PEKAES SA Treść uchwał podjętych przez ZWZA Pekaes S.A. w dniu 26 maja 2004 roku.

opublikowano: 27-05-2004, 14:07

PEKAES SA Treść uchwał podjętych przez ZWZA Pekaes S.A. w dniu 26 maja 2004 roku. TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWZA PEKAES S.A. W DNIU 26 MAJA 2004 ROKU.
Raport bieżący nr 16/2004
Zarząd PEKAES S.A. przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PEKAES S.A., które odbyło się w dniu 26 maja 2004 roku:
Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES S.A.
z dnia 26 maja 2004 roku.
W sprawie: udziału zaproszonych Gości na Walnym Zgromadzeniu, w dniu 26 maja 2004 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zaprasza Gości wg załączonej listy na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 maja 2004 roku.
1.Zbigniew Wituszyński- obecny
2.Romuald Soroko - obecny
3.Adam Perucki - obecny
4.Zygmunt Buta - obecny 5.Jan Łukasiewicz - nie obecny
6.Agnieszka Pawlak - obecna
7.Barbara Staniszewska - obecna
Sprzeciw do podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udziału zaproszonych Gości na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 maja 2004 roku zgłosiło trzech Akcjonariuszy: Jan Łobaszewski, Przemysław Prądzyński i Andrzej Jankowski.
Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES S.A.
z dnia 26 maja 2004 roku.
W sprawie: przyjęcia porządku obrad.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 26 maja 2004 roku.
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2003 roku oraz sprawozdania finansowego za 2003 rok z uwzględnieniem opinii i raportu biegłego rewidenta.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2003 roku.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z dokonanej oceny:
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2003 roku i sprawozdania finansowego za rok 2003, co do ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
- wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2003 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2003,
b. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za rok 2003,
c. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok 2003,
d. podziału zysku za rok 2003 z uwzględnieniem przekazania na kapitał zapasowy zysku z lat ubiegłych powstałego w wyniku obowiązkowych przeliczeń rachunkowych,
e. zmian w Statucie Spółki,
f. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez publiczną emisję akcji na okaziciela serii "K" o kwotę od 7.000.000 do 12.000.000 PLN poprzez emisję od 7.000.000 do 12.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 PLN każda i pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji,
g. likwidacji funduszu celowego i przekazania środków na kapitał zapasowy,
h. przyznania nagród rocznych prezesowi i pozostałym członkom Zarządu Spółki.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES S.A.
z dnia 26 maja 2004 roku.
W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2003 roku oraz sprawozdania finansowego za 2003 rok.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PEKAES S A. na podstawie § 42 ust. 1 Statutu Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2003 roku oraz sprawozdanie finansowe za rok 2003 obejmujące w szczególności bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą złotych 268.944.937,51(słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset trzydzieści siedem złotych pięćdziesiąt jeden groszy) , rachunek zysków i strat z zyskiem netto 18.170.839,57 zł. (słownie: osiemnaście milionów sto siedemdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć złotych pięćdziesiąt siedem groszy ),zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 16.817.806,88 zł. ( słownie: szesnaście milionów osiemset siedemnaście tysięcy osiemset sześć złotych osiemdziesiąt osiem groszy) oraz rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie 1.425.112,72 zł. (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia pięć tysięcy sto dwanaście złotych siedemdziesiąt dwa grosze).
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES S.A.
z dnia 26 maja 2004 roku.
W sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2003.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. oraz § 42 ust. 2 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku Członkowi Zarządu-Prezesowi Zarządu Spółki PEKAES S.A. Panu Janowi Dalgiewiczowi za okres od 01.01.2003 roku do 31.12.2003 roku.
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES S.A.
z dnia 26 maja 2004 roku.
W sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2003.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. oraz § 42 ust. 2 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku Członkowi Zarządu Spółki PEKAES S.A Panu Ryszardowi Witkowi za okres od 01.01.2003 roku do 31.12.2003 roku.
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES S.A.
z dnia 26 maja 2004 roku.
W sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2003.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. oraz § 42 ust. 2 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku Członkowi Zarządu Spółki PEKAES S.A. Panu Wacławowi Wojciechowskiemu za okres od 01.01.2003 roku do 31.12.2003 roku.
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES S.A.
z dnia 26 maja 2004 roku.
W sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2003.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. oraz § 42 ust. 2 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku Członkowi Zarządu Spółki PEKAES S.A. Panu Witoldowi Szpejdzie za okres od 01.01.2003 roku do 31.12.2003 roku.
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES S.A.
z dnia 26 maja 2004 roku.
W sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2003 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. oraz § 42 ust. 2 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES S.A. Panu Januszowi Ocipce za okres od 01.01.2003 roku do 31.12.2003 roku.
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES S.A.
z dnia 26 maja 2004 roku.
W sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2003 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. oraz § 42 ust. 2 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES S.A. Panu Wojciechowi Ciurzyńskiemu za okres od 01.01.2003 roku do 31.12.2003 roku.
Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES S.A.
z dnia 26 maja 2004 roku. W sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2003 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. oraz § 42 ust. 2 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES S.A. Pani Lucynie Adamko-Świerkowskiej za okres od 01.01.2003 roku do 31.12.2003 roku.
Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES S.A.
z dnia 26 maja 2004 roku.
W sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2003 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. oraz § 42 ust. 2 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES S.A. Panu Leszkowi Krysiakowi za okres od 01.01.2003 roku do 31.12.2003 roku.
Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES S.A.
z dnia 26 maja 2004 roku. W sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2003 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. oraz § 42 ust. 2 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES S.A. Panu Lechowi Szymańczykowi za okres od 01.01.2003 roku do 31.12.2003 roku.
Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES S.A.
z dnia 26 maja 2004 roku.
W sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2003 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. oraz § 42 ust. 2 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES S.A. Panu Marianowi Woroninowi za okres od 01.01.2003 roku do 31.12.2003 roku.
Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES S.A.
z dnia 26 maja 2004 roku.
W sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2003 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. oraz § 42 ust. 2 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES S.A. Panu Markowi Wojciechowskiemu za okres od 01.01.2003 roku do 31.12.2003 roku.
Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES S.A.
z dnia 26 maja 2004 roku.
W sprawie: podziału zysku za 2003 rok z uwzględnieniem przekazania na kapitał zapasowy zysku z lat ubiegłych powstałego w wyniku obowiązkowych przeliczeń rachunkowych, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 K.s.h. oraz § 42 ust. 3 i 4 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu i opinii Rady Nadzorczej postanawia:
§ 1
Zysk Spółki za 2003 rok, w kwocie złotych 18.170.839,57 (słownie: osiemnaście milionów sto siedemdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć złotych, pięćdziesiąt siedem groszy) podzielić w sposób następujący:
- kwotę 3.612.500 (trzy miliony sześćset dwanaście tysięcy pięćset złotych) przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, co oznacza wypłatę dywidendy w wysokości 0,17 zł na akcję,
- kwotę 14.558.339,57 (czternaście pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych pięćdziesiąt siedem groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.
§ 2
Ustalić, ze prawo do dywidendy przysługuje akcjonariuszom posiadającym akcje w dniu 17 czerwca 2004 roku oraz ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 02 lipca 2004 roku.
§ 3
Zobowiązać Zarząd Spółki do ogłoszenia w dzienniku "Rzeczpospolita" oraz gazecie "Parkiet" terminu wypłaty dywidendy.
§ 4
Nie podzielony zysk Spółki z lat ubiegłych w kwocie złotych 4.204.043,29 powstały w wyniku obowiązkowych przeliczeń rachunkowych (cztery miliony dwieście cztery tysiące czterdzieści trzy złote, dwadzieścia dziewięć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES S.A.
z dnia 26 maja 2004 roku.
