Orbis <ORBS.WA> projekty uchwał walnego zgromadzenia 26 czerwca 2003r. - część 2

Orbis <ORBS.WA> projekty uchwał walnego zgromadzenia 26 czerwca 2003r. - część 2 1. Komisja Skrutacyjna zapewnia prawidłowy przebieg głosowania, nadzoruje obsługę komputerową przeprowadzanych głosowań, sprawdza i ustala wyniki głosowania oraz podaje je Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia, jak również wykonuje inne czynności związane z prowadzeniem głosowania.
2. Dokumenty zawierające wyniki głosowania podpisują wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, przechowywane są w Spółce wraz z protokołami Walnych Zgromadzeń.
III. Zasady prowadzenia obrad i uprawnienia porządkowe Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
§ 11
1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami, czuwa nad przestrzeganiem postanowień niniejszego Regulaminu i porządku obrad.
2. Do kompetencji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
a) udzielanie i odbieranie głosu,
b) wydawanie odpowiednich zarządzeń porządkowych,
c) zarządzanie krótkich przerw w obradach,
d) zarządzanie głosowania oraz zapewnienie jego prawidłowego przebiegu,
e) podpisywanie dokumentów zawierających wyniki głosowania,
f) rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych.
3. Z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 akcjonariusz ma prawo wniesienia do Walnego Zgromadzenia sprzeciwu od decyzji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie ostatecznie rozstrzyga o utrzymaniu lub uchyleniu decyzji Przewodniczącego.
§ 12
1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad oraz poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewnić respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji i nie powinien bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.
§ 13
1. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może ogłosić krótką przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia, o ile żaden z akcjonariuszy nie zgłosi sprzeciwu.
2. Przez krótką przerwę w obradach rozumie się przerwę trwającą nie dłużej niż 30 minut, dotyczącą kwestii proceduralnych lub technicznych związanych z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, uzasadnioną w szczególności potrzebą: sformułowania wniosku, dokonania ostatecznej redakcji treści podejmowanej uchwały, sformułowania poprawki do uchwały, skorzystania z pomocy obsługi prawnej Spółki, powielenia materiałów dla akcjonariuszy.
3. Krótkie przerwy w obradach nie mogą prowadzić do utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.
4. W przypadku konieczności ogłoszenia innej przerwy niż wskazana w ust. 2 , złożenia sprzeciwu przez któregokolwiek akcjonariusza dotyczącego ogłoszenia krótkiej przerwy w obradach lub konieczności przedłużenia krótkiej przerwy, decyzję w tych sprawach podejmuje Walne Zgromadzenie.
IV. Zasady podejmowania uchwał, w tym uchwał w sprawie wyborów.
§ 14
1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien umożliwić każdemu z akcjonariuszy wypowiedzenie się w sprawach objętych porządkiem obrad, według kolejności zgłoszeń.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielić głosu poza kolejnością członkom Rady Nadzorczej, Zarządu, referentowi danej sprawy i zaproszonym gościom.
3. Dyskusja może być przeprowadzona po zreferowaniu każdego punktu obrad lub nad kilkoma punktami łącznie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
4. Po zamknięciu dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad, przed przystąpieniem do głosowania, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podaje do wiadomości jaki wnioski wpłynęły oraz ustala kolejność głosowania. Głosowanie odbywa się w kolejności zgłaszania wniosków, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.
§ 15
1. W sprawach formalnych Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością.
2. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski o charakterze porządkowym, a w szczególności:
a) ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji,
b) zamknięcia listy mówców,
c) sposobu prowadzenia obrad,
d) zarządzenia przerwy w obradach,
e) kolejności uchwalania wniosków,
f) głosowania bez dyskusji.
§ 16
