Optimus <OPTT.WA> Rozwiązanie porozumienia akcjonariuszy Spółki

02-12-2003, 17:17

Optimus <OPTT.WA> Rozwiązanie porozumienia akcjonariuszy Spółki ROZWIĄZANIE POROZUMIENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI
Raport bieżący nr 63/2003
Zarząd OPTIMUS S.A. informuje, że w dniu 1 grudnia 2003 roku otrzymał zawiadomienie z BRE Bank S.A. o rozwiązaniu w dniu 26 listopada 2003 roku porozumienia pomiędzy BRE Bank S.A. a Panem Andrzejem Widerszpilem i Panią Barbarą Staszczyk (zwanymi łącznie Grupą Zarządzająco - Inwestycyjną), zawartego w dniu 30 lipca 2002 roku, dotyczącego wspólnych działań względem Optimus S.A.
Strony porozumienia posiadały łącznie 1.243.000 akcji Spółki Optimus S.A., co stanowiło 13,25% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do wykonywania 1.243.000 głosów na WZA Spółki, co stanowiło 13,25% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Optimus S.A.
Po rozwiązaniu ww. Porozumienia BRE Bank S.A. posiada samodzielnie 773.000 akcji Spółki Optimus S.A., co stanowi 8,24% kapitału zakładowego spółki i uprawnia do wykonywania 773.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 8,24% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Optimus S.A.
W związku z powyższym, dokonane zostały następujące zmiany prospektu emisyjnego Spółki Optimus S.A.
Str. 7 pkt 1.5.
Było:
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na walnym zgromadzeniu:
- BRE Bank S.A. - posiada 938.373 akcji, które stanowią 9,9996% kapitału i ogólnej liczby głosów na WZA;
- Andrzej Widerszpil - posiada 470 000 akcji (5,01 % głosów na WZA);
- Zbigniew Jakubas - jako podmiot dominujący wraz ze spółkami zależnymi Multico Sp. z o.o. i Multico Press Sp. z o.o. posiada 1.063.188 akcji, które stanowią 11,33% kapitału zakładowego i tyle samo procent głosów na WZA.
Jest:
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na walnym zgromadzeniu:
- BRE Bank S.A. - posiada 773.000 akcji, które stanowią 8,24% kapitału i ogólnej liczby głosów na WZA;
- Andrzej Widerszpil - posiada 470 000 akcji (5,01 % głosów na WZA);
- Zbigniew Jakubas - jako podmiot dominujący wraz ze spółkami zależnymi Multico Sp. z o.o. i Multico Press Sp. z o.o. posiada 1.063.188 akcji, które stanowią 11,33% kapitału zakładowego i tyle samo procent głosów na WZA.
Str. 7 pkt 1.5.
Został wykreślony akapit:
W dniu 30 lipca 2002r. BRE Bank S.A., Pan Andrzej Widerszpil i Pani Barbara Staszczyk (która nie posiada akcji Emitenta) (zwani łącznie Grupą Zarządzająco-Inwestycyjną) podpisali porozumienie, o którym mowa w art. 158a ust. 3 pkt. 1) lit b) Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Celem zawarcia porozumienia było dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej, zmian Statutu Spółki umożliwiających emisję akcji menedżerskich oraz głosowanie za zmianami w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej zgodnie z wnioskiem Pana Andrzeja Widerszpila. Porozumienie to obowiązuje do dnia 31 grudnia 2005 roku. Grupa Zarządzająco-Inwestycyjna posiada łącznie 1.408.373 akcji Optimus S.A., co stanowi 15,01% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do wykonywania 1.408.373 głosów na WZA Spółki, stanowiących 15,01% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Optimus S.A.
Str. 69
Było:
Zgodnie z zawiadomieniem z dnia 12 września 2003r. BRE Bank S.A. posiada bezpośrednio 938.373 akcji, które stanowią 9,9996% kapitału i ogólnej liczby głosów na WZA.
Jest:
Zgodnie z zawiadomieniem z dnia 1 grudnia 2003r. BRE Bank S.A. posiada samodzielnie 773.000 akcji, które stanowią 8,24% kapitału i ogólnej liczby głosów na WZA.
Str. 71 pkt 5
Było:
Dane o podmiotach, o których mowa w art. 158a ust. 3 Ustawy
W dniu 30 lipca 2002r. BRE Bank S.A., Pan Andrzej Widerszpil i Pani Barbara Staszczyk (zwani łącznie Grupą Zarządzająco-Inwestycyjną) podpisali porozumienie, o którym mowa w art. 158a ust. 3 pkt. 1) lit b) Ustawy. Celem zawarcia porozumienia było dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej, zmian Statutu Spółki umożliwiających emisję akcji menedżerskich oraz głosowanie za zmianami w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej zgodnie z wnioskiem Pana Andrzeja Widerszpila. Porozumienie to obowiązuje do dnia 31 grudnia 2005 roku. Grupa Zarządzająco-Inwestycyjna posiada łącznie 1.408.373 akcji Optimus S.A., co stanowi 15,01% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do wykonywania 1.408.373 głosów na WZA Spółki, stanowiących 15,01% ogólnej liczby głosów Optimus S.A.
Informacje o spółce BRE Bank zawiera pkt. 3 niniejszego rozdziału Prospektu
Inwestycja Pana Andrzeja Widerszpila w akcje Spółki jest elementem porozumienia w ramach Grupy Inwestycyjno - Zarządzającej opisanego powyżej.
Pozostałe informacje o Panu Andrzeju Widerszpilu zawiera pkt. 1.1. oraz pkt. 3. niniejszego rozdziału Prospektu.
Pani Barbara Staszczyk nie posiada akcji Spółki.
Prowadzona działalność: Pani Barbara Staszczyk jest Wiceprezesem Zarządu Emitenta i prowadzi działalność gospodarczą, która nie jest działalnością konkurencyjną wobec Emitenta.
Powiązania umowne ze Spółką w tym również poprzez porozumienia z innymi osobami: Panią Barbarę Staszczyk nie łączą żadne powiązania umowne z Emitentem również poprzez porozumienia z innymi osobami, za wyjątkiem umowy o pracę.
Pozostałe informacje o Pani Barbarze Staszczyk zawiera pkt. 1.2. niniejszego rozdziału Prospektu.
Jest:
Wobec rozwiązania w dniu 26 listopada 2003r. porozumienia zawartego w dniu 30 lipca 2002r. pomiędzy BRE Bank S.A., Panem Andrzejem Widerszpilem i Panią Barbarą Staszczyk (zwanymi łącznie Grupą Zarządzająco-Inwestycyjną) Emitent nie posiada informacji na temat podmiotów, o których mowa w art. 158a ust. 3 Ustawy.
Data sporządzenia raportu: 02-12-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Optimus &lt;OPTT.WA&gt; Rozwiązanie porozumienia akcjonariuszy Spółki