Pemug <PMUG.WA> projekty uchwał ZWZA Pemug SA zwołanego w dniu 30 czerwca 2003 roku - część 1

Paweł Janas
opublikowano: 20-06-2003, 16:08

Pemug <PMUG.WA> projekty uchwał ZWZA Pemug SA zwołanego w dniu 30 czerwca 2003 roku - część 1 PROJEKTY UCHWAŁ ZWZA PEMUG SA ZWOŁANEGO W DNIU 30 CZERWCA 2003 ROKU
Raport bieżący nr 22/2003
Zarząd Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych "Pemug" S. A. z siedzibą w Katowicach przekazuje poniżej projekty uchwał pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Pemug" S. A. zwołanego na 30 czerwca 2003 roku:
UCHWAŁA NR 1
w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2002 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2002
Na podstawie § 17 pkt. 1) oraz § 27 ust. 2 pkt. 2) i 3) Statutu, art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 53 w związku z art. 49 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 1994 r. nr 121, poz. 591 z późn. zmianami), uchwala się co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2002.
§ 2
Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2002.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA NR 2
w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2002
oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2002
Na podstawie § 17 pkt. 1 i § 27 ust. 2 pkt. 1 do 3 Statutu, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 53 w związku z art. 45 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 1994 r. nr 121, poz. 591 z późn. zmianami), uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2002, to jest bilans na dzień 31.12.2002 r. wykazujący tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 42.264.915,41 zł rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie 28.942.342,91 zł informację dodatkową oraz sprawozdania
z przepływu środków pieniężnych wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta. § 2
Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2002.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA NR 3
w sprawie:
udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki
z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2002
Na podstawie § 17 pkt. 3 Statutu oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:
§ 1
W głosowaniu nad udzieleniem absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2001, członkowie Zarządu Spółki uzyskali następującą liczbę głosów:
Jan Adamaszek głosów za ......... głosów przeciw ............... wstrzymało się ..........
Bożena Nieświec głosów za ......... głosów przeciw ............... wstrzymało się ..........
Waldemar
Pytlarz głosów za ......... głosów przeciw ............... wstrzymało się ..........
Henryk
Urbańczyk głosów za ......... głosów przeciw ............... wstrzymało się ..........
Krystian Woczka głosów za ......... głosów przeciw ............... wstrzymało się ..........
§ 2
W wyniku uzyskania wymaganej większości głosów udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2002 członkom Zarządu Spółki w osobach: ........................................................................
§ 3
W wyniku nie uzyskania wymaganej większości głosów nie udziela się absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2002 członkom Zarządu Spółki w osobach: ........................................................................
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA NR 4
w sprawie:
udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2002
Na podstawie § 17 pkt. 3 Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:
§ 1
W głosowaniu nad udzieleniem absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2002, członkowie Rady Nadzorczej Spółki uzyskali następującą liczbę głosów:
Robert Cisowski głosów za ......... głosów przeciw ......... wstrzymało się ..........
Mariusz Czarski głosów za ......... głosów przeciw ......... wstrzymało się ..........
Roman Doleżał głosów za ......... głosów przeciw ......... wstrzymało się ..........
Robert Florczak głosów za ......... głosów przeciw ......... wstrzymało się ..........
Adam Guz głosów za ......... głosów przeciw ......... wstrzymało się ..........
Dariusz
Jaszczyński głosów za ......... głosów przeciw ......... wstrzymało się ..........
Waldemar
Michałowski głosów za ......... głosów przeciw ......... wstrzymało się ..........
Marian Smolicha głosów za ......... głosów przeciw ......... wstrzymało się ..........
Jarosław
Wikaliński głosów za ......... głosów przeciw ......... wstrzymało się ..........
§ 2
W wyniku uzyskania wymaganej większości głosów udziela się absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2002 członkom Rady Nadzorczej Spółki
w osobach: ...................................................................................................................................
§ 3
W wyniku nie uzyskania wymaganej większości głosów udziela się absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2002 członkom Rady Nadzorczej Spółki
w osobach: ....................................................................................................................
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA NR 5
w sprawie:
likwidacji funduszy celowych: na inwestycje
oraz na wykup akcji własnych w celu ich umorzenia
z przeznaczeniem na pokrycie straty
Na podstawie § 37 i § 38 ust. 1 pkt. 2) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:
§ 1
Likwiduje się następujące fundusze celowe:
a) przeznaczony na inwestycje w kwocie 1.872.340,77 zł - ustanowiony uchwałami o podziale zysku przyjętymi przez ZWZA "Pemug" S. A. w latach 1993, 1994, 1995, 1996 i 1997 r.
b) przeznaczony na wykup akcji własnych z czystego zysku w celu ich umorzenia w kwocie 1.295.213,90 zł, stanowiący niewykorzystaną część funduszu w wysokości 2.795.420,00 zł ustanowionego uchwałą ZWZA w 1999 r.
§ 2
Zlikwidowane fundusze celowe w łącznej kwocie 3.167.554,67 zł przeznacza się na pokrycie straty.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA NR 6
w sprawie:
pokrycia straty za rok obrotowy 2002
Na podstawie § 17 pkt. 2) i § 38 ust. 1 Statutu "Pemug" S.A., uchwala się co następuje:
§ 1
Pokrycie nie rozliczonej straty netto z lat poprzednich w wysokości 13.290.531,41 zł nastąpi w części ze zlikwidowanych Uchwałą Nr 6 ZWZA z 30 czerwca 2003 roku funduszów celowych w kwocie 3.167.554,67 zł.
§ 2
Pokrycie pozostałej części straty netto z lat poprzednich w kwocie 10.122.976,74 zł oraz straty netto Spółki za okres roku obrotowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r. w wysokości 28.942.342,91 zł nastąpi z przyszłych zysków.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA NR 7
w sprawie:
dalszego istnienia Spółki
Na podstawie Art. 397 kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:
§ 1
Sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone za rok 2002 i zbadane przez biegłego rewidenta wykazuje stratę w wysokości 28.942.342,91 zł przewyższającą sumę kapitałów zapasowego, rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego.
§ 2 Uwzględniając opinię Zarządu Spółki o zatwierdzeniu przez Sąd Rejonowy w Katowicach układu "Pemug" S. A. z wierzycielami i jego uprawomocnieniu się w dniu 5 lipca 2002 roku, który spowoduje znaczącą poprawę wyniku finansowego Spółki w latach następnych, ZWZA "Pemug" S. A. - zgodnie z art. 397 kodeksu spółek handlowych - podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA NR 8
w sprawie:
wyrażenia zgody i uznania ważności dokonanej przez Zarząd
czynności nabycia nieruchomości
Na podstawie Art. 17 § 2 kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:
§ 1
Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Pemug" S. A. wyraża zgodę na zakup przez Spółkę nieruchomości w Katowicach przy ul. Jesionowej 18A i uznaje skuteczność zawartej przez Zarząd w dniu 5 maja 2003 roku umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz umowy sprzedaży nieruchomości w Katowicach przy ul. Jesionowej 18A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA NR 9
w sprawie:
zmian w Statucie Spółki
§ 1
Na podstawie § 17 pkt. 6 Statutu Spółki i Art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się następujące zmiany w Statucie Spółki:
1. Pkt. II otrzymuje brzmienie: PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI.
2. W § 7 dodaje się punkt 34. o następującej treści:
34. kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 80.42.B).
3. Pkt. III otrzymuje brzmienie: KAPITAŁ ZAKŁADOWY
4. § 17 pkt. 7) otrzymuje brzmienie. zmiana przedmiotu działalności Spółki
5. § 17 pkt. 8) otrzymuje brzmienie: podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego
6. § 22 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: Rada Nadzorcza składa się z 3 do 11 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
7. W § 27 dodaje się pkt. 13 o następującej treści: 13. Wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i skutki prawne od dnia zarejestrowania zmian w Statucie przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.
UCHWAŁA NR 10
dotycząca
przyjęcia "Oświadczenia w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego"
§ 1
Na podstawie § 22a pkt. 2 i 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Pemug" S. A. przyjmuje "Oświadczenie w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego".
§ 2
Ww. oświadczenie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik do projektu uchwały nr 10 ZWZA Pemug S. A.
Kolejność informacji przedstawianych w załączniku
Nr kolejny
Treść zasady
TAK/NIE
Komentarz spółki "Pemug" S. A. do zasady
I. Cel spółki
Podstawowym celem działania władz spółki jest realizacja interesu spółki, rozumianego jako powiększanie wartości powierzonego jej przez akcjonariuszy majątku, z uwzględnieniem praw i interesów innych niż akcjonariusze podmiotów, zaangażowanych w funkcjonowanie spółki, w szczególności wierzycieli spółki oraz jej pracowników.
Tak
II. Rządy większości i ochrona mniejszości
Spółka akcyjna jest przedsięwzięciem kapitałowym. Dlatego w spółce musi być uznawana zasada rządów większości kapitałowej i w związku z tym prymatu większości nad mniejszością. Akcjonariusz, który wniósł większy kapitał, ponosi też większe ryzyko gospodarcze. Jest więc uzasadnione, aby jego interesy były uwzględniane proporcjonalnie do wniesionego kapitału. Mniejszość musi mieć zapewnioną należytą ochronę jej praw, w granicach określonych przez prawo i dobre obyczaje. Wykonując swoje uprawnienia akcjonariusz większościowy powinien uwzględniać interesy mniejszości.
