Permedia <PEMD.WA> Projekty uchwał na NWZA Spółki.

Permedia <PEMD.WA> Projekty uchwał na NWZA Spółki. PROJEKTY UCHWAŁ NA NWZA SPÓŁKI. Raport bieżący nr 23/12/2003 Zarząd Z.Ch. "Permedia" S.A. w Lublinie podaje do wiadomości treść proponowanych uchwał na NWZA Spółki w dniu 11 grudnia 2003 r. Uchwała nr 1 NWZA Z.Ch. "Permedia" S.A. w Lublinie z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając w oparciu o art. 430 par. 1 kodeksu spółek handlowych oraz par. 31 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki zmienia Statut Spółki w sposób następujący: Par. 1 Zmienia się par. 6 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie: "Par. 6 ust. 1 W skład Rady Nadzorczej wchodzi do 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie. kadencja rady trwa trzy lata." Uchwała nr 2 NWZA Z.Ch. "Permedia" S.A. w Lublinie z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.Ch. "Permedia" S.A. w Lublinie Par. 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając w oparciu o art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz par. 31 ust. 2 Statutu Spółki uchwala Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.Ch. "Permedia" S.A. w Lublinie w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. Par. 2 Regulamin, o którym mowa w par. 1 będzie obowiązywał od Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki następującego po Zgromadzeniu, które go uchwaliło. Załącznik do uchwały nr 2 NWZA Z.Ch. "Permedia" S.A. w Lublinie z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.Ch. "Permedia" S.A. w Lublinie Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Chemicznych "Permedia" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie uchwalony w dniu .................... (akt notarialny ...................) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. § 1. 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowo tryb zwoływania oraz zasady przeprowadzania obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zwanym w dalszej części regulaminu Zgromadzeniem. 2. Zgromadzenia przeprowadzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu Spółki i niniejszego regulaminu. II. LISTY AKCJONARIUSZY. § 2. 1. Spółka sporządza listę Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu na podstawie księgi akcyjnej w odniesieniu do Akcjonariuszy posiadających akcje imienne oraz imiennych świadectw depozytowych złożonych w spółce w odniesieniu do Akcjonariuszy posiadających akcje na okaziciela. 2. Lista, o której mowa w ust. 1 jest spisem Akcjonariuszy, którzy wykazali swoje prawo i zapewnili sobie uczestnictwo w Zgromadzeniu. 3. Lista, o której mowa w ust. 1 zawiera imiona i nazwiska lub firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), rodzaj i liczbę akcji oraz liczbę przysługujących z nich głosów. 4. Lista, o której mowa w ust. 1 zostaje wyłożona do wglądu w biurze Zarządu przez trzy dni powszednie bezpośrednio poprzedzające Zgromadzenie w godzinach pracy Spółki, oraz w miejscu i w czasie obrad Zgromadzenia. § 3. 1. Na podstawie listy Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu Spółka sporządza listę obecności Akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 2. Lista obecności Akcjonariuszy zawiera imiona i nazwiska lub firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę akcji oraz liczbę przysługujących z nich głosów. 3. Akcjonariusz potwierdza uczestnictwo w Zgromadzeniu oraz odbiór mandatów do głosowania przez złożenie podpisu na liście obecności akcjonariuszy. 4. Lista, o której mowa w ust. 1 jest wyłożona do wglądu w miejscu i w czasie obrad Zgromadzenia. III. OTWARCIE ZGROMADZENIA, PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA. §4. 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub wskazana przez niego osoba, otwiera Zgromadzenie i dąży do jak najszybszego dokonania wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia zwanego w dalszej części Przewodniczącym. W tym celu może podejmować wszelkie decyzje porządkowe, niezbędne do rozpoczęcia obrad Zgromadzenia. 2. Przewodniczącego wybiera się spośród uczestników Zgromadzenia. 3. Listę kandydatów na Przewodniczącego Zgromadzenia sporządza otwierający Zgromadzenie spośród zgłoszonych osób, o ile wyraża one zgodę na kandydowanie. 4. Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenie dokonuje w głosowaniu jawnym oddając kolejno głos na każdego ze zgłoszonych kandydatów. Przewodniczącym zostaje osoba na którą oddano największą liczbę głosów. 