Ogłoszenie Wójta Gminy Kalinowo

  • Materiał partnera
opublikowano: 12-04-2018, 15:41
aktualizacja: 12-04-2018, 15:45

GN.6840.2.2017.2018 | Kalinowo, dnia 10.04.2018 r

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) oraz zarządzenia Nr 6/2018 Wójta Gminy Kalinowo z dnia 14.02.2018 r. ogłaszam I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem poszkolnym o powierzchni użytkowej 1016,6 m², oznaczonej numerem ewidencyjnym 47 o pow. 1,6000 ha, położonej w obrębie Prawdziska, Gmina Kalinowo, księga wieczysta prowadzona przez Sąd Rejonowy w Ełku KW Nr OL1E/00012865/1. Nieruchomość nie jest objęta aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza 700.000,00 zł brutto. Wadium 70.000,00 zł.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu jest wolna od hipotek i innych ciężarów i ograniczeń. Nabywca nieruchomości pokrywa koszty zawarcia umowy notarialnej w wysokości ustalonej przez notariusza. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121), upłynął po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 3 kwietnia 2018 r. Wniosków nie złożono.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w terminie do dnia 13.06.2018 r. na konto BS Ełk o/Kalinowo 86933100040020020002860007 (decyduje data wpływu na rachunek UG – nie później niż termin wpłaty wadium). Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium przepada w przypadku, gdy uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet sprzedaży nieruchomości. Wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek w górę.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej:

a) Oryginału dowodu wpłaty wadium,

b) Osoby fizyczne – dokumentu potwierdzającego tożsamość,

c) W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wpis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie CEIDG,

d) W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem pisemnym drugiego małżonka, zwierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości,

e) Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnika upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Ustalona w drodze przetargu cena nieruchomości podlega zapłacie przed zawarciem umowy sprzedaży z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu lub jego unieważnienia z ważnych powodów.

Przetarg odbędzie się w dniu 20.06.2018 r. (środa) o godz. 10.00 w pokoju nr 9 Urzędu Gminy Kalinowo, ul. Mazurska 11.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem tel. (87) 6218763.

 

Do wiadomości: 1. Sołtys wsi Prawdziska.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał partnera

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu