Pemug <PMUG.WA> uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Pemug" S. A. w dniu 30 czerwca 2003 roku

Maciej Zbiejcik
opublikowano: 01-07-2003, 09:48

Pemug <PMUG.WA> uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Pemug" S. A. w dniu 30 czerwca 2003 roku UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY "PEMUG" S. A. W DNIU 30 CZERWCA 2003 ROKU
Raport bieżący nr 24/2003
Zarząd Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych "Pemug" S. A. z siedzibą w Katowicach przekazuje poniżej do publicznej wiadomości teksty uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Pemug" S. A. w dniu 30 czerwca 2003 roku:
UCHWAŁA
w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2002 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2002
Na podstawie § 17 pkt. 1) oraz § 27 ust. 2 pkt. 2) i 3) Statutu, art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 53 w związku z art. 49 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 1994 r. nr 121, poz. 591 z późn. zmianami), uchwala się co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2002.
§ 2
Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2002.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Wyniki głosowania: za - 1.697.721 głosów czyli 100%. UCHWAŁA
w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2002 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2002
Na podstawie § 17 pkt. 1 i § 27 ust. 2 pkt. 1 do 3 Statutu, art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 53 w związku z art. 45 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 1994 r. nr 121, poz. 591 z późn. zmianami), uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2002, to jest bilans na dzień 31.12.2002 r. wykazujący tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 42.264.915,41 zł rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie 28.942.342,91 zł informację dodatkową oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.
§ 2
Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2002.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Wyniki głosowania: za - 1.633.321 głosów czyli 96,21%, przeciw - 64.400, wstrzymało się - 0.
UCHWAŁY
w sprawie:
udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2002
Na podstawie § 17 pkt. 3 Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:
§ 1
W głosowaniu nad udzieleniem absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2002, członkowie Zarządu Spółki uzyskali następującą liczbę głosów:
Jan Adamaszek za 5.900 czyli 0,35% przeciw 1.691.821 wstrzymało się 0
Henryk Gabiga za 77.639 czyli 4,74% przeciw 1.561.582 wstrzymało się 0
Bożena Nieświec za 1.162.314 czyli 68,46% przeciw 136.309 wstrzymało się 399.088
Waldemar
Pytlarz za 1.696.090 czyli 100% przeciw 0 wstrzymało się 0
Jan Rak za 2.439 czyli 0,14% przeciw 1.695.282 wstrzymało się 0
Henryk
Urbańczyk za 1.695.973 czyli 100% przeciw 0. wstrzymało się 0
Krystian Woczka za 7.491 czyli 0,44% przeciw 1.291.132 wstrzymało się 399.098
§ 2
W wyniku uzyskania wymaganej większości głosów udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2002 członkom Zarządu Spółki w osobach: Bożena Nieświec, Waldemar Pytlarz i Henryk Urbańczyk.