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu Spółki stanowią inaczej.
2. W sytuacji, gdy liczba głosów oddanych za uchwałą jest równa sumie liczby głosów oddanych przeciwko uchwale i wstrzymujących się od głosu, uznaje się, iż uchwała nie uzyskała wymaganej większości.
§ 17
1. Z zastrzeżeniem ust. 2, głosowanie odbywa się w sposób jawny .
2. Tajne głosowanie zarządza się:
a) przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów,
b) nad wnioskami o pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów spółki lub likwidatorów,
c) w sprawach osobowych,
d) na żądanie choćby jednego z obecnych akcjonariuszy.
3. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
4. Głosowania jawne i tajne mogą być przeprowadzane przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych, w sposób określony w instrukcji przedstawionej przez pracownika firmy obsługującej Walne Zgromadzenie.
5. W trakcie głosowania Przewodniczący Walnego Zgromadzenia w pierwszej kolejności wzywa do oddawania głosów przez głosujących za wnioskiem, następnie wzywa głosujących przeciw wnioskowi, a na końcu wstrzymujących się od głosowania.
§ 18
Akcjonariusz nie może osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby, głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia ze zobowiązania oraz sporu pomiędzy nim a Spółką.
§ 19
1. Głosowanie w sprawach wyborów do Rady Nadzorczej przeprowadza się na każdego ze zgłoszonych kandydatów z osobna, w porządku alfabetycznym.
2. Przed przystąpieniem do głosowania w sprawie wyborów kandydat powinien ustnie lub pisemnie wyrazić zgodę na kandydowanie.
3. Listę zgłoszonych kandydatów sporządza i ogłasza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. Z chwilą ogłoszenia listy uważa się ją za zamkniętą.
4. Wybrani zostają kandydaci, którzy kolejno otrzymali największą liczbę głosów w ramach liczby miejsc do obsadzenia.
5. W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby głosów lub nie obsadzenia wszystkich miejsc Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie uzupełniające, dotyczące w pierwszym przypadku kandydatów, którzy otrzymali jednakową liczbę głosów, a w drugim przypadku wszystkich pozostałych kandydatów.
§ 20
1. W przypadku zgłoszenia wniosku, o którym mowa w art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych, wybór Rady Nadzorczej odbywa się w drodze głosowania oddzielnymi grupami stosownie do postanowień §§ 21 - 25 niniejszego Regulaminu.
2. Trybu wyboru określonego w ust. 1 nie stosuje się w stosunku do członków Rady Nadzorczej wybieranych stosownie do postanowień § 16 ust. 3 Statutu Spółki przez pracowników zatrudnionych w Spółce.
§ 21
1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podaje do wiadomości liczbę akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, a następnie ogłasza, jaka liczba akcji uprawnia do wyboru jednego członka Rady. 2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zwraca się do uczestników Walnego Zgromadzenia o utworzenie grup dla przeprowadzenia głosowania odrębnymi grupami.
3. Osoby biorące udział w głosowaniu w jednej grupie nie uczestniczą w wyborze członków Rady przez pozostałe grupy ani nie uczestniczą w głosowaniu przewidzianym w § 25 niniejszego Regulaminu.
§ 22
1. Do wyboru jednego członka Rady Nadzorczej uprawniona jest oddzielna grupa uczestników Walnego Zgromadzenia, posiadająca co najmniej taką liczbę akcji, jaka wynika z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez ustaloną do wyboru liczbę członków Rady; przy czym nie uwzględnia się ułamkowych części akcji.
2. Grupa może wybrać więcej niż jednego członka Rady Nadzorczej, jeżeli dysponuje odpowiednią wielokrotnością liczby akcji uprawniających do wyboru jednego członka Rady.
§ 23
1. Grupa uczestników Walnego Zgromadzenia powstaje z chwilą sporządzenia listy tworzących ją akcjonariuszy i przekazaniu jej Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia. Lista zawiera imię i nazwisko akcjonariusza, jego firmę lub nazwę, liczbę akcji reprezentowanych przez każdego z nich oraz podpisy wszystkich uczestników grupy.
