Pemug <PMUG.WA> projekty uchwał ZWZA Pemug SA zwołanego w dniu 30 czerwca 2003 roku - część 2

Paweł Janas
20-06-2003, 16:09

Pemug <PMUG.WA> projekty uchwał ZWZA Pemug SA zwołanego w dniu 30 czerwca 2003 roku - część 2 Zgodnie z dotychczasową praktyką WZA "Pemug" S. A. każdy ze zgłaszających sprzeciw wobec uchwały miał możliwość przedstawienia swoich argumentów i uzasadnienia sprzeciwu. Ponadto, zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia przewodniczący powinien to umożliwić, a sprzeciw taki Notariusz zobowiązany jest wpisać do protokołu ze Zgromadzenia. Zasada ta jest w pełni respektowana praktyce zgromadzeń akcjonariuszy Pemug S.A.
16. Z uwagi na to, że Kodeks spółek handlowych nie przewiduje kontroli sądowej w przypadku niepodjęcia przez walne zgromadzenie uchwały, zarząd lub przewodniczący walnego zgromadzenia powinni w ten sposób formułować uchwały, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z meritum rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały, miał możliwość jej zaskarżenia.
Tak
Przewodniczący walnego zgromadzenia ma za zadanie czuwać nad tym, aby uchwały były formułowane w jasny i przejrzysty sposób. Zarząd Spółki zapewnia także możliwość skorzystania przez przewodniczącego z pomocy obsługi prawnej Spółki.
W WZA "Pemug" S. A. jako zasadę porządkową przyjęto obowiązkowe uczestnictwo przedstawicieli obsługi prawnej Spółki. Każdy Akcjonariusz w przypadku zgłaszanych wątpliwości ma prawo skorzystania z porady prawnej w sprawach dotyczących porządku obrad i podejmowanych uchwał.
17. Na żądanie uczestnika walnego zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie
Tak
Zgodnie z praktyką do protokołu były przyjmowane pisemne oświadczenia uczestników walnego zgromadzenia.
Aby zapewnić przestrzeganie tej zasady Zarząd Spółki każdorazowo informuje notariusza, który będzie obsługiwał obrady walnego zgromadzenia, o jej treści omawianej zasady.
DOBRE PRAKTYKI RAD NADZORCZYCH
18. Rada Nadzorcza corocznie przedkłada walnemu zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki. Ocena ta powinna być zawarta w raporcie rocznym spółki, udostępnianym wszystkim akcjonariuszom w takim terminie, aby mogli się z raportem zapoznać przed zwyczajnym walnym zgromadzeniem.
Tak
Rada Nadzorcza Pemug S. A. każdorazowo przedkłada Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia sprawozdanie ze swojej działalności w minionym roku obrotowym oraz ocenę wyników badania sprawozdania finansowego Spółki przez biegłego rewidenta, gdzie zawarta jest zwięzła ocena sytuacji Spółki. Sprawozdanie to jest udostępniane wraz z innymi materiałami co najmniej na 15 dni przed odbyciem WZA.
19. Członek rady nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w radzie nadzorczej. Kandydatury członków rady nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru.
Tak
W Spółce Pemug S. A. o ustalonym od ponad roku większościowym akcjonariacie wypracowana została praktyka bezpośredniego uczestnictwa większościowych akcjonariuszy i przedstawicieli przez nich delegowanych w Radzie Nadzorczej.
Większościowi Akcjonariusze - w trudnej sytuacji Spółki - mają więc bezpośrednią możliwość kontroli działalności Zarządu i szybkiego reagowania na pojawiające się zagrożenia i nieprawidłowości w imię swoich interesów, a także pozostałych Akcjonariuszy, czyli kapitałowej mniejszości.
Spółka prowadzi na co dzień różne formy edukacji nowo wybranych członków Rady Nadzorczej, wprowadzając ich w działalność bieżącą i przedmiot działania firmy.
Kandydatury do Rady Nadzorczej są zgłaszane na WZA wraz ze szczegółową charakterystyką.
