PIONEER ARBITRAŻOWY SFIZ Raport Bieżący Nr _31_E / ARBITER / 2004: Informacja o NABYCIU aktywów o znacznej wartości

PIONEER ARBITRAŻOWY SFIZ Raport Bieżący Nr _31_E / ARBITER / 2004: Informacja o NABYCIU aktywów o znacznej wartości RAPORT BIEŻĄCY NR _31_E / ARBITER / 2004: INFORMACJA O NABYCIU AKTYWÓW O ZNACZNEJ WARTOŚCI Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu Pioneer Arbitrażowego Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego niniejszym informuje, że w dniu 21.01.2004 roku Pioneer Arbitrażowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zawarł transakcję zakupu papierów wartościowych: · nazwa i podstawowe dane podmiotu zbywającego aktywa : ABN Amro ul. 1 Sierpnia 8A 02-134 Warszawa · data i sposób nabycia aktywów: 21.01.2004 roku transakcja zakupu papierów wartościowych · charakterystyka nabytych aktywów: transakcja została zawarta na warunkach przyrzeczenia przez kontrahenta odkupienia sprzedanych papierów wartościowych w dniu 22.01.2004 r. · przedmiotem transakcji były: Bony Skarbowe: PL0000002580 o wartości nominalnej: 20 300 000.00 zł terminie wykupu: 5.05.2004 · wartość transakcji: 19 973 170.00 zł (cena 9 839.00 zł za 1 szt.) co stanowi: 30 % wartości Aktywów Netto Funduszu z dnia ostatniej wyceny · Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości: Wartość przedmiotu transakcji stanowi co najmniej 10% wartości Aktywów Netto Funduszu. · Nie ma powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a zbywającym aktywa, w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. · Źródłem finansowania nabytych aktywów są kwoty wpłacone przez nabywców Certyfikatów Inwestycyjnych funduszu po powiększeniu o dochody funduszu. Data sporządzenia raportu: 21-01-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