Okocim <OKOC.WA> 8/2003 Zwołanie ZWZA Carlsberg Okocim SA

Okocim <OKOC.WA> 8/2003 Zwołanie ZWZA Carlsberg Okocim SA 8/2003 ZWOŁANIE ZWZA CARLSBERG OKOCIM SA Zgodnie z § 49 ust.1 pkt.1-2 Zarząd Spółki Carlsberg Okocim S.A. podaje w formie raportu bieżącego następującą informację: Zarząd Spółki Carlsberg Okocim S.A. w Warszawie ul. Bokserska 66, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 35347 działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 20 pkt. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2003 roku, o godz. 10.00 w siedzibie Spółki mieszczącej się przy ulicy Bokserskiej 66 w Warszawie z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcia porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Carlsberg Okocim S.A. za rok 2002 oraz propozycji Zarządu w kwestii pokrycia strat. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności oraz z badania sprawozdania finansowego Spółki oraz propozycji pokrycia straty za rok 2002. 7. Podjęcie uchwały w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Carlsberg Okocim S.A. za 2002 r., oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki z 2002r. b) pokrycia straty, c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej składającej się z Carlsberg Okocim S.A. , Browar Okocim 2001 Sp. z o. o., "Okocim Browar Brzesko" Sp. z o. o. , Bosman Browar Szczecin S.A. i Kasztelan Browar Sierpc S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2002r., d) udzielenia absolutorium osobom pełniącym funkcje członków Zarządu Spółki w roku 2002 e) udzielenia absolutorium osobom pełniącym funkcję członków Rady Nadzorczej Spółki w roku 2002, f) zmian w statucie Spółki, g) zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia. 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie Zgromadzenia. W związku z proponowanymi zmianami Statutu Spółki stosownie do postanowień art.402 § 2 k.s.h. Zarząd Spółki podaje aktualną i proponowaną treść postanowień statutu: W § 1 proponuje się dodać ust.2 w następującym brzmieniu: Spółka może posługiwać się skrótem firmy CO S.A. W § 8 proponuje się dodać ust.2 w następującym brzmieniu: Nabywanie własnych akcji przez Spółkę powinno być dokonane w taki sposób, aby żadna grupa akcjonariuszy nie była uprzywilejowana. Dotychczasowe brzmienie § 10: 1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków. 2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza 3. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu. 4. Prezes, członek Zarządu lub cały Zarząd mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji. Proponowane brzmienie § 10: 1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków powołanych na wspólną kadencję. Mandat członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu. 2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. 3. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. 4. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu. 5. Prezes, członek Zarządu lub cały Zarząd mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji. Dotychczasowe brzmienie § 14: Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. Proponowane brzmienie § 14: Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków, wybieranych na wspólną kadencję. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. W § 18 proponuje się dodać ust.3 w następującym brzmieniu: Celem zapewnienia należytej niezależności opinii, Spółka powinna dokonywać zmiany biegłego rewidenta przynajmniej raz na pięć lat. W § 20 do ust. 3 proponuje się dodać zdanie drugie w następującym brzmieniu: Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione. W § 20 dodaje się ust.6 w następującym brzmieniu: Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie uległ zmianie. Dotychczasowe brzmienie § 22: Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym przez Zarząd. W § 22 wykreśla się słowa: "lub w innym miejscu wskazanym przez Zarząd" i zastępuje się słowami "lub w innym miejscu wskazanym przez Zarząd, znajdującym się na terytorium RP". Dotychczasowe brzmienie § 27 ust.3: Kompetencje wymienione w ust.1 pkt. 2,4,5,6,7 (Statutu Spółki) Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu Spółki przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Wniosek akcjonariuszy w tych sprawach powinien być zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą. Proponowane brzmienie § 27 ust.3: Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawiane akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej przed Walnym Zgromadzeniem, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny. Prawo do udziału w Zgromadzeniu dają świadectwa depozytowe wystawione zgodnie z art.10 i 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 z późniejszymi zmianami) ważne w dniu odbycia Zgromadzenia pod warunkiem, że świadectwa te będą złożone w Spółce, w Warszawie przy ul. Bokserskiej 66 co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed zakończeniem Zgromadzenia. Na trzy dni robocze przed terminem Zgromadzenia w tym samym miejscu będzie wyłożona lista uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu W Zgromadzeniu mogą brać udział akcjonariusze osobiście lub mogą być reprezentowani przez pełnomocników. Pełnomocnikiem może być członek Zarządu oraz pracownik Spółki. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać wyciągi z odpowiednich rejestrów lub pełnomocnictwa, z których wynikać będzie ich uprawnienie do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być udzielone na piśmie i opłacone należną opłatą skarbową. Odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy kapitałowej wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta są wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na 15 dni przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia. Data sporządzenia raportu: 31-03-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