OptimusTech <OPTT.WA> Uchwały podjęte przez NWZA OPTIMUS S.A. w dniu 20 grudnia 2002 roku. Życiorysy nowo... - część 1

TELE-FONIKA KABLE SPÓŁKA AKCYJNA
23-12-2002, 17:52

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NWZA OPTIMUS S.A. W DNIU 20 GRUDNIA 2002 ROKU. ŻYCIORYSY

NOWO POWOŁANYCH CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ.

Raport bieżący nr 72/2002

Zarząd Spółki przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPTIMUS S.A., które odbyło się w dniu 20 grudnia 2002 roku w siedzibie Spółki w Nowym Sączu przy ulicy Nawojowskiej 118 :

- uchwała numer 1 w sprawie zakończenia programu opcji na akcje serii C:

"Wobec faktu, że akcje serii C Spółki Optimus S.A. zostały wyemitowane w związku z podziałem Spółki Grupa Onet.pl S.A (dawny Optimus S.A.) i przejęciem części majątku Spółki Grupa Onet.pl S.A. przez Spółkę Optimus Technologie S.A. (obecnie Optimus S.A.) oraz w związku z tym, że akcje serii C przeznaczone były do objęcia przez akcjonariuszy Spółki Grupa Onet.pl S.A. oraz osoby uprawnione w ramach programu opcji menedżerskich do objęcia akcji serii G i H Spółki Grupa Onet.pl S.A. w takiej proporcji, że na jedną akcję serii G lub H przypadała jedna akcja serii C oraz w związku z faktem iż do dnia 31 sierpnia 2002r. zostało objętych jedynie 5055 akcji serii G, a co się z tym wiąże tyle samo akcji serii C związanych z tymi akcjami, natomiast nie została objęta żadna akcja serii H i żadna akcja serii C związana z akcjami serii H oraz w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Onet.pl S.A. w dniu 5 listopada 2002r. uchwały nr 1 w sprawie zamknięcia programu opcji na akcje serii H, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zakończyć z dniem 31 grudnia 2002r. program opcji na 320.000 akcji na okaziciela serii C, związanych z akcjami serii H Spółki Grupa Onet.pl S.A.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do zakończenia programu opcji na akcje serii C w terminie, o którym mowa w § 1 powyżej, w tym do zmiany zasad dystrybucji tych akcji.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

- uchwała numer 2 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji serii C w ilości 74.945 w celu umorzenia:

"W związku z upływem terminu do obejmowania akcji serii G Spółki Grupa Onet.pl S.A. przez osoby uprawnione, który to termin upłynął dnia 31 sierpnia 2002r. oraz w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Grupa Onet.pl S.A. w dniu 5 listopada 2002r. uchwały nr 2 w sprawie umorzenia akcji serii G w ilości 74.945 oraz w związku z faktem, iż zgodnie z zasadami dystrybucji akcji serii C Spółki Optimus S.A., osoba uprawniona do otrzymania jednej akcji serii G Spółki Grupa Onet.pl S.A. miała otrzymać jedną akcję serii C Spółki Optimus S.A., oraz w celu wykonania zobowiązań wynikających z porozumienia zawartego dnia 20 grudnia 2001r. pomiędzy Spółkami Optimus S.A. (obecnie Grupa Onet.pl S.A.), Optimus Technologie S.A. (obecnie Optimus S.A.), Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. i Centralnym Domem Maklerskim Pekao S.A., oraz umowy w sprawie zamknięcia programu emisji akcji pracowniczych zawartej dnia 4 listopada 2002r. pomiędzy Optimus S.A. a Grupą Onet.pl S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, zgodnie z art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych, postanawia:

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę Optimus S.A. 74.945 akcji serii C o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja, nie objętych w terminie przez Osoby Uprawnione do objęcia akcji serii G Spółki Grupa Onet.pl S.A., w celu ich umorzenia, po cenie nie niższej niż dziewięćdziesiąt groszy (0,90 zł) za jedną (1) akcję.

§ 2. Upoważnia się Zarząd do dokonania wszelkich czynności związanych z realizacją uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

- uchwała numer 3 w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego oraz w sprawie zmiany Statutu, przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz do wyłączenia za zgodą Rady Nadzorczej prawa poboru dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego:

I. PROGRAM MOTYWACYJNY.

§ 1 (ZASADY PROGRAMU MOTYWACYJNEGO).

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mając na uwadze stworzenie mechanizmów motywacyjnych do efektywnego zarządzania Spółką, zmierzających do poprawy jej wyników finansowych, jak również zapewnienie wzrostu wartości akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwala niniejszy program motywacyjny, zwany dalej "Programem".

2. Programem objęty jest Menadżer Zarządzający tj. Andrzej Widerszpil oraz osoby przez niego wskazane, zwane dalej "Osobami Uprawnionymi".

3. Program polegać będzie na stworzeniu możliwości objęcia przez Osoby Uprawnione 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji serii D, które Spółka wyemituje.

4. Akcje serii D będą akcjami na okaziciela.

5. Emisja akcji serii D w ramach Programu zostanie przeprowadzona na zasadach kapitału docelowego.

§ 2 (PRZEBIEG PROGRAMU W CZASIE).

1. Z zastrzeżeniem § 3 uchwały Osoby Uprawnione nabywają uprawnienia do objęcia akcji serii D w następujących okresach rozliczeniowych ("Okres Rozliczeniowy"):

1.1. W dniu publikacji sprawozdania finansowego za I półrocze 2003 roku Osoby Uprawnione uzyskają prawo do objęcia - 300.000 (trzysta tysięcy) akcji serii D za Okres Rozliczeniowy obejmujący I półrocze 2003 roku (Transza Pierwsza),

1.2. W dniu publikacji sprawozdania finansowego za I półrocze 2004 roku Osoby Uprawnione uzyskają prawo do objęcia - 300.000 (trzysta tysięcy) akcji serii D za Okres Rozliczeniowy obejmujący II półrocze 2003 roku i I półrocze 2004 roku (Transza Druga),

1.3. W dniu publikacji sprawozdania finansowego za I półrocze 2005 roku Osoby Uprawnione uzyskają prawo do objęcia - 300.000 (trzysta tysięcy) akcji serii D za Okres Rozliczeniowy obejmujący II półrocze 2004 roku i I półrocze 2005 roku (Transza Trzecia).

2. Prawo objęcia akcji serii D, o których mowa w ust. 1, może być realizowane przez Osoby Uprawnione do dnia 31 grudnia 2005 roku.

3. W wypadku odwołania Menadżera Zarządzającego z Zarządu Spółki przed zakończeniem Okresu Rozliczeniowego, Osoby Uprawnione uzyskują prawo do objęcia akcji serii D w ramach danej Transzy, o ile spełnione zostaną przesłanki przewidziane w § 3 uchwały,w ilości zmniejszonej proporcjonalnie do tej części Okresu Rozliczeniowego, w którym Menadżer Zarządzający nie pełnił funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

4. Osoba Uprawniona, o której mowa w ust. 3, nie traci praw do objęcia akcji serii D w ramach poprzednich Transz nabytych przed odwołaniem Menadżera Zarządzającego z funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

§ 3 (WARUNKI REALIZACJI PROGRAMU). 1. Prawo do objęcia Akcji w ramach Programu jest uzależnione od wzrostu notowań akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, jak również od osiągnięcia zysku przez Spółkę w trakcie realizacji Programu.

2. Osoby Uprawnione nabywają prawo do objęcia akcji serii D w ramach poszczególnych Transz o ile:

2.1. W przypadku Transzy Pierwszej:

a) wypracowany zostanie zysk operacyjny Spółki za pierwsze półrocze 2003 roku oraz

b) średnia giełdowa cena akcji Spółki z ostatnich 30 dni roboczych przed końcem pierwszego półrocza 2003 roku będzie większa niż 12 zł.

2.2. W przypadku Transzy Drugiej: a) wypracowany zostanie zysk operacyjny Spółki za rok 2003 i pierwsze półrocze 2004 roku oraz

b) średnia giełdowa cena akcji Spółki z ostatnich 30 dni roboczych przed końcem pierwszego półrocza 2004 roku będzie większa niż 16 zł.

2.3. W przypadku Transzy Trzeciej:

a) wypracowany zostanie zysk operacyjny Spółki za rok 2004 i pierwsze półrocze 2005 roku oraz

b) średnia giełdowa cena akcji Spółki z ostatnich 30 dni roboczych przed końcem pierwszego półrocza 2005 roku będzie większa niż 20 zł.

3. Zysk operacyjny, o którym mowa w ust. 2, jest rozumiany jako marża brutto na sprzedaży towarów i usług przez Spółkę pomniejszona o koszty sprzedaży i koszty zarządu według danych wynikających z opublikowanego sprawozdania finansowego Spółki.

Nie spełnienie warunków do realizacji kolejnej Transzy nie wyłącza prawa do realizacji wcześniejszej Transzy, o ile zostały spełnione warunki określone w ust. 2 dla danej wcześniejszej Transzy.

4. Rada Nadzorcza w drodze odrębnej uchwały potwierdza spełnienie warunków, o których mowa w ust. 2, w terminie 14 dni od dnia publikacji sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze roku 2003, 2004 i 2005.

§ 4 (CENA OFEROWANYCH AKCJI).

Cena emisyjna akcji serii D oferowanych Osobom Uprawnionym wynosić będzie:

1. w ramach Transzy Pierwszej 8 (osiem) złotych za jedną akcję,

2. w ramach Transzy Drugiej 10 (dziesięć) złotych za jedną akcję,

3. w ramach Transzy Trzeciej 12 (dwanaście) złotych za jedną akcję.

II. EMISJA AKCJI W TRYBIE KAPITAŁU DOCELOWEGO.

§ 5 (EMISJA AKCJI SERII D).

1. Celem uproszczenia procedury emisji akcji serii D, które mają zostać zaoferowane Osobom Uprawnionym w wykonaniu Programu motywacyjnego Zarząd zostanie upoważniony i zobowiązany do dokonania stosownego podwyższenia kapitału zakładowego w trybie kapitału docelowego, o którym mowa w art. 444 i nast. Kodeksu Spółek Handlowych.

2. W ramach upoważnienia (i zobowiązania), o którym mowa w ust. 1, Zarząd dokona podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w terminie i w sposób umożliwiający Osobom Uprawnionym realizację przysługującego im prawa objęcia akcji serii D w ramach poszczególnych Transz.

3. Zarząd będzie upoważniony do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego wyłącznie w przypadku gdy zostały spełnione warunki realizacji Programu motywacyjnego, o których mowa w § 3 uchwały.

4. Niezwłocznie po potwierdzeniu, iż zostały spełnione warunki realizacji Programu motywacyjnego, o których mowa w § 3 uchwały, Rada Nadzorcza podejmie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wyłączenie przez Zarząd prawa poboru akcji serii D w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy.

5. O podjęciu przez Radę Nadzorczą uchwały, o której mowa w § 3 ust. 4 uchwały oraz uchwały, o której mowa w ust. 4 - Zarząd poinformuje Osoby Uprawnione, wyznaczając im równocześnie termin do złożenia oświadczenia czy zamierzają objąć oferowane im akcje serii D. Zarząd będzie upoważniony do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego dopiero po otrzymaniu od Osób Uprawnionych oświadczeń, z których wynikać będzie, iż zamierzają one objąć oferowane im akcje serii D.

6. Akcje serii D zaoferowane Osobom Uprawnionym w ramach realizacji danej Transzy, które nie zostały przez nie objęte w terminach publicznej subskrypcji, zostaną ponownie zaoferowane Osobom Uprawnionym po cenie emisyjnej, wynikającej z § 4 uchwały w toku kolejnej emisji akcji serii D, nie później jednak niż w toku ostatniej emisji akcji serii D, przeprowadzanej przez Zarząd w wykonaniu niniejszej uchwały w trybie kapitału docelowego.

§ 6. (ZMIANA STATUTU). Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5, art. 444 § 1 i 2, art.447 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki OPTIMUS S.A. w ten sposób, że: 1. §9 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

"1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 9.384.108 (dziewięć milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące sto osiem) złotych i nie więcej niż 10.284.108 (dziesięć milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące sto osiem) złotych i składa się z nie mniej niż 9.384.108 (dziewięć milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące sto osiem) i nie więcej niż 10.284.108 (dziesięć milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące sto osiem) akcji, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym:

1) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A,

2) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii B,

3) 6.884.108 (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące sto osiem) akcji na okaziciela serii C oraz

4) nie więcej niż 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii D." 2. po §9 dodaje się nowy §9a w następującym brzmieniu:

"§ 9a. 1. W terminie do dnia 20 grudnia 2005 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 900.000 (dziewięćset tysięcy) złotych (kapitał docelowy).