20. 1 a) Przynajmniej połowę członków rady nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni. Niezależni członkowie rady nadzorczej powinni być wolni od jakichkolwiek powiązań ze spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, które to powiązania mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji;
b) Szczegółowe kryteria niezależności powinien określać statut spółki;
c) Bez zgody przynajmniej jednego niezależnego członka rady nadzorczej, nie powinny być podejmowane uchwały w sprawach:
- świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez spółkę i jakiekolwiek podmioty powiązane ze spółką na rzecz członków zarządu;
- wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze spółką, członkiem rady nadzorczej albo zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi;
- wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki.
Zasada powyższa może zostać przez spółkę wdrożona w terminie innym niż pozostałe zasady zawarte w niniejszym zbiorze, jednak nie później niż do końca 2004 r.
Nie
Uwzględniając fakt, iż Spółka jest w zasadzie kontrolowana przez dwóch większościowych Akcjonariuszy oraz w związku z przyjętą przez nich w praktyce zasadą sprawowania kontroli poprzez bezpośrednie uczestnictwo swoje i swoich przedstawicieli w organie nadzorczym, Spółka stoi na stanowisku, że nie respektowanie omawianej zasady o niezależności przynajmniej połowy członków Rady Nadzorczej, nie stoi w sprzeczności z działaniem na rzecz dobra Spółki, a także interesów mniejszości kapitałowej.
Statut Spółki nie określa kryteriów wyboru i niezależności członków Rady Nadzorczej.
Spółka deklaruje wdrożenie zasady nr 20 do końca 2004 roku.
21. Członek rady nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes spółki.
Tak
Członkowie Rady Nadzorczej podczas pełnienia swojej funkcji mają na względzie interes Spółki.
W szczególności nadzorują realizację strategii i planów długookresowych, a także kontrolują bieżącą działalność Zarządu Spółki.
Ponadto, do członków Rady Nadzorczej stosuje się procedura dokonywania inwestycji w akcje Spółki wynikająca z obowiązków informowania o zbyciu lub nabyciu akcji przez tzw. podmiot powiązany oraz właścicieli tzw. znacznych pakietów akcji.
22. Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania aby otrzymywać od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.
Tak
Na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej, Zarząd zdaje relację z wszelkich istotnych spraw dotyczących działalności Spółki. W sprawach nie cierpiących zwłoki członkowie Rady Nadzorczej informowani są przez Zarząd w trybie obiegowym, w tym również poprzez komunikację elektroniczną.
Statut Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej wymieniają sprawy, w których decyzje Zarządu nie mogą być podjęte bez akceptacji Rady Nadzorczej.
W Spółce podejmowane są także stałe działania w kierunku wzmocnienia wewnętrznej kontroli, w tym również prowadzonej przez przedstawicieli Rady Nadzorczej.
23. O zaistniałym konflikcie interesów członek rady nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
Tak
Każdy członek Rady Nadzorczej przed i po wyborze zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, czy prowadzona przez niego działalność jest czy nie jest konkurencyjna wobec Spółki. O fakcie tym Spółka informuje każdorazowo w raporcie bieżącym uczestników obrotu publicznego. 24. Informacja o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach członka rady nadzorczej z określonym akcjonariuszem, a zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym powinna być dostępna publicznie. Spółka powinna dysponować procedurą uzyskiwania informacji od członków rady nadzorczej i ich upubliczniania.
Nie
Spółka wypracowuje mechanizm uzyskiwania od członków Rady Nadzorczej informacji o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach członka Rady Nadzorczej z określonymi akcjonariuszami, a zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym.
Uzyskane w tym trybie informacje będą dostępne - na wniosek zainteresowanego podmiotu - w siedzibie Spółki.
25. Posiedzenia rady nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio zarządu lub jego członków, w szczególności: odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia, powinny być dostępne i jawne dla członków zarządu.
