Orfe <ORFD.WA> Zysk netto w 2002 r. wyniósł 4.403 tys. zł

Orfe <ORFD.WA> Zysk netto w 2002 r. wyniósł 4.403 tys. zł WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SA-R ZA 2002 R. (W TYS. ZŁ) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2002 2001 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 1.161.632 1.125.887 materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 318.495 181.164 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 16.467 21.072 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1.145.165 1.104.815 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, 1.097.268 1.069.138 w tym: - od jednostek powiązanych 304.835 173.420 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów - - 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1.097.268 1.069.138 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 64.364 56.749 IV. Koszty sprzedaży 20.593 20.823 V. Koszty ogólnego zarządu 8.773 6.327 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 34.998 29.599 VII. Pozostałe przychody operacyjne 3.111 1.916 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 11 18 2. Dotacje - - 3. Inne przychody operacyjne 3.100 1.898 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 3.387 3.416 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 145 - 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 309 147 3. Inne koszty operacyjne 2.933 3.269 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 34.722 28.099 (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 8.975 10.394 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 3.860 0 - od jednostek powiązanych 3.860 0 2. Odsetki, w tym: 3.627 6.714 - od jednostek powiązanych 766 1.314 3. Zysk ze zbycia inwestycji - - 4. Aktualizacja wartości inwestycji - - 5. Inne 1.488 3.680 XI. Koszty finansowe 32.853 7.609 1. Odsetki, w tym: 354 331 - dla jednostek powiązanych - - 2. Strata ze zbycia inwestycji - - 3. Aktualizacja wartości inwestycji 27.326 - 4. Inne 5.173 7.278 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 10.844 30.884 XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) -5 - 1. Zyski nadzwyczajne - - 2. Straty nadzwyczajne 5 - XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 10.839 30.884 XV. Podatek dochodowy 6.436 9.092 a) część bieżąca 9.866 9.671 b) część odroczona -3.430 -579 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku - - (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek - - podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 4.403 21.792 - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) 4.403 21.792 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 7.958.000 7.958.000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,55 3,00 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - - UWAGA. Pełna nazwa spółki: ORFE SPÓŁKA AKCYJNA Data sporządzenia raportu: 04-04-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