W sprawie: zmian w statucie Spółki.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 43 ust. 3 pkt. 3) Statutu Spółki PEKAES S.A. dokonuje następujących zmian Statutu Spółki:
§ 6 ust. 1 w brzmieniu
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 21.250.000 zł ( słownie dwadzieścia jeden milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) i dzieli się na:
1) 50.000 akcji imiennych, o wartości 1 ( jeden ) złotych każda, serii B, o numerach od 000 001 do 050 000,
2) 50.000 akcji imiennych, o wartości 1 ( jeden) złotych każda, serii C, o numerach od 050.001 do 100.000,
3) 10.000 akcji imiennych o wartości 1 ( jeden ) złotych każda, serii D, o numerach od 100.001 do 110.000,
4) 13.440 akcji imiennych o wartości 1 ( jeden ) złotych każda, serii E, o numerach od 110.001 do 123.440,
5) 6.560 akcji imiennych, o wartości 1 ( jeden) złotych każda, serii F o numerach od 123.441 do 130.000,
6) 15.000 akcji imiennych, o wartości 1 ( jeden) złotych każda, serii G o numerach od 130.001 do 145.000,
7) 25.000 akcji imiennych o wartości 1 ( jeden) złotych każda, serii H o numerach od 145.001 do 170.000,
8) 16.830.000 akcji imiennych, o wartości 1 ( jeden ) złotych każda, serii I o numerach do 00 000 001 do 16 830.000,
9) 4.250.000 akcji imiennych o wartości 1 ( jeden) złotych każda, serii J, o numerach od 0 000 001 do 4.250.000.
Otrzymuje następującą treść:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 21.250.000 zł ( słownie dwadzieścia jeden milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) dzieli się na: 1) 50.000 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości 1 ( jeden ) złotych każda, serii B, o numerach od 000 001 do 050 000, 2) 50.000 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości 1 ( jeden) złotych każda, serii C, o numerach od 050.001 do 100.000, 3) 10.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości 1 ( jeden ) złotych każda, serii D, o numerach od 100.001 do 110.000, 4) 13.440 akcji zwykłych na okaziciela o wartości 1 ( jeden ) złotych każda, serii E, o numerach od 110.001 do 123.440, 5) 6.560 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości 1 ( jeden) złotych każda, serii F o numerach od 123.441 do 130.000, 6) 15.000 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości 1 ( jeden) złotych każda, serii G o numerach od 130.001 do 145.000, 7) 25.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości 1 ( jeden) złotych każda, serii H o numerach od 145.001 do 170.000, 8) 16.830.000 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości 1 ( jeden ) złotych każda, serii I o numerach od 00 000 001 do 16 830.000, 9) 4.250.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości 1 ( jeden) złotych każda, serii J, o numerach od 0 000 001 do 4.250.000.
§ 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki po zarejestrowaniu zmian Statutu w KRS.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES S.A.
z dnia 26 maja 2004 roku.
W sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
Na podstawie art. 431, 432, 433 § 2 K.s.h. oraz § 43 ust. 2 pkt. 2) Statutu Spółki PEKAES S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
§ 1 1. Kapitał zakładowy wynoszący 21.250.000 (dwadzieścia jeden milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych podwyższa się o kwotę minimalną od 7.000.000 (siedmiu milionów) złotych do kwoty maksymalnej 12.000.000 (dwunastu milionów) złotych w drodze publicznej emisji od 7.000.000 (siedmiu milionów) do 12.000.000 (dwunastu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii "K" o wartości nominalnej 1 (jeden) złotych każda, skierowaną do inwestorów krajowych i zagranicznych.