Tak
Członkowie Zarządu każdorazowo są zapraszani każdorazowo na posiedzenia Rady Nadzorczej.
Rada Nadzorcza w szczegółowo ustalonym porządku obrad ustala jednocześnie, które punkty porządku obrad omawiane są bez obecności członków Zarządu Spółki.
26. Członek rady nadzorczej powinien umożliwić zarządowi przekazanie w sposób publiczny i we właściwym trybie informacji o zbyciu lub nabyciu akcji spółki lub też spółki wobec niej dominującej lub zależnej, jak również o transakcjach z takimi spółkami, o ile są one istotne dla jego sytuacji materialnej.
Tak
Spółka dysponuje procedurą uzyskiwania informacji od członków Rady Nadzorczej o zbyciu lub nabyciu przez członków Rady Nadzorczej akcji Spółki bądź też akcji lub udziałów spółki wobec niej dominującej lub zależnej, a również o transakcjach powyżej 5. 000 EURO z takimi spółkami zgodnie z procedurą tzw. podmiotu powiązanego.
Informacje te są upowszechniane w raportach bieżących i okresowych zgodnie z prawem o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz rozporządzeniem RM o obowiązkach informacyjnych spółek publicznych.
27. Wynagrodzenie członków rady nadzorczej powinno być godziwe lecz nie powinno stanowić istotnej pozycji kosztów działalności spółki ani wpływać w poważny sposób na jej wynik finansowy. Wynagrodzenie to powinno pozostawać w rozsądnej relacji do wynagrodzenia członków zarządu. Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich członków rady nadzorczej powinna być ujawniana w raporcie rocznym.
Tak
Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej nie stanowi znaczącej pozycji w kosztach funkcjonowania Spółki.
Wysokość wynagrodzenia - określona w uchwale WZA - jest dostosowana do wyników finansowych Spółki i weryfikowana przez Walne Zgromadzenie na początku każdej nowej kadencji RN.
Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich członków Rady Nadzorczej jest ujawniana każdorazowo w raporcie rocznym.
28. Rada Nadzorcza powinna działać zgodnie ze swym regulaminem, który powinien być publicznie dostępny.
Tak
Spółka posiada Regulamin Rady Nadzorczej, którego treść jest udostępniana na życzenie wszystkim Akcjonariuszom, a także została umieszczona na stronie internetowej Spółki: www.pemug.com.pl
29. Porządek obrad rady nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Wymogu powyższego nie stosuje się, gdy obecni są wszyscy członkowie rady nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, a także gdy podjęcie określonych działań przez radę nadzorczą jest konieczne dla uchronienia spółki przed szkodą jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem rady nadzorczej a spółką.
Tak
Porządek posiedzenia Rady Nadzorczej jest ustalany najpóźniej na 3 dni przed planowaną datą posiedzenia przez Przewodniczącego z reguły w konsultacji z innymi członkami RN, a następnie wraz z materiałami przekazywany członkom Rady, chyba że zachodzą nadzwyczajne okoliczności uzasadniające skrócenie tego terminu.
Porządek posiedzenia może być zmieniony lub uzupełniony w przypadku, gdy wszyscy członkowie są obecni i wyrażają na to zgodę.
Tryb zwoływania RN i ustalania porządku obrad szczegółowo określa Statut Spółki i Regulamin Organizacyjny Rady Nadzorczej, które są dostępne na stronie internetowej spółki: www.pemug.com.pl
30. Członek rady nadzorczej oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru powinien składać radzie nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji.
Tak
Spółka deklaruje pełne stosowanie tej zasady, choć w dotychczasowej praktyce nie było takiej sytuacji. Do stałego pełnienia nadzoru - jak dotychczas w historii "Pemug" S. A. - skierowała członka RN cała Rada Nadzorcza na mocy podjętej uchwały w roku 2001.
31. Członek rady nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie rady, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.
Tak
Członkowie Rady Nadzorczej podpisali oświadczenie o zapoznaniu się z treścią "Dobrych praktyk ..." oraz zobowiązali się do stosowania ich w zakresie, który wynika z oświadczenia, które Spółka złoży zgodnie z § 22a ust. 2 Regulaminu Giełdy, po przyjęciu go przez WZA w dniu 30 czerwca 2003 roku.
DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDÓW
32. Zarząd, kierując się interesem spółki, określa strategię oraz główne cele działania spółki i przedkłada je radzie nadzorczej, po czym jest odpowiedzialny za ich wdrożenie i realizację. Zarząd dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania spółką oraz prowadzenie jej spraw zgodne z przepisami prawa i dobrą praktyką.
Tak
Zarząd opracowuje strategię i plany długookresowe Spółki w zakresie ekonomiczno-finansowym i inwestycyjnym. Podlegają one akceptacji Rady Nadzorczej.
Co najmniej raz w roku Rada Nadzorcza przeprowadza dyskusję na temat strategii i długookresowych planów Spółki i ocenia ich realizację.
Zarząd jest odpowiedzialny za wdrożenie strategii i jej realizację.
33. Przy podejmowaniu decyzji w sprawach spółki członkowie zarządu powinni działać w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, tzn. po rozpatrzeniu wszystkich informacji, analiz i opinii, które w rozsądnej ocenie zarządu powinny być w danym przypadku wzięte pod uwagę ze wzglądu na interes spółki. Przy ustalaniu interesu spółki należy brać pod uwagę uzasadnione w długookresowej perspektywie interesy akcjonariuszy, wierzycieli, pracowników spółki oraz innych podmiotów i osób współpracujących ze spółką w zakresie jej działalności gospodarczej a także interesy społeczności lokalnych.
Tak
Zarząd Spółki wnikliwie analizuje podejmowane działania i decyzje.
Członkowie Zarządu wypełniają swoje obowiązki ze starannością i z wykorzystaniem najlepszej posiadanej wiedzy oraz doświadczenia życiowego.
34. Przy dokonywaniu transakcji z akcjonariuszami oraz innymi osobami, których interesy wpływają na interes spółki, zarząd powinien działać ze szczególną starannością, aby transakcje były dokonywane na warunkach rynkowych
Tak
Podstawą określenia wartości transakcji z akcjonariuszami oraz innymi osobami, których interesy wpływają na interes Spółki, jest cena rynkowa, jeśli jest znana, a gdy nie jest znana, transakcje te zawierane są na warunkach ustalonych według kryteriów rynkowych. Zasada ta była i jest respektowana w praktyce "Pemug" S. A. 35. Członek zarządu powinien zachowywać pełną lojalność wobec spółki i uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych. W przypadku uzyskania informacji o możliwości dokonania inwestycji lub innej korzystnej transakcji dotyczącej przedmiotu działalności spółki, członek zarządu powinien przedstawić zarządowi bezzwłocznie taką informację w celu rozważenia możliwości jej wykorzystania przez spółkę. Wykorzystanie takiej informacji przez członka zarządu lub przekazanie jej osobie trzeciej może nastąpić tylko za zgodą zarządu i jedynie wówczas, gdy nie narusza to interesu spółki.
Tak
Członkowie Zarządu podpisali oświadczenie o zapoznaniu się z treścią "Dobrych praktyk ..." oraz zobowiązali się do stosowania ich w zakresie, który wynika z oświadczenia złożonego przez Spółkę zgodnie z § 22a ust. 2 Regulaminu Giełdy, a tym samym w praktyce stosują się do omawianej zasady.
36. Członek zarządu powinien traktować posiadane akcje spółki oraz spółek wobec niej dominujących i zależnych jako inwestycję długoterminową.
Nie
Spółka nie posiada wewnętrznej procedury dotyczącej dokonywania inwestycji w akcje Spółki przez członków organów Spółki i pracowników.
Organy Spółki nie wypracowały takich zasad i wynikających z nich procedur, jako że członkowie Zarządu, kadra zarządzająca, jak i pracownicy nie posiadają znaczącej ilości akcji, które mogłyby mieć wpływ na podejmowane przez WZA uchwały.