2. W granicach kapitału docelowego Zarząd dokona kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji na okaziciela serii D, w ramach programu menedżerskiego, którego zasady określa uchwała nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2002 roku.

3. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

4. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego."

III. POSTANOWIENIA DODATKOWE I KOŃCOWE.

§ 7 (WYKONANIE PROGRAMU). 1. Upoważnia się i zobowiązuje Radę Nadzorczą do:

1.1. uchwalenia szczegółowego Regulaminu Programu Motywacyjnego,

1.2. potwierdzenia spełnienia warunków realizacji Programu, o których mowa w § 3 ust. 2, w tym oznaczenia średniej, giełdowej ceny akcji,

1.3. wyrażenia zgody na wyłączenie przez Zarząd prawa poboru akcji serii D w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 4 uchwały. 2. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do:

2.1. podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia i zakończenia emisji,

2.2. wprowadzenia akcji serii D do publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 8 (WEJŚCIE W ŻYCIE). Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - uchwała numer 4 zmiany Statutu Spółki:

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając

na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia:

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje następujących zmian Statutu Spółki: - w § 5 dotychczasowa treść zostaje oznaczona jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Jeżeli uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki będzie powzięta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób, reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę." - dotychczasową treść § 6 skreśla się, a jego nowa treść otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Spółka ma prawo emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa. Szczegółowe warunki zatwierdza Rada Nadzorcza." - § 7 zostaje skreślony. - w § 9 ust. 2, 3 i 4 skreśla się, a ich nowa treść otrzymuje brzmienie: "2. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony przez podwyższenie wartości nominalnej akcji lub poprzez emisję nowych akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego przez przeniesienie środków z kapitału zapasowego na kapitał zakładowy jest dopuszczalne.

3. Spółka może emitować akcje na okaziciela lub akcje imienne.

4. Nie może być dokonana zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne." - § 10 zostaje skreślony, - dotychczasową treść § 12 skreśla się, a jego nowa treść otrzymuje brzmienie:

"§ 12.1. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę.

2. Na warunkach oznaczonych w Statucie akcje określonych serii mogą być umarzane także przymusowo." - dotychczasową treść § 14 skreśla się, a jego nowa treść otrzymuje brzmienie:

"§ 14.1. Zarząd składa się z jednego lub więcej członków.

2. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza." - dotychczasową treść § 16 skreśla się, a jego nowa treść otrzymuje brzmienie:

"§ 16.1. W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego do reprezentowania Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu.

2. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

3. Do dokonywania określonych czynności lub dokonywania określonego rodzaju czynności mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający samodzielnie, w dwie lub trzy osoby w granicach umocowania. Zarząd będzie prowadził rejestr wydawanych pełnomocnictw." - dotychczasową treść § 17 skreśla się, a jego nowa treść otrzymuje brzmienie:

"17. Następujące decyzje Zarządu wymagają pisemnej zgody Rady Nadzorczej: 1) nabycie lub zbycie własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości jak również udziału w nieruchomości. W tym zakresie nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia, 2) zaciągania zobowiązań, których wysokość przekracza równowartość w złotych polskich stanowiących jeden milion (1.000.000) EURO według kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu podjęcia uchwały Zarządu w tej sprawie, za wyjątkiem zobowiązań związanych ze sprzedażą wyrobów i usług Spółki, 3) nabywanie, obejmowanie, zbywanie lub zastawianie udziałów i akcji o wartości przekraczającej 50% kapitału zakładowego, 4) podjęcie inwestycji, której wartość przekracza 50% kapitału zakładowego, 5) zbywanie i nabywanie przez Spółkę papierów wartościowych oraz dokonywanie innych inwestycji kapitałowych w ramach jednej transakcji albo szeregu transakcji dokonywanych w okresie kolejnych 12 miesięcy, o jednostkowej albo łącznej wartości przewyższającej 50% kapitału zakładowego, 6) ustanawianie zastawu na papierach wartościowych o łącznej wartości przewyższającej 50% kapitału zakładowego." - dotychczasową treść § 18 skreśla się, a jego nowa treść otrzymuje brzmienie:

"§ 18. W umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu reprezentuje Spółkę Rada Nadzorcza lub pełnomocnicy powołani uchwałą Walnego Zgromadzenia." - dotychczasową treść § 20 skreśla się, a jego nowa treść otrzymuje brzmienie:

"§ 20. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków i działa na podstawie uchwalonego przez nią Regulaminu, określającego organizację i sposób wykonywania czynności. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy." - § 23 zostaje wykreślony, - § 24 zostaje wykreślony, - § 25 zostaje wykreślony, - dotychczasową treść § 26 skreśla się, a jego nowa treść otrzymuje brzmienie:

"§ 26. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej i obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów." - dotychczasową treść § 27 skreśla się, a jego nowa treść otrzymuje brzmienie:

"§ 27.1. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Żądanie zwołania posiedzenia Rady należy złożyć na ręce Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość." - dotychczasową treść § 28 skreśla się, a jego nowa treść otrzymuje brzmienie:

"§ 28. Rada wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach przedsiębiorstwa. Do szczególnych obowiązków Rady należy: a) rozpatrywanie bilansów rocznych z prawem żądania wyjaśnień od Zarządu, sprawdzanie ksiąg handlowych i stanu kasy Spółki w każdym czasie wedle własnego uznania, b) badanie z końcem każdego roku obrotowego bilansu oraz rachunku zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, c) badanie sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego sprawozdania pisemnego z wyników powyższego badania, d) upoważnienie Zarządu do nabywania i sprzedaży własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości jak również udziału w nieruchomości, e) wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów i zakładów Spółki, f) zawieszanie z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu, w sytuacji gdy nie może on wykonywać swoich czynności, g) wyznaczanie biegłych rewidentów celem dokonania badania rocznych sprawozdań finansowych, h) zatwierdzanie budżetu i planu finansowego na kolejny rok obrotowy." - § 29 zostaje skreślony, - dotychczasową treść § 32 skreśla się, a jego nowa treść otrzymuje brzmienie:

"§ 32. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego." - dotychczasową treść § 33 skreśla się, a jego nowa treść otrzymuje brzmienie:

"§ 33. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów." - dotychczasową treść § 34 skreśla się, a jego nowa treść otrzymuje brzmienie:

"§ 34. Walne Zgromadzenie może odbywać się w Nowym Sączu, Warszawie, Krakowie." - dotychczasową treść § 35 skreśla się, a jego nowa treść otrzymuje brzmienie:

"§ 35. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy /dzień dywidendy/. - dotychczasową treść § 37 skreśla się, a jego nowa treść otrzymuje brzmienie:

"§ 37. Sprawozdanie finansowe winno zostać sporządzone przez Zarząd w ciągu pierwszych trzech miesięcy po zakończeniu roku obrotowego, a z upływem następnych trzech miesięcy sprawozdanie finansowe winno zostać przedłożone do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie." - dotychczasową treść § 38 skreśla się, a jego nowa treść otrzymuje brzmienie:

"§ 38.1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: - kapitał zakładowy, - kapitał zapasowy.

2. Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może tworzyć odpowiednie fundusze celowe, których przeznaczenie i sposób wykorzystania określa uchwała Walnego Zgromadzenia, 3. Kapitał zapasowy tworzy się na podstawie art. 396 § 1 kodeksu spółek handlowego z odpisów z zysku rocznego. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8 % zysku do podziału.

4. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać, gdy kapitał ten osiągnie przynajmniej jedną trzecią część kapitału akcyjnego.

5. Ponadto w Spółce tworzy się następujące fundusze specjalne: 1) fundusz premiowy, 2) fundusz świadczeń socjalnych,

6. Przeznaczenie i sposób wykorzystania funduszy specjalnych określa Walne Zgromadzenie." - dotychczasową treść § 39 skreśla się, a jego nowa treść otrzymuje brzmienie:

"§ 39. W przypadku rozwiązania i likwidacji Spółki Zgromadzenie Akcjonariuszy wyznacza likwidatora na wniosek Rady Nadzorczej i określa sposób prowadzenia likwidacji. Z chwilą wyznaczenia likwidatorów ustają prawa i obowiązki Zarządu. Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza zachowują swoje prawa aż do końca likwidacji.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia dokonania zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

- uchwała numer 5 przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki:

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje ujednolicony tekst Statutu o treści następującej:

STATUT I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Spółka działa pod firmą OPTIMUS Spółka Akcyjna i może używać skrótu

OPTIMUS S.A.

