PEKAES SA Treść uchwał podjętych przez NWZA PEKAES S.A. w dniu 14 sierpnia 2003 roku.

14-08-2003, 17:33

PEKAES SA Treść uchwał podjętych przez NWZA PEKAES S.A. w dniu 14 sierpnia 2003 roku. TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NWZA PEKAES S.A. W DNIU 14 SIERPNIA 2003 ROKU.
Raport Bieżący nr 21/2003
Zarząd PEKAES S.A. przekazuje treść podjętych uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PEKAES S.A. w dniu 14 sierpnia 2003 roku.
Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PEKAES S.A.
z dnia 14 sierpnia 2003 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PEKAES S.A. w dniu 14 sierpnia 2003 roku:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEKAES za 2002 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji pracowniczych Spółki PEKAES S.A..
7. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zbędnych nieruchomości będących własnością PEKAES S.A. bądź będących w użytkowaniu wieczystym PEKAES S.A..
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr III Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PEKAES S.A. z dnia 25 sierpnia 2000 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Członkom Zarządu.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PEKAES S.A.
z dnia 14 sierpnia 2003 roku
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEKAES za 2002 rok.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PEKAES S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PEKAES za 2002 rok, obejmujące:
1. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 335.075 tys. zł. (słownie: trzysta trzydzieści pięć milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2002 rok, który wykazuje zysk netto
w kwocie 5.286 tys. zł. (słownie: pięć milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych).
3. Skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych wykazujący zmiany stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku 2002 na sumę 21.138 tys. zł. (słownie: dwadzieścia jeden milionów sto trzydzieści osiem tysięcy złotych) oraz stan środków pieniężnych na 31.12.2002 roku wykazujący kwotę 35.706 tys. zł. (słownie: trzydzieści pięć milionów siedemset sześć tysięcy złotych).
4. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zmiany w kapitale
własnym w wysokości 6.605. tys. zł. (słownie: sześć milionów sześćset pięć tysięcy złotych).
5. Informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
oraz Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za 2002 rok.
Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PEKAES S.A.
z dnia 14 sierpnia 2003 roku
w sprawie: umorzenia akcji pracowniczych Spółki PEKAES S.A.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PEKAES S.A. postanawia nie podejmować uchwały o umorzeniu akcji pracowniczych Spółki PEKAES S.A.
Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PEKAES S.A.
z dnia 14 sierpnia 2003 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie zbędnych nieruchomości będących własnością PEKAES S.A. oraz gruntów pozostających w użytkowaniu wieczystym PEKAES S.A..
§ 1
Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu i pozytywnej opinii Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PEKAES S.A. wyraża zgodę i upoważnia Zarząd do sprzedaży następujących zbędnych nieruchomości będących własnością PEKAES S.A. oraz gruntów pozostających w użytkowaniu wieczystym PEKAES S.A.:
1) nieruchomości niezabudowanej położonej w Kołbaskowie (niedaleko przejścia granicznego z Niemcami), będącej własnością PEKAES S.A.,
2) nieruchomości zabudowanej położonej w Warszawie przy ul. Siedmiogrodzkiej 1/3, będącej w użytkowaniu wieczystym PEKAES S.A.,
3) nieruchomości niezabudowanej położonej w Rakowie Dużym k/Piotrkowa Trybunalskiego, gmina Moszczenica (przy drodze ekspresowej Warszawa - Katowice, będącej własnością PEKAES S.A.,
4) niezabudowanych działek gruntu położonych w Szczecinie przy ul. Przyszłości 15 A., będących własnością PEKAES S.A.,
5) nieruchomości zabudowanej położonej w Jeziorach Wysokich gmina Brody (przejście graniczne Olszyna), będącej w użytkowaniu wieczystym PEKAES S.A.'
6) nieruchomości zabudowanej położonej w Pyrzycach przy ul. Lipiańskiej 8, będącej
w użytkowaniu wieczystym PEKAES S.A.,
7) nieruchomości zabudowanej położonej w Warszawie przy ul. Inowłodzkiej 5, będącej w użytkowaniu wieczystym PEKAES S.A.,
8) nieruchomości niezabudowanej położonej w Barwinku, gmina Dukla, będącej w użytkowaniu wieczystym PEKAES S.A
§ 2
Sprzedaż będzie odbywać się na zasadach określonych Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 11/2003 z dnia 3 lipca 2003 roku § 1 pkt. 2 i 3 zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 26.08.1997 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu organizowania przetargu publicznego na sprzedaż majątku trwałego innym podmiotom przez Spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji oraz warunków, w których dopuszcza się odstąpienie od przetargu oraz po cenie nie niższej niż wynikające z wyceny rzeczoznawcy majątkowego.
Środki uzyskane ze sprzedaży będą przeznaczone na inwestycje.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PEKAES S.A.
z dnia 14 sierpnia 2003 roku
w sprawie: uchylenia uchwały nr III Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PEKAES S.A. z dnia 25 sierpnia 2000 roku.
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PEKAES S.A. uchyla w całości uchwałę nr III Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PEKAES S.A. z dnia 25 sierpnia 2000 roku. § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PEKAES S.A.
z dnia 14 sierpnia 2003 roku
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PEKAES S.A. działając na podstawie §. 21 Statutu Spółki PEKAES SA postanawia co następuje:
§ 1
Ustala miesięczne wynagrodzenie Prezesa Zarządu jako sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
§ 2
Kwotę, o której mowa w § 1 niezależnie od podstawy nawiązania stosunku pracy lub rodzaju umowy stanowiącej podstawę zatrudnienia, obejmują wszystkie składniki wynagrodzenia wynikające z przepisów prawa pracy, powiększone o świadczenia dodatkowe przysługujące na podstawie przepisów szczególnych.
§ 3
W przypadku odwołania Prezesa Zarządu, przed upływem kadencji przysługuje mu odprawa w wysokości trzymiesięcznego jego wynagrodzenia.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PEKAES S.A. z dnia 14 sierpnia 2003 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umów pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Członkom Zarządu.
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PEKAES S.A. działając na podstawie art. 15 § 1 K.s.h. wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę umów pożyczek ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z Członkami Zarządu, tj. Panem Ryszardem Witkiem, Panem Wacławem Wojciechowskim, Panem Witoldą Szpejdą oraz Panem Janem Dalgiewiczem na zasadach określonych w Regulaminie Świadczeń Socjalnych Pracowników w PEKAES S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Akcjonariuszem posiadającym ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki PEKAES S.A. odbywanym w dniu 14 sierpnia 2003 roku było Ministerstwo Skarbu Państwa, które posiada 10.948.000 głosów - co stanowi 51,520% udziału w kapitale akcyjnym n/Spółki i Spółka PEKAES TRANSPORT S.A., która posiada 1.581.000 głosów co stanowi 7,440% udziału w kapitale akcyjnym n/Spółki.
Data sporządzenia raportu: 14-08-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / PEKAES SA Treść uchwał podjętych przez NWZA PEKAES S.A. w dniu 14 sierpnia 2003 roku.