2. Emisja akcji serii "K" dojdzie do skutku o ile co najmniej 7.000.000 ( siedem milionów) akcji zostanie należycie objętych i pokrytych gotówką przed zarejestrowaniem kapitału zakładowego,
§ 2
Na podstawie art. 433 § 2 K.s.h. wyłącza się w całości prawo poboru akcji serii "K" w stosunku do wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
§ 3
Akcje serii "K" będą uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy 2004, tj. od 01 stycznia 2004 roku.
§ 4 1. Upoważnia się Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii "K".
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia publicznej subskrybcji oraz ustalenia miejsc i terminów wpłat na akcje.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia zasad dystrybucji akcji serii "K", w tym podziału akcji na transze.
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia zasad przydziału akcji serii "K".
5. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia w imieniu Spółki umowy o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową, której przedmiotem będą akcje serii "K".
§ 5
Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszystkich niezbędnych czynności prawno-administracyjnych celem przygotowania nowej emisji akcji serii "K" oraz dopuszczenie jej do obrotu publicznego, a także do dopuszczenia wszystkich emisji, tj. B, C, D, E, F, G, H, I, J, K do obrotu giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia
Uzasadnienie:
PEKAES S.A. realizuje ambitny program inwestycyjny, mający na celu istotne zwiększenie możliwości spedycyjno-transportowych Spółki oraz polepszenie jej konkurencyjności.
Istotnym elementem tego programu jest: modernizacja infrastruktury informatycznej oraz wprowadzenie do zarządzania nowych systemów i technologii informatycznych, modernizacja i rozbudowa nowoczesnego zaplecza logistycznego, zwiększenie ilości taboru specjalistycznego, efektywniejsze wykorzystanie posiadanych nieruchomości oraz podjęcie nowych strategicznych działalności z zakresu transportu i spedycji. Emisja akcji serii "K" służyć ma pozyskaniu środków finansowych na realizację wskazanych wyżej zamierzeń, przy czym skala potrzeb Spółki nakazuje wyemitowanie akcji w drodze publicznej subskrybcji oraz następnie podjęcie starań celem ich wprowadzenia do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Realizacja tych zamierzeń w drodze emisji akcji serii "K" może przynieść jedynie efekt w przypadku rezygnacji z prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i sięgnięcie po środki finansowe z innych źródeł.
Rezygnacja z prawa poboru spowoduje rozproszenie akcji i tym samym zwiększy atrakcyjność oferty. W związku z powyższymi argumentami wyłączenie prawa poboru uznać należy za uzasadnione ważnym interesem Spółki. Dotychczasowi Akcjonariusze będą mogli obejmować akcje serii "K" w ramach publicznej subskrybcji.
Sprzeciw do podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zgłosiło trzech Akcjonariuszy: Jan Łobaszewski, Przemysław Prądzyński i Andrzej Jankowski.
Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES S.A.
z dnia 26 maja 2004 roku.
W sprawie: likwidacji funduszu celowego i przekazania środków na kapitał zapasowy.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu wniosku Zarządu i opinii Rady Nadzorczej postanawia:
§ 1
Zlikwidować fundusz celowy w łącznej kwocie 7.171.644,75 złotych ( słownie: siedem milionów sto siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote siedemdziesiąt pięć groszy) i przeznaczyć go na kapitał zapasowy.
Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES S.A.
z dnia 26 maja 2004 roku.
W sprawie: przyznania nagrody rocznej Prezesowi Zarządu Spółki
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyznaje Panu Janowi Dalgiewiczowi - Prezesowi Zarządu Spółki nagrodę roczną za rok 2003 w wysokości brutto 41.904,48 złotych (słownie: czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset cztery złote 48/100).
Akcjonariuszem posiadającym ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odbywanym w dniu 26 maja 2004 roku było Ministerstwo Skarbu Państwa, które posiada 10.948.000 głosów - co stanowi 51.52% udziału w kapitale akcyjnym n/Spółki.
Data sporządzenia raportu: 27-05-2004

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / PEKAES SA Treść uchwał podjętych przez ZWZA Pekaes S.A. w dniu 26 maja 2004 roku.