PIONEER ARBITRAŻOWY SFIZ Raport bieżący Nr_139_E/ARBITER/2003 o wyznaczeniu daty zgromadzenia inwestorów

PIONEER ARBITRAŻOWY SFIZ Raport bieżący Nr_139_E/ARBITER/2003 o wyznaczeniu daty zgromadzenia inwestorów RAPORT BIEŻĄCY NR_139_E/ARBITER/2003 O WYZNACZENIU DATY ZGROMADZENIA INWESTORÓW Pioneeer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu Pioneer Pekao Arbitrażowego Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego niniejszym informuje, że: 1) na dzień 24 kwietnia 2003 r., na godz. 9.30 w Warszawie zostało wyznaczone Zgromadzenie Inwestorów ww. Funduszu. 2) data Zgromadzenia Inwestorów Funduszu została wyznaczona uchwałą Zarządu Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z dnia 2 kwietnia 2003 r. o następującej treści: UCHWAŁA Zarządu Pioneer Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie: ustalenia daty i miejsca zwołania zgromadzenia inwestorów Pioneer Arbitrażowego Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego [Pioneer Arbitrażowego SFIZ] 1. Zarząd Pioneer Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając na podstawie art. 102p ust. 2 w związku z art. 102t ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 roku Nr 49, poz. 448 z późn. zm.) w imieniu Pioneer Arbitrażowego SFIZ, zgodnie z art. 7 ust. 4 Statutu Pioneer Arbitrażowego SFIZ, postanawia zwołać Zgromadzenie Inwestorów Pioneer Arbitrażowego SFIZ na dzień 24 kwietnia 2003 roku na godzinę 9.30 w Europejskim Hotelu Orbis w Warszawie ul. Krakowskie Przedmieście 13, Warszawa 00-071, z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie Zgromadzenia Inwestorów Pioneer Arbitrażowego SFIZ. 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Inwestorów Pioneer Arbitrażowego SFIZ. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Inwestorów Pioneer Arbitrażowego SFIZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Wybór komisji skrutacyjnej. 6) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Pioneer Arbitrażowego SFIZ za rok obrotowy trwający od 7 marca 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku. 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Pioneer Arbitrażowego SFIZ za rok obrotowy trwający od 7 marca 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku. 8) Wolne wnioski. 9) Zamknięcie Zgromadzenia Inwestorów Pioneer Arbitrażowego SFIZ. 2. Ogłoszenie o zwołaniu zgromadzenia inwestorów Pioneer Arbitrażowego SFIZ, o treści stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, powinno zostać opublikowane zgodnie z art. 7 ust. 4 statutu Pioneer Arbitrażowego SFIZ, tj. na 21 dni przed terminem odbycia zgromadzenia inwestorów w dzienniku ogólnopolskim "Parkiet" oraz na stronie internetowej Towarzystwa http://www.pioneer.com.pl. 3. Wykonanie niniejszej uchwały oraz przeprowadzenie wszelkich czynności koniecznych do przygotowania i odbycia zgromadzenia inwestorów Pioneer Arbitrażowego SFIZ powierza się Panu Arturowi Miernikowi. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zbigniew Jagiełło Andrzej Szeworski Piotr Żochowski Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Data sporządzenia raportu: 02-04-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