OGŁOSZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI STAL-MET NIECZAJ SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI

  • Komunikat partnera
opublikowano: 24-03-2022, 14:59

Syndyk masy upadłości STAL-MET Nieczaj sp. z o.o. w upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych do sygn. akt V GUp 1/19, na podstawie uchwały Rady Wierzycieli z dnia 4 lutego 2022 r.:

zaprasza do składania ofert nabycia od masy upadłości:

1.prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, na które składają się prawo własności nieruchomości, dla której prowadzona jest KW nr OP1B/00042885/5 i udział wynoszący 6/15 nieruchomości, dla której prowadzona jest KW nr OP1B/00042886/2 wchodzącej w skład masy upadłości, położonej w Kościerzycach, objętej opisem i oszacowaniem sporządzonym przez biegłego Jarosława Jaromina w dniu 30.06.2021 r., zgodnie z którym wartość rynkowa Nieruchomości Kościerzyce wynosi 463 880,00 zł netto (czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt złotych 00/100), a wartość rynkowa dla wymuszonej sprzedaży wynosi 371 104 zł netto (trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy sto cztery złote 00/100),

2.cena wywoławcza Nieruchomości Kościerzyce wynosi 75% (siedemdziesiąt pięć procent) wartości rynkowej dla wymuszonej sprzedaży, to jest: 278 328,00 zł netto (dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia osiem złotych 00/100).

Warunki uczestnictwa w sprzedaży:

1.sprzedaż odbędzie się w drodze nieograniczonego pisemnego konkursu ofert- pisemną ofertę spełniającą warunki Regulaminu (zamieszczonego na stronie www.stal-met.kubiczekm.com) może złożyć każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;

2.warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłata wadium na rachunek masy upadłości prowadzony w Mikołowskim Banku Spółdzielczym o numerze: 26 8436 0003 0000 0026 8337 0001 w nieprzekraczalnym terminie do 21.04.2022 r. Za wpłatę wadium będzie uważane wyłącznie uznanie rachunku masy upadłości kwotą wadium najpóźniej w dniu 21 kwietnia 2022 roku;

3.wadium wynosi 27 832,80 zł (dwadzieścia siedem tysięcy osiemset trzydzieści dwa złote 80/100) (netto) niezależnie od tego czy oferta obejmuje wszystkie Nieruchomości Kościerzyce czy wyodrębniona część. Wpłata może być dokonana wyłącznie przelewem z rachunku bankowego oferenta. W tytule przelewu należy wskazać: wadium do oferty zakupu Nieruchomości Kościerzyce;

4.oferty mogą być składane wyłącznie łącznie na nieruchomość objętą KW nr OP1B/00042885/5 i udział w nieruchomości objętej KW nr OP1B/00042886/2.

Tryb składania ofert:

1.oferty w konkursie ofert należy składać pisemnie wyłącznie w języku polskim w terminie do dnia 22 kwietnia 2022 roku, godz. 16:00 w Biurze Syndyka w Chorzowie (41-506) przy ul. Działkowej 8 w godzinach pracy Biura Syndyka (bieżącą informację o godzinach pracy Biura Syndyka można uzyskać pod numerem telefonu + 48 32 308 0000). W wypadku nadania oferty przesyłką pocztową lub kurierską o złożeniu oferty decyduje data i godzina jej doręczenia do Biura Syndyka.

Konkurs ofert:

1.otwarcie ofert nastąpi 22 kwietnia 2022 roku o godz. 16.15 w Biurze Syndyka przy ul. Działkowej 8 w Chorzowie, przez Syndyka w obecności, co najmniej dwóch współpracowników, spośród których jeden protokołuje przebieg konkursu ofert (dalej „Komisja Konkursowa”).

Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 308 0000 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: [email protected]

Wszelkie dokumenty powiązane z przetargiem dostępne są pod adresem: www.stal-met.kubiczekm.com.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane