Pekabex <PKBX.WA> Korekta sprawozdania finansowego za III kwartał 2002 roku.

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
13-02-2003, 18:01

KOREKTA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA III KWARTAŁ 2002 ROKU.

Raport bieżący 9/2003

Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex SA przekazuje informacje o dokonanych korektach w sprawozdaniu finansowym Spółki za III kwartał 2002 roku. Powyższe korekty wystąpiły w efekcie wykrycia przez Spółkę szeregu zdarzeń o charakterze błędów podstawowych dotyczących między innymi wyceny robót w toku (budowlano - montażowych). Informację o zmianach w bilansie rachunku zysków i strat Spółki: Rzeczowe aktywa trwałe uległy zwiększeniu o kwotę 11.291 tys.PLN wskutek poprawnego zakwalifikowania wieczystego prawa użytkowania gruntów zgodnie z wymogami nowej ustawy o rachunkowości

Inwestycje długoterminowe uległy przeszacowaniu w związku ich poprawną wyceną o kwotę 307 tys. PLN in plus.

Zapasy zostały skorygowane o kwotę 2.852 tys. PLN w związku z nieprawidłowym wykazaniem robót w toku budowlano montażowych, które powinny być ujęte przez spółkę w rozliczeniach między okresowych.

Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek uległy zwiększeniu o kwotę 1.465 tys. PLN w związku z ich prawidłowym ujęciem w księgach rachunkowych w pozycji należności powyżej 12 miesięcy. Krótkookresowe rozliczenia międzyokresowe zostały zwiększone o kwotę 1.977 tys. PLN jako rezultat przeniesienia części robót w toku z zapasów na rozliczenia międzyokresowe jako rezultat spełnienia wymogów nowej ustawy o rachunkowości, obowiązującej od 1 stycznia 2002 roku.

W wyniku ujęcia przez spółkę prawa wieczystego użytkowania gruntów w środkach trwałych nastąpił ich wzrost o kwotę 11.291 tys. PLN oraz o kwotę 96 tys. dot. wyceny różnic kursowych Oddziału Mainz w Niemczech czego rezultatem był proporcjonalny wzrost kapitału zapasowego.

Strata z lat ubiegłych wzrosła o kwotę 15.667 tys. PLN, a bieżąca strata za III kwartały 2002 roku w układzie narastającym została wykazana przez spółkę w kwocie 6.105 tys. PLN, co stanowi blisko 43% zmniejszenie się straty za III kwartał 2002 narastająco w porównaniu do kwoty wykazanej przez spółkę w poprzednim raporcie. Strata netto w III kwartale 2002 roku została skorygowana do kwoty (3.638 tys PLN, poprzednio 6.285 tys. PLN)

Zostały utworzone również rezerwy na ewentualne roszczenia pracownicze dotyczące niemieckiego oddziału spółki oraz na pozostałe ryzyka związane z działalnością operacyjną spółki czego rezultatem było utworzenie rezerwy w I kategorii ryzyka na kwotę 1.260 tys PLN a pozostałe rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne oraz pozostałe, zostały zwiększone do wysokości 7.990 tys PLN.

Przychody netto ze sprzedaży produktów w III kwartale 2002 wzrosły do kwoty 15.377 tys. PLN (w poprzednim sprawozdaniu 14.313 tys PLN), czego rezultatem jest wzrost sprzedaży o 1.064 tys. zł tytułem błędnie wystawionej faktury korekty sprzedaży.

Pozostałe korekty dokonane przez spółkę za III kwartał 2002 obejmują następujące kategorie:

Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych (obecnie 2.071 tys. PLN, poprzednio 1.671 tys.PLN)

Informacja o dokonaniu odpisów aktualizujących rozrachunki Stan na początek okresu 6.514 tys. zawiązano rezerw na należności wątpliwe w okresie 33,2 tys. rozwiązanie i wykorzystanie w okresie 4.692 tys. stan na koniec okresu 1.855 tys. dokonano odpisu aktualizującego wartość składników majątku 248 tys.

