OPIS2-Euro przyjąć jak najszybciej,w ERM2 jak najkrócej-NBP

OPIS2-Euro przyjąć jak najszybciej,w ERM2 jak najkrócej-NBP (Depesza uzupełniona o wypowiedzi prezesa i eksperta NBP) Paweł Florkiewicz WARSZAWA (Reuters) - Polska powinna jak najszybciej przyjąć euro, ponieważ korzystnie wpłynie to na długookresowe tempo wzrostu gospodarczego oraz tempo konsumpcji, stwierdził w opublikowanym w czwartek raporcie na temat polskiej drogi do euro Narodowy Bank Polski (NBP). NBP uważa, że Polska powinna spędzić w systemie ERM-2 jak najmniej czasu. "Najlepsza jest polityka gospodarcza, która umożliwia najszybsze wprowadzenie euro. Opóźnienia oznaczają pewne ryzyko. Wprowadzenie euro może być bodźcem szybkiego wprowadzenia reform" - powiedział prezentujący raport Jakub Borowski, ekspert banku centralnego. Z opracowania NBP wynika, że okres członkostwa Polski w ERM-2 powinien być jak najkrótszy, a uczestnictwo w tym mechanizmie powinno mieć miejsce w ramach szerokiego pasma dopuszczalnych wahań względem centralnego parytetu (+/-15 procent). "ERM-2 niesie za sobą ryzyko napięć. Do momentu wejścia do ERM-2 Polska powinna prowadzić politykę płynnego kursu" - dodał Borowski. Prezes NBP Leszek Balcerowicz powiedział natomiast, że przeprowadzenie głębokich reform finansów publicznych mogłoby ograniczyć ryzyko związane z przebywaniem w systemie ERM-2. "Im głębsze jest uzdrowienie finansów publicznych, poprzedzające wejście do ERM-2, tym mniejsze ryzyko związane z przebywaniem w nim" - powiedział podczas prezentacji raportu Balcerowicz. NBP ocenia, że kluczowe znaczenie w czasie pobytu Polski w ERM-2 będzie miała odpowiednia koordynacja polityki pieniężnej i fiskalnej oraz ustalenie parytetu centralnego złotego do euro na właściwym poziomie. NBP podał, że teoretycznie nasze wejście do strefy euro może nastąpić w 2007 roku. Po rozszerzeniu UE w maju 2004 roku Polska może oczekiwać pierwszej oceny Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Centralnego w raporcie w 2006 roku. Przy założeniu uzyskania pozytywnej oceny Polska mogłaby w kolejnym roku przystąpić do strefy euro. "Dzisiaj nie jestem w stanie powiedzieć, czy faktyczna strategia będzie bliska tej optymalnej, ale osobiście bym tego nie wykluczał" - powiedział Balcerowicz. KORZYŚCI Z WEJŚCIA NBP ocenia, że zastąpienie złotego wspólną walutą przyczyni się do przyspieszenia inwestycji i wzrostu gospodarczego. W raporcie NBP wskazuje, że przystąpienie do strefy euro może długoterminowo przyspieszyć średnioroczne tempo wzrostu inwestycji o 0,5-1,0 procent, zaś wzrost Produktu Krajowego Brutto (PKB) o 0,2-0,4 procent. Efektem bezpośrednim będzie eliminacja kosztów transakcyjnych, co przyniesie korzyści na poziomie 0,2 procent PKB. Nie będzie ryzyka kursowego i nastąpi spadek stóp procentowych. "Wejście do strefy euro oznacza trwałe wyeliminowanie ryzyka walutowego, czyli spadek ryzyka makroekonomicznego" - powiedział Borowski. Z drugiej jednak strony, jeden ze scenariuszy rozpatrywanych przez NBP zakłada, że wejście Polski do strefy euro może przyczynić się w ciągu pierwszych dwóch lat od przyjęcia wspólnej waluty do obniżenia tempa wzrostu gospodarczego o 0,3-0,8 procent. W raporcie podano, że symulacje wskazują, iż dla spełnienia inflacyjnego kryterium zbieżności łącznie w ciągu dwóch lat konieczne będzie obniżenie PKB o około 0,3-0,8 procent w stosunku do scenariusza z wyższą inflacją. W konsekwencji ewentualne przejściowe zmniejszenie tempa wzrostu gospodarczego nie będzie znaczące. NBP ocenia, że by wejść do strefy euro może się okazać konieczne obniżenie inflacji poniżej celu RPP. Aby wejść do strefy euro Polska musi spełnić kryteria traktatu z Maastricht dotyczące stabilności cen, długoterminowych rynkowych stóp procentowych, deficytu sektora finansów publicznych i relacji długu publicznego do PKB. "(...) optymalnym układem polityki makroekonomicznej zapewniającym spełnienie kryteriów zbieżności jest połączenie zacieśnienia fiskalnego z umiarkowanie restrykcyjną polityką monetarną" - napisano w raporcie. "Przystąpienie do strefy euro wymaga spełnienia kryterium stabilności cen. W szczególnym przypadku może się to wiązać z koniecznością obniżenia inflacji w okresie referencyjnym poniżej przyjętego przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP) ciągłego celu inflacyjnego (2,5 proc. +/-1 pkt proc.)" - głosi raport. NBP wskazuje również w swoim raporcie na temat korzyści i kosztów płynących z przyjęcia przez Polskę euro, że decyzja ta może przyczynić się do ryzyka wzrostu wahań produkcji, zatrudnienia i konsumpcji prywatnej po wprowadzeniu euro. "Pojawia się pytanie na jaki moment najbardziej opłaca się przygotować Polskę na wprowadzenie europejskiego pieniądza. Raport jest próbą odpowiedzi na to pytanie" - powiedział Balcerowicz. ((Autor: Paweł Florkiewicz; Redagował: Marcin Gocłowski; warsaw.newsroom@reuters.com; Reuters Serwis Polski, tel. 22 6539700, RM: marcin.goclowski.reuters.com@reuters.net))

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