spadku, jego zrzeczenia się lub aktu poświadczenia dziedziczenia po zmarłych skutkować będzie przekazaniem ustalonego w decyzji Prezydenta Miasta Rybnika odszkodowania do depozytu sądowego.

Na podstawie art. 49 Kpa, zawiadomienie o czynnościach administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, uważa się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Komunikat partnera

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu