Orbis <ORBS.WA> Zysk netto w 2002 r. wyniósł 31.057 tys. zł

Orbis <ORBS.WA> Zysk netto w 2002 r. wyniósł 31.057 tys. zł WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SA-R ZA 2002 R. (W TYS. ZŁ) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2002 2001 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 608.155 681.496 materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 51.049 49.751 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 602.723 675.434 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 5.432 6.062 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, 451.646 501.707 w tym: - od jednostek powiązanych 20.973 12.584 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 449.940 499.491 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1.706 2.216 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 156.509 179.789 IV. Koszty sprzedaży 40.076 39.867 V. Koszty ogólnego zarządu 84.694 89.700 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 31.739 50.222 VII. Pozostałe przychody operacyjne 19.867 28.510 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 986 7.811 2. Dotacje 23 37 3. Inne przychody operacyjne 18.858 20.662 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28.673 30.663 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 5.705 2.099 3. Inne koszty operacyjne 22.968 28.564 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 22.933 48.069 (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 26.477 29.958 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 151 2.436 - od jednostek powiązanych 0 2.000 2. Odsetki, w tym: 3.991 6.582 - od jednostek powiązanych 73 137 3. Zysk ze zbycia inwestycji 20.817 18.938 4. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 5. Inne 1.518 2.002 XI. Koszty finansowe 5.096 5.200 1. Odsetki, w tym: 2.168 5.118 - dla jednostek powiązanych 0 0 2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0 3. Aktualizacja wartości inwestycji 1.228 1 4. Inne 1.700 81 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 44.314 72.827 XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 122 167 1. Zyski nadzwyczajne 158 301 2. Straty nadzwyczajne 36 134 XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 44.436 72.994 XV. Podatek dochodowy 13.379 21.351 a) część bieżąca 11.548 20.549 b) część odroczona 1.831 802 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 0 0 (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek 0 0 podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 31.057 51.643 - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) 31.057 51.643 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 46.077.008 46.077.008 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,67 1,12 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - - UWAGA. Pełna nazwa spółki: Orbis Spółka Akcyjna Data sporządzenia raportu: 28-03-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 5 zł / miesiąc
przez pierwsze dwa miesiące
później cena wynosi 79 zł miesięcznie
Cały artykuł mogą przeczytać tylko nasi subskrybenci. Tylko teraz dostęp w promocyjnej cenie.
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