Przyjęte przeliczniki kursowe na walutę EURO za 2002 rok dla danych bilansowych 4,0782 dla rachunku strat i zysków 3,8284

dane w PLN tysiące dane w EURO tysiące

III kwartały III kwartały III kwartały III kwartały

okres okres okres okres

od 01.01.2002 od 01.01.2002 od 01.01.2002 od 01.01.2002

do 30.09.2002 do 30.09.2002 do 30.09.2002 do 30.09.2002 Wyszczególnienie BYŁO WINNO BYĆ BYŁO WINNO BYĆ I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 45 443 46 507 11 870 12 148 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -9 650 -4 903 -2 521 -1 281 III. Zysk (strata) brutto -10 628 -5 881 -2 776 -1 536 IV. Zysk (strata) netto -10 852 -6 105 -2 835 -1 595 IX. Aktywa razem 61 705 71 422 15 130 17 513 X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania38 538 47 788 9 450 11 718 XI. Zobowiązania długoterminowe 11 997 11 103 2 942 2 723 XII. Zobowiązania krótkoterminowe 24 002 24 896 5 885 6 105 XIII. Kapitał własny 23 167 23 634 5 681 5 795 XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -5,09 -2,87 -1,33 -0,75 XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 10,88 11,09 2,67 2,72

stan na stan na stan na stan na

30.09.2002 30.09.2002 30.06.2002 30.06.2002

koniec kwartału koniec kwartału koniec poprz.kw koniec poprz.kw

(rok bieżący) (rok bieżący) (rok bieżący) (rok bieżący) A k t y w a BYŁO WINNO BYĆ BYŁO WINNO BYĆ I. Aktywa trwałe 38 508 47 635 39 342 49 418 2. Rzeczowe aktywa trwałe 26 661 37 952 27 697 40 224 3. Należności długoterminowe 2 479 8 2 766 8 3.2. Od pozostałych jednostek 2 479 8 2 766 8 4. Inwestycje długoterminowe 5 734 6 041 5 242 5 549 4.1. Nieruchomości 0 307 0 307 II. Aktywa obrotowe 23 197 23 787 31 102 29 667 1. Zapasy 6 911 4 059 11 537 5 178 2. Należności krótkoterminowe 12 846 14 311 14 920 16 614 2.1. Od jednostek powiązanych 1 042 1 041 2.2. Od pozostałych jednostek 12 274 13 739 13 878 15 573 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 272 3 249 1 944 5 174 A k t y w a r a z e m 61 705 71 422 70 444 79 085 P a s y w a I. Kapitał własny 23 167 23 634 30 165 28 338 4. Kapitał zapasowy 25 050 36 437 25 099 37 653 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych -815 -16 482 0 -16 482 8. Zysk (strata) netto -10 852 -6 105 -4 567 -2 467 II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 38 538 47 788 40 279 50 747 1. Rezerwy na zobowiązania 1 998 11 248 1 086 12 050 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 132 426 450 1 074 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 2 482 0 2 531 a) długoterminowa 2 381 2 381 b) krótkoterminowa 101 150 1.3. Pozostałe rezerwy 1 866 8 340 636 8 445 a) długoterminowe 219 5 911 205 7 157 b) krótkoterminowe 1 647 2 429 431 1 288 2. Zobowiązania długoterminowe 11 997 11 103 11 967 11 103 2.2. Wobec pozostałych jednostek 11 997 11 103 11 967 11 103 3. Zobowiązania krótkoterminowe 24 002 24 896 26 695 27 063 3.1. Wobec jednostek powiązanych 1 644 4 315 2 057 4 728 3.2. Wobec pozostałych jednostek 22 173 20 396 24 447 22 144 P a s y w a r a z e m 61 705 71 422 70 444 79 085 Wartość księgowa 23 167 23 634 30 165 28 338 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 10,88 11,09 14,16 13,3