5. Osoba otwierająca Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania, ogłasza kogo wybrano Przewodniczącym oraz przekazuje tej osobie kierowanie obradami. § 5. 1. Przewodniczący kieruje przebiegiem Zgromadzenia zgodnie ze Statutem i Regulaminem, a także przyjętym porządkiem obrad i obowiązującymi przepisami prawa. 2. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności: a) zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu obrad; b) udzielanie głosu; c) wydawanie zarządzeń porządkowych; d) zarządzanie głosowań, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem i ogłaszanie wyników głosowań; e) rozstrzyganie wątpliwości proceduralnych, f) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia. 3. Przewodniczący może samodzielnie zarządzać przerwy porządkowe w obradach, inne niż przerwy zarządzone przez Zgromadzenie na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Przerwy porządkowe powinny być zarządzane przez Przewodniczącego w taki sposób, żeby obrady Zgromadzenia można było zakończyć w dniu ich rozpoczęcia. 4. Przewodniczący może wprowadzać pod obrady sprawy porządkowe, między innymi: a) dopuszczanie na salę obrad osób nie będących Akcjonariuszami z zastrzeżeniem postanowień § 8; b) zgłoszenie wniosku o zmianę kolejności rozpatrywania spraw przewidzianych w porządku obrad; c) wybór komisji przewidzianych Regulaminem; d) rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały o zwołaniu Zgromadzenia. 5. W sprawach porządkowych Przewodniczący może samodzielnie zdecydować o pozostawieniu zgłoszonego wniosku bez biegu. 6. Od decyzji Przewodniczącego w sprawach porządkowych uczestnicy Zgromadzenia mogą odwołać się do Zgromadzenia. IV. KOMISJE, OSOBY ZAPROSZONE § 6. 1. W razie zaistnienia takiej potrzeby Zgromadzenie może powołać komisję do dokonania odpowiednich czynności. 2. Zakres czynności, sposób powołania oraz skład komisji reguluje niniejszy regulamin, o ile uchwała Zgromadzenia nie postanowi inaczej. 3. Komisje mogą korzystać z pomocy ekspertów, a zwłaszcza konsultantów i pracowników Spółki. § 7. 1. W celu nadzoru prawidłowego przebiegu głosowań oraz dla sprawnego liczenia głosów Zgromadzenie może powołać Komisję skrutacyjną składającą się z dwóch członków, o ile Zgromadzenie nie postanowi inaczej. 2. Członkowie komisji skrutacyjnej wybierani są przez Zgromadzenie spośród jego uczestników, przy czym każdy Akcjonariusz może zgłosić jednego kandydata. W skład komisji skrutacyjnej wchodzą osoby na które oddano największą liczbę głosów. 3. Jeżeli na członków komisji skrutacyjnej zostanie zgłoszona liczba osób odpowiadająca liczbie członków komisji, wyboru można dokonać w drodze aklamacji, głosując na wszystkich zgłoszonych kandydatów łącznie. 4. Do obowiązków komisji skrutacyjnej należy: a) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania; b) liczenie głosów; c) ustalanie wyników głosowania i przekazywanie ich Przewodniczącemu; d) inne czynności związane z prowadzeniem głosowań. 5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przeprowadzeniu głosowania komisja skrutacyjna zobowiązana jest bezzwłocznie powiadomić Przewodniczącego o zaistniałych zdarzeniach, zgłaszając jednocześnie wnioski co do dalszego postępowania. 6. Za zgodą wszystkich uczestniczących w Zgromadzeniu Akcjonariuszy obowiązki Komisji skrutacyjnej może spełniać Przewodniczący Zgromadzenia. § 8. 1. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mogą brać udział w Zgromadzeniu bez potrzeby otrzymania zaproszeń. O terminach Zgromadzeń Zarząd powiadamia członków Rady Nadzorczej w sposób przyjęty w Spółce. 2. Na zaproszenie Zarządu mogą brać udział w obradach lub ich części inne osoby, a w szczególności biegli rewidenci, jeżeli uzasadnia to treść porządku obrad. V. PRZEBIEG OBRAD ZGROMADZENIA. § 9. 1. Przewodniczący podpisuje listę obecności i dokonuje jej sprawdzenia, a następnie poddaje pod głosowanie porządek obrad. 2. Zgromadzenie może przyjąć proponowany porządek obrad bez zmian lub zmienić jego kolejność. 3. Zgromadzenie może usunąć z porządku obrad daną kwestię, o ile zgodzi się na to osoba lub podmiot żądający umieszczenia jej w porządku obrad. Zgromadzenie może także wprowadzić do porządku obrad nowe kwestie i przeprowadzić nad nimi dyskusję, jednakże bez podejmowania w tych sprawach uchwał. 