2. Przewodniczący dokonuje oznaczenia grup kolejnymi cyframi lub literami według kolejności zgłoszenia grupy.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, po zebraniu list ze wszystkich grup przystępujących do wyboru oraz ich podpisaniu, stwierdza prawo każdej grupy do wyboru określonej liczby członków Rady Nadzorczej, a następnie zarządza przeprowadzenie wyborów kolejno w poszczególnych grupach.
§ 24
1.Członkowie każdej grupy mają prawo zgłaszania kandydatów na członka Rady Nadzorczej w swojej grupie.
2. Kandydatury na członków zgłaszane są ustnie do protokołu w kolejności alfabetycznej.
3. Kandydaci wyrażają zgodę na kandydowanie na członka Rady Nadzorczej składając ustne lub pisemne oświadczenie.
4. Postanowienia § 19 niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio.
§ 25
1. Jeżeli grupy utworzone dla wyboru członków Rady Nadzorczej nie wybiorą Rady Nadzorczej w liczbie ustalonej przez Walne Zgromadzenie, wówczas miejsca nie obsadzone w tym trybie obsadza się w drodze głosowania przeprowadzonego przez uczestników Walnego Zgromadzenia, którzy nie utworzyli oddzielnej grupy celem wyboru członków Rady Nadzorczej.
2. Wybory, o których mowa w ust. 1, przeprowadzane są na zasadach ogólnych. Postanowienia § 19 niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio.
§ 26
1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia jest zobowiązany umożliwić akcjonariuszowi, który głosował przeciw uchwale zgłoszenie oraz zwięzłe uzasadnienie sprzeciwu.
2. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za tym istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany.
§ 27
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Walne Zgromadzenie.
§ 28
1. Protokół Walnego Zgromadzenia sporządza notariusz .
2. W protokole należy w szczególności zapisać liczbę głosów "za" przyjęciem danej uchwały, "przeciw" jej przyjęciu oraz "wstrzymujących się" od głosu.
3. Na żądanie akcjonariusza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien umożliwić przyjęcie do protokołu Walnego Zgromadzenia pisemnego oświadczenia tego akcjonariusza.
V. Udział innych osób w Walnym Zgromadzeniu
§ 29
1. W obradach Walnego Zgromadzenia - poza akcjonariuszami lub ich pełnomocnikami - mają prawo brać udział członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki, oraz upoważniony przedstawiciel Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.
2. W obradach Walnego Zgromadzenia mogą brać udział pracownicy Spółki upoważnieni przez Zarząd, których udział jest niezbędny z uwagi na zakres spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, osoby zajmujące się obsługą organizacyjno-techniczną obrad oraz inne zaproszone osoby w tym w szczególności doradcy, przedstawiciele audytora badającego sprawozdanie finansowe spółki
3. Z zastrzeżeniem ust. 4, w obradach Walnego Zgromadzenia mogą również uczestniczyć przedstawiciele mediów.
4. Na wniosek chociażby jednego z akcjonariuszy Walne Zgromadzenie może postanowić, że obrady Walnego Zgromadzenia lub ich określona część będą odbywały się bez udziału przedstawicieli mediów. Wniosek w tym zakresie powinien zostać przedstawiony wraz z krótkim uzasadnieniem.
VI. Zmiany Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia i postanowienia końcowe
§ 30
1. Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia wchodzi w życie od rozpoczęcia obrad następnego Walnego Zgromadzenia po jego uchwaleniu.
2. Wszelkie zmiany Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia obowiązują od Walnego Zgromadzenia następującego po Zgromadzeniu, które uchwaliło zmiany w Regulaminie.
§ 31
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.
Projekt uchwały
do pkt. 18 porządku obrad
Uchwała nr 15
w sprawie stosowania w Spółce "Orbis" S.A. zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002 r.".
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Orbis" S.A., po zapoznaniu się ze stanowiskiem Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki wyrażonym w szczególności w uchwale Nr 13 Zarządu Spółki z dnia 10 czerwca 2003 r. oraz uchwale Nr 59/V/2003 Rady Nadzorczej z dnia 28 maja 2003 r., postanawia zaakceptować "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002 r." stanowiące zasady ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu giełdowego, wraz z komentarzem określającym sposób ich przestrzegania w Spółce "Orbis" S.A. zawartym w załączniku do niniejszej uchwały i zaleca ich stosowanie przez organy Spółki. Załącznik do Uchwały nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Orbis" S.A.
z dnia 26.06.2003 r.
ZASADA
TAK/ NIE
KOMENTARZ ORBIS SA ZASADY OGÓLNE
I
Cel spółki
Podstawowym celem działania władz spółki jest realizacja interesu spółki, rozumianego jako powiększanie wartości powierzonego jej przez akcjonariuszy majątku, z uwzględnieniem praw i interesów innych niż akcjonariusze podmiotów, zaangażowanych w funkcjonowanie spółki, w szczególności wierzycieli spółki oraz jej pracowników.
TAK
II
Rządy większości i ochrona mniejszości
Spółka akcyjna jest przedsięwzięciem kapitałowym. Dlatego w spółce musi być uznawana zasada rządów większości kapitałowej i w związku z tym prymatu większości nad mniejszością. Akcjonariusz, który wniósł większy kapitał, ponosi też większe ryzyko gospodarcze. Jest więc uzasadnione, aby jego interesy były uwzględniane proporcjonalnie do wniesionego kapitału. Mniejszość musi mieć zapewnioną należytą ochronę jej praw, w granicach określonych przez prawo i dobre obyczaje. Wykonując swoje uprawnienia akcjonariusz większościowy powinien uwzględniać interesy mniejszości.
TAK
W Radzie Nadzorczej Orbis S.A. zasiada dziesięć osób: siedmiu przedstawicieli akcjonariuszy wybranych przez Walne Zgromadzenie, w tym dwie osoby wybrane w drodze głosowania grupami, oraz trzech pracowników Spółki wybranych na podstawie przepisów Ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 o komercjalizacji i prywatyzacji i Statutu Spółki będącego konsekwencją przepisów ustawy. W strukturze Spółki żaden z akcjonariuszy nie ma pozycji akcjonariusza większościowego. W Orbis S.A. przestrzegana jest również zasada proporcjonalności zysków i strat.
Spółka wypłaciła dywidendę za rok 2001 i planowana jest wypłata dywidendy za rok 2002.
III Uczciwe intencje i nienadużywanie uprawnień
Wykonywanie praw i korzystanie z instytucji prawnych powinno opierać się na uczciwych intencjach (dobrej wierze) i nie może wykraczać poza cel i gospodarcze uzasadnienie, ze względu na które instytucje te zostały ustanowione. Nie należy podejmować działań, które wykraczając poza tak ustalone ramy stanowiłyby nadużycie prawa. Należy chronić mniejszość przed nadużywaniem uprawnień właścicielskich przez większość oraz chronić interesy większości przed nadużywaniem uprawnień przez mniejszość, zapewniając możliwie jak najszerszą ochronę słusznych interesów akcjonariuszy i innych uczestników obrotu.
TAK
Praktyka funkcjonowania organów Spółki opiera się na zasadzie poszanowania instytucji prawa i uzasadnionego interesu poszczególnych uczestników Spółki. Organy Spółki zadeklarowały zamiar przestrzegania tej zasady.
IV Kontrola sądowa
Organy spółki i osoby prowadzące walne zgromadzenie nie mogą rozstrzygać kwestii, które powinny być przedmiotem orzeczeń sądowych. Nie dotyczy to działań, do których organy spółki i osoby prowadzące walne zgromadzenie są uprawnione lub zobowiązane przepisami prawa.
TAK Organy Spółki i osoby prowadzące Walne Zgromadzenie działają w granicach kompetencji przewidzianych przepisami prawa i powstrzymują się od rozstrzygnięć, które powinny być dokonywane przez organy sądowe. Dodatkowo przestrzeganie tej zasady zostało wzmocnione stosownym zapisem w Regulaminie Obrad Walnego Zgromadzenia.
V Niezależność opinii zamawianych przez spółkę
Przy wyborze podmiotu mającego świadczyć usługi eksperckie, w tym w szczególności usługi biegłego rewidenta, usługi doradztwa finansowego i podatkowego oraz usługi prawnicze spółka powinna uwzględnić, czy istnieją okoliczności ograniczające niezależność tego podmiotu przy wykonywaniu powierzonych mu zadań.
TAK DOBRE PRAKTYKI WALNYCH ZGROMADZEŃ
1 Walne zgromadzenie powinno odbywać się w miejscu i czasie ułatwiającym jak najszerszemu kręgowi akcjonariuszy uczestnictwo w zgromadzeniu.
TAK
2 Żądanie zwołania walnego zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez walne zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawiane akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią rady nadzorczej przed walnym zgromadzeniem, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.
TAK