37. Członkowie zarządu powinni informować radę nadzorczą o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania.
Tak
Członkowie Zarządu są zobowiązani do informowania o prowadzeniu bądź nie działalności konkurencyjnej wobec Spółki. Informacje te są upowszechniane zgodnie z obowiązkami informacyjnymi wynikającymi z uczestnictwa Spółki w obrocie publicznym.
38. Wynagrodzenie członków zarządu powinno być ustalane na podstawie przejrzystych procedur i zasad, z uwzględnieniem jego charakteru motywacyjnego oraz zapewnienia efektywnego i płynnego zarządzania spółką. Wynagrodzenie powinno odpowiadać wielkości przedsiębiorstwa spółki, pozostawać w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych, a także wiązać się z zakresem odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji, z uwzględnieniem poziomu wynagrodzenia członków zarządu w podobnych spółkach na porównywalnym rynku.
Tak
Wynagrodzenie członków obecnego, powołanego w dniu 31 sierpnia 2002 roku Zarządu "Pemug" S. A. składa się z kwotowo ustalonego wynagrodzenia zasadniczego bez dodatków, znacząco niższego w porównaniu z poprzednimi Zarządami..
Rada Nadzorcza przyjęła zasadę udzielania członkom Zarządu premii wynikającej z realizacji przyjętego długookresowego planu ekonomiczno-finansowego Spółki.
39. Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich członków zarządu powinna być ujawniana w raporcie rocznym w podziale na poszczególne składniki wynagrodzenia. Jeżeli wysokość wynagrodzenia poszczególnych członków zarządu znacznie się od siebie różni, zaleca się opublikowanie stosownego wyjaśnienia.
Tak
Łączna wysokość wynagrodzeń członków Zarządu "Pemug" S. A. publikowana jest w raporcie rocznym, przekazywanym do publicznej wiadomości.
Różnice w wysokości tego wynagrodzenia nie są znaczne, a wynikają wyłącznie z pełnionej funkcji i związanego z nią zakresu obowiązków.
40. Zarząd powinien ustalić zasady i tryb pracy oraz podziału kompetencji w regulaminie, który powinien być jawny i ogólnie dostępny.
Tak
Zasady i tryb pracy oraz podziału kompetencji członków Zarządu został zawarty w Regulaminie Działania Zarządu. Regulamin Zarządu jest udostępniony na stronie internetowej spółki: www.pemug.com.pl oraz w Regulaminie Organizacyjnym "Pemug" S. A. również udostępnionym na stronie internetowej spółki.
DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE RELACJI Z OSOBAMI I INSTYTUCJAMI ZEWNĘTRZNYMI 41.Podmiot, który ma pełnić funkcję biegłego rewidenta w spółce powinien być wybrany w taki sposób aby zapewniona była niezależność przy realizacji powierzonych mu zadań.
Tak
W Spółce obowiązuje praktyka corocznego wyboru biegłego rewidenta, realizowana - zgodnie ze Statutem - przez Radę Nadzorczą.
Osoba, świadcząca usługi biegłego rewidenta składa oświadczenie o spełnianiu ustawowych kryteriów bezstronności i niezależności przed przystąpieniem do badania oraz po jego zakończeniu.
Ponadto, zgodnie z praktyczną zasadą podmiot świadczący usługi biegłego rewidenta nie może bez zgody Rady Nadzorczej Spółki świadczyć jednocześnie na rzecz Spółki innych usług. 42. Celem zapewnienia należytej niezależności opinii spółka powinna dokonywać zmiany biegłego rewidenta przynajmniej raz na pięć lat.
Tak
Spółka respektuje omawianą zasadę i po 4 latach (1998 - 2002), w 2002 r. dokonała zmiany biegłego rewidenta.
43. Wybór biegłego rewidenta powinien być dokonywany przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie spółki po przedstawieniu rekomendacji przez radę nadzorczą.
