PIONEER ARBITRAŻOWY SFIZ Raport Bieżący Nr _469_E / ARBITER / 2003: Informacja o ZBYCIU aktywów o znacznej wartości

PIONEER ARBITRAŻOWY SFIZ Raport Bieżący Nr _469_E / ARBITER / 2003: Informacja o ZBYCIU aktywów o znacznej wartości RAPORT BIEŻĄCY NR _469_E / ARBITER / 2003: INFORMACJA O ZBYCIU AKTYWÓW O ZNACZNEJ WARTOŚCI
Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu Pioneer Arbitrażowego Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego niniejszym w nawiązaniu do Raportu Bieżącego Nr_468_E / ARBITER / 2003 z dnia 27.10.2003
informuje, że w dniu 27.10.2003 roku Pioneer Arbitrażowy Specjalisty?????. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 3.310 7.042
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, 18.481 23.343
w tym:
- od jednostek powiązanych 2.207 312
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 15.834 16.481
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2.647 6.862
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 11.246 12.955
IV. Koszty sprzedaży 517 328
V. Koszty ogólnego zarządu 8.578 8.972
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 2.151 3.655
VII. Pozostałe przychody operacyjne 409 262
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 1
2. Dotacje 0 0
3. Inne przychody operacyjne 409 261
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 493 754
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 6 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 70 540
3. Inne koszty operacyjne 417 214
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2.067 3.163
(VI+VII-VIII)
X. Przychody finansowe 1.528 1.341
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0
- od jednostek powiązanych 0 0
2. Odsetki, w tym: 463 1.028
- od jednostek powiązanych 0 0
3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 35
4. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0
5. Inne 1.065 278
XI. Koszty finansowe 2.137 2.259
1. Odsetki, w tym: 832 1.122
- dla jednostek powiązanych 0 0
2. Strata ze zbycia inwestycji 227 0
3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 201
4. Inne 1.078 936
XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części 0 0
udziałów jednostek podporządkowanych
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 1.458 2.245
(IX+X-XI+/-XII)
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 0 0
1. Zyski nadzwyczajne 0 0
2. Straty nadzwyczajne 0 0
XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych 0 1
XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek 7 7
podporządkowanych
XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) 1.465 2.251
XVIII. Podatek dochodowy 102 -22
a) część bieżąca 55 177
b) część odroczona 47 -199
XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 0 0
(zwiększenia straty)
XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek 0 0
podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XXI. (Zyski) straty mniejszości -2 -3
XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) 1.361 2.270 - -
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 603 3.117
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 3.107.249 3.107.249
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,19 1,00
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - -
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - -
UWAGA. Pełna nazwa spółki: FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SA
Data sporządzenia raportu: 28-10-2003

Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Rzetelne dziennikarstwo i świadomość biznesowa

Tego właśnie możesz się spodziewać wykupując dostęp do treści Pulsu Biznesu
PB online
Dopasuj „PB” do Twoich potrzeb
Nowy klient
Wydanie cyfrowe Poznaj „PB”

Chcesz nas lepiej poznać?

Wypróbuj wersję Basic przez pierwszy miesiąc w promocyjnej cenie!

7 90 za 1-szy miesiąc
wybierz
Wydanie cyfrowe Basic

Aktywuj dostęp do pb.pl – zyskasz nieograniczoną możliwość czytania najświeższych informacji z gospodarki i rynków. Aby korzystać z nich jeszcze wygodniej, pobierz aplikację mobilną.

od 63 20 / miesiąc
wybierz
Wydanie cyfrowe Premium

Zamów wersję Premium, a do Twojej dyspozycji będzie pełna zawartość pakietu Basic, a dodatkowo: e-wydania, raporty branżowe, LexBiznes oraz atrakcyjne rabaty na konferencje.

od 103 20 / miesiąc
wybierz
Nowość
Wydanie cyfrowe + spotdata Premium +

Uruchom pakiet Premium+ wraz z dostępem do serwisu z raportami ekonomicznymi SpotData Research, a uzyskasz szybki wgląd w aktualne trendy na rynkach, w przemyśle i handlu.

od 199 20 / miesiąc
wybierz
Więcej »
Szczegóły pakietów
Ukryj
Basic
Premium
Premium +

Pełny dostęp do treści serwisu pb.pl

Prosta nawigacja pozwoli Ci korzystać z sekcji, które Cię interesują

Newslettery

Otrzymasz aktualny przegląd wiadomości o biznesie, branży, inwestycjach z Polski i ze świata

Aplikacja mobilna

Korzystaj wygodnie na każdym urządzeniu mobilnym z systemem Android lub iOS

Ponad milion archiwalnych artykułów

Nic Cię nie ominie. Zawsze możesz wrócić do tematów, które Cię zainteresowały

Raporty, rankingi, zestawienia

Dostęp m.in. do katalogów Gazel Biznesu, wyników rankingu Złoty Bankier, a także licznych raportów na temat bankowości w Polsce

E-wydanie „Puls Biznesu”

Elektroniczna wersja dziennika dostępna o godzinie 22 dzień wcześniej niż na papierze

E-wydanie „Puls Biznesu Weekend”

E-wersja ekskluzywnego miesięcznika, poświęconego tematyce lifestylowej w ujęciu biznesowym

Lex Biznes

System wiedzy prawnej LexBiznes, w którym znajdziesz m.in. wzory dokumentów oraz pism i akty prawne

Rabat na konferencje i szkolenia

Rabat w wysokości 10% możesz wykorzystać wiele razy w trakcie trwania swojej subskrypcji

Dostęp do 40 tys. wykresów i statystyk

Możliwość pobrania statystyki w formie wykresów i tabel do Excela

3 cykliczne raporty makroekonomiczne

Prognozy makroekonomiczne dla 1) Polski, 2) krajów CEE i 3) największych gospodarek świata / SpotData Research

3 cykliczne analizy szans i ryzyk finansowych

Mapa 1) ryzyka niewypłacalności w branżach, 2) cen surowców i towarów rolnych i 3) finansowa / SpotData Research

4 cykliczne analizy kluczowych trendów

Monitoring 1) handlu detalicznego, 2) przemysłowy, 3) rynku pracy i 4) budownictwa i nieruchomości / SpotData Research

Newsletter: Dane dnia

Ignacy Morawski opisuje swoje spostrzeżenia na temat najważniejszych trendów w polskiej gospodarce

Inspiracje Pulsu Biznesu