4. Jeżeli Zgromadzenie podejmie uchwałę o usunięciu z porządku dziennego któregoś z jego punktów, zgłoszone w tej sprawie wnioski pozostają bez biegu. 5. Przewodniczący nie może samodzielnie usuwać spraw z ogłoszonego porządku obrad, zmieniać kolejności poszczególnych jego punktów oraz wprowadzać pod obrady spraw merytorycznych nie objętych porządkiem dziennym. 6. Od zarządzeń Przewodniczącego uczestnikom Zgromadzenia przysługuje prawo odwołania się do Zgromadzenia. § 10. 1. Po przyjęciu porządku obrad Przewodniczący odczytuje jego kolejne punkty, a następnie oddaje głos osobom referującym daną kwestię lub wnioskodawcom. 2. Po przedstawieniu sprawy Zgromadzeniu przez osoby wymienione w punkcie 1 Przewodniczący otwiera dyskusję i udziela głosu mówcom w kolejności zgłaszania się. 3. Jeżeli w danej sprawie nie ma już chętnych do zabrania głosu Przewodniczący zamyka dyskusję. 4. Jeżeli będzie tego wymagała polemika z opiniami wygłaszanymi przez kolejnych mówców Przewodniczący może udzielać głosu poza kolejnością członkom Zarządu, Rady Nadzorczej, osobom referującym daną kwestię, wnioskodawcom lub zaproszonym ekspertom. 5. Głos można zabierać wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad w zakresie aktualnie rozpatrywanego punktu tego porządku. 6. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może zarządzić czas, nie krótszy niż 5 minut, jaki będzie przysługiwał jednemu mówcy na wystąpienie oraz replikę. Powyższe ograniczenie nie dotyczy członków Zarządu, Rady Nadzorczej, ekspertów oraz osób referujących i wnioskodawców. 7. Zgromadzenie i jego organy mogą w swej pracy korzystać z pomocy konsultantów i pracowników Spółki. § 11. 1. W sprawach formalnych Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością. Dyskusja nad wnioskami formalnymi powinna odbyć się bezpośrednio po ich zgłoszeniu. 2. Zamykając dyskusję nad wnioskami formalnymi Przewodniczący zarządza głosowanie Zgromadzenia w tych sprawach, lub jeżeli jest to konieczne, zarządza przerwę na rozstrzygnięcie kwestii proceduralnych. 3. Mówcom zabierającym głos w sposób niezgodny z Regulaminem, Przewodniczący może odebrać głos. 4. Przewodniczący może wydalić z sali osoby zakłócające spokój i porządek obrad. Od decyzji Przewodniczącego zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Zgromadzenia. § 12. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Zgromadzenie. Z tą chwilą przestaje ono funkcjonować jako organ Spółki, a obecni uczestnicy Zgromadzenia nie mogą ważnie podejmować uchwał. VI. UCHWAŁY ZGROMADZENIA, GŁOSOWANIA. § 13. 1. Pisemne projekty uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad przewidzianym w ogłoszeniu o Zgromadzeniu przygotowuje Zarząd. 2. Projekty uchwał w sprawach wniesionych na porządek obrad Zgromadzenia na wniosek Akcjonariusza sporządza w formie pisemnej wnioskodawca. Jeżeli wnioskodawca nie sformułował wyraźnie brzmienia proponowanej uchwały, jej ostatecznego sformułowania dokonuje Przewodniczący. 3. Projekt uchwały lub wniosek o zmianę jej treści mogą być cofnięte przez osoby, które je zgłosiły. 4. Zgromadzenie może swoją uchwałę przyjętą wcześniej zmienić albo uchylić, jednakże nie może tego uczynić na tym samym Zgromadzeniu, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest na nim reprezentowany cały kapitał zakładowy i nikt z obecnych się temu nie sprzeciwił lub gdy dotyczy to jedynie kwestii formalnych. 5. Jeżeli Zgromadzenie podejmie uchwałę o zwołaniu nadzwyczajnego Zgromadzenia, uchwała będzie skuteczna pod warunkiem, że w jej treści zostaną zawarte wszystkie dane przewidziane dla ogłoszeń o zwołaniu Zgromadzenia, lub uchwała upoważni do ich określenia wskazany podmiot. Wykonanie uchwały należy do Zarządu, chyba że Zgromadzenie postanowi inaczej. § 14. 1. Głosowanie nad uchwałami następuje po odczytaniu ich projektów przez Przewodniczącego lub osobę przez niego wskazaną. 2. W pierwszej kolejności głosuje się wnioski do projektu uchwały, a następnie projekt uchwały w całości w proponowanym brzmieniu, ze zmianami wynikającymi z przyjętych wniosków. Przy głosowaniu nad wnioskami do uchwały najpierw głosuje się wnioski, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych wnioskach. 3. Przewodniczący ustala porządek głosowania wniosków do projektu uchwały z uwzględnieniem punktu 2. § 15. 1. Jeżeli przyjęcie uchwały wymaga określonego kworum lub kwalifikowanej większości głosów, sprawdzenie liczby głosów, którymi dysponują obecni następuje poprzez obliczenie liczby głosów oddanych w głosowaniu nad projektem uchwały. 