Tak
Wyboru podmiotu mającego świadczyć usługi biegłego rewidenta dokonuje - zgodnie ze Statutem - Rada Nadzorcza Spółki.
44. Rewidentem ds. spraw szczególnych nie może być podmiot pełniący funkcję biegłego rewidenta w spółce lub w podmiotach od niej zależnych.
Tak
Spółka przestrzega zasady, aby rewidentem do spraw szczególnych, nie była osoba będąca biegłym rewidentem w Spółce lub w podmiotach od niej zależnych. Odpowiednie zastrzeżenia w tej kwestii zostaną także wprowadzone do umowy z podmiotem świadczącym usługi biegłego rewidenta.
45. Nabywanie własnych akcji przez spółkę powinno być dokonane w taki sposób, aby żadna grupa akcjonariuszy nie była uprzywilejowana.
Tak
Spółka w 2000 roku zakończyła nabywanie własnych akcji w celu umorzenia, które prowadziła poprzez zakupy w trakcie sesji giełdowych. WZA uchwałą z 1999 roku uniemożliwiło nabywanie własnych akcji przez spółkę w celu umorzenia poprzez transakcje pakietowe, mając na celu praktyczną realizację zasady równoprawności wszystkich akcjonariuszy.
46. Statut spółki, podstawowe regulacje wewnętrzne, informacje i dokumenty związane z walnymi zgromadzeniami, a także sprawozdania finansowe powinny być dostępne w siedzibie spółki i na jej stronach internetowych.
Tak
Statut Spółki, podstawowe regulacje wewnętrzne, informacje i dokumenty związane z walnymi zgromadzeniami, a także sprawozdania finansowe są dostępne w siedzibie Spółki, na jej stronie internetowej oraz stronie internetowej GPW S. A. (Statut).
47. Spółka powinna dysponować odpowiednimi procedurami i zasadami dotyczącymi kontaktów z mediami i prowadzenia polityki informacyjnej, zapewniającymi spójne i rzetelne informacje o spółce. Spółka powinna, w zakresie zgodnym z przepisami prawa i uwzględniającym jej interesy, udostępniać przedstawicielom mediów informacje na temat swojej bieżącej działalności, sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa, jak również umożliwić im obecność na walnych zgromadzeniach. Tak
Spółka opracowała zasady prowadzenia polityki informacyjnej przyjęte przez Zarząd Spółki i zaakceptowane przez Radę Nadzorczą.
Stosując te zasady Zarząd Spółki (i jego pełnomocnik ds. kontaktów z mediami) dokładają starań, aby przedstawicielom mediów były udostępniane rzetelne informacje na temat bieżącej działalności Spółki, sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem jednak, iż obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi. W Spółce ukształtowała się i funkcjonuje praktyka, że przedstawiciele mediów za zgodą Akcjonariuszy mogą uczestniczyć w WZA.
48. Spółka powinna przekazać do publicznej wiadomości w raporcie rocznym oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego. W przypadku odstępstwa od stosowania tych zasad spółka powinna również w sposób publiczny uzasadnić ten fakt.
Tak
Spółka stosuje zasady ładu korporacyjnego w zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu, które zostało podjęte jako załącznik do uchwały Nr 11 ZWZA w dniu 30.06.2003 roku i zostanie przekazane do publicznej wiadomości także w dniu 30 czerwca 2003 roku.
Uwaga!
W związku z opóźnieniem w badaniu sprawozdań finansowych w jednostkach zależnych "Pemug" S. A., a tym samym skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego, Zarząd "Pemug" S. A. wycofa z porządku obrad WZA pkt. 8 i 11 dot. przyjęcia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej "Pemug" S. A. w 2002 roku i dlatego nie przedstawia projektu uchwały w sprawach objętych ww. punktami porządku obrad.
Data sporządzenia raportu: 20-06-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Paweł Janas

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Pemug &lt;PMUG.WA&gt; projekty uchwał ZWZA Pemug SA zwołanego w dniu 30 czerwca 2003 roku - część 2