§ 3
W wyniku nieuzyskania wymaganej większości głosów nie podjęto uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2002 członkom Zarządu Spółki w osobach: Jan Adamaszek, Henryk Gabiga, Jan Rak i Krystian Woczka
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁY
w sprawie:
nieudzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2002
Na podstawie § 17 pkt. 3 Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:
§ 1
W głosowaniu nad nieudzieleniem absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2002,członkowie Zarządu Spółki uzyskali następującą liczbę głosów:
Jan Adamaszek za 1.633.321 czyli 96,21% przeciw 0 wstrzymało się 64.400
Henryk Gabiga za 1.561.582 czyli 95,26% przeciw 77.639 wstrzymało się 0
Jan Rak za 1.581.398 czyli 96,35 przeciw 1.339 wstrzymało się 58.500
Krystian Woczka za 1.177.739 czyli 76,00% przeciw 0 wstrzymało się 371.389
§ 2
W wyniku uzyskania wymaganej większości głosów nie udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2002 członkom Zarządu Spółki w osobach: Jan Adamaszek, Henryk Gabiga, Jan Rak i Krystian Woczka.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁY
w sprawie:
udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2002
Na podstawie § 17 pkt. 3 Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:
§ 1
W głosowaniu nad udzieleniem absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2002, członkowie Rady Nadzorczej Spółki uzyskali następującą liczbę głosów:
Robert Cisowski za 1.543.521 czyli 96,11% przeciw 62.500 wstrzymało się 0 Mariusz Czarski za 1.537.721 czyli 95,74% przeciw 68.400 wstrzymało się 0
Roman Doleżał za 1.234.223 czyli 95,04% przeciw 64.400 wstrzymało się 0
Robert Florczak za 1.491.137 czyli 96,22% przeciw 58.500 wstrzymało się 0
Adam Guz za 1.535.973 czyli 95,63% przeciw 66.148 wstrzymało się 4.000
Dariusz Jaszczyński za 1.543.621 czyli 96,11% przeciw 62.500 wstrzymało się 0
Waldemar Michałowski za 506.191 czyli 100% przeciw 0 wstrzymało się 0
Marian Smolicha za 1.600.221 czyli 100% przeciw 0 wstrzymało się 0
Jarosław Wikaliński za 1.543.621 czyli 96,11% przeciw 62.500 wstrzymało się 0
§ 2
W wyniku uzyskania wymaganej większości głosów udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2002 członkom Rady Nadzorczej Spółki w osobach: Robert Cisowski, Mariusz Czarski, Roman Doleżał, Robert Florczak, Adam Guz, Dariusz Jaszczyński, Waldemar Michałowski, Marian Smolicha i Jarosław Wikaliński.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA
w sprawie:
likwidacji funduszy celowych: na inwestycje oraz na wykup akcji własnych w celu ich umorzenia z przeznaczeniem na pokrycie straty
Na podstawie § 37 i § 38 ust. 1 pkt. 2) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:
§ 1
Likwiduje się następujące fundusze celowe: a) przeznaczony na inwestycje w kwocie 1.872.340,77 zł - ustanowiony uchwałami o podziale zysku przyjętymi przez ZWZA "Pemug" S. A. w latach 1993, 1994, 1995, 1996 i 1997 r.
b) przeznaczony na wykup akcji własnych z czystego zysku w celu ich umorzenia w kwocie 1.295.213,90 zł, stanowiący niewykorzystaną część funduszu w wysokości 2.795.420,00 zł ustanowionego uchwałą ZWZA w 1999 r.
§ 2
Zlikwidowane fundusze celowe w łącznej kwocie 3.167.554,67 zł przeznacza się na pokrycie straty.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Wyniki głosowania: za - 1.606.121 czyli 99,75%, przeciw - 4.000, wstrzymało się - 0.
UCHWAŁA
w sprawie:
pokrycia straty za rok obrotowy 2002 Na podstawie § 17 pkt. 2) i § 38 ust. 1 Statutu "Pemug" S.A., uchwala się co następuje:
§ 1
Pokrycie nie rozliczonej straty netto z lat poprzednich w wysokości 13.290.531,41 zł nastąpi w części ze zlikwidowanych Uchwałą Nr 6 ZWZA z 30 czerwca 2003 roku funduszów celowych w kwocie 3.167.554,67 zł.
§ 2
Pokrycie pozostałej części straty netto z lat poprzednich w kwocie 10.122.976,74 zł oraz straty netto Spółki za okres roku obrotowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r. w wysokości 28.942.342,91 zł nastąpi z przyszłych zysków.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Wyniki głosowania: za - 1.606.121 czyli 100%
UCHWAŁA
w sprawie:
dalszego istnienia Spółki
Na podstawie Art. 397 kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:
§ 1
Sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone za rok 2002 i zbadane przez biegłego rewidenta wykazuje stratę w wysokości 28.942.342,91 zł przewyższającą sumę kapitałów zapasowego, rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego.