2. W przypadku głosowania oddzielnymi grupami (rodzajami) akcji, Przewodniczący zarządzi oddzielne głosowanie w poszczególnych grupach akcji. W głosowaniu za każdym razem wezmą udział tylko uczestnicy Zgromadzenia dysponujący głosami z akcji należących do danej grupy akcji. 3. Akcjonariusz może wnioskować o przeprowadzanie tajnego głosowania w sprawach, w których nie wymagają tego przepisy prawa, z wyjątkiem spraw porządkowych. W przypadku przyjęcia takiego wniosku przez Zgromadzenie Przewodniczący zarządzi przerwę na przygotowanie kart do głosowania tajnego. 4. Głosowania na Zgromadzeniach odbywają się z wykorzystaniem kart do głosowania, w tym: a) głosowania jawne odbywają się poprzez podniesienia karty do głosowania, b) głosowania tajne odbywają się poprzez wrzucenie do urny specjalnie przygotowanych kart do głosowania tajnego. 5. Obowiązek zorganizowania warunków do głosowania, w tym przygotowania kart do głosowania spoczywa na Zarządzie Spółki. Karty do głosowania tajnego powinny być tak sporządzone, by zapewnić anonimowość głosującym. § 16. 1. Akcjonariusz zgłaszający sprzeciw do uchwały ma prawo do jego zwięzłego uzasadnienia. 2. Na żądanie uczestnika Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie. § 17. 1. Kandydatem na członka Rady Nadzorczej zostaje osoba zgłoszona przez uczestniczącego w zgromadzeniu Akcjonariusza, o ile wyraziła zgodę na kandydowanie. 2. Zgłaszający kandydaturę, lub sam kandydat są zobowiązani do udzielenia Zgromadzeniu informacji o zgłoszonym kandydacie, w tym o jego dotychczasowym doświadczeniu zawodowym. 3. Uczestnicy Zgromadzenia mogą zadawać zgłoszonemu kandydatowi pytania w związku z funkcją, jaką ma spełniać w Spółce. 4. Po przedstawieniu wszystkich kandydatur Przewodniczący zamyka listę kandydatów i zarządza głosowanie. 5. Wybory członków Rady Nadzorczej Spółki dokonuje się kartami do głosowania tajnego. 6. Na kartach do głosowania umieszcza się imiona i nazwiska wszystkich kandydatów do Rady Nadzorczej. 7. Akcjonariusz głosuje poprzez postawienie krzyżyka przy imieniu i nazwisku kandydata lub kandydatów, na których głosuje. Zaznaczenie większej ilości kandydatów, niż jest miejsc wakujących w Radzie Nadzorczej powoduje nieważność głosu. VII. PRZERWY W OBRADACH, PROTOKÓŁ Z OBRAD § 18. 1. W przypadku uchwalenia przez Zgromadzenie przerwy w obradach, zgodnie z art. 408 § 2 kodeksu spółek handlowych, Przewodniczący sporządza nową listę obecności, na którą mogą być wpisani jedynie akcjonariusze uprawnieni do wzięcia udziału w Zgromadzeniu, zgodnie z § 2 pkt 1. 2. Uchwała o zarządzeniu przerwy w Zgromadzeniu powinna zawierać datę, godzinę oraz miejsce podjęcia obrad Zgromadzenia. 3. Akcjonariusze biorący udział w Zgromadzeniu po przerwie mogą być reprezentowani przez inne osoby, o ile te ostatnie złożą pełnomocnictwo lub inny stosowny dokument upoważniający do reprezentowania Akcjonariusza w Zgromadzeniu. 4. Nie dokonuje się ponownego wyboru Przewodniczącego, jeżeli wybrany przed zarządzeniem przerwy jest obecny również po jej zakończeniu. 5. W razie uchwalenia przez Zgromadzenie przerwy w obradach zaprotokołowaniu podlegać będą uchwały podjęte przed przerwą, z zaznaczeniem że Zgromadzenie zostało przerwane. 6. Po wznowieniu obrad Zgromadzenia zaprotokołowaniu ulegną uchwały podjęte w tej części obrad. § 19. 1. Do każdego aktu notarialnego - protokołu ze Zgromadzenia dołącza się listę obecności jego uczestników biorących udział w jego danej części. 2. Wydając Akcjonariuszowi odpis aktu notarialnego - protokołu ze Zgromadzenia, Spółka może żądać kosztów jego sporządzenia. 3. Spółka prowadzi księgę protokołów Zgromadzeń, która zawiera odpisy aktów notarialnych - protokołów Zgromadzeń, pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu lub inne dokumenty stwierdzające fakt działania Akcjonariusza przez przedstawiciela, dowody zwołania Zgromadzenia, listę Akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Zgromadzeniu, kserokopię listy obecności Akcjonariuszy, a w razie przeprowadzenia na Zgromadzeniu głosowania tajnego - również mandaty do tego głosowania. VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. § 20. W przypadku zmiany Regulaminu przez Zgromadzenie, Zarząd jest zobowiązany w terminie nie dłuższym niż 14 dni sporządzić jego tekst jednolity. Data sporządzenia raportu: 03-12-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