Petrolinvest bliski pożegnania z GPW

opublikowano: 19-07-2016, 22:00

Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie wykluczyła akcje Petrolinvestu z obrotu na rynku regulowanym za naruszenie obowiązków informacyjnych.

Wykluczenie nastąpi po upływie 30 dni od dnia, w którym decyzja komisji stanie się ostateczna. Zarząd Petrolinvestu ma jeszcze możliwość złożenia w terminie 14 dni od doręczenia decyzji wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Dodatkowo na spółkę nałożono 800 tys. zł kary, a mogło być więcej, tyle że KNF uwzględniła trudną sytuację finansową spółki. W uzasadnieniu nie zostawiono suchej nitki na sprawozdawczości spółki, a dziesiątki przewinień uszeregowano w jedenastu grupach.

1 Niedokonanie wycen umów pożyczek otrzymanych od głównego akcjonariusza do ich wartości godziwej na dzień zmiany warunków umów w sprawozdaniach z lat 2008-09.

2 Niedokonanie wyceny wbudowanych instrumentów finansowych zawartych w umowach pożyczek otrzymanych od głównego akcjonariusza w sprawozdaniach z lat 2008-10.

3 Niedokonanie wycen instrumentów pochodnych zawartych w umowach ze spółkami zależnymi.

4 Brak wyodrębnienia wartości nabytych licencji w ramach rozliczenia transakcji nabyć jednostek zależnych i współkontrolowanych w sprawozdaniach z lat 2008-10.

5 Niezakwalifikowanie przez spółkę w sprawozdaniach za półrocze 2011 kredytu długoterminowego jako krótkoterminowego.

6 Prezentowanie przez spółkę w sprawozdaniach jednostkowych za 2012 i 2013 r. pożyczek udzielonych spółkom zależnym jako aktywów krótkoterminowych zamiast długoterminowych.

7 Opóźnienie przekazania raportu półrocznego i rocznego za 2014 r.

8 Niewzięcie pod uwagę wszystkich obiektywnych dowodów utraty wartości przy ocenie ich występowania z odpowiednio niedokonaniem odpisu aktualizującego wartości niespłaconej pożyczki, udzielonej przez spółkę podmiotowi zagranicznemu w sprawozdaniu za lata 2014 i 2015.

9 Nieujęcie w bilansach za półrocze i 2015 r. umownych odsetek karnych przeterminowanego kredytu.

10 Nierzetelne zaprezentowanie w sprawozdaniu za półrocze 2015 r. ujawnień odnoszących się do występowania istotnych niepewności dotyczących zdarzeń lub okoliczności, które mogły nasuwać poważne wątpliwości co do zdolności spółki i grupy kapitałowej do kontynuowania działalności oraz nierzetelnego zaprezentowania ujawnień odnoszących się do oceny dotyczącej zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań.

11. Sporządzenie sprawozdań finansowych, począwszy od raportu za I półrocze 2013 r. w sposób, w którym poziom wątpliwości dotyczący wiarygodności pozycji sprawozdań finansowych był na tyle istotny, że nie pozwalał na wiarygodną ocenę całego sprawozdania i powodował, iż badający je biegły rewident nie był w stanie wydać opinii z badania lub raportu z przeglądu tych sprawozdań.

16 lipca 2007 r. akcje Petrolinvestu z pompą zadebiutowały na GPW. Na otwarciu premierowej sesji kurs spółki, która obiecywała znaleźć ropę naftową, poszedł w górę o 72 proc., a firmę wyceniono na 2,3 mld zł. Już w ofercie publicznej akcje rozchodziły się jak ciepłe bułeczki po cenie 227 zł za sztukę.

— Surowce to jest sektor biznesu, który ma największą przyszłość w najbliższych latach — powiedział na debiutanckiej sesji Ryszard Krauze, wówczas główny akcjonariusz spółki. Ropy nie udało się znaleźć, a niemal dokładnie 9 lat po debiucie Komisja Nadzoru Finansowego zdecydowała o bezterminowym wykluczeniu spółki z obrotu. Kurs na GPW to 28 groszy — 99,9 proc. niżej niż w IPO.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Kamil Zatoński

Polecane