§ 2. Siedzibą Spółki jest Nowy Sącz.

§ 3. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 4. Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć oddziały, filie, zakłady, przedsiębiorstwa i inne placówki jak również przystępować do innych spółek.

§ 5.1. Przedmiotem działalności jest: 1) Produkcja i obrót towarowy w zakresie: - Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego PKD 29.71.Z, - Produkcja maszyn biurowych PKD 30.01.Z, - Produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji PKD 30.02.Z, - Wydawanie książek PKD 22.11.Z, - Wydawanie gazet PKD 22.12.Z, - Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych PKD 22.13.Z, - Wydawanie nagrań dźwiękowych PKD 22.14.Z, - Pozostała działalność wydawnicza PKD 22.15.Z, - Drukowanie gazet PKD 22.21.Z, - Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 22.22.Z, - Introligatorstwo PKD 22.23.Z, - Składanie tekstu i wytwarzanie płyt drukarskich PKD 22.24.Z, - Reprodukcja nagrań dźwiękowych PKD 22.31.Z, - Reprodukcja nagrań wideo PKD 22.32.Z, - Reprodukcja komputerowych nośników informacji PKD 22.33.Z, - Produkcja tworzyw sztucznych PKD 24.16.Z, - Produkcja kauczuku syntetycznego PKD 24.17.Z, - Produkcja środków myjących i czyszczących PKD 24.51.Z, - Produkcja nie zapisanych nośników informacji PKD 24.65.Z, - Produkcja wyrobów chemicznych pozostałych, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 24.66.Z, - Produkcja włókien chemicznych PKD 24.70.Z, - Produkcja wyrobów gumowych technicznych PKD 25.13.A, - Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtek z tworzyw sztucznych PKD 25.21.Z, - Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych PKD 25.22.Z, - Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa PKD 25.23.Z, - Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych PKD 25.24.Z, - Produkcja szkła płaskiego PKD 26.11.Z, - Produkcja szkła płaskiego obrobionego i wyrobów ze szkła płaskiego PKD 26.12.Z, - Produkcja włókien szklanych PKD 26.14.Z, - Produkcja szkła technicznego PKD 26.15.Z, - Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych PKD 26.23.Z, - Produkcja wyrobów ceramicznych technicznych pozostałych PKD 26.24.Z, - Produkcja materiałów i wyrobów ceramicznych ogniotrwałych PKD 26.26.Z, - Produkcja płytek ceramicznych PKD 26.30.Z, - Produkcja ceramiki budowlanej PKD 26.40.Z, - Produkcja cementu PKD 26.51.Z, - Produkcja wapna PKD 26.52.Z, - Produkcja gipsu PKD 26.53.Z, - Produkcja wyrobów betonowych budowlanych, z wyjątkiem budynkó w prefabrykowanych PKD 26.61.A, - Produkcja budynków prefabrykowanych z betonu PKD 26.61.B, - Produkcja wyrobów gipsowych dla budownictwa PKD 26.62.Z, - Produkcja masy betonowej PKD 26.63.Z, - Produkcja zaprawy murarskiej PKD 26.64.Z, - Produkcja wyrobów betonowych i gipsowych pozostałych PKD 26.66.Z, - Produkcja wyrobów ze skał i kamienia naturalnego PKD 26.70.Z, - Produkcja budynków prefabrykowanych z metalu, z wyjątkiem działalności usługowej PKD 28.11.A, - Produkcja konstrukcji metalowych z wyjątkiem działalności usługowej PKD 28.11.B, - Produkcja wyrobów z drutu PKD 28.73.Z, - Produkcja urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych, z wyjątkiem urządzeń przeznaczonych dla

gospodarstw domowych PKD 29.23.Z, - Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej ni e sklasyfikowana, z wyjątkiem

działalności usługowej PKD 29.24.A,

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: TELE-FONIKA KABLE SPÓŁKA AKCYJNA

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Prawo / OptimusTech &lt;OPTT.WA> Uchwały podjęte przez NWZA OPTIMUS S.A. w dniu 20 grudnia 2002 roku. Życiorysy nowo... - część 1