OPIS1-Euro przyjąć jak najszybciej,w ERM2 jak najkrócej-NBP

OPIS1-Euro przyjąć jak najszybciej,w ERM2 jak najkrócej-NBP (Depesza uzupełniona o dalsze szczegóły i komentarz analityka) WARSZAWA (Reuters) - Polska powinna jak najszybciej przyjąć euro, ponieważ korzystnie wpłynie to na długookresowe tempo wzrostu gospodarczego oraz konsumpcji, stwierdził w opublikowanym w czwartek raporcie na temat polskiej drogi do euro Narodowy Bank Polski (NBP). NBP uważa, że Polska powinna spędzić w systemie ERM-2 jak najmniej czasu. "Wyniki badań prowadzą do wniosku, że korzystne dla Polski jest stworzenie warunków umożliwiających jak najszybsze wejście do unii monetarnej" - oświadczył NBP w "Raporcie na temat korzyści i kosztów przystąpienia Polski do strefy euro". "(...) okres członkostwa Polski w ERM-2 powinien być jak najkrótszy, a uczestnictwo w tym mechanizmie powinno mieć miejsce w ramach szerokiego pasma dopuszczalnych wahań względem centralnego parytetu (+/-15%)" - głosi raport. NBP ocenia, że podstawowe znaczenie w czasie pobytu Polski w ERM-2 będzie miała odpowiednia koordynacja polityki pieniężnej i fiskalnej oraz ustalenie parytetu centralnego złotego do euro na właściwym poziomie. NBP podał, że teoretycznie nasze wejście do strefy euro może nastąpić w 2007 roku. "Po rozszerzeniu UE w maju 2004 r. Polska może oczekiwać pierwszej oceny Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Centralnego w raporcie w 2006 r. Przy założeniu uzyskania pozytywnej oceny Polska mogłaby w kolejnym roku przystąpić do strefy euro" - glosi raport NBP. "Pojawiały się głosy ze strony niektórych ekonomistów, że Polska powinna wejść do ERM2 jeszcze w tym roku. Bank centralny jest jednak temu zdecydowanie przeciwny i rząd zapewne poprze tę linię" - powiedział Zsolt Papp, ekonomista banku ABN Amro w Londynie. NBP ocenia, że zastąpienie złotego wspólną walutą przyczyni się do przyspieszenia inwestycji i wzrostu gospodarczego. W raporcie NBP wskazuje, że przystąpienie do strefy euro może długoterminowo przyspieszyć średnioroczne tempo wzrostu inwestycji o 0,5-1,0 procent, zaś wzrost Produktu Krajowego Brutto (PKB) o 0,2-0,4 procent. Z drugiej jednak strony, jeden ze scenariuszy rozpatrywanych przez NBP zakłada, że wejście Polski do strefy euro może przyczynić się w ciągu pierwszych dwóch lat od przyjęcia wspólnej waluty do obniżenia tempa wzrostu gospodarczego o 0,3-0,8 procent. "Symulacje wskazują, że dla spełnienia inflacyjnego kryterium zbieżności łącznie w ciągu dwóch lat konieczne będzie obniżenie PKB o około 0,3-0,8 procent w stosunku do scenariusza z wyższą inflacją. W konsekwencji ewentualne przejściowe zmniejszenie tempa wzrostu gospodarczego nie będzie znaczące" - głosi raport. NBP ocenia, że by wejść do strefy euro może się okazać konieczne obniżenie inflacji poniżej celu RPP. Aby wejść do strefy euro Polska musi spełnić kryteria traktatu z Maastricht dotyczące stabilności cen, długoterminowych rynkowych stóp procentowych, deficytu sektora finansów publiczny i relacji długu publicznego do Produktu Krajowego Brutto (PKB). "(...) optymalnym układem polityki makroekonomicznej zapewniającym spełnienie kryteriów zbieżności jest połączenie zacieśnienia fiskalnego z umiarkowanie restrykcyjną polityką monetarną" - napisano w raporcie. "Przystąpienie do strefy euro wymaga spełnienia kryterium stabilności cen. W szczególnym przypadku może się to wiązać z koniecznością obniżenia inflacji w okresie referencyjnym poniżej przyjętego przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP) ciągłego celu inflacyjnego (2,5 proc. +/-1 pkt proc.)" - głosi raport. NBP ocenia, że synchronizacja cykli koniunkturalnych w Polsce i strefie euro jest umiarkowanie wysoka. "Ponadto zwiększa się integracja ekonomiczna między obiema gospodarkami, czego konsekwencją jest systematyczny wzrost ich cyklicznej zbieżności" - głosi raport. NBP wskazuje również w swoim raporcie na temat korzyści i kosztów płynących z przyjęcia przez Polskę euro, że decyzja ta może przyczynić się do ryzyka wzrostu wahań produkcji, zatrudnienia i konsumpcji prywatnej po wprowadzeniu euro. Złoty nie zareagował na publikację informacji pochodzących z raportu NBP. ((Autor: Marcin Gocłowski; Redagował: Paweł Sobczak; warsaw.newsroom@reuters.com; Reuters Serwis Polski, tel. 22 6539700, RM: marcin.goclowski.reuters.com@reuters.net))

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