III kwartał III kwartał III kwartały III kwartały

okres okres narastająco narastająco

od 01.07.2002 od 01.07.2002 od 01.01.2002 od 01.01.2002

do 30.09.2002 do 30.09.2002 do 30.09.2002 do 30.09.2002

BYŁO WINNO BYĆ BYŁO WINNO BYĆ I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 15 265 16 329 45 443 46507 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 14 313 15 377 43 908 44972 II. Koszty sprzedanych produktów,

towarów i materiałów, w tym: 21 474 21 644 54 810 53 159 OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH 3 205 5 933 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 20 546 20 715 53 311 51 659 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 928 929 1 499 1 500 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) -6 209 -5 315 -9 367 -6 652 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -7 005 -6 111 -12 529 -9 814 VII. Pozostałe przychody operacyjne 1 707 3 462 3 336 5 318 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1 671 2 071 2 964 3 592 3. Inne przychody operacyjne 36 1 391 372 1 726 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 94 95 457 407 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 93 43 3. Inne koszty operacyjne 82 83 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)

-5 392 -2 744 -9 650 -4 903 X. Przychody finansowe -288 -289 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)

-6 232 -3 585 -10 631 -5 884 XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) -6 216 -3 569 -10 628 -5 881 XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)

-6 285 -3 638 -10 852 -6 105

Zysk (strata) netto (zanualizowany) -6 285 -3 638 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -2,95 -1,71

III kwartał III kwartał III kwartały III kwartały

okres okres narastająco narastająco

od 01.07.2002 od 01.07.2002 od 01.01.2002 od 01.01.2002

do 30.09.2002 do 30.09.2002 do 30.09.2002 do 30.09.2002

BYŁO WINNO BYĆ BYŁO WINNO BYĆ I.Kapitał własny na początek okresu (BO)-786 0 33 840 31 490 4. Kapitał zapasowy na początek okresu -2 674 0 27 290 40 607 4.1. Zmiany kapitału zapasowego -78 -1 217 -2 240 -4 170 a) zwiększenia (z tytułu) -78 65 203 345

- zbycie środków trwałych -151 28 24 203

- z tyt. róznic kursowych (wycena Mainz 2001r.)73 37 179 142 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 1 282 2 443 4 515 sprzedaż z tytułu wieczystego użytkowania gruntu0 1 236 0 2 023

- z tyt. róznic kursowych (wycena Mainz 2001r.)0 46 0 46 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu -49 -1 217 25 050 36 437 b) zmniejszenia (z tytułu) -151 151 zbycia środków trwałych -151 151 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -2 443 -18 925 b) zmniejszenia (z tytułu) 2 443 0

- podział zysku 2 443 0 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 18 925 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 -16 482 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

815 0 815 0 przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 -2 443 b) zmniejszenia (z tytułu) 815 0 815 2 443 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -815 0 -815 -16 482 8. Wynik netto -6 285 -3 638 -10 852 -6 105 b) strata netto 6 285 3 638 10 852 6 105 II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) -6 998 -4 702 23 167 23 635

III kwartał III kwartał III kwartały III kwartały

okres okres narastająco narastająco

od 01.07.2002 od 01.07.2002 od 01.01.2002 od 01.01.2002

do 30.09.2002 do 30.09.2002 do 30.09.2002 do 30.09.2002

BYŁO WINNO BYĆ BYŁO WINNO BYĆ A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -6 285 -3 637 -10 852 -6 105 II. Korekty razem 6 095 3 447 10 481 5 734 7. Zmiana stanu zapasów 4 626 1 119 6 948 2 604 8. Zmiana stanu należności 2 165 1 396 6 871 4 721 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -585 -1 187 -4 432 -6 390 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 890 2 059 619 2 606 11. Inne korekty 1 061 1 718

Data sporządzenia raportu: 13-02-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Prawo / Pekabex &lt;PKBX.WA> Korekta sprawozdania finansowego za III kwartał 2002 roku.