§ 2
Uwzględniając opinię Zarządu Spółki o zatwierdzeniu przez Sąd Rejonowy w Katowicach układu "Pemug" S. A. z wierzycielami i jego uprawomocnieniu się w dniu 5 lipca 2002 roku, który spowoduje znaczącą poprawę wyniku finansowego Spółki w latach następnych, ZWZA "Pemug" S. A. - zgodnie z art. 397 kodeksu spółek handlowych - podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Wyniki głosowania: za - 1.606.121 czyli 100%
UCHWAŁA
w sprawie:
wyrażenia zgody i uznania ważności dokonanej przez Zarząd czynności nabycia nieruchomości
Na podstawie Art. 17 § 2 kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:
§ 1
Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Pemug" S. A. wyraża zgodę na zakup przez Spółkę nieruchomości w Katowicach przy ul. Jesionowej 18A i uznaje skuteczność zawartej przez Zarząd w dniu 5 maja 2003 roku umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz umowy sprzedaży nieruchomości w Katowicach przy ul. Jesionowej 18A. nr 13.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Wyniki głosowania: za - 1.236.123 czyli 95,19%, przeciw - 62.500, wstrzymało się - 0.
UCHWAŁA
w sprawie:
zmian w Statucie Spółki
§ 1
Na podstawie § 17 pkt. 6 Statutu Spółki i Art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się następujące zmiany w Statucie Spółki:
1. Pkt. II otrzymuje brzmienie: PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI.
2. W § 7 dodaje się punkt 34. o następującej treści: 34. kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 80.42.B).
3. Pkt. III otrzymuje brzmienie: KAPITAŁ ZAKŁADOWY
4. § 17 pkt. 7) otrzymuje brzmienie. zmiana przedmiotu działalności Spółki
5. § 17 pkt. 8) otrzymuje brzmienie: podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego
6. § 22 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: Rada Nadzorcza składa się z 3 do 11 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
7. W § 27 dodaje się pkt. 13 o następującej treści: 13. Wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania zmian w Statucie przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.
Wyniki głosowania: za - 1.240.123 czyli 95,5o% , przeciw - 58.500, wstrzymało się - 0.
UCHWAŁA
dotycząca przyjęcia "Oświadczenia w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego"
§ 1
Na podstawie § 22a pkt. 2 i 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Pemug" S. A. przyjmuje "Oświadczenie w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego".
§ 2
Ww. oświadczenie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wyniki głosowania: za - 1.298.623 czyli 100%
Załącznik do uchwały nr 10 ZWZA Pemug S. A.- "Oświadczenie w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego" przekażaemy osobo w raporcie bieżącym nr 25/2003.
Uchwała
w sprawie:
zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
§ 1
W związku z rezygnacją ze składu Rady Nadzorczej, złożoną przez pana Adama Guza, ZWZA "Pemug" S. A. w dniu 30 czerwca 2003 roku dokonuje wyboru pani Małgorzaty Michałowskiej w skład Rady Nadzorczej Pemug S. A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Wyniki głosowania: za - 1.541.721 czyli 95,99%, przeciw - 0, wstrzymało się - 64.400.
W związku z opóźnieniem w badaniu rocznych sprawozdań finansowych w jednostkach zależnych "Pemug"S. A., a tym samym skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego "Pemug" S. A. za 2002 rok, ZWZA - na wniosek Zarządu Spółki - odstąpiło od rozpatrywania punktu 8 ( Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2002 i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2002) i punktu 11 (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2002 i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2002.
Akcjonariusz Henryk Gabiga złożył do protokołu Zgromadzenia następujące sprzeciwy:
1. do przyjętego porządku obrad, z którego na wniosek Zarządu wycofano pkt. 8 i 11 dotyczące przyjęcia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2002 rok oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej "Pemug" S. A. w 2002 roku.
2. do podjętej przez ZWZA uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
Data sporządzenia raportu: 01-07-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Maciej Zbiejcik

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Pemug &lt;PMUG.WA&gt; uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy &quot;Pemug&quot; S. A. w dniu 30 czerwca 2003 roku