3 Walne zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody - w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez zgromadzenie spraw, wnoszonych pod jego obrady.
TAK
4 Odwołanie walnego zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach walne zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla spółki i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia walnego zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.
TAK
5 Uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza w walnym zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty. Należy stosować domniemanie, iż dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność prima facie budzi wątpliwości zarządu spółki (przy wpisywaniu na listę obecności) lub przewodniczącego walnego zgromadzenia. TAK
6 Walne zgromadzenie powinno mieć stabilny regulamin, określający szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał. Regulamin powinien zawierać w szczególności postanowienia dotyczące wyborów, w tym wyboru rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Regulamin nie powinien ulegać częstym zmianom; wskazane jest, aby zmiany wchodziły w życie począwszy od następnego walnego zgromadzenia.
TAK
7 Osoba otwierająca walne zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru przewodniczącego, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
TAK
8 Przewodniczący walnego zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu walnego zgromadzenia.
TAK
9 Na walnym zgromadzeniu powinni być obecni członkowie rady nadzorczej i zarządu. Biegły rewident powinien być obecny na zwyczajnym walnym zgromadzeniu oraz na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe spółki.
TAK
Zgodnie z zapisami Regulaminu Rady Nadzorczej i Regulaminu Zarządu przedstawiciele tych organów uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu.
W przypadku Rady Nadzorczej na walnym zgromadzeniu powinni być obecni jej przedstawiciele wybrani z uwzględnieniem charakteru spraw omawianych przez Zgromadzenie.
Z kolei Regulamin Zarządu stanowi, iż na każdym Walnym Zgromadzeniu powinien być obecny Prezes Zarządu oraz członkowie Zarządu właściwi z uwagi na podział kompetencji i zakres spraw omawianych przez Zgromadzenie.
Każdorazowo do umowy z podmiotem świadczącym usługi biegłego rewidenta będzie wprowadzony zapis o obowiązku obecności biegłego rewidenta podczas obrad Walnego Zgromadzenia, jeżeli przedmiotem tych obrad mają być sprawy finansowe Spółki.
10 Członkowie rady nadzorczej i zarządu oraz biegły rewident spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez zgromadzenie, udzielać uczestnikom zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących spółki.
TAK
11 Udzielanie przez zarząd odpowiedzi na pytania walnego zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.
TAK 12 Krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące odroczenia obrad, zarządzane przez przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.
TAK
13 Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw. NIE
Przepisy K.s.h nie zawierają ścisłej definicji pojęcia spraw o charakterze porządkowym, a art. 404 dopuszcza możliwość podejmowania uchwał w sprawach o charakterze porządkowym, nawet jeżeli nie były umieszczone w porządku obrad. Treść zasady Nr 13 ogranicza natomiast katalog wniosków o charakterze porządkowym , które mogą być zgłoszone w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia.
W ocenie Spółki nie można wykluczyć sytuacji, że w praktyce pojawi się sprawa o charakterze porządkowym (formalnym), która może wykraczać poza zakres przedmiotowy Zasady Nr 13. Między innymi z tego powodu wyliczenie w Regulaminie Obrad Walnego Zgromadzenia spraw o charakterze porządkowym (formalnym) ma charakter przykładowy.
14 Uchwala o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Walne zgromadzenie nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy, umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy.
NIE
Przepisy Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia stanowią, że przedmiotem obrad powinny być wszystkie sprawy objęte porządkiem obrad.
Uchwała Walnego Zgromadzenia o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo uzasadniony.

Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Rzetelne dziennikarstwo i świadomość biznesowa

Tego właśnie możesz się spodziewać wykupując dostęp do treści Pulsu Biznesu
PB online
Dopasuj „PB” do Twoich potrzeb
Nowy klient
Wydanie cyfrowe Poznaj „PB”

Chcesz nas lepiej poznać?

Wypróbuj wersję Basic przez pierwszy miesiąc w promocyjnej cenie!

7 90 za 1-szy miesiąc
wybierz
Wydanie cyfrowe Basic

Aktywuj dostęp do pb.pl – zyskasz nieograniczoną możliwość czytania najświeższych informacji z gospodarki i rynków. Aby korzystać z nich jeszcze wygodniej, pobierz aplikację mobilną.

od 63 20 / miesiąc
wybierz
Wydanie cyfrowe Premium

Zamów wersję Premium, a do Twojej dyspozycji będzie pełna zawartość pakietu Basic, a dodatkowo: e-wydania, raporty branżowe, LexBiznes oraz atrakcyjne rabaty na konferencje.

od 103 20 / miesiąc
wybierz
Nowość
Wydanie cyfrowe + spotdata Premium +

Uruchom pakiet Premium+ wraz z dostępem do serwisu z raportami ekonomicznymi SpotData Research, a uzyskasz szybki wgląd w aktualne trendy na rynkach, w przemyśle i handlu.

od 199 20 / miesiąc
wybierz
Więcej »
Szczegóły pakietów
Ukryj
Basic
Premium
Premium +

Pełny dostęp do treści serwisu pb.pl

Prosta nawigacja pozwoli Ci korzystać z sekcji, które Cię interesują

Newslettery

Otrzymasz aktualny przegląd wiadomości o biznesie, branży, inwestycjach z Polski i ze świata

Aplikacja mobilna

Korzystaj wygodnie na każdym urządzeniu mobilnym z systemem Android lub iOS

Ponad milion archiwalnych artykułów

Nic Cię nie ominie. Zawsze możesz wrócić do tematów, które Cię zainteresowały

Raporty, rankingi, zestawienia

Dostęp m.in. do katalogów Gazel Biznesu, wyników rankingu Złoty Bankier, a także licznych raportów na temat bankowości w Polsce

E-wydanie „Puls Biznesu”

Elektroniczna wersja dziennika dostępna o godzinie 22 dzień wcześniej niż na papierze

E-wydanie „Puls Biznesu Weekend”

E-wersja ekskluzywnego miesięcznika, poświęconego tematyce lifestylowej w ujęciu biznesowym

Lex Biznes

System wiedzy prawnej LexBiznes, w którym znajdziesz m.in. wzory dokumentów oraz pism i akty prawne

Rabat na konferencje i szkolenia

Rabat w wysokości 10% możesz wykorzystać wiele razy w trakcie trwania swojej subskrypcji

Dostęp do 40 tys. wykresów i statystyk

Możliwość pobrania statystyki w formie wykresów i tabel do Excela

3 cykliczne raporty makroekonomiczne

Prognozy makroekonomiczne dla 1) Polski, 2) krajów CEE i 3) największych gospodarek świata / SpotData Research

3 cykliczne analizy szans i ryzyk finansowych

Mapa 1) ryzyka niewypłacalności w branżach, 2) cen surowców i towarów rolnych i 3) finansowa / SpotData Research

4 cykliczne analizy kluczowych trendów

Monitoring 1) handlu detalicznego, 2) przemysłowy, 3) rynku pracy i 4) budownictwa i nieruchomości / SpotData Research

Newsletter: Dane dnia

Ignacy Morawski opisuje swoje spostrzeżenia na temat najważniejszych trendów w polskiej gospodarce

Inspiracje Pulsu Biznesu