Tak
III. Uczciwe intencje i nienadużywanie uprawnień
Wykonywanie praw i korzystanie z instytucji prawnych powinno opierać się na uczciwych intencjach (dobrej wierze) i nie może wykraczać poza cel i gospodarcze uzasadnienie, ze względu na które instytucje te zostały ustanowione. Nie należy podejmować działań, które wykraczając poza tak ustalone ramy stanowiłyby nadużycie prawa. Należy chronić mniejszość przed nadużywaniem uprawnień właścicielskich przez większość oraz chronić interesy większości przed nadużywaniem uprawnień przez mniejszość, zapewniając możliwie jak najszerszą ochronę słusznych interesów akcjonariuszy i innych uczestników obrotu.
Tak
V. Kontrola sądowa
Organy spółki i osoby prowadzące walne zgromadzenie nie mogą rozstrzygać kwestii, które powinny być przedmiotem orzeczeń sądowych. Nie dotyczy to działań, do których organy spółki i osoby prowadzące walne zgromadzenie są uprawnione lub zobowiązane przepisami prawa.
Tak
V. Niezależność opinii zamawianych przez spółkę
Przy wyborze podmiotu mającego świadczyć usługi eksperckie, w tym w szczególności usługi biegłego rewidenta, usługi doradztwa finansowego i podatkowego oraz usługi prawnicze spółka powinna uwzględnić, czy istnieją okoliczności ograniczające niezależność tego podmiotu przy wykonywaniu powierzonych mu zadań.
Tak
DOBRE PRAKTYKI WALNYCH ZGROMADZEŃ
1. Walne zgromadzenie powinno odbywać się w miejscu i czasie ułatwiającym jak najszerszemu kręgowi akcjonariuszy uczestnictwo w zgromadzeniu.
Tak
Walne zgromadzenia zawsze odbywają się w tym samym miejscu, w siedzibie Spółki, która mieści się w Katowicach - stolicy województwa śląskiego. W Spółce od 3 lat przyjęto zwyczajową zasadę, iż zwyczajne walne zgromadzenia akcjonariuszy zwoływane są każdego roku w ostatnich dniach czerwca.
2. Żądanie zwołania walnego zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez walne zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawiane akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią rady nadzorczej przed walnym zgromadzeniem, a czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.
Tak
Spółka w pełni realizuje wymienioną zasadę. Zwołanie ZWZA i NWZA jest zawsze uzasadniane przez Zarząd a Akcjonariusze w kodeksowym trybie - najpóźniej od 15 dni przed odbyciem ZWZA czy NWZA - otrzymują specjalnie przygotowane, powielone materiały (wnioski Zarządu, projekty uchwał, sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej, opinie RN co do projektów uchwał) - z reguły w momencie rejestracji, a najpóźniej w dniu obrad zgromadzenia.
Ponadto Spółka zgodnie z rozporządzeniem o obowiązkach informacyjnych spółek dopuszczonych do publicznego obrotu przekazuje w formie raportów bieżących szczegółowe informacje o zwołaniu zgromadzeń, ich porządku obrad, projektach uchwał oraz podjętych uchwałach. Informacje te począwszy od tego roku umieszczane są także na stronie internetowej "Pemug" S. A.: www.pemug.com.pl
3. Walne zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody - w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez zgromadzenie spraw, wnoszonych pod jego obrady.
Tak
Zadaniem Zarządu jest dołożenie wszelkich starań, aby walne zgromadzenia zwoływane na wniosek akcjonariuszy odbywały się w terminach wskazanych w żądaniu i czynić zadość temu zobowiązaniu jest intencją i celem Zarządu "Pemug" S. A. Zwołanie NWZA w ww. trybie miało miejsce tylko raz w historii Pemug S.A. w lipcu 2000 roku, na wniosek Akcjonariusza Waldemara Michałowskiego.
4. Odwołanie walnego zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach walne zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla spółki i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia walnego zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.
Tak
Spółka "Pemug" S. A. nigdy nie odwołała zwołanego już i ogłoszonego ZWZA lub NWZA, a tylko w jednym przypadku za zgodą większości Akcjonariuszy nastąpiła przerwa w obradach (chodzi o NWZA w kwietniu i maju 2001 roku).
5. Uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza w walnym zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty. Należy stosować domniemanie, iż dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność prima facie budzi wątpliwości zarządu spółki (przy wpisywaniu na listę obecności) lub przewodniczącego walnego zgromadzenia.
Tak
Do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymagane jest jedynie pełnomocnictwo (w formie pisemnej pod rygorem nieważności) udzielone przez osoby do tego uprawnione, zgodnie z wypisem z właściwego rejestru, lub w przypadku osób fizycznych zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
Przy uzupełnianiu listy obecności na walnym zgromadzeniu Spółka dokonuje tylko kontroli ww. dokumentów.
Zasada ta jest w pełni stosowana i przestrzegana w spółce Pemug S. A. W praktyce dotychczas odbytych walnych zgromadzeń, zarówno zwyczajnych, jak i nadzwyczajnych nigdy nie doszło do podważenia pełnomocnictwa udzielonego przez Akcjonariusza czy też świadectwa depozytowego dokumentującego ilość zablokowanych akcji a tym samym prawo do uczestnictwa i głosowania na WZA.
6. Walne zgromadzenie powinno mieć stabilny regulamin, określający szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał. Regulamin powinien zawierać w szczególności postanowienia dotyczące wyborów, w tym wyboru rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Regulamin nie powinien ulegać częstym zmianom; wskazane jest, aby zmiany wchodziły w życie począwszy od następnego walnego zgromadzenia.
Tak
Na Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 maja 1999 r. przyjęto Regulamin Walnych Zgromadzeń Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych "Pemug" S. A. (Uchwała Nr 9 ZWZA). Regulamin ten zawiera m.in. szczegółowe postanowienia dotyczące przeprowadzania wyborów, w tym wyboru rady nadzorczej, w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
Regulamin Walnych Zgromadzeń "Pemug" S. A. dostępny jest na stronie internetowej spółki www.pemug.com.pl
7. Osoba otwierająca walne zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru przewodniczącego, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
Tak
Zasada ta jest w pełni respektowana. Stosowny zapis znajduje się w obowiązującym w Spółce Regulaminie Walnych Zgromadzeń.
8. Przewodniczący walnego zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu walnego zgromadzenia.
Tak
Zasada ta jest w pełni przestrzegana w praktyce walnych zgromadzeń spółki i jest szczegółowo rozpisana w "Regulaminie Walnych Zgromadzeń" z dnia 22 maja 1999 roku, który jest stale dostępny na stronie internetowej spółki www.pemug.com.pl
9. Na walnym zgromadzeniu powinni być obecni członkowie rady nadzorczej i zarządu. Biegły rewident powinien być obecny na zwyczajnym walnym zgromadzeniu oraz na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe spółki.
Tak
Członkowie Rady Nadzorczej Spółki mają prawo i obowiązek uczestnictwa w walnych zgromadzeniach Spółki, z którego wywiązują się, chyba że na przeszkodzie stanie obiektywna usprawiedliwiona przyczyna, np. choroba, wyjazd służbowy itp.
Przedstawiciele biegłego rewidenta Spółki, poczynając od br., są zapraszani na ZWZA. Do zawieranych w przyszłości umów z biegłymi rewidentami zostanie umieszczone zobowiązanie do uczestnictwa przedstawicieli biegłego rewidenta w ZWZA spółki.
10. Członkowie rady nadzorczej i zarządu oraz biegły rewident spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez zgromadzenie, udzielać uczestnikom zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących spółki.
Tak
Zasada ta jest w pełni stosowana. Projekty poszczególnych uchwał referowane są i uzasadniane przez przedstawicieli Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. Członkowie tych organów odpowiadają też każdorazowo na pytania Akcjonariuszy.
11. Udzielanie przez zarząd odpowiedzi na pytania walnego zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.
Tak
Przy udzielaniu odpowiedzi na pytania, Akcjonariuszy przedstawiciele organów Spółki kierują się obowiązkami wynikającymi z "Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi" oraz "Rozporządzenia o wykonywaniu obowiązków informacyjnych przez spółki dopuszczone do publicznego obrotu".
12. Krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące odroczenia obrad, zarządzane przez przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.
Tak
Kompetencja zarządzania krótkich przerw w obradach zgromadzenia wynika z obowiązków Przewodniczącego zapisanych w Regulaminie Walnych Zgromadzeń. W dotychczasowej praktyce WZA "Pemug" S. A. przerwy takie były ogłaszane niezmiernie rzadko.
13. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.
Tak
Zasada ta jest zapisana w Regulaminie Walnych Zgromadzeń i respektowana w praktyce.
14. Uchwala o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Walne zgromadzenie nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy, umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy.
Tak
Zgodnie z Regulaminem Walnych Zgromadzeń podczas obrad powinny być rozpatrywane wszystkie sprawy będące w porządku obrad. Uchwala o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Walne zgromadzenie nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy.
W przypadku Pemug S.A. jedynie dwukrotnie: na ZWZA w 1998 r. oraz NWZA w kwietniu 2001 r. na umotywowany i uzasadniony wniosek Zarządu czyli wnioskodawcy i projektodawcy porządku dziennego oraz stawianych pod obrady uchwał ZWZA w głosowaniu jednomyślnie podjęło decyzję o zaniechaniu rozpatrywania jednego z punktu porządku obrad. 15. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.
Tak

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Paweł Janas

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Pemug &lt;PMUG.WA&gt; projekty uchwał ZWZA Pemug SA zwołanego w dniu 30 czerwca 2003 roku - część 1